NN 62/2017 (30.6.2017.), Dopune Statuta Središnjeg registra osiguranika

Središnji registar osiguranika

1449

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (»Narodne novine«, broj 159/13) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/17-04/183, urbroj: 50301-25/14-17-2 od 1. lipnja 2017. godine, na 149. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine donijelo je

DOPUNE STATUTA

SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Članak 1.

U Statutu Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 83/14, 60/15 i 70/15 – pročišćeni tekst) u članku 30. stavku 1. iza riječi: »sustav« dodaju se riječi: »na vrijeme od četiri godine«.

Članak 2.

U članku 32. iza riječi: »pomoćnika ravnatelja« dodaju se riječi: »prije isteka mandata«.

U članku 32. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Razriješeni pomoćnik ravnatelja, koji nije ponovno imenovan, a koji je prije imenovanja bio zaposlen u Središnjem registru osiguranika na neodređeno vrijeme, ima pravo povratka na poslove koje je obavljao prije imenovanja ili na druge odgovarajuće poslove, bez provedbe javnog natječaja«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Dopuna statuta, Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na prijedlog ravnatelja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za mirovinski sustav, imenovat će pomoćnike ravnatelja, na vrijeme od četiri godine.

Danom koji prethodi danu imenovanja pomoćnika ravnatelja, Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika razriješit će pomoćnike ravnatelja imenovane sukladno odredbama Statuta Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 83/14, 60/15 i 70/15 – pročišćeni tekst).

Imenovanje pomoćnika ravnatelja, na vrijeme od četiri godine, sukladno stavku 1. ovoga članka, razlog je za razrješenje pomoćnika ravnatelja imenovanih sukladno odredbama Statuta Središnjeg registra osiguranika (»Narodne novine«, broj 83/14, 60/15 i 70/15 – pročišćeni tekst), u cilju uređivanja njihovog radno-pravnog statusa.

Članak 4.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Dopuna statuta, Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika utvrdit će pročišćeni tekst Statuta Središnjeg registra osiguranika.

Članak 5.

Ove Dopune statuta stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-03/15-01/08

Urbroj: 353-06-02/2-17-2

Zagreb, 27. lipnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća
prof. dr. sc. Zoran Jašić, v. r.