NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluku o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i /ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 50/16.)

Hrvatska gospodarska komora

1587

Na temelju članka 7. stavak 3., točka 2. Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa iz 2016. godine (»Narodne novine« broj 50/16.), članka 10. Pravilnika o mirenju Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 142/11.), i članka 28. točka 20. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16.) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 15. sjednici dana 26. lipnja 2017. godine donio je

ODLUKU

O TROŠKOVIMA MIRENJA PRED CENTROM ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI U SPOROVIMA IZMEĐU KORISNIKA PLATNIH USLUGA KOJI SU PRIMATELJI PLAĆANJA I NJIHOVIH PRUŽATELJA PLATNIH USLUGA KOJI SE ODNOSE NA PRAVA I OBVEZE IZ UREDBE (EU) 2015/751 I /ILI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA
(»Narodne novine«, br. 50/16.)

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupcima mirenja između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i/ili Zakona o provedbi uredbi Europske Unije iz područja platnog prometa (»Narodne novine«, br. 50/16.).

Članak 2.

Stranke koje sudjeluju u postupcima mirenja u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) troškova nagrade izmiritelja;

c) administrativnih troškova;

d)     materijalnih troškova postupka – putni troškovi, nagrade vještaka, troškova prevođenja i ostali troškovi.

Ako drugačije nije utvrđeno ovom Odlukom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar.

Članak 3.

Upisna taksa za provođenje postupka mirenja iznosi 120,00 EUR u protuvrijednosti te svote u valuti sjedišta Centra primjenom prodajnog tečaja iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan uplate. Upisnu taksu plaća predlagatelj mirenja najkasnije osam dana od podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja. Tajništvo Centra dostavit će prijedlog za pokretanje postupka mirenja protustranci na odgovor tek nakon uplate upisne takse. Uplaćena upisna taksa ne vraća se.

Članak 4.

Nagrada svakog izmiritelja koji sudjeluje u postupku iznosi za svaki započeti dan mirenja 1.200,00 kuna bruto. U sporovima veće složenosti, ovu nagradu predsjednik Centra može povećati u dogovoru s izmiriteljem i strankama.

Članak 5.

Administrativni troškovi iznose 30% nagrade izmiritelja iz članka 4. Ako mirenje provodi više izmiritelja, ti troškovi iznose 20% ukupne nagrade izmiritelja.

Članak 6.

Svaki izmiritelj koji sudjeluje u postupku ima pravo na putni trošak u visini utvrđenoj normativnim aktima Hrvatske gospodarske komore, ako izmiritelj ima prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja mirenja. Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi odgovarajuće priložene dokumentacije.

Putni troškovi obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do sjedišta Centra, odnosno mjesta u kojem se održava mirenje, kao i povratak u mjesto prebivališta, odnosno boravišta.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima javnog prijevoza (vlak, autobus, brod, zrakoplov).

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Članak 7.

Prevoditelji, vještaci, snimatelji i druge osobe koje obavljaju određene poslove u postupcima mirenja, a nisu zaposlenici Hrvatske gospodarske komore, imaju pravo na naknadu u iznosu kojeg utvrdi predsjednik Centra pri čemu se uzimaju u obzir okolnosti konkretnog slučaja i uobičajena nagrada za takav rad.

Troškove navedene u stavku 1., po nalogu tajnika Centra, stanke su dužne podmiriti na jednake dijelove uplatom na odgovarajući račun Hrvatske gospodarske komore na temelju ispostavljenog predračuna.

Članak 8.

U postupku mirenja, ukoliko se stranke drugačije ne sporazume, svaka stranka snosi troškove postupka na jednake dijelove.

Ako se stranke drugačije ne sporazume, svaka stranka snosi vlastite troškove.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-02/17-02/07

Urbroj: 311-05-17-03

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.