NN 69/2017 (14.7.2017.), Zakon o koncesijama

Hrvatski sabor

1603

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KONCESIJAMA

Proglašavam Zakon o koncesijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/33

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 5. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O KONCESIJAMA

DIO PRVI
DAVANJE KONCESIJE

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju postupci davanja koncesije, ugovor o koncesiji, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja koncesije, politika koncesija te druga pitanja u vezi s koncesijama.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju posebni zakoni te propisi kojima se uređuje javna nabava.

(3) Sastavni su dio ovoga Zakona:

1. Prilog I. Popis djelatnosti navedenih u članku 5. točki (14) ovoga Zakona

2. Prilog II. Djelatnosti koje se obavljaju na temelju isključivog prava

3. Prilog III. Usluge iz članaka 9. i 10. ovoga Zakona

4. Prilog IV. Popis međunarodnih društvenih konvencija i konvencija o zaštiti okoliša.

Pravna stečevina Europske unije

Članak 2.

Ovaj Zakon sadržava odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

1. Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 94, 28. 3. 2014.)

2. Ispravak Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 114, 5. 5. 2015.)

3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL L 307, 25. 11. 2015.)

Koncesija

Članak 3.

(1) Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom.

(2) Vrste koncesija su:

1. koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

2. koncesija za radove

3. koncesija za usluge.

(3) Ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra jest upravni ugovor, u pisanom obliku, čiji je predmet gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ne predstavlja izvođenje radova iz stavka 4., odnosno pružanje i upravljanjem uslugama iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ugovor o koncesiji za radove jest upravni ugovor, u pisanom obliku, kojim se ostvaruje financijski interes, a posredstvom kojeg davatelj koncesija ili više njih povjerava izvođenje radova jednom gospodarskom subjektu ili više njih čija se naknada sastoji isključivo od prava na iskorištavanje radova koji su predmet ugovora ili od tog prava i plaćanja.

(5) Ugovor o koncesiji za usluge jest upravni ugovor, u pisanom obliku, kojim se ostvaruje financijski interes, a posredstvom kojeg davatelj koncesija ili više njih povjerava pružanje i upravljanje uslugama koje nisu izvođenje radova iz stavka 4. ovoga članka jednom gospodarskom subjektu ili više njih čija se naknada sastoji isključivo od prava na iskorištavanje usluga koje su predmet ugovora ili od tog prava i plaćanja.

(6) Davanje koncesije za radove ili koncesije za usluge uključuje i prijenos na koncesionara operativnog rizika u iskorištavanju tih radova ili usluga, koji obuhvaća rizik potražnje ili rizik ponude ili oboje. Prijenos dijela operativnog rizika podrazumijeva stvarno izlaganje promjenama na tržištu, tako da bilo kakav potencijalni procijenjeni gubitak koji je pretrpio koncesionar nije simboličan i zanemariv.

(7) Operativnim rizikom iz stavka 6. ovoga članka smatra se rizik izloženosti koncesionara tržišnim uvjetima na način da koncesionaru od strane davatelja koncesije nije zajamčeno da će, u normalnim uvjetima rada, posredno ili neposredno, ostvariti povrat uloženih sredstava ili troškova nastalih u izvođenju radova ili pružanju usluga koje su predmet koncesije.

Vrijednosni prag

Članak 4.

(1) Vrijednosni prag bitan za određenje primjene pravila postupka davanja koncesije objavljuje se u Službenom listu Europske unije te će isti pravodobno biti objavljen na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za financije.

(2) Europska komisija po potrebi vrši reviziju praga iz stavka 1. ovoga članka te iznos praga objavljuje u odgovarajućim nacionalnim valutama u Službenom listu Europske unije.

(3) Na postupak davanja koncesije za usluge te na koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od vrijednosnog praga iz ovoga članka ne primjenjuju se odredbe dijela prvog glave IV. ovoga Zakona.

(4) Na postupak davanja koncesije za usluge procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosnog praga iz ovoga članka te na koncesije za radove ne primjenjuju se odredbe dijela prvog glave III. ovoga Zakona. Na postupak davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosnog praga iz ovoga članka ne primjenjuju se odredbe dijela prvog glave III. ovoga Zakona, osim članka 31., 36., 37. i 38. ovoga Zakona.

(5) U postupku davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina neovisno o procijenjenoj vrijednosti koncesije ne primjenjuju se odredbe dijela prvog glave IV. ovoga Zakona.

Značenje pojmova

Članak 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. davatelj koncesije je tijelo javne vlasti, odnosno pravna osoba koja je, u skladu s ovim i posebnim zakonima, nadležna za davanje koncesije

2. koncesionar je gospodarski subjekt s kojim je davatelj koncesije sklopio ugovor o koncesiji

3. gospodarski subjekt je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koja na tržištu nudi izvođenje radova i/ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga

4. natjecatelj je gospodarski subjekt koji je zatražio poziv ili je pozvan na sudjelovanje u ograničenom postupku, u natjecateljskom postupku uz pregovore ili natjecateljskom dijalogu

5. ponuditelj je gospodarski subjekt koji je pravodobno dostavio ponudu u postupku davanja koncesije

6. pisan iskaz je svaki iskaz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu čitati, umnožavati i naknadno slati, uključujući informacije koje se prenose i pohranjuju elektroničkim sredstvima

7. ugovor o koncesiji je upravni ugovor koji u pisanom obliku i na određeno vrijeme sklapaju davatelj koncesije i koncesionar o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz danu koncesiju na temelju odluke o davanju koncesije

8. naknada za koncesiju je naknada koju plaća koncesionar na temelju ugovora o koncesiji

9. Registar koncesija je jedinstvena elektronička evidencija ugovora o koncesijama danima na području Republike Hrvatske

10. odluka o davanju koncesije je upravni akt koji donosi davatelj koncesije na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda, odnosno nakon zaprimanja zahtjeva i utvrđenja ispunjenja uvjeta za dobivanjem koncesije

11. javno-privatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos u smislu propisa kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo

12. poseban zakon je zakon kojim se uređuju pitanja vezana za koncesije koje se daju za djelatnosti i u područjima uređenima tim zakonom

13. društvo posebne namjene ima značenje u smislu propisa kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo

14. izvođenje radova znači izvođenje ili projektiranje i izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti iz Priloga I. ovoga Zakona ili posla ili realizacija posla, bez obzira kojim sredstvom, a koji su sukladni zahtjevima koje je naveo davatelj koncesije. Posao je rezultat visokogradnje ili niskogradnje uzete u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju

15. elektronička sredstva su elektronička oprema za obradu (uključujući digitalno sažimanje) i pohranu podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom vezom, radiovezom, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima

16. isključivo pravo je pravo obavljanja djelatnosti koje daje nadležno tijelo, u skladu s posebnim propisom, isključivo jednom gospodarskom subjektu na temelju propisa i upravnog akta, koje ima znatan utjecaj na mogućnost drugih gospodarskih subjekata da obavljaju takvu djelatnost

17. dokumentacija za nadmetanje je bilo koji dokument koji je sastavljen ili na koji davatelj koncesija upućuje, a u kojemu se opisuju ili određuju elementi koncesije i postupka davanja koncesije, uključujući obavijest o namjeri davanja koncesije, tehničke i funkcionalne zahtjeve, predložene uvjete koncesije, formate dokumenata koje podnose natjecatelji ili ponuditelji, informacije o općim primjenjivim obvezama te svu dodatnu dokumentaciju

18. inovacija je novi ili značajno poboljšan proizvod, usluga ili postupak, uključujući, ali ne ograničavajući se na postupke proizvodnje, građenja ili izgradnje, nova metoda stavljanja na tržište ili nova metoda organizacije u poslovnoj praksi, organizacije radnih mjesta ili vanjskih odnosa, među ostalim radi pomaganja rješavanja društvenih izazova

19. nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (u daljnjem tekstu: NKPJS) je statistički standard koji se koristi za prikupljanje, upisivanje, obradu, analizu i diseminaciju podataka regionalne statistike prema razinama prostorne podjele Republike Hrvatske

20. jedinstveni rječnik javne nabave (Common Procurement Vocabulary – CPV) je jedinstveni klasifikacijski sustav nomenklatura koji se primjenjuje u postupku javne nabave te koji osigurava istovjetnost s ostalim postojećim nomenklaturama, a utvrđen je Uredbom (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV), kako je posljednje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009.

21. zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koji su dostavili zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje u postupku davanja koncesije, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa, a koji se obvezuju davatelju koncesije da će izvršiti svoje obveze sukladno ugovoru o koncesiji

22. usluga od općega gospodarskog interesa je usluga kojom se izvršava posebna zadaća u društvenom interesu propisana posebnim propisom u kojem je precizno navedena priroda posebne zadaće

23. neuredna ponuda je ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, koja sadržava odredbe koje davatelj koncesije smatra štetnima ili za koju davatelj koncesije osnovano smatra da nije u skladu s pravilima poštenog tržišnog natjecanja ili koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana (ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete za isključenje određene dokumentacijom za nadmetanje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, koja ne odgovara potrebama davatelja koncesije određenim u opisu predmeta koncesije i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude usluge i/ili radovi koji očito ne zadovoljavaju potrebe davatelja koncesije u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije)

24. sporedna djelatnost je svaka djelatnost koja nije djelatnost predmeta koncesije, ali je s njom povezana tako što služi njezinom obavljanju ili je potrebna za njezino uspješno izvršenje

25. težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o koncesiji i javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o koncesiji koji davatelj koncesije namjerava sklopiti.

Načela postupka davanja koncesije

Članak 6.

(1) Prilikom provođenja postupka davanja koncesije davatelj koncesije obvezan je, u odnosu na sve gospodarske subjekte, poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga, načelo učinkovitosti, kao i ostala temeljna načela iz Ustava Republike Hrvatske te Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

(2) Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvršenja ugovora o koncesiji pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredbi međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenih u Prilogu IV. ovoga Zakona.

Davatelj koncesije

Članak 7.

(1) Davatelj koncesije može biti:

1. Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, u ime Republike Hrvatske

2. tijelo državne uprave, u ime Republike Hrvatske

3. nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te

4. pravna osoba posebnim zakonima ovlaštena za davanje koncesije.

(2) Kada je davatelj koncesije Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske, sve pripremne radnje za davanje koncesije iz dijela prvog glave II. ovoga Zakona, postupak davanja koncesije iz dijela prvog glava III. i IV. ovoga Zakona, osim donošenja odluke o davanju koncesije, odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, odluke o poništenju postupka davanja koncesije, odnosno odluke o raskidu ugovora o koncesiji, kao i ostale tehničke i stručne poslove davatelja koncesije iz dijela prvog glava V. i VI. ovoga Zakona te dijela drugog ovoga Zakona može provoditi nadležno ministarstvo.

(3) Kada je davatelj koncesije nadležno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sve pripremne radnje za davanje koncesije iz dijela prvog glave II. ovoga Zakona, postupak davanja koncesije iz dijela prvog glava III. i IV. ovoga Zakona, osim donošenja odluke o davanju koncesije, odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, odluke o poništenju postupka davanja koncesije, odnosno odluke o raskidu ugovora o koncesiji, kao i ostale tehničke i stručne poslove davatelja koncesije iz dijela prvog glava V. i VI. ovoga Zakona te dijela drugog ovoga Zakona, može provoditi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Podjela poslova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uređuje se posebnim zakonom.

(5) Kada se postupak davanja koncesije provodi prema propisu kojim se uređuje javna nabava, davatelj koncesije smatrat će se javnim naručiteljem prema tom propisu.

(6) Sve fizičke osobe uključene u postupak davanja koncesije ili koje mogu utjecati na ishod postupka davanja koncesije ne smiju imati izravnih i/ili neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koja bi dovela do sukoba tih interesa s njihovim dužnostima.

Predmet koncesije

Članak 8.

(1) Koncesija se daje u različitim područjima i za različite djelatnosti, a osobito:

1. za eksploataciju mineralnih sirovina

2. za korištenje voda

3. za pravo lova na državnim lovištima i uzgajalištima divljači

4. na pomorskom dobru

5. u području zaštite prirode

6. u području energetike

7. za obavljanje djelatnosti linijskog i obalnog pomorskog i riječnog prijevoza

8. za luke

9. za građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti (most, tunel i drugi)

10. za pružanje usluga javnog prijevoza

11. za zračne luke

12. u području sporta

13. na kulturnim dobrima

14. za komunalne djelatnosti

15. u području željeznica

16. u području žičara

17. za djelatnosti gospodarenja otpadom

18. u području turizma

19. u području zdravstva

20. za pružanje medijskih usluga televizije i radija

21. za slobodne zone

22. za uzgoj riba i drugih morskih organizama

23. u području veterinarskog javnog zdravstva.

(2) Koncesija se ne može dati na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i na drugim dobrima utvrđenim posebnim propisima.

(3) Posebna pitanja vezana za davanje koncesije u područjima, odnosno za djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka uređuju se i posebnim zakonom.

(4) Koncesija za izgradnju i upravljanje autocestama, izgradnju i upravljanje željezničkim prugama, prijenos i distribuciju električne energije, izgradnju i upravljanje infrastrukturom za prijenos nafte naftovodima, izgradnju i upravljanje transportnim sustavom plina strateški su interes Republike Hrvatske.

(5) Osim koncesija iz stavka 4. ovoga članka Hrvatski sabor može koncesiju za pojedina dobra, usluge i radove proglasiti strateškim interesom Republike Hrvatske.

(6) U slučaju iz stavaka 4. i 5. ovoga članka postupak davanja koncesije i druga pitanja u vezi s tom koncesijom uređuju se u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona.

Izuzeća od primjene Zakona

Članak 9.

