NN 65/2017 (7.7.2017.), Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede

1531

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU PREKRŠAJA U MORSKOM RIBARSTVU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje sadržaj Registra prekršaja u morskom ribarstvu.

Članak 2.

(1) Uprava ribarstva vodi evidenciju o svim prekršajima kojima su povrijeđena pravila zajedničke ribarstvene politike i Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) u Registru prekršaja u morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Registar se sastoji od Registra prekršaja ovlaštenika povlastice za ribolov i Registra prekršaja zapovjednika ribarskih plovila.

Članak 3.

U Registru prekršaja ovlaštenika povlastice za ribolov upisuju se sljedeći podaci:

– ovlaštenik povlastice za ribolov

– adresa

– OIB

– vanjska oznaka ribarskog plovila

– ime ribarskog plovila

– jedinstveni broj plovila – CFR broj (Coast and Freight) (u daljnjem tekstu: CFR broj)

– broj povlastice za gospodarski ribolov

– članak, stavak i točka Zakona po kojem je počinjen prekršaj

– klasa predmeta kojim je utvrđen prekršaj

– klasa predmeta kojim je utvrđen teški prekršaji

– datum pravomoćnosti rješenja kojim se dodjeljuju negativni prekršajni bodovi

– broj dodijeljenih negativnih prekršajnih bodova

– klasa i urudžbeni broj rješenja kojim se privremeno ili trajno ukida povlastica za gospodarski ribolov na moru temeljem negativnih prekršajnih bodova

– datum pravomoćnosti rješenja o privremenom ili trajnom ukidanju povlastice za gospodarski ribolov na moru temeljem negativnih prekršajnih bodova

– klasa i urudžbeni broj rješenja kojim se brišu negativni prekršajni bodovi.

Članak 4.

U Registru prekršaja zapovjednika ribarskih plovila upisuju se sljedeći podaci:

– ime i prezime zapovjednika plovila

– adresa

– OIB

– vanjska oznaka ribarskog plovila

– ime ribarskog plovila

– CFR broj

– broj povlastice za gospodarski ribolov

– članak, stavak i točka Zakona po kojem je počinjen prekršaj

– klasa predmeta kojim je utvrđen prekršaj

– klasa predmeta kojim je utvrđen teški prekršaj

– datum pravomoćnosti rješenja kojim su dodijeljeni negativni prekršajni bodovi

– broj dodijeljenih negativnih prekršajnih bodova

– klasa i urudžbeni broj rješenja kojim se privremeno ili trajno zabranjuje ribolov temeljem negativnih prekršajnih bodova

– datum pravomoćnosti rješenja o privremenoj ili trajnoj zabrani ribolova temeljem negativnih prekršajnih bodova

– klasa i urudžbeni broj rješenja kojim se brišu negativni prekršajni bodovi.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 112/14).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/31
Urbroj: 525-13/0415-17-1
Zagreb, 6. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.