NN 61/2017 (28.6.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov

Općina Sveti Filip i Jakov

1417

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15 – ispr.) i članka 20. st.1. i čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i čl. 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (»Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov« broj 02/14. – proč. tekst i 4/14), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj 20. lipnja 2017.godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Sv. Filip i Jakov (u daljnjem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1) prirez porezu na dohodak

2) porez na potrošnju,

3) porez na kuće za odmor

4) porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine Sv. Filip i Jakov prema Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 115/16) i Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 01/17), te Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16) i ovoj Odluci.

Obveznik prireza poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Sv. Filip i Jakov.

Osnovica prireza poreza na dohodak iz stavka 1. Ovog članka je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu i Pravilniku iz prethodnog stavka ovog članka.

Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisani uplatni račun uplatiti poslodavac istodobno s isplatom dohotka, što znači da se isplata dohotka i uplata poreza i prireza obavlja istog dana.

Prirez porezu na dohodak je prihod proračuna Općine Sv. Filip i Jakov.

Poslove u svezi utvrđivanjem i naplatom prireza na dohodak obavlja Porezna uprava – Ispostava Biograd na Moru.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, rakija i ostala žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima bez prirodnih sokova.

Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima (bez PDV-a).

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu poreza na potrošnju.

Članak 7.

Obračunska razdoblja su od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. Ovog članka porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20-og dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obazac iz stavka 2. Ovog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Porez na potrošnju prihod je Općine na čijem području je obavljena prodaja pića.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća i stanova za odmor na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno izvanknjižni suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokaznim sredstvima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem, na temelju zakona ili na neki drugi način, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje tijekom kalendarske godine.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarske zgrade koje se ne mogu koristiti za odmor, već isključivo služe za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i čuvanje voća i povrća, za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa, alata i drugog pribora te štale, nadstrešnice, podrumi s bačvama i drugi slični objekti.

Članak 10.

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici nekretnina poslovne namjene koji u istoj nekretnini kao poslovnom objektu obavljaju registriranu djelatnost pružanja usluga smještaja te po toj osnovi stječu dobit odnosno dohodak.

Ako se u objektu koji ima više jedinica za iznajmljivanje pružaju usluge smjestaja iz stavka 1. ovog članka na način da se samo djelomično, odnosno samo za jednu ili manji broj jedinica bave tom djelatnošću kao poslovnom djelatnošću, a u ostalim jedinicama se bave istom djelatnošću kao domaćinstva dužni su plaćati porez na kuće za odmor za te jedinice, o čemu će tijelo koje vodi postupak zatražiti odgovarajuće dokaze od vlasnika.

Vlasnici kuća za odmor odnosno stanova za odmor koji se bave u predmetnoj nekretnini registriranom djelatnoću obavljanja pružanja usluga smjestaja kao domaćinstva (stambeni objekti) obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor.

Članak 11.

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor iz članka 10. stavka 1. ove Odluke moraju se priložiti sljedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci:

1. izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja,

2. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti,

3. vlasnički list i katastarski plan za nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje zajedno s elaboratom o etažiranju.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor dužni su plaćati i oni vlasnici, suvlasnici, posjednici kuća za odmor koji imaju uredno prijavljeno prebivalište i privremeno boravište na području Općine Sv. Filip i Jakov, ali koriste kuću na način opisan u članku 9. ove Odluke.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu stavaka 1. ovog članka, tijelo koje vrši razrez poreza može tražiti i dostavu dokumentacije u kojoj se utvrđuje: mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, RTV pristojbe i to radi utvrđivanja neuobičajene (smanjene) potrošnje, prijem poštanskih pošiljaka (da li prima osobno ili putem punomoćnika), potvrdu o zasnovanom radnom odnosu, izjave svjedoka, prijava zdravstvenog osiguranja, potvrda o odabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, potvrdu o upisu djece u dječji vrtić i školu i svi drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Neuobičajena (smanjena) potrošnja smatra se ona vrijednost mjesečne potrošnje koja je manja za najmanje pedeset posto od vrijednosti mjesečne potrošnje ostvarene u mjesecu u kojem je ostvarena najveća vrijednost potrošnje u tekućoj (kalendarskoj) godini.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se i to:

1. na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti radi starosti i trošnosti,

2. na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplave, požar, potres),

3. na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

4. na kuće za odmor na odmaralištu u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti,

5. na kuće za odmor starije od 50 godina stečene nasljedstvom od ostavitelja koji je imao stalno prebivalište na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 14.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan), porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, to minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija.

Plaćanju poreza na kuće za odmor podliježu i kuće koje su možda izgrađene bez građevinske dozvole, ako se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 15.

Kada pravna ili fizička osoba – građanin ima u vlasništvu dvije ili više kuća ili stanova, od kojih jednu koristi za stanovanje u mjestu prebivališta, a u drugom ili istom mjestu ima kuću ili stan koji koristi povremeno ili sezonski, te ostale kuće ili stanovi smatraju se kućom za odmor i za iste se plaća porez na kuće za odmor.

Članak 16.

Porez na kuće za odmor dužne su plaćati i strane pravne ili fizičke osobe, ako im se kuća za odmor odnosno odmaralište nalazi na području Općine Sv. Filip i Jakov pod istim uvjetima koji su u ovoj Odluci propisani za državljane Republike Hrvatske.

Članak 17.

Ako vlasnik nekretnine temeljem svih okolnosti (prijavljenog prebivališta, visine režijskih troškova, mjesta zaposlenja, mjesta izabranog obiteljskog liječnika, mjesta školovanja djece, mjesta prebivališta uže obitelji, ugovora o najmu i ostalih bitnih činjenica) dokaže Jedinstvenom upravnom odjelu korištenje kuće ili stana za stalno stanovanje, isti će biti oslobođen obveze plaćanja poreza na kuće za odmor.

Članak 18.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na kuću za odmor ra razdoblje za koje je taj porez bio utvrđen prethodnom vlasniku. Novi vlasnik obvezan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti promjenu vlasništva radi razreza poreza.

Ako je tijekom kalendarske godine stečeno vlasništvo nove kuće za odmor, vlasnik te kuće plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije stjecanja vlasništva.

Članak 19.

Porez na kuće za odmor plaća se u vrijednosti od 15,00 kn po četvornom metru površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Općini Sveti Filip i Jakov, Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti podatke o kućama za odmor, odnosno stanovima, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke za razrez poreza.

Podatke iz stavka 2. ovog članka porezni obveznici moraju dostaviti do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez.

4. Porez na nekretnine

Članak 20.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se najkasnije do 30. studenog 2017. godine, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2018. godine.

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Protiv prekršitelja odredbi ove odluke primjenit će se kaznene odredbe iz članka 56. Zakona o lokalnim porezima.

IV. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 22.

Poslove utvrđivanja i naplate općinskih poreza obavljat će stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov, temeljem podataka kojima raspolaže, podataka koje im dostavi nadležna Porezna uprava te podataka što su ih, sukladno zakonu dužni dostaviti porezni obveznici.

Pravne osobe, druge organizacije, fizičke osobe, banke i druge financijske organizacije dužni su u roku od 15 dana od nastale promjene koja utječe na utvrđivanje porezne obveze ili na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela dostaviti podatke, odnosno omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije zbog prikupljanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.

Članak 23.

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem općinskih poreza provode ovlašteni djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov.

Članak 24.

Pravne osobe u 100% vlasništvu Općine i javne ustanove čiji je osnivač Općina, odlukom Općinskog vijeća, mogu biti potpuno ili djelomično oslobođene plaćanja općinskih poreza.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 14/14 i 03/15).

Članak 26.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti dana 1. siječnja 2018. godine, zbog stupanja na snagu Odluke o porezu na nekretnine.

Članak 27.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2198/19-02-17-1

Sveti Filip i Jakov, 20. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik
Općinskog vijeća
Igor Pedisić, v. r.