(1) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na:

1. koncesiju koja je, na temelju propisa Republike Hrvatske, određena kao klasificirana ili čije izvršenje, na temelju zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske, zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa Republike Hrvatske

2. koncesiju koja se daje na temelju posebnih pravnih instrumenata međunarodne organizacije

3. koncesiju koja se daje sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koja obuhvaća radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica

4. koncesiju za negospodarske usluge od općeg interesa

5. koncesiju za društvene i druge posebne usluge iz Priloga III. ovoga Zakona procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona

6. koncesiju za usluge dane gospodarskom subjektu na temelju isključivog prava koje mu je dodijeljeno u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i pravnim aktima Europske unije kojima se utvrđuju zajednička pravila o pristupu tržištu primjenjivim na djelatnosti navedene u Prilogu II. ovoga Zakona, osim ako sektorsko zakonodavstvo Europske unije ne zahtijeva posebne obveze primjene načela transparentnosti specifične za određeni sektor u kojem slučaju se primjenjuju odredbe o objavi davanja koncesije u skladu s člankom 53. ovoga Zakona

7. koncesiju koju davatelj koncesije daje u skladu s pravilima o nabavi koje određuju međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, ako ta organizacija ili institucija u cijelosti financira tu koncesiju

8. koncesiju koju većim dijelom sufinancira međunarodna organizacija ili međunarodna financijska institucija, a pri čemu se strane usuglašavaju o primjenjivim postupcima.

(2) O međunarodnom sporazumu iz stavka 1. točke 3. ovoga članka davatelj koncesije obavještava Europsku komisiju.

(3) U slučaju davanja koncesije iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije o tome obavještava ministarstvo nadležno za financije.

(4) Ako se gospodarskom subjektu daje koncesija na temelju isključivog prava za izvršavanje jedne ili više djelatnosti navedenih u Prilogu II. ovoga Zakona, o tome obavještava Europsku komisiju u roku od jednog mjeseca nakon dodjele tog isključivog prava.

Djelomična izuzeća od primjene Zakona

Članak 10.

(1) Odredbe dijela prvog glave III., IV., V. i VI., odredba članka 87. stavka 1. točke 2. i odredbe dijela trećeg ovoga Zakona ne primjenjuju se na koncesiju za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija.

(2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na koncesije za društvene i druge posebne usluge iz Priloga III. ovoga Zakona procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. ovoga Zakona, osim članaka 43., 44., 51. i 53. ovoga Zakona.

Imovinskopravni odnosi

Članak 11.

(1) Ako je Republika Hrvatska ili davatelj koncesije vlasnik nekretnine na kojoj će se obavljati djelatnost za koju se namjerava dati koncesija, osoba koja stekne pravo koncesije stječe i pravo na korištenje te nekretnine dok traje koncesija, i to u onom opsegu koji je nužan za izvršavanje koncesije i na onom dijelu nekretnine na kojem će koncesija najmanje opterećivati nekretninu, odnosno umanjivati njezinu vrijednost, osim ako Vlada Republike Hrvatske, od nje ovlašteno tijelo, ili drugo tijelo koje na temelju posebnog zakona upravlja, odnosno raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ne odluči drukčije.

(2) Ako je za izvršavanje koncesije nužan prolaz ili provoz vozilima bez tereta ili s teretima ili druga služnost na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili davatelja koncesije, osoba koja stekne pravo koncesije stječe i pravo služnosti prolaza, odnosno provoza svim vozilima sa svim teretima ili drugu služnost na toj nekretnini, osim ako Vlada Republike Hrvatske, od nje ovlašteno tijelo ili drugo tijelo koje na temelju posebnog zakona upravlja, odnosno raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ne odluči drukčije.

(3) Davatelj koncesije dužan je u postupku pripremnih radnji zatražiti od Vlade Republike Hrvatske, od nje ovlaštenog tijela ili drugog tijela koje na temelju posebnog zakona upravlja, odnosno raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske suglasnost da se na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu ostvarivanja koncesije, raspolaže na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) U slučaju da tijelo iz stavka 3. ovoga članka uskrati davanje suglasnosti, postupak davanja koncesije mora se obustaviti.

(5) Koncesionar za stečeno pravo na korištenje nekretnine, odnosno pravo služnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, uz naknadu za koncesiju, plaća i naknadu za nekretninu u skladu s posebnim propisima.

(6) Odredba o pravu na korištenje nekretnine, odnosno pravu služnosti koncesionara u slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i visina naknade iz stavka 5. ovoga članka, sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje u postupku davanja koncesije, osim ako je posebnim propisom zbog posebnosti koncesije drukčije propisano.

(7) Ako vlasnik nekretnine na kojoj će se obavljati djelatnost za koju se namjerava dati koncesija nije Republika Hrvatska ili davatelj koncesije, u dokumentaciji za nadmetanje mora se navesti da je prije sklapanja ugovora o koncesiji budući koncesionar dužan urediti imovinskopravne odnose s vlasnikom te nekretnine.

(8) Ako davatelj koncesije nije Republika Hrvatska te ako je moguće djelatnost iz koncesije, osim na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili na pomorskom dobru, obavljati na nekretnini u vlasništvu davatelja koncesije, u tom slučaju davatelj koncesije ne može donijeti odluku o davanju koncesije na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pomorskom dobru.

(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ako to zahtijeva narav koncesije, u dokumentaciji za nadmetanje davatelj koncesije može navesti rok u kojem je dužan urediti imovinskopravne odnose nakon sklapanja ugovora o koncesiji.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe posebnih zakona.

Nedozvoljeno obavljanje djelatnosti

Članak 12.

(1) Zabranjeno je svako obavljanje djelatnosti za koje je potrebna koncesija, a obavlja se bez dane koncesije.

(2) Koncesionaru koji izvršava ugovor o koncesiji zabranjeno je obavljanje djelatnosti koncesije izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji. Obavljanjem djelatnosti koncesije izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji smatra se svako prekoračenje ovlaštenja koja proizlaze iz ugovora o koncesiji, uključujući svaki oblik samovlasnog proširenja primjene tih ovlaštenja.

(3) Zabranjeno je obavljanje svake djelatnosti koja služi ili je izravno ili neizravno usmjerena na nezakonito iskorištavanje predmeta koncesije, uključujući korištenje dobra stečenog nezakonitim iskorištavanjem predmeta koncesije za obavljanje druge djelatnosti i/ili stjecanje materijalne koristi.

(4) Tijelo odnosno pravna osoba koja je u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima nadležna za davanje koncesije u obvezi je suzbijati te sprječavati i onemogućavati svako postupanje suprotno stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) U svrhu primjene stavka 4. ovoga članka, tijelo odnosno pravna osoba koja je u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima nadležna za davanje koncesije u obvezi je analizirati primjenu ovoga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuju pitanja vezana za koncesiju iz svoje nadležnosti te predlagati i provoditi mjere za unapređenje stanja u području koncesija.

(6) Tijelu odnosno pravnoj osobi koja je u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonima nadležna za davanje koncesije, zabranjeno je na bilo koji način odobriti ili omogućiti gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, izvođenje radova i pružanje usluga u području i djelatnosti protivno odredbama ovoga Zakona ili posebnih zakona kojima se uređuje pojedina koncesija.

Tajnost dokumentacije u postupku davanja koncesije

Članak 13.

(1) Davatelj koncesije čuva i ne daje na uvid podatke iz dokumentacije gospodarskih subjekata koje su ti gospodarski subjekti, u skladu s posebnim propisima, označili poslovnom tajnom.

(2) Ako gospodarski subjekt označi određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju koje su ti podaci tajni.

(3) Gospodarski subjekt ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke, naknadi za koncesiju te podatke iz ponude u vezi s kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

(4) Obveza davatelja koncesije iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na primjenu odredaba ovoga Zakona osobito o sadržaju odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije i zapisnika koje davatelj koncesije dostavlja gospodarskim subjektima.

GLAVA II.
PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE

Opće odredbe

Članak 14.

(1) Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije.

(2) Pripremne radnje provodi davatelj koncesije u skladu s ovim Zakonom, posebnim zakonom, propisima kojim se uređuje javna nabava te ostalim propisima ovisno o vrsti i predmetu koncesije.

(3) Pripremnim radnjama smatraju se osobito:

1. imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju

2. izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije

3. procjena vrijednosti koncesije te

4. izrada dokumentacije za nadmetanje.

(4) Davatelj koncesije neće započeti postupak davanja koncesije ako u vezi s predmetom koncesije teku upravni ili sudski postupci ili ako postoje neriješeni imovinskopravni odnosi koji se tiču predmeta koncesije.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, davatelj koncesije može započeti postupak davanja koncesije ako, s obzirom na okolnosti slučaja, ocjeni da postupci potraživanja trećih osoba koja polažu pravo na predmet koncesije ne mogu ili neće utjecati na ostvarenje prava iz koncesije.

(6) Iznimno od stavka 3. točaka 2. i 3. ovoga članka, kod koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina kojoj prethodi istraživanje pripremne radnje provode se u skladu s odredbama posebnog zakona.

(7) Sukladno stavku 6. ovoga članka, davatelj koncesije po završetku istraživanja mineralnih sirovina izrađuje studiju opravdanosti davanja koncesije i procjenu vrijednosti koncesije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Rezervirana koncesija

Članak 15.

(1) Davatelj koncesije može rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima davanja koncesije jedino zaštitnim radionicama i gospodarskim subjektima čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom, ako najmanje 51 % zaposlenih osoba u tim radionicama, gospodarskim subjektima ili programima predstavljaju radnici s invaliditetom.

(2) Ako davatelj koncesije daje koncesiju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, u obavijesti o namjeri davanja koncesije jasno navodi da se postupak davanja koncesije provodi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Osobe, odnosno radnici iz stavka 1. ovoga članka određuju se u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuju pitanja osoba, odnosno radnika s invaliditetom.

(4) Iznimno, subjekti iz stavka 1. ovoga članka za koje je rezervirano pravo sudjelovanja u postupcima davanja koncesija mogu najviše za 20 % vrijednosti rezervirane koncesije sklopiti podugovor ili ugovor o potkoncesiji.

Stručno povjerenstvo za koncesiju

Članak 16.

(1) Prije početka postupka davanja koncesije davatelj koncesije odlukom imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

(2) Davatelj koncesije imenuje članove stručnog povjerenstva za koncesiju pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke, ovisno o predmetu i značajkama koncesije. Članovi stručnog povjerenstva za koncesiju ne moraju biti zaposlenici davatelja koncesije.

(3) Broj članova stručnog povjerenstva za koncesiju je neparan, s najmanje tri člana, a najviše sedam članova.

(4) Član stručnog povjerenstva za koncesiju ne smije imati izravnih ili neizravnih osobnih interesa u bilo kojoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba tih interesa s njegovim dužnostima u radu stručnog povjerenstva za koncesiju što potvrđuje potpisivanjem izjave o neovisnosti čime jamči da nije u sukobu interesa, u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje javna nabava.

(5) Najmanje jedan član stručnog povjerenstva za koncesiju mora imati važeći certifikat u području javne nabave.

(6) Kod koncesije koje se daje u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava, stručno povjerenstvo za koncesiju ima ulogu ovlaštenog predstavnika javnog naručitelja u skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.

(7) Kod koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona, a kada se više koncesija daje za isti ili sličan predmet koncesije, davatelj koncesije može osnovati jedno stručno povjerenstvo za sve koncesije, pazeći pri tome da stručno povjerenstvo za koncesiju u svome radu uzme u obzir posebnosti svake od koncesija.

(8) Davatelj koncesije obavještava ministarstvo nadležno za financije o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za koncesiju.

(9) Ministarstvo nadležno za financije može predložiti imenovanje svojeg predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Kod davanja koncesije s obilježjima javno-privatnog partnerstva ministarstvo nadležno za financije može predložiti imenovanje svojeg predstavnika u stručno povjerenstvo za koncesiju s obilježjima javno-privatnog partnerstva u roku od deset dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Iznimno od stavaka 1. – 10. ovoga članka, poslove stručnog povjerenstva za koncesiju čiji je predmet obavljanje djelatnosti radija i televizije obavlja nezavisno regulatorno tijelo u skladu s odredbama posebnog zakona.

(12) Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:

1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude

2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javno-privatnog partnerstva u skladu s člankom 26. ovoga Zakona

3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga

5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva

6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva

7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike Hrvatske

8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

(13) Javnom infrastrukturom iz stavka 12. točke 7. ovoga članka smatraju se infrastrukturni objekti koji se grade i kojima se upravlja u području cestovnog, željezničkog, morskog i riječnog prometa, u području energetike, izgradnje i upravljanja postrojenjima za odlaganje otpada i otpadnih voda, izgradnje zračnih, morskih i riječnih luka te ostali infrastrukturni objekti koji služe pružanju javnih usluga.

(14) Stručno povjerenstvo za koncesiju o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

(15) Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji odnosno izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Rok na koji se daje koncesija

Članak 17.

(1) Ugovor o koncesiji sklapa se na određeno vrijeme.

(2) Davatelj koncesije određuje rok na koji se koncesija daje na način da taj rok ne ograničava tržišno natjecanje više nego što je to nužno kako bi se osigurala amortizacija stvarne vrijednosti ulaganja koncesionara i razuman povrat uloženog kapitala, istodobno uzimajući u obzir troškove i rizike koje koncesionar preuzima za vrijeme trajanja koncesije.

(3) Rok na koji se daje koncesija utvrđuje se u okviru raspona određenih odredbama posebnih zakona.

(4) Rok na koji je koncesija dana računa se od dana sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, ako se taj dan razlikuje od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

(5) Rok na koji je koncesija dana može se produljiti ako je produljenje nužno kao posljedica izmjena ugovora o koncesiji u skladu s ovim Zakonom.

