NN 67/2017 (12.7.2017.), Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija

MINISTARSTVO UPRAVE

1577

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13. i 85/15.), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I SADRŽAJU DOZVOLA KOJIMA SE UTVRĐUJU UVJETI PONOVNE UPORABE INFORMACIJA

I. OPĆE ODREDBE

Primjena Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti (u daljnjem tekstu: dozvole).

Ponovna uporaba informacija i vrste dozvola

Članak 2.

(1) Tijela javne vlasti omogućavaju ponovnu uporabu informacija u strojno-čitljivom obliku, otvorenom formatu i u skladu s otvorenim standardom, putem proaktivne objave (otvoreni podaci) ili pružanjem informacija na zahtjev korisnika.

(2) Svaki skup podataka (informacije i struktura podataka) tijela javne vlasti koji sadrži informacije za ponovnu uporabu treba sadržavati otvorenu dozvolu ili drugu dozvolu propisanu ovim Pravilnikom.

(3) Ponovna uporaba informacija omogućuje se bez ograničenja i za slobodnu uporabu svim korisnicima uz isticanje otvorene dozvole.

(4) U opravdanim slučajevima s obzirom na vrstu informacija ili način nastanka odnosno svrhu prikupljanja informacija tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu putem vlastitih ili standardnih otvorenih dozvola (ostale dozvole).

(5) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici, zajedno s ostalim informacijama o ostvarivanju prava korisnika na ponovnu uporabu informacija, objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole.

Zabrana diskriminacije

Članak 3.

(1) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju stavljati korisnike u neravnopravan položaj i time ograničavati tržišno natjecanje niti biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu informacija.

(2) Ako tijelo javne vlasti omogući uporabu iste informacije različitim korisnicima pod različitim uvjetima, svi oni mogu koristiti informaciju pod onim uvjetima koji su najmanje ograničavajući.

(3) U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.

II. VRSTE DOZVOLA

Otvorena dozvola

Članak 4.

(1) Informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne su korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu koja je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog I.).

(2) Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije.

(3) Skup podataka obavezno sadržava oznaku otvorene dozvole i poveznicu na objavljenu dozvolu.

(4) Podaci na portalu otvorenih podataka objavljuju se uz otvorenu dozvolu.

(5) Metapodaci se uvijek objavljuju uz otvorenu dozvolu, bez obzira na to uz koju se dozvolu objavljuje skup podataka na koji se metapodaci odnose.

Sadržaj otvorene dozvole

Članak 5.

(1) Otvorena dozvola dopušta uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

– reproduciranje, distribuciju te stavljanje na raspolaganje trećima

– prilagođavanje i povezivanje s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka

– iskorištavanje integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama.

(2) Otvorena dozvola obvezuje korisnika na imenovanje izvora odnosno upućivanje na izvor informacije (izjava o izvoru) te navođenje datuma posljednje izmjene kako su specificirani od strane tijela javne vlasti.

(3) Izjava o izvoru sadrži naziv tijela javne vlasti koje je izradilo informaciju, poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ona objavljena, te znak otvorene dozvole i poveznicu na otvorenu dozvolu.

(4) Ukoliko informacija ne sadrži izjavu o izvoru i datumu posljednje izmjene, korisnik je obavezan naznačiti da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu, istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.

(5) Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.

(6) Otvorena dozvola ne ovlašćuje korisnika na uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije.

Ostale dozvole

Članak 6.

(1) Kada tijelo javne vlasti u iznimnim i opravdanim slučajevima utvrđuje ograničenja ili obveze za ponovnu uporabu informacija, dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe koje je samo izradilo (uvjeti za ponovnu uporabu, uvjeti korištenja) ili primijeniti standardne otvorene dozvole (Creative Commons ili druge dozvole) uz upućivanje na mjesto na kojem su objavljene.

(2) Iznimni i opravdani slučajevi koji opravdavaju ograničenja uporabe ili obveze korisnika pri ponovnoj uporabi informacija (npr. dijeljenje bez izmjena) temelje se na okolnostima specifične vrste informacija, osobitosti načina nastanka informacije, odnosno svrhe prikupljanja informacija.

(3) Dodatnim uvjetima ne može se odrediti zabrana komercijalne uporabe informacije.

(4) U slučaju primjene standardnih otvorenih dozvola (Creative Commons i druge standardne dozvole) vrste dozvole kao i način njihova odabira i objave odgovaraju pravilima utvrđenima odabranim standardnim otvorenim dozvolama.

(5) Posljedice koje nastupaju kršenjem uvjeta dozvole trebaju biti izričito navedene, posebno ako uključuju automatski i trenutačni opoziv prava korisnika koji koristi informacije za ponovnu uporabu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik i otvorena dozvola (Prilog I.) objavit će se na hrvatskom i engleskom jeziku na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-01/17-01/9

Urbroj: 515-03-02/1-17-1

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

OTVORENA DOZVOLA

Otvorena dozvola omogućava korisniku svaku uporabu informacija na koje se odnosi, uključujući prostorno i vremenski neograničeno, besplatno, neisključivo i osobno pravo uporabe informacija koje su predmet dozvole.

Otvorena dozvola odnosi se na i na sadržaj i na strukturu predmetnog skupa podataka koji predstavlja informacije javnog sektora, kao i na metapodatke koji se odnose na predmetne informacije.

I.

Informacije i metapodaci mogu se koristiti u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu, a osobito:

– reproducirati, distribuirati i stavljati na raspolaganje trećim osobama

– prilagođavati i povezivati s vlastitim podacima i podacima trećih osoba u svrhu stvaranja novih skupova podataka

– iskorištavati integriranjem u unutarnje i vanjske poslovne procese, proizvode i aplikacije u javnim i nejavnim elektroničkim mrežama

II.

U slučaju uporabe informacija korisnik se obvezuje:

– navesti izjavu o izvoru informacije kako je naznačena od strane tijela koje je izradilo informaciju te datum zadnje izmjene

– u slučaju da izvor nije naveo izjavu o izvoru, navesti: »Sadrži informacije tijela javne vlasti u skladu s Otvorenom dozvolom«, uz isticanje poveznice

– navesti poveznicu na skup podataka (URI), ukoliko je informacija javno objavljena

III.

Sve izmjene, uređivanje, novi dizajn ili promjene moraju se naznačiti kao takve u izjavi o izvoru.

Ova dozvola ne ovlašćuje korisnika na takvu uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije.