NN 60/2017 (23.6.2017.), Odluka o lokalnim porezima Grada Pula – Pola

Grad Pula

1374

Na temelju članka 20. i članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) i članka 39. Statuta Grada Pula – Pola (»Službene novine« Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 8. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA GRADA PULA – POLA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Pula – Pola (u daljnjem tekstu: Grad), obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. GRADSKI POREZI

Članak 2.

Grad uvodi sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 3.

Grad je dužan uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja grada Pule sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak te ove Odluke.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada Pule.

Članak 5.

Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Pule.

Članak 9.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području grada Pule.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Pule, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec nadležnom upravnom tijelu Grada pojedinačno za svaki poslovni prostor. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području grada Pule.

Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se 12 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 14.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom upravnom tijelu Grada dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina na području grada Pule plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je nadležno tijelo za poslove upravljanja imovinom izdalo Rješenje o porezu na korištenje javne površine kojim se odobrava korištenje javne površine.

Rješenjem o porezu na korištenje javne površine utvrđuju se:

– podaci o korisniku javne površine,

– visina poreza na korištenje javne površine,

– uvjeti plaćanja i instrumenti osiguranja plaćanja, te

– prava i obveze korisnika javne površine (uvjeti korištenja, tip opreme, podaci o lokaciji, površini i namjeni, podaci o vremenu na koje se izdaje rješenje, i sl.).

Članak 16.

Javne površine u gradu Puli predviđene za postavu urbane opreme razvrstavaju se u zone, sukladno grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke, kako slijedi:

– Zona visoke frekventnosti unutar I. zone koja obuhvaća: Trg Forum, Trg Portarata, Kapitolinski trg, Danteov trg, Narodni trg, Giardine, Ulicu Sergijevaca, Kandlerovu ulicu, Flanatičku ulicu, Fontičku ulicu, Ciscuttijevu ulicu, Veronsku ulicu, Maksimijanovu ulicu, Clerisseauovu ulicu, Ulicu Porta Stovagnana, odnosno dijelove grada obojane u grafičkom prilogu žutom bojom,

– Zona 1. obuhvaća ulice kao i dijelove grada u grafičkom prilogu omeđene plavom bojom,

– Zona 2. obuhvaća ulice kao i dijelove grada u grafičkom prilogu omeđene crvenom bojom,

– Zona 3. obuhvaća ulice kao i dijelove grada koji nisu obuhvaćeni zonama 1. i 2.

Članak 17.

Korištenje javne površine ne može se odobriti podnositelju zahtjeva koji nije u cijelosti podmirio sva dospjela dugovanja prema Gradu.

Korištenje javnih površina postavljanjem kioska ili drugog montažnog objekta

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata utvrđuje se kako slijedi:

djelatnost/namjenamjesečni iznos poreza u kunama po m²
zona visoke frekventnosti unutar I. zoneI. zona – izvan zone visoke frekventnostiII. zonaIII. zona
trgovinska3.000,002.400,001.800,001.200,00
ugostiteljska3.600,003.000,002.400,00
bankarstvo, lutrija4.800,00


Dosadašnji korisnici javnih površina na kojim su postavljeni kiosci zadržavaju prava utvrđena prijašnjim odobrenjem, te će im se na temelju ove odluke izdati Rješenje o porezu na korištenje javnih površina.

Grad može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjeg korisnika, odnosno obveznika, njegovim pravnim slijednicima, pod uvjetom da nastave obavljati istu djelatnost, te da su podmirena sva dospjela dugovanja koja je prednik imao prema Gradu.

Korištenje javnih površina postavljanjem ugostiteljskih terasa

Članak 19.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa utvrđuje se kako slijedi:

vrsta ugostiteljske terase s obzirom na razdoblje postavljanjamjesečni iznos poreza u kunama po m²
zona visoke frekventnosti unutar I. zoneI. zona – izvan zone visoke frekventnostiII. zonaIII. zona

stalna

1. 1. – 31. 12.)

100,0080,0060,0040,00

sezonska + dva/četiri mjeseca

(1. 5. – 31. 10.)

(1. 4. – 30. 11.)

110,0090,0070,0050,00

sezonska

(1. 6. – 30. 9.)

140,00120,00100,0080,00


Rješenje o porezu na korištenje javne površine za postavljanje ugostiteljske terase može se izdati:

– od 1. 6. do 30. 9. /sezonsko razdoblje/, za ukupnu površinu terase predviđene Planom,

– od 1. 5. do 31. 10. /sezonsko razdoblje prošireno za dva mjeseca/, (svibanj i listopad) za ukupnu površinu terase predviđene Planom,

– od 1. 4. do 30. 11. /sezonsko razdoblje prošireno za 4 mjeseca, uz dodatak trajanja vremena uskršnjih blagdana/, (travanj, svibanj, listopad i studeni) za ukupnu površinu terase predviđene Planom,

– od 1. 1. do 31. 12. /stalna terasa/ za ukupnu površinu terase, ili manju, i to za najviše 50% od ukupne površine terase predviđene Planom rasporeda ugostiteljskih terasa u izvansezonskom razdoblju (prosinac, siječanj, veljača i ožujak), i s time da se mogućnost umanjenja površine stalne terase za 50% odnosi samo na dio terase koji je od osi najduže stranice terase najudaljeniji od ulaza u ugostiteljski objekt.