(6) Rok na koji je dana koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra može se produljiti u skladu s odredbama posebnog zakona.

(7) Kada je potrebno osigurati neprekinuto obavljanje djelatnosti koncesije za usluge ili koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, davatelj koncesije najmanje 12 mjeseci prije isteka roka na koji je koncesija dana pokreće novi postupak davanja koncesije za istu djelatnost.

Studija opravdanosti davanja koncesije

Članak 18.

(1) Studiju opravdanosti davanja koncesije izrađuje davatelj koncesije.

(2) Studijom opravdanosti davanja koncesije posebno se uzimaju u obzir javni interes, utjecaj na okoliš, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijski učinci koncesije na državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima i planovima davanja koncesija iz članka 78. ovoga Zakona.

(3) Kod koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od 15.000.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, davatelj koncesije može umjesto studije opravdanosti davanja koncesije izraditi analizu davanja koncesije. Analiza davanja koncesije mora na odgovarajući način obuhvatiti osnovne elemente studije opravdanosti davanja koncesije iz članka 19. ovoga Zakona kako bi se postupak davanja koncesije mogao provesti u skladu s načelima i pravilima postupka davanja koncesije uređenih ovim Zakonom.

(4) Kod koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona, a kada se više koncesija daje za isti ili sličan predmet koncesije, davatelj koncesije može izraditi jednu studiju opravdanosti davanja koncesija za sve koncesije, pazeći pri tome da studija opravdanosti davanja koncesije jasno utvrdi posebnosti i sve elemente nužne za davanje svake od koncesija.

(5) Kod koncesije za usluge i koncesije za radove koja ima značajke javno-privatnog partnerstva, davatelj koncesije umjesto studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva na način kako je to određeno propisom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo.

(6) Prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva iz stavka 5. ovoga članka obvezno sadržava i podatke i informacije određene člankom 19. ovoga Zakona.

(7) Sva pitanja vezana za studiju opravdanosti davanja koncesije i analizu davanja koncesije koja nisu uređena ovim Zakonom uređuju se posebnim zakonom.

Sadržaj studije opravdanosti davanja koncesije

Članak 19.

(1) Studija opravdanosti davanja koncesije sastoji se osobito od operativnog sažetka, općeg dijela, tehničke, financijske, ekonomske i pravne analize, a po potrebi elaborata zaštite okoliša sukladno posebnom propisu odnosno ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu gdje je to primjenjivo, kulturna dobra i zdravlje te pripadajućih priloga, zaključaka i preporuka.

(2) Operativni sažetak studije opravdanosti davanja koncesije sadržava osobito: opis predmeta i svrhe/cilja koncesije, popis i obrazloženje primjene propisa koji se primjenjuju na davanje koncesije, pregled osnovnih zaključaka studije opravdanosti davanja koncesije, izvore informacija i podataka te podatke o autorima studije opravdanosti davanja koncesije.

(3) Opći dio studije opravdanosti davanja koncesije sadržava osobito: određenje vrste i predmeta koncesije, određenje radova i/ili usluga koji su predmet koncesije, mogućnost davanja koncesije na zahtjev, mogućnost davanja potkoncesije, uvjete pod kojima se radovi izvode i usluge pružaju, načela upravljanja i nadzora nad koncesijom, slijed provedbe postupka davanja koncesije i provedbe ugovora o koncesiji.

(4) Tehnička analiza studije opravdanosti davanja koncesije sadržava osobito: opis područja/djelatnosti i/ili građevine koja se daje u koncesiju, razradu tehničkih uvjeta i elemenata vezanih za projektiranje i građenje i/ili rekonstrukciju, opremanje i održavanje građevine koja je predmet koncesije, tehničke i ostale preduvjete za početak građenja, procjenu kapitalnih troškova i troškova upravljanja i održavanja građevine te pružanja usluga koje su predmet koncesije.

(5) Osim ako je to opravdano predmetom ugovora o koncesiji, tehnički i funkcionalni zahtjevi ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili određeni proces koji karakterizira proizvode ili usluge koje pruža određeni gospodarski subjekt ili na zaštitne znakove, patente, vrste ili određenu proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključivanja određenih poduzetnika ili određenih proizvoda. Takva je uputa dopuštena, u iznimnim slučajevima, kada nije moguće dovoljno precizno i razumljivo opisati predmet ugovora o koncesiji. Uz takvu uputu treba navesti riječi »ili jednakovrijedan«.

(6) Financijska i ekonomska analiza studije opravdanosti davanja koncesije sadržava osobito: analizu troškova i koristi koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije, odnosno državni proračun Republike Hrvatske i/ili proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te financijske izvedivosti koncesije u odnosu na koncesionara, u skladu sa standardima struke i međunarodnim standardima.

(7) Pravna analiza studije opravdanosti davanja koncesije sadržava osobito: popis i obrazloženje primjene propisa koji se primjenjuju na davanje koncesije, utvrđenje i analizu imovinskopravnih pitanja te preporuke vezane za uvjete davanja koncesije, posebne uvjete koje koncesionar i davatelj koncesije moraju ispuniti, razloge/uvjete za i posljedice raskida ugovora o koncesiji, jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji, analizu prava financijskih institucija i druga pitanja financijske podrške koncesije, pitanja prijenosa objekta s koncesionara na davatelja koncesije te pravnu zaštitu.

(8) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, studija opravdanosti davanja koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona može sadržavati samo dio elemenata iz stavaka 1. – 6. ovoga članka, u skladu s odredbama posebnog zakona.

(9) Studija opravdanosti davanja koncesije ili analiza davanja koncesije mora uvijek sadržavati određenje vrste i predmeta koncesije, procijenjenu vrijednost koncesije, predložene minimalne uvjete sposobnosti gospodarskog subjekta, rok na koji se daje koncesija, obrazloženje ima li koncesija značajke javno-privatnog partnerstva, a prema potrebi i sve ostale podatke nužne za izradu dokumentacije za nadmetanje.

Procjena vrijednosti koncesije

Članak 20.

(1) Davatelj koncesije procjenjuje vrijednost koncesije kao ukupnu vrijednost predmeta koncesije, izraženu u kunama bez poreza na dodanu vrijednost, uključujući sve predvidive izmjene ugovora o koncesiji i maksimalnu vrijednost izmjena.

(2) Procijenjena vrijednosti koncesije izračunava se kao procijenjeni ukupni prihod, bez poreza na dodanu vrijednost, koji će koncesionar postupajući s pažnjom dobrog gospodarstvenika ostvariti temeljem ugovora o koncesiji za vrijeme trajanja koncesije.

(3) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se objektivnom metodom utvrđenom u dokumentaciji za nadmetanje u skladu s posebnim zakonom.

(4) Procijenjena vrijednost koncesije izračunava se na temelju podataka iz studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize davanja koncesije.

(5) Ako davatelj koncesije predviđa nagrade ili isplate budućem koncesionaru u skladu s posebnim zakonom, uzima ih u obzir prilikom izračuna procijenjene vrijednosti koncesije.

(6) Davatelj koncesije prije početka postupka davanja koncesije utvrđuje valjanu procijenjenu vrijednost koncesije.

(7) Pri izračunu procijenjene vrijednosti koncesije koriste se tržišne cijene u trenutku izračuna ili eventualna cijena usluge koja će se primijeniti u postupku davanja koncesije ili cijena usluge uređena posebnim zakonom.

(8) Prilikom izračunavanja procijenjene vrijednosti koncesije, davatelj koncesije, ako je moguće, posebno uzima u obzir:

1. vrijednost dodijeljenih sredstava ili bilo koju drugu financijsku prednost, u bilo kojem obliku, od trećih strana za izvršenje koncesije

2. prihod od prodaje bilo kakve imovine koja je dio predmeta koncesije

3. vrijednost cjelokupne robe i usluga koje je davatelj koncesije stavio na raspolaganje koncesionaru pod uvjetom da su nužne za izvođenje radova ili pružanje usluga

4. plaćanja od davatelja koncesije ili bilo kojeg tijela javne vlasti odnosno bilo kakvu financijsku prednost u bilo kojem obliku koju je jedno od navedenih tijela dodijelilo koncesionaru, uključujući naknadu za usklađivanje s obvezom javne usluge i subvencioniranje javnog ulaganja.

(9) Metoda koja se koristi za izračunavanje procijenjene vrijednosti koncesije ne smije biti odabrana s namjerom izbjegavanja primjene dijela prvog glave IV. ovoga Zakona. Koncesija ne smije biti razdijeljena na način da se isključuje iz područja primjene dijela prvog glave IV. ovoga Zakona ako za to ne postoje objektivni razlozi.

(10) Na sva pitanja izračuna procijenjene vrijednosti koncesije koja nisu uređena ovim člankom ili ih nije moguće na odgovarajući način provesti primjenjuju se i odredbe posebnog zakona.

(11) Ako se tijekom postupka davanja koncesije u skladu s odredbama dijela prvog glave III. ovoga Zakona, a prije donošenja odluke o davanju koncesije, utvrdi da je procijenjena vrijednost koncesije za 20 % veća od procijenjene vrijednosti koncesije prije početka tog postupka davanja koncesije, te ujedno jednaka ili veća od praga iz članka 4. ovoga Zakona, davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije u skladu s odredbama dijela prvog glave III. ovoga Zakona i provest će novi postupak davanja koncesije u skladu s odredbama dijela prvog glave IV. ovoga Zakona.

Dokumentacija za nadmetanje

Članak 21.

(1) Davatelj koncesije izrađuje dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koja se objavljuje zajedno s obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(2) U postupku davanja koncesije svakom se gospodarskom subjektu daje mogućnost da pod jednakim uvjetima preuzme dokumentaciju za nadmetanje.

(3) Davatelj koncesije putem elektroničkih sredstava omogućava neograničen, potpuno neposredan i besplatan pristup dokumentaciji za nadmetanje od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

(4) Na sva ostala pitanja vezana za dokumentaciju za nadmetanje u slučaju davanja koncesije za usluge procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. ovoga Zakona i koncesije za radove primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje javna nabava.

(5) Na sva ostala pitanja vezana za dokumentaciju za nadmetanje u slučaju davanja koncesije s obilježjem javno-privatnog partnerstva primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo i javna nabava.

Sadržaj dokumentacije za nadmetanje

Članak 22.

(1) Dokumentacija za nadmetanje sadržava sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućavaju izradu zahtjeva za sudjelovanje i/ili ponude.

(2) Dokumentacija za nadmetanje sadržava:

1. opće podatke (naziv i sjedište davatelja koncesije, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetsku adresu, adresa elektroničke pošte, osobu ili službu zaduženu za kontakt, popis gospodarskih subjekata s kojima bi davatelj koncesije bio u sukobu interesa prema odredbama propisa kojim se uređuje javna nabava, opis objektivne metode procjene vrijednosti koncesije u skladu s člankom 20. ovoga Zakona, procijenjena vrijednost koncesije, vrsta koncesije)

2. podatke o predmetu koncesije (opis predmeta koncesije, tehničke specifikacije, izvođenja radova ili pružanja usluga, uvjete podugovaranja odnosno davanja potkoncesije, rok početka radova ili pružanja usluga, ako je moguće, rok završetka radova ili pružanja usluga, odnosno predviđeno trajanje ugovora o koncesiji)

3. razloge za isključenje gospodarskog subjekta, uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta

4. podatke o zahtjevu za sudjelovanje i/ili ponudi (sadržaj i način izrade, način dostave, način određivanja cijene, odnosno naknade za koncesiju, kriterij za odabir ponude rok valjanosti ponude)

5. ostale podatke (podaci o terminu posjeta gradilištu ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, odredbe koje se odnose na natjecatelja, ponuditelja ili zajednicu ponuditelja, odredbe koje se odnose na podizvoditelje, datum, vrijeme i mjesto dostave zahtjeva za sudjelovanje i/ili ponuda i otvaranja ponuda, uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka davanja koncesije vratiti natjecateljima ili ponuditeljima, ako je primjenjivo, podaci o tijelima od kojih natjecatelj može dobiti pravovaljanu informaciju o obvezama koje se odnose na poreze, zaštitu okoliša, odredbe o zaštiti radnoga mjesta i radne uvjete koje su na snazi u području na kojem će se izvoditi radovi ili pružati usluge i koje će biti primjenjive na radove koji se izvode ili na usluge koje će se pružati za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, ako je primjenjivo, rok za donošenje odluke o davanju koncesije, ako je određen, rok, način i uvjeti plaćanja naknade za koncesiju ili plaćanja od strane davatelja koncesije, uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u skladu s posebnim propisima ili stručnim pravilima, pravo korištenja nekretnine, odnosno pravo služnosti i naknada za nekretninu, navod o primjeni uzanci (trgovačkih običaja), ako će se primjenjivati, naziv i adresa žalbenog tijela, drugi podaci koje davatelj koncesije smatra potrebnima)

6. vrstu, sredstvo, uvjete i rokove za dostavu jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora, uvjete i rokove za zadržavanje jamstva za ozbiljnost ponude i provedbu ugovora, a koji su prilagođeni opsegu i vrijednosti ugovora o koncesiji i predmeta koncesije te čija je naplata izvjesna

7. uvjete i rokove za zadržavanje jamstava za provedbu ugovora po isteku ugovora o koncesiji

8. nacrt ugovora o koncesiji

9. navod mogućih izmjena ugovora o koncesiji.

