NN 64/2017 (5.7.2017.), Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo

OPĆINA ERNESTINOVO

1480

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16), te članka 28. Statuta Općine Ernestinovo (»Službeni glasnik Općine Ernestinovo« broj 1/13 i 4/13) Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ERNESTINOVO

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina, porezni obveznici te način obračuna i plaćanja lokalnih poreza Općine Ernestinovo.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

U Općini Ernestinovo uvode se sljedeći porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1) Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Ernestinovo sukladno Zakonu o lokalnim porezima i Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na žiro-račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

2) Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholnih pića po stopi od 3%.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Ernestinovo.

Članak 6.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. ove Odluke je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3) Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Kućom za odmor ne smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Članak 10.

Porez na kuću za odmor ne plaćaju vlasnici nekretnina poslovne namjene koji u istoj nekretnini obavljaju registriranu djelatnost pružanja usluge smještaja te po toj osnovi stječu dobit odnosno dohodak.

Uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na kuće za odmor temeljem prethodnog stavka moraju se priložiti sljedeće isprave u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne starije od 6 mjeseci:

1. izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno obrtnicu iz kojeg je vidljiva registracija za obavljanje djelatnosti pružanja usluga smještaja

2. rješenje o kategorizaciji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

3. prihod ili dohodak pravne osobe odnosno obrta po osnovi pružanja usluga smještaja u predmetnoj nekretnini za posljednjih godinu dana

4. vlasnički list i katastarski plan za nekretninu u pogledu koje se podnosi zahtjev za oslobađanje.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu ovog članka, porezno tijelo može tražiti i dostavu dokumentacije u kojoj se utvrđuje: mjesto i visina nastanka troška električne energije, telefona, prijem poštanskih pošiljaka (da li prima osobno ili putem punomoćnika), potvrdu o zasnovanom radnom odnosu, izjave svjedoka, propisana rješenja i odobrenja za obavljanje djelatnosti, dokaz o poslovnoj (gospodarskoj) namjeni predmetne nekretnine, dokaz o plaćanju poreza na dobit odnosno dohodak po osnovi gospodarskog raspolaganja predmetnom nekretninom i svi drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 5 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Članak 12.

Obveznici poreza kuće za odmor moraju do 31. ožujka godine za koju se porez razrezuje dostaviti nadležnom poreznom tijelu potrebne podatke radi razreza poreza.

4) Porez na korištenje javnih površina

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Članak 14.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatra se zemljište unutar građevnog područja koje je u skladu s prostornim planovima namijenjeno općoj uporabi (ulice, trgovi, parkovi, nogostupi, igrališta, zelene površine, tržnica, kupalište i slično).

Članak 15.

Osnovica poreza je svota zakupnine, odnosno ugovorene nak­nade.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20%.

Članak 16.

Poslove utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 17.

U slučaju korištenja javne površine kad je organizator ili naručitelj određenih aktivnosti Općina Ernestinovo ne plaća se porez na korištenje javnih površina.

Članak 18.

Obveznik je dužan platiti ovaj porez do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec kada se radi o zakupu na duži rok od 3 dana, odnosno u roku od 8 dana od dana primitka rješenja za zakup do 30 dana na žiro-račun proračuna Općine Ernestinovo.

III. PRIJENOS OVLASTI NA NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 19.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe lokalnih poreza Općine Ernestinovo i to poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor povjeravaju se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave, Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza, osim poreza na korištenje javnih površina.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Na postupak utvrđivanja i naplate prihoda od lokalnih poreza, pravo na žalbu, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 21.

Odredbe članaka 8. – 12. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama ove odluke.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Ernestinovo (»Službeni glasnik« Općine Ernestinovo broj 1/02).

Članak 23.

Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke godine dovršit će se po odredbama ranije važeće odluke.

Članak 24.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku« Općine Ernestinovo i »Narodnim novinama«.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Ernestinovo, osim odredbi članaka 3. i 4. (odredbe koje se odnose na prirez porezu na dohodak) koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Klasa: 410-13/17-02/1

Urbroj: 2158/04-17-1

Ernestinovo, 29. lipnja 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Krunoslav Dragičević, v. r.