Korištenje javnih površina postavljanjem privremenih objekata

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata utvrđuje se kako slijedi:

privremeni objektvrsta objekta/namjenarazdoblje/ način obračuna
pokretna napravaprivremene građevine i pokretne naprave za potrebe ugostiteljstva (šatori i slično)20,00 kn/m2/dan
objekti za prigodnu prodaju i ugostiteljsku djelatnost povodom blagdana35,00 kn/m2/dan
izlaganje knjiga10,00 kn/m2/dan
kolica, izložbeni eksponat60,00 kn/m2/dan
uslužna napravanaprava (pult) za piće i sladoled, pečenje plodina, palačinki i slično50,00 kn/m2/dan/
naprava u promidžbene svrhe i slično800,00 kn/mjesec
specijalno vozilo za ugostiteljstvo i slično80,00 kn/dan
ambulantna prodaja60,00 kn/dan
štand

montažni/prenosivi

voće, povrće, jaja, tekstil i slično

9,00 kn/m2/dan

montažni/prenosivi

cvijeće, svijeće i slično

700,00 kn/mjesec
montažni/prenosivi suveniri, numizmatika, slike i slično3.000,00 kn/mjesec

montažni/prenosivi

stolić za tetoviranje

3.000,00 kn/mjesec

montažni/prenosivi

portretiranje i slično

1.500,00 kn/mjesec


Korištenje javnih površina postavljanjem reklamnih predmeta

Članak 21.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih predmeta utvrđuje se kako slijedi:

reklamni predmetiznos poreza u kunamarazdoblje/način obračuna
transparent, reklamna zastava75,00dnevno/m²
reklamni naziv50,00mjesečno/m²
slobodnostojeći reklamni panopojedinačni150,00mjesečno
skupni75,00mjesečno
prijenosni15,00dnevno/m²
reklamni sadržaji na pročeljima građevina, urbanoj opremi i sl.150,00mjesečno/m²
reklamni pano – jumbodo 15 m²400,00

mjesečno/

po stranici

> od 15 m²800,00
> od 27 m²1.200,00
reklamni ormarić, reklamna vitrina180,00mjesečno
reklamni logo120,00mjesečno
reklamna tenda75,00mjesečno/m²
reklamni stup – totem450,00mjesečno
reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele20,00mjesečno/m²Ostala korištenja javnih površina

Članak 22.

Porez na korištenje javnih površina za ostala korištenja javnih površina utvrđuje se kako slijedi:

organiziranje zabava i manifestacijarazdoblje/način obračuna
zabavni park, cirkus, postavljanje montažnih pozornica, bina i slično1,00 kn/dan/m²
prezentacija proizvoda i usluga i slično75,00 kn/dan/m²
distribucija letaka i promidžbenih materijala300,00 kn/dan
organizacija gradilišta i odlaganje građevinskog materijala0,25 kn/ dan/m²
smještaj kontejnera za potrebe gradilišta i slično10,00 kn/dan
snimanje filma1.000,00 kn/dan
snimanje reklamnog spota3.000,00 kn/dan
komercijalno fotografiranje2.000,00 kn/dan
političko djelovanje – postavljanje pokretnih naprava50,00 kn/dan/m2


Članak 23.

Pojmovi urbane opreme definirani su i opisani Odlukom o komunalnom redu Grada Pula – Pola.

Na području grada Pule korištenje javnih površina u svrhu postave urbane opreme vrši se na temelju:

– odredbi ove Odluke,

– Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina koju donosi Gradonačelnik na prijedlog upravnog tijela u čijoj su nadležnosti poslovi upravljanja imovinom i

– Planovima urbane opreme na području Grada koje donosi Gradonačelnik na prijedlog javnopravnog tijela u čijoj su nadležnosti poslovi prostornog uređenja.

Članak 24.

Visine poreza, utvrđene ovom Odlukom, za korištenje javnih površina koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se početnim porezom.

Način i postupak provođenja javnog natječaja propisuje se Odlukom o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina.

Javne površine se mogu dati na korištenje bez održavanja javnog natječaja izdavanjem Rješenja o porezu na korištenje javne površine u sljedećim slučajevima:

– za postavljanje privremenih objekata (osim pokretnih naprava, uslužnih naprava i štandova),

– za postavljanje reklamnih predmeta,

– u svrhu održavanja manifestacija, javnih priredbi, zabava i drugih prigodnih skupova

– u svrhu organiziranja gradilišta, podizanja građevinskih skela i odlaganja građevinskog materijala.

Članak 25.

Za sva ostala korištenja javnih površina koja nisu definirana ovom Odlukom, ukoliko zauzimanje javne površine ne traje duže od 3 (tri) mjeseca tijekom kalendarske godine iznos poreza na korištenje javne površine utvrdit će Gradonačelnik donošenjem Zaključka.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija i pratećih aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada, kao ni za vjerske, humanitarne, kulturne, sportske i ekološke manifestacije značajne za Grad.

5. Porez na nekretnine

Članak 26.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom Odlukom gradskog vijeća Grada, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 27.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza propisanih člankom 2. točka 2. i 3. je upravno tijelo nadležno za poslove financija Grada.

Nadležno upravno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza propisanih člankom 2. točka 4. je upravno tijelo u čijoj su nadležnosti poslovi upravljanja imovinom Grada.

Članak 28.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te druga postupovna pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) te zakon kojim je uređen porezni postupak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« br. 151/14, »Službene novine« Grada Pule br. 17/14) te Odluka o gradskim porezima Grada Pule (»Službene novine« Grada Pule br. 11/13, 11/15, 06/16).

Odredbe članka 11. do 14. ove Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor, a u skladu s člankom 68. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16), prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2017. godine.

Ova Odluka objavljuje se i u »Službenim novinama« Grada Pule.

Klasa: 410-01/17-01/5
Urbroj: 2168/01-01-02-02-0318-17-4
Pula, 8. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predsjednik
Tiziano Sošić, v. r.