(3) Ako davatelj koncesije ili drugo tijelo javne vlasti na temelju posebnog propisa ima pravo ili određivanja cijene koju koncesionaru za njegove usluge plaćaju krajnji korisnici ili davanja suglasnosti koncesionaru na cjenik njegovih javnih usluga, takvo pravo, kao dio budućeg ugovora o koncesiji, sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

(4) Ako je odabrani najpovoljniji ponuditelj obvezan osnovati društvo posebne namjene kao trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, u dokumentaciji za nadmetanje navodi se jasno određenje oblika trgovačkog društva, minimalnog temeljnog kapitala, obveze odabranog najpovoljnijeg ponuditelja u odnosu na osnivanje društva te drugi uvjeti, obveze i odnosi odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno koncesionara i davatelja koncesije.

(5) Opis predmeta koncesije (tehničke specifikacije) ne smije ograničavati tržišno natjecanje u postupku davanja koncesije.

(6) Dokumentacija za nadmetanje izrađuje se na način koji omogućava usporedivost ponuda za davanje predmetne koncesije.

(7) Dokumentacija za nadmetanje može sadržavati predloške zahtijevanih dokumenata, izjava i druge obrasce.

(8) Osim odredbi propisa kojim se uređuje javna nabava na tehničke specifikacije primjenjuju se i posebni zakoni, uz poštivanje načela iz članka 6. ovoga Zakona i načela određenja tehničkih specifikacija kako je to uređeno propisima kojima se uređuje javna nabava.

(9) Davatelj koncesije prije objave obavijesti o namjeri davanja koncesije, a na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, mora odobriti nacrt ugovora u koncesiji, koji je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Članak 23.

(1) Davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi sredstvo i uvjete jamstva za ozbiljnost ponude koje ponuditelj mora dostaviti.

(2) Vrsta i vrijednost jamstva određuju se ovisno o posebnostima vrste i predmeta koncesije, a u skladu s procjenom davatelja koncesije.

(3) Stručno povjerenstvo iz članka 16. ovoga Zakona predlaže vrstu i vrijednost jamstva.

(4) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

(5) Davatelj koncesije utvrđuje visinu jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu. Jamstvo za ozbiljnost ponude, osim u opravdanim slučajevima, ne može iznositi više od 5 % procijenjene vrijednosti koncesije.

(6) Ako istekne rok valjanosti ponude te je ponuditelj produži na zahtjev davatelja koncesije, odgovarajuće će se produžiti i jamstvo za ozbiljnost ponude u skladu sa zahtjevima davatelja koncesije, o čemu pisanim putem davatelj koncesije izvještava ponuditelja.

(7) Davatelj koncesije ponuditelju određuje primjereni rok za dostavu produljenog jamstva.

(8) Davatelj koncesije odabranom najpovoljnijem ponuditelju vraća jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon sklapanja ugovora o koncesiji, a ostalim ponuditeljima vraća jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka davanja koncesije, a presliku jamstava pohranjuje.

(9) Davatelj koncesije u slučaju odustanka ponuditelja od obvezujuće ponude aktivirat će jamstvo za ozbiljnost te ponude.

Obvezni razlozi za isključenje gospodarskog subjekta

Članak 24.

(1) Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije u bilo kojem trenutku :

1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15. i 61/15.)

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

2. ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti.

(2) Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarski subjekt u bilo kojem trenutku tijekom postupka davanja koncesije ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i za odgovarajuća kaznena djela prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin.

(3) Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i/ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

(5) Iznimno od stavaka 1. – 4. ovoga članka, davatelj koncesije može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje zbog bitnih razloga koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.

(6) Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.

(7) Poduzimanje mjera iz stavka 6. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radi plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

(8) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt iz stavka 7. ovoga članka ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(9) Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako ocijeni da su poduzete mjere iz stavka 6. ovoga članka primjerene.

(10) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje ovoga članka iz postupka davanja koncesije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

(11) U slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja, okolnosti iz ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

(12) Davatelj koncesije na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovoga članka i u odnosu na potkoncesionare i na podugovaratelje.

Ostali razlozi isključenja gospodarskog subjekta

Članak 25.

(1) Davatelj koncesije može isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije ako:

1. može na odgovarajući način dokazati kršenje primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito isplatu obveze ugovorene plaće ili odredbama međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu IV. ovoga Zakona

2. je nad njime otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta

3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće djelo prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta

4. može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet

5. može na odgovarajući način dokazati da je gospodarski subjekt sklopio sporazum s drugim gospodarskim subjektima koji ima za cilj narušavanje tržišnog natjecanja

6. je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji ili ugovora o javnoj nabavi raskinut prethodno sklopljeni ugovor o koncesiji ili određena obveza naknade štete ili slične sankcije

(2) Ako će koristiti jedan ili više razloga isključenja iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje mora navesti koji će razlog ili razloge koristiti za isključenje.

(3) U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, davatelj koncesije navodi jedno ili više određenih kaznenih djela ili prekršaja u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti koje će koristiti kao razlog isključenja gospodarskog subjekta.

(4) Svaki gospodarski subjekt koji se nalazi u nekoj od situacija iz stavka 1. ovoga članka može pružiti dokaze kako bi dokazao da su mjere koje je poduzeo dovoljne da pokažu njegovu pouzdanost bez obzira na postojanje nekog bitnog razloga za isključenje. Ako se takav dokaz smatra dovoljnim, dotični gospodarski subjekt ne isključuje se iz postupka.

(5) Poduzimanje mjera iz stavka 4. ovoga članka gospodarski subjekt dokazuje:

1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera radi plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom

2. aktivnom suradnjom s nadležnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom

3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

(6) Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt iz stavka 5. ovoga članka ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.

(7) Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako ocijeni da su poduzete mjere iz stavka 5. ovoga članka primjerene.

(8) Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje ovoga članka iz postupka davanja koncesije je tri godine od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

(9) U slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

(10) Davatelj koncesije na odgovarajući način primjenjuje odredbe ovoga članka i u odnosu na potkoncesionare i na podugovaratelja.

Koncesije za radove i koncesije za usluge s obilježjima javno-privatnog partnerstva

Članak 26.

(1) Pri procjeni ima li koncesija za radove ili koncesija za usluge i obilježja javno-privatnog partnerstva, temeljem članka 16. stavka 12. točke 2. ovoga Zakona stručno povjerenstvo za koncesiju primjenjuje odredbe propisa kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo u dijelu kojim se uređuje definicija javno-privatnog partnerstva.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka stručno povjerenstvo za koncesiju surađuje s tijelom nadležnim za javno-privatno partnerstvo u skladu s propisom kojim se uređuje javno-privatno partnerstvo.

(3) Ako stručno povjerenstvo za koncesiju procijeni da se radi o koncesiji koja ima i obilježja javno-privatnog partnerstva, osim odredbi ovoga Zakona, odgovarajuće se primjenjuju i odredbe propisa kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

Mješoviti ugovori

Članak 27.

(1) Koncesija koja obuhvaća više vrsta i/ili predmeta koncesije, a koji se objektivno ne mogu razdvojiti, daje se u skladu s odredbama postupka davanja primjenjivim na glavni predmet koncesije.

(2) Kod koncesije čiji su predmet dvije ili više različitih usluga, glavni predmet koncesije će se odrediti sukladno tome koja je od procijenjenih vrijednosti tih usluga viša.

(3) Kada su predmeti koncesije objektivno odvojivi, davatelj koncesije može provesti zasebne postupke davanja koncesije za zasebne dijelove.

(4) Ako bi predmet ugovora bile i koncesije i javna nabava, na postupak se primjenjuju propisi o javnoj nabavi.

(5) Ako bi predmet ugovora o koncesiji bilo gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra i radovi, neovisno o procijenjenoj vrijednosti gospodarskog korištenja općeg ili drugog dobra i radova, na postupak davanja primjenjuju se odredbe dijela prvog glave IV. ovoga Zakona.

(6) Ako bi predmet ugovora o koncesiji bilo gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra i usluge i radovi, neovisno o procijenjenoj vrijednosti gospodarskog korištenja općeg ili drugog dobra, usluga i radova, na postupak davanja primjenjuju se odredbe dijela prvog glave IV. ovoga Zakona.

Razmjena informacija između davatelja koncesije i gospodarskog subjekta

Članak 28.

(1) Tijekom postupka davanja koncesije davatelj koncesije može s gospodarskim subjektom razmjenjivati informacije, koristeći jedno ili više sljedećih sredstava komunikacije:

1. elektronička sredstva

2. poštu ili telefaks

3. usmenu komunikaciju, koju je davatelj koncesije dužan pismeno evidentirati

4. osobnu dostavu ovjerenu potvrdom o primitku.

(2) Odabrana sredstva komunikacije moraju biti opće dostupna i nediskriminirajuća i ne smiju ograničavati pristup gospodarskih subjekta postupku davanja koncesije. Sredstva i uređaji koji se koriste za komunikaciju elektroničkim sredstvima, kao i njihova tehnička obilježja, moraju odgovarati proizvodima informacijske i komunikacijske tehnologije u općoj uporabi.

(3) Davatelj koncesije pri svakoj komunikaciji, razmjeni i pohranjivanju informacija osigurava očuvanje cjelovitosti podataka te povjerljivost zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.

Elektronička dostupnost dokumentacije za nadmetanje

Članak 29.

(1) Davatelj koncesije putem elektroničkih sredstava omogućava neograničen, potpuno neposredan i besplatan pristup dokumentaciji za nadmetanje od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Služenom listu Europske unije.

(2) Ako se u opravdanim okolnostima, a zbog izuzetnih sigurnosnih ili tehničkih razloga ili zbog osobito osjetljive naravi poslovne informacije koja zahtijeva vrlo visoku razinu zaštite, ne može omogućiti neograničen, potpuno neposredan i besplatan pristup određenim dokumentima za nadmetanje elektroničkim sredstvima, davatelj koncesije u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi da će se ti dokumenti za nadmetanje poslati drugim sredstvima osim elektroničkim sredstvima i da se rok za dostavu ponuda produljuje.

(3) Najkasnije osmoga dana prije roka određenog za dostavu ponuda moguće je podnijeti zahtjev za objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju. Davatelj koncesije svim podnositeljima zahtjeva za sudjelovanje ili ponuditeljima koji sudjeluju u postupku davanja koncesije stavlja na raspolaganje dodatne informacije u vezi s dokumentacijom za nadmetanje najkasnije šestoga dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

(4) Ako davatelj koncesije za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju za nadmetanje, osigurava dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim mrežnim stranicama, kao i osnovnu dokumentaciju, te osigurava da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude.

GLAVA III.
POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA USLUGE TE KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD VRIJEDNOSNOG PRAGA

Opće odredbe

Članak 30.

(1) Odredbe glave III. dijela prvog ovoga Zakona primjenjuje se na koncesiju za usluge te na koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosnog praga iz članka 4. ovoga Zakona. Članci 31., 36., 37. i 38. ovoga Zakona primjenjuju se i na koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosnog praga iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Postupak davanja koncesije iz stavka 1. ovoga članka započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra može se dati na zahtjev u skladu s člankom 39. ovoga Zakona.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Članak 31.

(1) Davatelj koncesije svoju namjeru davanja koncesije obznanjuje putem obavijesti.

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije sadržava najmanje sljedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije

2. a) vrstu i predmet koncesije

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije

c) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije

d) rok trajanja koncesije

e) procijenjenu vrijednost koncesije

f) naznaku postupka davanja koncesije

3. a) rok za dostavu ponuda

b) adresu na koju se moraju poslati ponude

c) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

4. razloge isključenja gospodarskog subjekta

5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta

6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti

7. kriterij za odabir ponude

8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe na odluku ili izmjenu odluke o davanju koncesije odnosno odluku ili izmjenu odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s odredbama ovoga Zakona i posebnih zakona.

(4) Obavijest o namjeri davanja koncesije odnosi se na samo jednu koncesiju koja je predmet postupka, osim kada se koncesija daje u području zdravstva i pomorskog dobra.

(5) Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebni ispravci obavijesti o namjeri davanja koncesije, rok za dostavu ponuda produljuje se za 15 dana.

(6) Obavijesti o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se u cijelosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene se izražavaju u kunama.

(7) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se na standardnom obrascu.

(8) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, mogu biti objavljene na mrežnoj stranici davatelja koncesije te u ostalim sredstvima javnog priopćavanja s navedenim datumom objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

(9) Izgled i sadržaj standardnih obrazaca iz stavka 7. ovoga članka te način i uvjete njegova objavljivanja propisat će Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Ponuda

Članak 32.

(1) Ponuditelj dostavlja svoju ponudu u roku određenom u obavijesti o namjeri davanja koncesije, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom naziva predmeta koncesije iz obavijesti o namjeri davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja.

(2) Rok za dostavu ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

(3) Pri određivanju roka za dostavu ponuda davatelj koncesije uzima u obzir razinu složenosti predmeta koncesije i objektivno vrijeme potrebno za sastavljanje ponude.

(4) Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.

(5) Pri izradi ponude natjecatelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

(6) Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

(7) U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili dopuniti u skladu s člankom 34. stavcima 6. – 9. ovoga Zakona.

(8) Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

(9) Ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja se može, ako je potrebno, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa.

(10) Zajednica ponuditelja je dužna davatelju koncesije dostaviti akt kojim se uređuju međusobni odnosi ponuditelja unutar zajednice.

(11) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja mora dokazati davatelju koncesije da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, primjerice dostavljanjem ugovora kojim se ti gospodarski subjekti obvezuju staviti na raspolaganje svoje resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(12) Pod uvjetima iz stavaka 9. i 11. ovoga članka zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja.

(13) Članovi zajednice ponuditelja su solidarno odgovorni za provedbu ugovora o koncesiji.

Otvaranje ponuda

Članak 33.

(1) U postupku davanja koncesije davatelj koncesije provodi otvaranje ponuda.

(2) Otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje.

(3) Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.

(4) Ponude otvara stručno povjerenstvo za koncesije.

(5) Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.

(6) Stručno povjerenstvo za koncesiju o otvaranju ponuda sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda koji bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na otvaranju ponuda, a ostalim ponuditeljima na pisani zahtjev.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, davatelj koncesije može odlučiti da otvaranje ponuda bude javno što je dužan navesti u dokumentaciji za nadmetanje.

Pregled i ocjena ponuda

Članak 34.

(1) Nakon otvaranja ponuda stručno povjerenstvo za koncesiju pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje.

(2) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik, koji se dostavlja zajedno s odlukom o davanju koncesije sukladno članku 36. stavku 4. ovoga Zakona ili odlukom o poništenju postupka davanja koncesije sukladno članku 38. stavku 3. ovoga Zakona.

(4) Davatelj koncesije odbit će rješenjem neuredne ponude.

(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda sve do donošenja odluke o davanju koncesije odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije, davatelj koncesije može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana zaključkom pozvati ponuditelje da pisano pojasne ili dopune urednu ponudu koju su predali u skladu s člankom 32. ovoga Zakona.

(6) Pojašnjenje ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka smije se odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje su uklonjive.

(7) Pojašnjenje ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka ne smije rezultirati izmjenom ponude ili dostavljenih dokumenata, nego samo dopunu ili pojašnjenje već dostavljenih dokumenata.

(8) Traženje pojašnjenja ili dopuna ponuda iz stavka 6. ovoga članka ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom gospodarskom subjektu u postupku davanja koncesije.

(9) Ako ponuditelj ne dostavi pojašnjenja ili dopune svoje ponude iz stavka 6. ovog članka u roku koji je odredio davatelj koncesije, davatelj koncesije odbit će rješenjem takvu ponudu kao neurednu.

(10) Kada ponuditelj u svojoj ponudi bilo kojim prikladnim sredstvom dokaže da je rješenje koje je predložio na jednakovrijedan način udovoljava tehničkim i funkcionalnim zahtjevima, davatelj koncesije neće odbiti ponudu kao neurednu zbog toga što radovi i usluge za koje se prikupljaju ponude nisu usklađeni s tehničkim i funkcionalnim zahtjevima na koje je uputio.

(11) Rješenja iz stavaka 4. i 9. ovoga članka mogu se pobijati žalbom protiv odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

Članak 35.

(1) Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude jesu:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa stajališta davatelja koncesije, kriteriji vezani uz predmet koncesije, kao što su: kvaliteta, što uključuje tehničko dostignuće, estetske, inovacijske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni troškovi i troškovi upravljanja, ekonomičnost, servisiranje i tehnička pomoć nakon isporuke, datum isporuke i rokovi isporuke ili rokovi završetka radova, cijena usluge za krajnje korisnike, visina naknade za koncesiju, ili

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

(2) Kada se najpovoljniji ponuditelj odabire na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi sve kriterije za odabir ponude čiju primjenu predviđa u odnosu na relativno značenje koje im pridaje. Značenje kriterija može se izraziti određivanjem niza maksimalnih vrijednosti u odgovarajućem rasponu. Ako to iz opravdanih razloga nije moguće, davatelj koncesije navodi u obavijesti o namjeri davanja koncesije kriterije poredane po važnosti od najvažnijeg prema najmanje važnom.

(3) Kada se najpovoljniji ponuditelj odabire na temelju najviše ponuđene naknade za koncesiju, davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi način iskazivanja naknade o koncesiji u ponudama, tako da iznos ponuđene naknade za koncesiju mora biti iskazan kao jedinični zbroj u kunama ponuđene fiksne i/ili varijabilne naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(4) Ako je posebnim zakonom određena najniža naknada za koncesiju koju je koncesionar dužan plaćati, davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje navodi taj iznos kao iznos iznad kojeg su ponuditelji dužni iskazati svoje ponude.

(5) Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom koncesije.

(6) Davatelj koncesije pri određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u obzir uzima elemente određene posebnim zakonom, uz obvezno poštivanje načela postupka davanja koncesije iz članka 6. ovoga Zakona.

(7) Ako su dvije ili više urednih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, davatelj koncesije odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

(8) Kada davatelj koncesije zaprimi ponudu koja predlaže inovativno rješenje uz iznimnu razinu funkcionalne učinkovitosti koju pažljivi davatelj koncesije nije mogao predvidjeti, davatelj koncesije može, iznimno, izmijeniti redoslijed kriterija za odabir najpovoljnije ponude kada je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda kako bi u obzir uzeo to inovativno rješenje.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, davatelj koncesije obavještava sve ponuditelje o navedenoj izmjeni redoslijeda važnosti kriterija za odabir najpovoljnije ponude i dužan je odlukom poništiti postupak davanja koncesije i objaviti novu obavijest o namjeri davanja koncesije, u skladu s minimalnim rokovima navedenima u članku 31. stavku 2. ovoga Zakona.

Odluka o davanju koncesije

Članak 36.

(1) Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo za koncesiju pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije. Odluka o davanju koncesije je upravni akt.

(2) Stručno povjerenstvo za koncesiju podnosi davatelju koncesije prijedlog odluke o davanju koncesije bez odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom o otvaranju ponuda, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumentacijom.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije može donijeti odluku o davanju koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra bez pregleda i ocjene ponuda, na zahtjev gospodarskog subjekta, u skladu s člankom 39. ovoga Zakona.

(4) Odluku o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dostavlja svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.

(5) Odluku o davanju koncesije iz članka 39. ovoga Zakona davatelj koncesije podnositelju zahtjeva za dobivanje koncesije dostavlja bez odgode osobnom dostavom.

(6) Odluka o davanju koncesije, kao i njezine izmjene, bez odgode se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu, a po potrebi i u drugim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske.

(7) Rok za donošenje odluke o davanju koncesije mora biti primjeren, a počinje teći prvog dana poslije dana kada je istekao rok za dostavu ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije određeno drukčije, rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 30 dana.

(8) Izgled i sadržaj standardnog obrasca iz stavka 6. ovoga članka te način i uvjete njihova objavljivanja propisat će Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Sadržaj odluke o davanju koncesije

Članak 37.

(1) Odluka o davanju koncesije sadržava osobito:

1. naziv davatelja koncesije

2. broj odluke i datum donošenja odluke

3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno podnositelja zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona

4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara

5. vrstu i predmet koncesije

6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije

7. rok na koji se daje koncesija

8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona

9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati

10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona, obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije

11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

12. vrstu i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

13. uputu o pravnom lijeku

14. potpis odgovorne osobe davatelja koncesije.

(2) Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog zakona.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

Članak 38.

(1) Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije u sljedećim slučajevima:

1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drukčije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili

2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili

3. ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna uredna ponuda, ili

4. u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima.

(2) U slučaju postojanja razloga navedenog u stavku 1. ovoga članka odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi davatelj koncesije.

(3) Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije svakom ponuditelju dostavlja bez odgode osobnom dostavom.

(4) Odluka o poništenju postupka davanja koncesije bez odgode se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu.

(5) Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.

(6) Izgled i sadržaj standardnog obrasca iz stavka 4. ovoga članka te način i uvjete njihova objavljivanja propisat će Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Koncesije na zahtjev

Članak 39.

(1) Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra može se iznimno dati neposredno na zahtjev gospodarskog subjekta:

1. kada mu je to nužno radi provedbe ugovora o koncesiji za radove i/ili usluge

2. kada je to gospodarskom subjektu, koji je već proveo istraživanje mineralnih sirovina na nekom prostoru na temelju dozvole nadležnog tijela, nužno radi sklapanja ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na prostoru koji je bio predmet istraživanja, a u skladu s odredbama propisa koji uređuju istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

3. ako postojeća i/ili planirana gospodarska aktivnost gospodarskog subjekta na određenoj lokaciji čini s predmetom koncesije za koju se zahtjev podnosi neodvojivu tehnološku ili funkcionalnu cjelinu te koncesija služi isključivo za obavljanje te gospodarske aktivnosti.

(2) Mogućnost davanja koncesije na zahtjev sukladno odredbama iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora biti predviđena dokumentacijom za nadmetanje i studijom opravdanosti, kao i ugovorom o koncesiji za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

(3) Kod koncesije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka davatelj koncesije prije donošenja odluke o davanju koncesije na zahtjev izrađuje studiju opravdanosti i procjenu vrijednosti koncesije.

(4) Koncesija na zahtjev ne daje se s namjerom izbjegavanja primjene postupka davanja koncesije određenog ovim Zakonom te primjene načela iz članka 6. ovoga Zakona.

(5) Zahtjev za dobivanje koncesije podnosi pojedinačno gospodarski subjekt.

(6) Zahtjev za dobivanje koncesije mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. ime ili tvrtku, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte podnositelja zahtjeva

2. a) vrstu i predmet koncesije

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije koja se traži

c) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije koja se traži

d) rok na koji se zahtijeva davanje koncesije

3. obrazloženje razloga za podnošenje zahtjeva, pravne, tehničke i financijske specifikacije predmeta koncesije

4. dokaz o ispunjenju pravnih, tehničkih i financijskih uvjeta sposobnosti propisanih posebnim zakonom

5. ponudu odgovarajućeg jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

6. ponuđenu naknadu za koncesiju.

(7) U postupku davanja koncesije na zahtjev davatelj koncesije prije donošenja odluke o davanju koncesije iz ovoga članka primjenjuje odredbe članaka 24. i 25. ovoga Zakona.

(8) Davatelj koncesije utvrđuje jesu li ispunjeni svi uvjeti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, kao i posebni uvjeti koji su propisani posebnim zakonima.

(9) Nakon utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 8. ovog članka davatelj koncesije o tome obavještava ministarstvo nadležno za financije te dostavlja obrazloženje o prihvaćanju zahtjeva za davanje koncesije iz ovoga članka.

(10) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. dostavljena je sva dokumentacija navedena u stavku 6. ovoga članka

2. podnositelj zahtjeva ispunjava pravne, tehničke i financijske uvjete u skladu s posebnim zakonom

3. podnositelj zahtjeva ponudio je odgovarajuća jamstva

4. ponuđena naknada za koncesiju viša je ili jednaka naknadi za koncesiju utvrđenoj posebnim zakonom.

(11) Davatelj koncesije donosi odluku kojom rješava o zahtjevu za dobivanje koncesije u roku koji ne može biti dulji od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

GLAVA IV.
POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA USLUGE I GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD VRIJEDNOSNOG PRAGA TE KONCESIJE ZA RADOVE

Opće odredbe

Članak 40.

(1) Odredbe glave IV. dijela prvog ovoga Zakona primjenjuje se na koncesije za usluge čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od praga iz članka 4. ovoga Zakona te na koncesije za radove. Odredbe glave IV. dijela prvog ovoga Zakona, osim članaka 42., 44., 49., 50., 52. i 53. primjenjuju se i na koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od praga iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Postupak davanja koncesija iz stavka 1. ovoga članka započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Službenom listu Europske unije, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) Na postupak davanja koncesije iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje javna nabava, osim odredbi o pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje i partnerstva za inovacije te odredbi kojima se uređuje elektronička javna nabava.

Usluge istraživanja i razvoja

Članak 41.

Kod koncesije usluga istraživanja i razvoja primjenjuje se dio prvi glave IV. ovoga Zakona samo na koncesije koje su obuhvaćene CPV oznakama od 73000000-2 do 73120000-9, 733300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, pod uvjetom da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1. korist ima isključivo davatelj koncesije za svoju upotrebu u obavljanju vlastitih poslova

2. davatelj koncesije u potpunosti je platio za pruženu uslugu.

Obavijest i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije

Članak 42.

(1) Davatelj koncesije svoju namjeru davanja koncesije obznanjuje putem obavijesti.

(2) Obavijest o namjeri davanja koncesije sadržava najmanje sljedeće podatke:

1. ime, OIB, adresu, uključujući NKPJS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu davatelja koncesije te, ako se podaci razlikuju, službe davatelja koncesije u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije

2. vrstu davatelja koncesije i glavnu djelatnost

3. adresu elektroničke pošte ili internetsku adresu na kojoj će biti dostupna dokumentacija za nadmetanje, uz neograničen, izravan i besplatan pristup, odnosno način na koji je moguće pristupiti dokumentaciji za nadmetanje ako neograničen, izravan i besplatan pristup nije moguć

4. opis koncesije: prirodu i raspon radova, prirodu i raspon usluga, opseg ili naznaku vrijednosti koncesije i, ako je moguće, trajanje ugovora

5. CPV oznaka

6. NKPJS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju koncesija za radove ili NKPJS kod za glavno mjesto isporuke usluge u slučaju koncesija za usluge

7. uvjete za sudjelovanje u postupku davanja koncesije uključujući:

a) prema potrebi, podatak o tome je li koncesija rezervirana sukladno članku 15. ovoga Zakona

b) prema potrebi, podatak o tome je li pružanje usluge zakonom ili drugim propisom rezervirano za određenu struku; upućivanje na odgovarajući zakon ili propis

c) prema potrebi iz podtočki a) i b) ove točke, popis i kratki opis kriterija za odabir najpovoljnije ponude minimalnu razinu ili minimalne razine standarda koje se mogu zahtijevati; naznaku o traženim podacima (primjerice: osobne izjave, dokumentaciju)

8. rok za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje ili zaprimanje ponuda

9. kriterije koji će se primjenjivati u postupku davanja koncesije

10. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe na odluku ili izmjenu odluke o davanju koncesije odnosno odluku ili izmjenu odluke o poništenju postupka davanja koncesije

11. ako je potrebno, posebne uvjete za izvršenje koncesije

12. adresu na koju treba poslati zahtjeve ili ponude

13. ako je potrebno, naznaku zahtjeva i uvjeta u vezi s korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije

14. podatak o tome je li koncesija povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

15. za koncesije za radove, podatak je li koncesija obuhvaćena međunarodnim Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

16. vrstu postupka davanja koncesije

17. sve druge odgovarajuće podatke.

(3) Davatelj koncesije može zatražiti da se u ponudi navedu imena i stručne kvalifikacije osoba odgovornih za provedbu ugovora o koncesiji.

(4) Ako su za vrijeme roka za dostavu ponuda potrebni ispravci obavijesti o namjeri davanja koncesije, ona se ispravlja, na isti način kao obavijest o namjeri davanja koncesije, a rok za dostavu ponuda po potrebi se odgovarajuće produljuje.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za društvene i druge posebne usluge

Članak 43.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za društvene i druge posebne usluge sadržava najmanje sljedeće podatke:

1. ime, OIB, adresu, uključujući NKPJS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu davatelja koncesije te, ako su podaci različiti, službe davatelja koncesije u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije

2. prema potrebi adresu elektroničke pošte ili internetsku adresu na kojoj su dostupne specifikacije i svi ostali popratni dokumenti

3. vrstu davatelja koncesije i glavnu djelatnost

4. CPV oznaku

5. NKPJS kod za glavno mjesto isporuke ili obavljanja koncesija za usluge

6. opis usluga, indikativni opseg ili vrijednost

7. uvjete za sudjelovanje u postupku davanja koncesije

8. prema potrebi, rok ili rokove za stupanje u kontakt s davateljem koncesije u svrhu sudjelovanja u postupku davanja koncesije

9. prema potrebi, kratki opis glavnih značajki postupka davanja koncesije koji će se primjenjivati

10. vrstu postupka davanja koncesije

11. sve druge odgovarajuće podatke.

Objava obavijesti i ispravka obavijesti o namjeri davanja koncesije

Članak 44.

(1) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije i obavijest o namjeri davanja koncesije za društvene i druge posebne usluge i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za društvene i druge posebne usluge objavljuju se na standardnim obrascima.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka propisani su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011 (SL L 296, 12. 11. 2015.).

(3) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, koji ih prosljeđuje Uredu za publikacije Europske unije. Ured za publikacije Europske unije davatelju koncesije daje potvrdu o zaprimanju ispunjenih standardnih obrazaca i o objavi poslanih podataka, navodeći datum objave što predstavlja dokaz o objavi. Obavijesti ili ispravci obavijesti se objavljuju najkasnije pet dana nakon što su poslani. Troškove Ureda za publikacije Europske unije za objavljivanje takvih obavijesti i ispravka obavijesti snosi Europska unija.

(4) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuje Ured za publikacije Europske unije u Službenom listu Europske unije, a potom se objavljuju i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, mogu biti objavljene i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske i na mrežnoj stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u Služenom listu Europske unije.

(5) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se u cijelosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene su izražene u kunama.

(6) Davatelj koncesije obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije može, osim na hrvatskom jeziku, objaviti i na jednom ili više službenih jezika institucija Europske unije.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka mjerodavna je obavijest ili ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije na hrvatskom jeziku.

(8) Sažetak važnih elemenata svake obavijesti ili ispravka obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuje se i na ostalim službenim jezicima institucija Europske unije o kojima odlučuje davatelj koncesije.

(9) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije davatelj koncesije ne objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i drugim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske prije objave u Službenom listu Europske unije, osim ako se objava na razini Europske unije ne dogodi 48 sati nakon što Ured za publikacije Europske unije potvrdi primitak obavijesti ili ispravka obavijesti o namjeri davanja koncesije u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(10) Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Republici Hrvatskoj ne smiju sadržavati druge informacije osim onih sadržanih u obavijestima ili ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije koje su poslane Uredu za publikacije Europske unije, ali moraju sadržavati datum slanja obavijesti ili ispravka obavijesti o namjeri davanja koncesije Uredu za publikacije Europske unije.

(11) Iznimno od ovoga članka, obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra objavljuje se samo u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, mogu biti objavljene i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske i na mrežnoj stranici davatelja koncesije.

Zahtjev za sudjelovanje i ponuda

Članak 45.

(1) Gospodarski subjekti dostavljaju svoj zahtjev za sudjelovanje i ponudu u roku određenom u obavijesti o namjeri davanja koncesije, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom naziva predmeta koncesije iz obavijesti o namjeri davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom »ne otvaraj« i adresom natjecatelja odnosno ponuditelja.

(2) Podaci o gospodarskim subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju evidentiraju se i čuvaju kao tajni do otvaranja ponuda.

(3) Zahtjev za sudjelovanje i ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

(4) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponude iznosi najmanje 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(5) Prilikom određivanja roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda davatelj koncesije mora posebno uzeti u obzir složenost koncesije i vrijeme potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje ili ponude, ne dovodeći u pitanje minimalni rok iz ovoga članka Zakona.

(6) Ako se zahtjev za sudjelovanje ili ponuda mogu izraditi samo nakon posjete lokaciji ili neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponude određuju se tako da svi gospodarski subjekti na koje se to odnosi mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu zahtjeva za sudjelovanje ili ponude i duži su od minimalnog roka iz ovoga članka Zakona.

(7) Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do isteka roka valjanosti ponude.

(8) Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva za sudjelovanje i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

(9) U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Nakon isteka roka za dostavu ponuda se ne smije mijenjati, već samo pojasniti ili dopuniti u skladu s člankom 47. stavcima 6. – 9. ovoga Zakona.

(10) Na zahtjev davatelja koncesije ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

(11) Ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja se može, ako je potrebno, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihovog međusobnog odnosa.

(12) Zajednica ponuditelja je dužna davatelju koncesije dostaviti akt kojim se uređuju međusobni odnosi ponuditelja unutar zajednice.

(13) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja mora dokazati davatelju koncesije da će imati na raspolaganju nužne resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, primjerice, dostavljanjem ugovora kojim se ti gospodarski subjekti obvezuju staviti na raspolaganje svoje resurse cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(14) Pod uvjetima iz stavaka 11. i 13. ovoga članka zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja.

(15) Članovi zajednice ponuditelja su solidarno odgovorni za provedbu ugovora o koncesiji.

Otvaranje ponuda

Članak 46.

(1) U postupku davanja koncesije davatelj koncesije provodi otvaranje ponuda.

(2) Otvaranje ponuda započinje na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentaciji za nadmetanje.

(3) Ponude pristigle nakon roka za dostavu ponuda neotvorene se vraćaju pošiljatelju.

(4) Ponude otvara stručno povjerenstvo za koncesiju.

(5) Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za koncesiju.

(6) O provedenom otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik koji se bez odgode uručuje svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na otvaranju ponuda, a ostalima se dostavlja na pisani zahtjev.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, davatelj koncesije može odlučiti da otvaranje ponuda bude javno što navodi u dokumentaciji za nadmetanje.

Pregled i ocjena ponuda

Članak 47.

(1) Nakon otvaranja ponuda stručno povjerenstvo za koncesiju pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i kriterija iz dokumentacije za nadmetanje.

(2) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

(3) O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik. Ponuditelji imaju pravo uvida u zapisnik te dobiti presliku zapisnika bez naknade.

(4) Davatelj koncesije odbit će neurednu ponudu rješenjem, koje će dostaviti ponuditelju bez odgode, osobnom dostavom.

(5) U postupku pregleda i ocjene ponuda sve do donošenja odluke o davanju koncesije odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije, davatelj koncesije može u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od pet niti duži od deset dana od dana dostave ponuda zaključkom pozvati ponuditelje da pisano pojasne ili dopune urednu ponudu koju su predali u skladu s člankom 45. ovoga Zakona.

(6) Pojašnjenje ili dopuna ponude iz stavka 5. ovoga članka smije se odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koji su uklonjivi.

(7) Pojašnjenje ili dopuna ponude iz stavka 5. ovoga članka ne smije imati za posljedicu naknadnu zamjenu ili dostavu traženih dokumenata, nego samo dopunu već dostavljenih dokumenata.

(8) Traženje pojašnjenja ili dopuna ponude iz stavka 5. ovoga članka ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana gospodarskih subjekata ili pogodovanja pojedinom gospodarskom subjektu u postupku davanja koncesije.

(9) Ako ponuditelj ne dostavi pojašnjenja ili dopune svoje ponude iz stavka 5. ovoga članka u roku koji je odredio davatelj koncesije, davatelj koncesije odbit će rješenjem takvu ponudu kao neurednu.

(10) Davatelj koncesije ne odbija ponudu kao neurednu zbog toga što radovi i usluge za koje se prikupljaju ponude nisu usklađeni s tehničkim i funkcionalnim zahtjevima na koje je uputio, kad ponuditelj u svojoj ponudi bilo kojim prikladnim sredstvom dokaže da su rješenja koja je predložio na jednakovrijedan način udovoljila tehničkim i funkcionalnim zahtjevima.

(11) Rješenja iz stavaka 4. i 9. ovoga članka mogu se pobijati žalbom protiv odluke o davanju koncesije, odnosno odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude

Članak 48.

(1) Kriterij na kojem davatelj koncesija temelji odabir najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta davatelja koncesije, a vezano uz predmet koncesije, kao što su: kvaliteta, što uključuje tehničko dostignuće, estetske, inovacijske, funkcionalne i ekološke osobine, operativne troškove i troškove upravljanja, ekonomičnost, servisiranje i tehničku pomoć nakon isporuke, datum isporuke i rokove isporuke ili rokove završetka radova, cijenu usluge za krajnje korisnike, visinu naknade za koncesiju.

(2) Davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi sve kriterije za odabir ponude čiju primjenu predviđa u odnosu na relativno značenje koje im pridaje. Značenje kriterija može se izraziti određivanjem niza maksimalnih vrijednosti u odgovarajućem rasponu. Ako to iz opravdanih razloga nije moguće, davatelj koncesije navodi u obavijesti o namjeri davanja koncesije kriterije poredane po važnosti od najvažnijeg prema najmanje važnom.

(3) Davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje te u obavijesti o namjeri davanja koncesije navodi način iskazivanja naknade o koncesiji u ponudama, pri čemu iznos ponuđene naknade za koncesiju mora biti iskazan kao jedinični zbroj u kunama ponuđene fiksne i/ili varijabilne naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(4) Ako je posebnim zakonom određena najniža naknada za koncesiju koju je koncesionar dužan plaćati, davatelj u dokumentaciji za nadmetanje navodi taj iznos kao iznos iznad kojeg su ponuditelji dužni iskazati svoje ponude.

(5) Kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom koncesije.

(6) Davatelj koncesije pri određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u obzir uzima elemente određene posebnim zakonom, uz obvezno poštivanje načela postupka davanja koncesije iz članka 6. ovoga Zakona.

(7) Kada davatelj koncesije zaprimi ponudu koja predlaže inovativno rješenje uz iznimnu razinu funkcionalne učinkovitosti koju pažljivi davatelj koncesije nije mogao predvidjeti, davatelj koncesije može, iznimno, izmijeniti redoslijed kriterija za odabir najpovoljnije ponude kako bi u obzir uzeo to inovativno rješenje.

(8) U slučaju izmjena iz stavka 7. ovoga članka davatelj koncesije obavještava sve ponuditelje o navedenoj izmjeni redoslijeda važnosti kriterija za odabir najpovoljnije ponude i dužan je odlukom poništiti postupak davanja koncesije i objaviti novu obavijest o namjeri davanja koncesije, u skladu s minimalnim rokovima navedenima u članku 45. ovoga Zakona.

Odluka o davanju koncesije

Članak 49.

(1) Odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo za koncesiju pregleda i ocijeni ponude, donosi davatelj koncesije. Odluka o davanju koncesije je upravni akt.

(2) Stručno povjerenstvo za koncesiju podnosi davatelju koncesije prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez odgode, zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda te ostalom pratećom dokumentacijom.

(3) Odluku o davanju koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije dostavlja svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.

(4) Ako su dvije ili više urednih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, davatelj koncesije odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

(5) Rok za donošenje odluke o davanju koncesije mora biti primjeren, a počinje teći danom isteka roka za dostavu ponude. Ako u dokumentaciji za nadmetanje nije navedeno drukčije, rok za donošenje odluke o davanju koncesije iznosi 30 dana.

(6) Davatelj koncesije iznimno može odlučiti uskratiti određene informacije navedene u stavku 3. ovoga članka, a koje se tiču ugovora o koncesiji, ako bi objava takvih informacija ometala provedbu zakona, na neki drugi način bila u suprotnosti s javnim interesom, štetila pozitivnim tržišnim interesima gospodarskih subjekata, javnih ili privatnih, ili bi mogla dovesti u pitanje pošteno tržišno natjecanje među takvim subjektima.

(7) Davatelj koncesije u dokumentaciji za nadmetanje navodi razloge u kojima se uskraćuju informacije iz stavka 6. ovoga članka.

Sadržaj odluke o davanju koncesije

Članak 50.

(1) Odluka o davanju koncesije sadržava osobito:

1. ime, OIB, adresu, uključujući NKPJS kod, i prema potrebi, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu davatelja koncesije te, ako se podaci razlikuju, službe u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije

2. vrstu davatelja koncesije i glavnu djelatnost

3. CPV oznake

4. NKPJS kod za glavno mjesto izvođenja radova u slučaju koncesija za radove ili NKPJS kod za glavno mjesto isporuke koncesija za usluge

5. opis koncesije: priroda i raspon radova, priroda i raspon usluga, trajanje ugovora. Prema potrebi, opis svih mogućnosti

6. opis primijenjenog postupka davanja koncesije, u slučaju davanja koncesije bez prethodne objave, opravdanje

7. kriterije koji su se primjenjivali za davanje jedne ili više koncesija

8. datum odluke ili odluku o davanju koncesije

9. broj zaprimljenih urednih ponuda u odnosu na svako davanje, uključujući:

a) broj zaprimljenih urednih ponuda gospodarskih subjekata koji su mali i srednji poduzetnici

b) broja urednih ponuda iz inozemstva

10. za svaku danu koncesiju, adresu, uključujući NKPJS kod, i prema potrebi, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu izabranog ili izabranih ponuditelja, uključujući:

a) podatak o tome je li izabrani ponuditelj mali ili srednji poduzetnik

b) podatak o tome je li koncesija dana konzorciju

11. vrijednost i glavne financijske uvjete dane koncesije, uključujući:

a) cijene naknada, ako postoje

b) nagrade i plaćanje, ako postoje

c) sve druge podatke koji su značajni za vrijednost koncesije kako je utvrđeno u članku 20. ovoga Zakona

12. podatak o tome je li koncesija povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

13. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe. Detaljni podaci o rokovima za postupke pravne zaštite i, prema potrebi, naziv, adresu, telefonski broj, broj telefaksa i adresu elektroničke pošte službe u kojoj se ti podaci mogu dobiti

14. datum ili datume te upućivanje ili upućivanja na prethodne objave u Službenom listu Europske unije od važnosti za koncesiju ili koncesije na koje se odnosi ova obavijest

15. metodu koja se koristi za izračun procijenjene vrijednosti koncesije, ako nije navedena u drugoj dokumentaciji o koncesiji u skladu s člankom 20. ovoga Zakona

16. vrstu i vrijednost jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

17. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

(2) Odluka o davanju koncesije sadržava obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog zakona.

Sadržaj odluke o davanju koncesije za društvene i druge posebne usluge

Članak 51.

Odluka o davanju koncesije za društvene i druge posebne usluge sadržava osobito:

1. ime, OIB, adresu, uključujući NKPJS kod, prema potrebi, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu davatelja koncesije te, ako se podaci razlikuju, službe davatelja koncesije u kojoj se mogu dobiti dodatne informacije

2. vrstu davatelja koncesije i glavnu djelatnost

3. CPV oznake

4. kratki navod o predmetu koncesije

5. broj zaprimljenih ponuda

6. vrijednost odabrane ponude, uključujući naknade i cijene

7. naziv, adresu, uključujući NKPJS kod, telefonski broj, broj telefaksa, adresu elektroničke pošte i internetsku adresu odabranog ponuditelja

8. uputu o pravnom lijeku

9. sve druge odgovarajuće podatke.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

Članak 52.

(1) Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije u sljedećim slučajevima:

1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do sadržajno bitno drukčije dokumentacije za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili

2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda, ili

3. ako nakon odbijanja ponuda u postupku davanja koncesije ne preostane nijedna uredna ponuda, ili

4. u ostalim slučajevima određenim posebnim zakonima

(2) U slučaju postojanja razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, odluku o poništenju postupka davanja koncesije donosi davatelj koncesije.

(3) Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj koncesije svakom ponuditelju dostavlja bez odgode osobnom dostavom.

(4) Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.

Oblik i način objavljivanja odluka

Članak 53.

(1) Odluka o davanju koncesije, odluka o poništenju postupka davanja koncesije te njihovi ispravci objavljuju se na standardnim obrascima, bez odgode.

(2) Izgled i sadržaj standardnih obrazaca iz stavka 1. ovoga članka propisani su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju van snage Provedbe uredbe (EU) br. 842/2011 (SL L 296, 12. 11. 2015.).

(3) Ispunjeni standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koji ih prosljeđuje Uredu za publikacije Europske unije elektroničkim sredstvima. Ured za publikacije Europske unije davatelju koncesije daje potvrdu o zaprimanju ispunjenih standardnih obrazaca i o objavi poslanih podataka, navodeći datum objave što predstavlja dokaz o objavi.

(4) Ispunjeni standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka se objavljuju najkasnije pet dana nakon što su poslani. Troškove Ureda za publikacije Europske unije za objavljivanje takvih obavijesti snosi Europska unija.

(5) Ispunjene standardne obrasce iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Ured za publikacije Europske unije u Služenom listu Europske unije, a potom se objavljuju i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, mogu biti objavljeni i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske i na mrežnoj stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u Služenom listu Europske unije.

(6) Ispunjeni standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se u cijelosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene su izražene u kunama.

(7) Davatelj koncesije ispunjene standardne obrasce iz stavka 1. ovoga članka može, osim na hrvatskom jeziku, objaviti i na jednom ili više službenih jezika institucija Europske unije.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka mjerodavan je ispunjeni standardni obrazac iz stavka 1. ovoga članka na hrvatskom jeziku.

(9) Sažetak važnih elemenata svakog ispunjenog standardnog obrasca iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na ostalim službenim jezicima institucija Europske unije.

(10) Ispunjene standardne obrasce iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije ne objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i drugim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske, prije objave u Službenom listu Europske unije, osim ako se objava na razini Europske unije ne dogodi 48 sati nakon što Ured za publikacije Europske unije potvrdi primitak davatelju koncesije u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(11) Ispunjeni standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka objavljeni u Republici Hrvatskoj ne smiju sadržavati druge informacije osim onih koje su poslane Uredu za publikacije Europske unije, ali moraju sadržavati datum slanja Uredu za publikacije Europske unije.

(12) Odluke o davanju koncesije iz članka 51. ovoga Zakona mogu se objavljivati tromjesečno. U tom slučaju, u roku od 48 dana od završetka svakog tromjesečja davatelji koncesija šalju na objavu skupno podatke o odlukama o davanju koncesije koje su donijeli u tom tromjesečju.

(13) Iznimno od stavaka 4., 5. i 10. ovoga članka, odluku o davanju koncesije, odluku o poništenju postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra davatelj koncesije objavljuje samo u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, mogu biti objavljene i u ostalim sredstvima javnog priopćavanja Republike Hrvatske i na mrežnoj stranici davatelja koncesije.

GLAVA V.
UGOVOR O KONCESIJI

Sklapanje ugovora o koncesiji

Članak 54.

(1) Ugovor o koncesiji ne može se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju odnosno svakom podnositelju zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona. Razdoblje mirovanja primjenjuje se i u slučaju zaprimanja samo jedne ponude.

(2) Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

(3) Davatelj koncesije odabranom najpovoljnijem ponuditelju odnosno podnositelju zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona nudi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od deset dana od isteka razdoblja mirovanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno deset dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

(4) Rok iz stavka 3. ovoga članka može se produljiti u opravdanim slučajevima određenima posebnim zakonom, dokumentacijom za nadmetanje i u skladu s člankom 37. stavkom 1. točkom 10. ovoga Zakona.

(5) Ugovor o koncesiji sastavlja se u pisanom obliku, a potpisuju ga ovlaštena osoba davatelja koncesije i odabrani najpovoljniji ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za dobivanje koncesije iz članka 39. ovoga Zakona.

(6) Kada je odabrani najpovoljniji ponuditelj, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, odlukom o davanju koncesije i dostavljenom ponudom, obvezan osnovati društvo posebne namjene kao trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovano u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, davatelj koncesije potpisuje ugovor o koncesiji s ovlaštenom osobom navedenog društva, odnosno s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem do trenutka osnivanja društva posebne namjene, ako je rok za osnivanje društva posebne namjene dulji od roka za potpisivanje ugovora o koncesiji određenog u odluci o davanju koncesije. Rok za osnivanje društva posebne namjene mora biti primjeren, a ne dulji od šest mjeseci.

(7) Sklapanjem ugovora o koncesiji ili stupanjem ugovora o koncesiji na snagu, ako se taj trenutak razlikuje od trenutka sklapanja ugovora, koncesionar stječe prava i preuzima obveze koja za njega proizlaze iz ugovora o koncesiji.

(8) Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno podnositelj zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, davatelj koncesije ukida odluku o davanju koncesije.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o koncesiji, davatelj koncesije može donijeti novu odluku o davanju koncesije sljedećem rangiranom ponuditelju kao odabranom i koji zadovoljava uvjete u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te mu ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

(10) Novu odluku o davanju koncesije iz stavka 9. ovoga članka davatelj koncesije dostavlja svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.

(11) Na ugovor o koncesiji primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji

Članak 55.

(1) Davatelj koncesije prije sklapanja ili prije stupanja na snagu ugovora o koncesiji prikuplja od odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno podnositelja zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona, za dobivanje koncesije potrebna jamstva ispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji, posebno naplate naknade za koncesiju, te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, založno pravo na pokretnini i/ili nekretnini, korporativna jamstva, mjenice, polog).

(2) Davatelj koncesije sam odlučuje o jamstvu vodeći računa o procijenjenoj vrijednosti koncesije, ali i procjenama mogućnosti nastanka rizika uzimajući u obzir narav djelatnosti koncesije, financijsko stanje koncesionara, kao i ostale odgovarajuće čimbenike bitne za obavljanje djelatnosti koncesije.

(3) Ugovor o koncesiji neće biti sklopljen, odnosno neće stupiti na snagu ako jamstva iz stavka 1. ovoga članka ne budu dostavljena davatelju koncesije u roku određenom u dokumentaciji za nadmetanje u skladu s posebnim zakonom.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka davatelj koncesije ukida odluku o davanju koncesije i može donijeti novu odluku o davanju koncesije sljedećem rangiranom ponuditelju kao odabranom i koji zadovoljava uvjete u skladu s dokumentacijom za nadmetanje te mu ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji. Novu odluku o davanju koncesije davatelj koncesije dostavlja svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom.

(5) Jamstva se pohranjuju na prikladnom mjestu kod davatelja koncesije koji ih čuva za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, davatelj koncesije može zadržati jamstvo najviše do tri mjeseca nakon prestanka ugovora o koncesiji, ako postoje valjani razlozi za nastanak financijske obveze, a što utvrđuje davatelj koncesije.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, jamstvo je moguće zadržati i dulje od roka iz stavka 6. ovoga članka ako je to predviđeno ugovorom o koncesiji.

(8) Jamstvo se može, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i ugovorom o koncesiji, a nakon isteka polovice roka trajanja ugovora o koncesiji ili po završetku faze gradnje i/ili rekonstrukcije kod koncesija za radove i koncesija za usluge, zamijeniti istovjetnim jamstvom umanjene vrijednosti koje odražava ostatak vrijednosti koncesije koju je izračunao davatelj koncesije. Odluku o zamjeni jamstva donosi davatelj koncesije.

(9) Davatelj koncesije dužan je redovito provjeravati valjanost jamstava.

(10) U skladu sa stavkom 9. ovoga članka, a u slučaju da priloženo jamstvo nije valjano, davatelj koncesije dužan je bez odgađanja zatražiti od koncesionara dostavu novog odgovarajućeg jamstva.

Sadržaj ugovora o koncesiji

Članak 56.

(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara na temelju odluke o davanju koncesije u skladu s odredbama ovoga Zakona te posebnih zakona.

(2) Na pitanja iz ugovora o koncesiji koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe općeg zakona kojima se uređuju porezi te zakona kojima se uređuju opći upravni postupak i obvezni odnosi.

(3) Ugovor o koncesiji sastavlja se u skladu s odlukom o davanju koncesije.

(4) Osim ugovora o koncesiji davatelj koncesije, u skladu s ovim Zakonom, odlukom o davanju koncesije, ima pravo sklapanja dodatnih i/ili vezanih ugovora i/ili sporazuma, kojima se ne mijenjaju elementi i sadržaj ugovora o koncesiji.

(5) Dodatni i/ili vezani ugovor i/ili sporazum iz stavka 4. ovoga članka osobito se sklapa u svrhu osiguranja financiranja potrebnog za provedbu ugovora o koncesiji, uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za financije.

(6) Ugovorom o koncesiji, a na temelju odluke o davanju koncesije, uredit će se sva pitanja vezana za vlasništvo nad nekretninama i drugom imovinom koja je predmet ugovora o koncesiji te nad nekretninama i drugom imovinom koja nastaje na temelju ugovora o koncesiji, za vrijeme i nakon prestanka koncesije.

(7) Sva pitanja vezana za pravo na korištenje, vlasništvo i druga stvarna prava uređuju se u skladu s odredbama posebnih zakona i propisa kojima se uređuju stvarna prava.

Naknada za koncesiju

Članak 57.

(1) Naknada za koncesiju ima značaj javnog davanja i plaća se u novcu, a može biti ugovorena kao stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos, ovisno o posebnostima predmeta koncesije, načelima utvrđenima studijom opravdanosti davanja koncesije, odnosno analizom davanja koncesije te posebnim zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, naknada za koncesiju ne mora se ugovoriti u slučajevima kada je studijom opravdanosti za davanje koncesije ili analizom davanja koncesije utvrđeno da nije financijski opravdana, osim ako drukčije nije uređeno posebnim zakonom.

(3) Visina i način plaćanja naknade za koncesiju određuje se ovisno o predmetu koncesije, procijenjenoj vrijednosti koncesije, roku trajanja koncesije, rizicima i troškovima koje koncesionar preuzima i očekivanoj dobiti, opsegu koncesije, opremljenosti i vrijednosti imovine, odnosno opremljenosti i površini općeg, javnog ili drugog dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja se daje u koncesiju.

(4) Ugovorom o koncesiji može se odrediti promjena visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i odlukom o davanju koncesije.

(5) Promjene naknade za koncesiju iz stavka 4. ovoga članka moguće su temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju.

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije iz članka 20. ovoga Zakona koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

(6) Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 5. ovoga članka utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a vrši se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno u uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.

(7) Naknade za koncesiju prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba iz članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(8) Omjer raspodjele prihoda od naknada za koncesije iz stavka 7. ovoga članka propisuje se posebnim propisom.

Plaćanje naknade za koncesiju

Članak 58.

(1) Koncesionar plaća novčanu naknadu za koncesiju u iznosu i na način kako je to uređeno ugovorom o koncesiji u skladu s odredbama posebnog zakona.

(2) Ako koncesionar ne plati naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o koncesiji, svakom sljedećom uplatom, neovisno o tome što je koncesionar označio da se tom uplatom plaća, smatra se da se najprije podmiruje zaostali dug po redoslijedu dospijeća, i to tako da se prvo podmiruju troškovi, zatim iznos obračunate zakonske zatezne kamate i napokon iznos dospjele naknade za koncesiju.

Zastara

Članak 59.

(1) Pravo na utvrđivanje obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata te pravo na naplatu obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata zastarijeva za pet godina računajući od dana kada je zastara počela teći.

(2) Zastara prava na utvrđivanje obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi obvezu po osnovi naknade za koncesiju i kamate.

(3) Zastara prava na naplatu obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je obveznik obračunavanja i plaćanja naknade za koncesiju sam utvrdio obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je nadležno nadzorno tijelo utvrdilo obvezu po osnovi naknade za koncesiju i kamata.

(4) Ako ovim Zakonom nije uređeno drukčije, na zastaru prava na utvrđivanje i naplatu obveza po osnovi naknade za koncesiju i kamata primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi.

Prekid zastare

Članak 60.

Tijek zastare prava na utvrđivanje, odnosno prava na naplatu obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata prekida se svakom službenom radnjom nadležnog nadzornog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata koja je dostavljena na znanje obvezniku obračunavanja i plaćanja naknade za koncesiju.

Apsolutna zastara

Članak 61.

Apsolutni rok zastare prava na utvrđivanje i naplatu obveze po osnovi naknade za koncesiju i kamata nastupa za deset godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Izmjene ugovora o koncesiji

Članak 62.

(1) Ugovor o koncesiji može se izmijeniti bez pokretanja novog postupka davanja koncesije u slučajevima:

1. kada Hrvatski sabor utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje

2. ako to zahtijeva interes Republike Hrvatske utvrđen u Hrvatskome saboru

3. u drugim slučajevima određenima posebnim zakonom.

(2) Izmjene ugovora o koncesiji ne smiju mijenjati vrstu i/ili predmet ugovora o koncesiji.

(3) Ugovor o koncesiji ne smije se mijenjati:

1. kada se izmjena vrši radi otklanjanja nedostataka u izvedbi koncesionara ili posljedica neodgovarajuće izvedbe, a ti nedostaci bi se mogli otkloniti promjenom ugovornih odredbi

2. kada se izmjena vrši radi kompenzacije rizika rasta cijena kada je taj rast cijena rezultat cjenovne fluktuacije na tržištu koja može bitno utjecati na provedbu ugovora o koncesiji i od kojih se koncesionar zaštitio jamstvima.

(4) Kada je davatelj koncesije na vrijeme pokrenuo postupak davanja koncesije za usluge, odnosno najmanje devet mjeseci prije isteka roka postojećeg ugovora o koncesiji, a taj postupak iz opravdanih razloga nije uspješno okončan, postojeći ugovor o koncesiji za uslugu može se produljiti na rok ne dulji od šest mjeseci, pri čemu kumulativno moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. usluga koja se pruža na temelju te koncesije od iznimnog je značenja za krajnje korisnike

2. prekid u pružanju usluge koja se pruža na temelju te koncesije ugrozio bi Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom zaštićena prava korisnika te usluge

3. postojeći koncesionar prihvaća prava i obveze koji proizlaze iz produljenja ugovora o koncesiji.

(5) Ugovor o koncesiji moguće je izmijeniti bez provedbe novog postupka davanja koncesije u sljedećim slučajevima:

1. kada su uvjeti i mogućnosti za nastanak izmjene bili predviđeni u dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o koncesiji na jasan, nedvosmislen i precizan način, s tim da se ne smiju predviđati izmjene koje bi izmijenile vrstu i/ili predmet koncesije

2. za dodatne radove ili usluge koncesionara koji su se pokazali potrebnima i koji nisu bili uključeni u prvotnu koncesiju, ako promjena koncesionara:

a) nije moguća zbog gospodarskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za zamjenjivošću s postojećom opremom, uslugama ili postrojenjima koji se nabavljaju u okviru prvotne koncesije i

b) prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za davatelja koncesije

3. kada je kumulativno ispunjeno sljedeće:

a) izmjena ne mijenja vrstu i/ili predmet ugovora o koncesiji

b) potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja ugovora o koncesiji kao posljedica okolnosti koje, postupajući s dužnom pažnjom, davatelj koncesije u trenutku sklapanja ugovora o koncesiji nije mogao predvidjeti

c) u slučaju koncesija koje je dao davatelj koncesije s namjerom provođenja djelatnosti koja nije navedena u Prilogu II. ovoga Zakona, bilo koje povećanje vrijednosti ne smije premašivati 50 % vrijednosti prvotne koncesije. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena ugovora o koncesiji, to se ograničenje primjenjuje na vrijednost svake izmjene.

4. ako izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost, nisu bitne u smislu članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Vrijednost izmjene koncesije utvrđuje se u skladu s metodom koja se koristila u procjeni vrijednosti postojeće koncesije.

(7) Kada se vrši više uzastopnih izmjena ugovora o koncesiji vrijednost izmjena u novčanom iznosu bit će određena kao zbroj vrijednosti svake pojedine izmjene koncesije.

(8) U slučaju koncesije koju je dao davatelj koncesije s namjerom provođenja djelatnosti koja nije navedena u Prilogu II. ovoga Zakona, bilo koje povećanje vrijednosti ne smije premašivati 50 % vrijednosti prvotne koncesije. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena ugovora o koncesiji, to se ograničenje primjenjuje na vrijednost svake izmjene.

(9) Ugovor o koncesiji nije dozvoljeno mijenjati na način da se neopravdano izbjegava provedba novog postupka davanja koncesije.

Bitne izmjene ugovora o koncesiji

Članak 63.

(1) Ako je u ugovor o koncesiji potrebno unijeti bitne izmjene, davatelj koncesije pokrenut će novi postupak davanja koncesije i sklopiti novi ugovor o koncesiji.

(2) Izmjena ugovora o koncesiji je bitna kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. izmjena uvodi uvjete koji bi, da su bili dio postupka davanja koncesije, učinili mogućim odabir nekog drugog ponuditelja umjesto onog koji je odabran kao najpovoljniji ili bi učinili mogućim sklapanje ugovora o koncesiji s drugim ponuditeljem

2. izmjena utječe na ekonomsku ravnotežu koncesije u korist koncesionara

3. izmjena znatno proširuje opseg djelatnosti koncesije radi uključivanja robe radova ili usluga koji nisu bili uključeni u ugovor o koncesiji

4. mijenja se koncesionar.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 4. ovoga članka, promjena koncesionara, cjelovita ili djelomična, nije bitna izmjena ugovora o koncesiji ako nastaje kao posljedica korporativnog restrukturiranja koncesionara, dok god to ne predstavlja druge bitne izmjene ugovora o koncesiji i nije izvršeno radi izbjegavanja primjene ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 2. točke 4. ovoga članka, promjena koncesionara nastala kao posljedica prijenosa ugovora o koncesiji iz članka 66. ovoga Zakona nije bitna izmjena ugovora o koncesiji.

(5) Kada se opseg izmjene ugovora o koncesiji može novčano izraziti, ona se neće smatrati bitnom, ako u isto vrijeme vrijednost izmjene ne prelazi prag određen u članku 4. ovoga Zakona i 10 % procijenjene vrijednosti prvotne koncesije.

(6) Vrijednost izmjene iz stavka 5. ovoga članka utvrđuje se u skladu s člankom 62. stavkom 6. ovoga Zakona.

Radnje koje prethode izmjeni ugovora o koncesiji

Članak 64.

(1) Prije izmjena ugovora o koncesiji davatelj koncesije izrađuje dokumentaciju koja sadržava:

1. detaljnu financijsku analizu proračunskih učinaka predloženih izmjena ugovora o koncesiji s pripadajućim obrazloženjima

2. obrazloženje pravnog temelja za izmjenu ugovora o koncesiji

3. procjenu vrijednosti koncesije nakon izmjene ugovora o koncesiji te opisuje obveze i prava koncesionara u odnosu na ugovor o koncesiji za koji se predviđaju izmjene, uključujući podjelu rizika koji mogu biti posljedica izmjena ugovora o koncesiji te

4. obrazloženje ostalih učinaka koji nastaju kao posljedica izmjene ugovora o koncesiji.

(2) Kada izmjena ugovora o koncesiji podrazumijeva neposredan ili posredan, ali predvidiv učinak na državni proračun Republike Hrvatske, davatelj koncesije dužan je prije donošenja odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije i sklapanja dodatka ugovoru o koncesiji zatražiti očitovanje ministarstva nadležnog za financije.

(3) Očitovanje iz stavka 2. ovoga članka nije potrebno zatražiti ako je izmjena ugovora o koncesiji posljedica usuglašavanja s izmjenama posebnog zakona.

(4) Podatke iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije dužan je dostaviti ministarstvu nadležnom za financije prilikom traženja očitovanja iz stavka 2. ovoga članka. Podacima iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije mora potvrditi zadovoljenje svih uvjeta za izmjenu ugovora o koncesiji određenima ovim Zakonom.

(5) Ministarstvo nadležno za financije može u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom zatražiti i dodatne podatke koje je davatelj koncesije dužan dostaviti u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(6) Ministarstvo nadležno za financije daje davatelju koncesije očitovanje iz stavka 4. ovoga članka u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije.

(7) Prije donošenja odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije i sklapanja dodatka ugovoru o koncesiji davatelj koncesije pribavlja i mišljenja ostalih nadležnih središnjih tijela državne uprave iz područja davanja koncesije te nadležnog državnog odvjetništva kod koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku.

Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije i dodatak ugovoru o koncesiji

Članak 65.

(1) O izmjeni ugovora o koncesiji koja nije bitna, davatelj koncesije i koncesionar moraju se suglasiti te sklapaju dodatak ugovoru o koncesiji kojem prethodi donošenje odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije.

(2) Davatelj koncesije za usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona objavljuje odluku o izmjeni odluke iz stavka 1. ovoga članka u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u skladu s člankom 36. ovoga Zakona.

(3) Davatelj koncesije za usluge i gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4. ovoga Zakona i koncesije za radove koji je izmijenio ugovor o koncesiji objavljuje obavijest o izmjeni iz stavka 1. ovoga članka putem Službenog lista Europske unije i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske u skladu s člankom 53. ovoga Zakona.

(4) Dodatak ugovoru o koncesiji ne može se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije koncesionaru.

(5) Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, dodatak ugovoru o koncesiji smije se sklopiti kada odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije postane izvršna.

Prijenos ugovora o koncesiji

Članak 66.

(1) Ugovor o koncesiji može se, uz pisanu suglasnost davatelja koncesije, prenijeti na treću osobu u skladu sa stavcima 4., 5. i 6. ovoga članka te radi namirenja tražbine založnog vjerovnika kada je koncesija predmet založnog prava u skladu s člankom 67. ovoga Zakona.

(2) Prijenos ugovora o koncesiji ne smije umanjiti kvalitetu i narušiti kontinuitet provedbe ugovora o koncesiji.

(3) Kod koncesija za radove i koncesija za usluge, kada je koncesionar društvo posebne namjene, promjena vlasništva ili upravljačkih prava tog koncesionara, kao posljedica prijenosa dionica i poslovnih udjela, ne može se provesti bez pisane suglasnosti davatelja koncesije i očitovanja ministarstva nadležnog za financije, osim ako navedeno nije posljedica redovitog trgovanja dionicama na uređenom tržištu kapitala ili ovrhe osiguranja za povrat kredita, danih od strane kreditnih institucija koje daju kredite koncesionaru u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, zasnovanog na dionicama i poslovnim udjelima za koje osiguranje je prethodno dana suglasnost davatelja koncesije. Prijenos ugovora o koncesiji se može izvršiti pod uvjetom da treća osoba ispunjava uvjete sposobnosti određene za koncesionara u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(4) Prijenos ugovora o koncesiji može se dozvoliti u slučajevima koji su povezani sa stjecanjem vlasništva nad koncesionarom nakon provedbe postupka restrukturiranja, a kroz postupke spajanja postojećeg koncesionara s budućim koncesionarom ili drugih oblika stjecanja vlasništva koji proistječu iz provedenog postupka restrukturiranja, a u skladu sa stavkom 2. ovoga članka. Prijenos ugovora o koncesiji se može izvršiti pod uvjetom da treća osoba ispunjava uvjete sposobnosti određene za koncesionara u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(5) Ugovorom o koncesiji može se dozvoliti prijenos ugovora o koncesiji u korist financijske institucije koja daje kredit/kredite koncesionaru u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, a u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji od strane koncesionara koje mogu dovesti do raskida ugovora o koncesiji.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka financijska institucija može se ovlastiti na prijenos ugovora o koncesiji na treću osobu, pod uvjetom da treća osoba ispunjava uvjete sposobnosti određene za koncesionara u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prijenos ugovora o koncesiji moguće je provesti, uz pisanu suglasnost davatelja koncesije, za koncesije za usluge te za koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra procijenjene vrijednosti manje od praga iz članka 4. ovoga Zakona isključivo u slučaju prijenosa obrta kada je obrtnik ostvario pravo na mirovinu i u slučaju nasljeđivanja obrta nakon smrti obrtnika.

(8) Prilikom prijenosa ugovora o koncesiji u skladu s ovim člankom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju trgovačka društva, financijsko poslovanje i drugi odgovarajući propisi.

Založno pravo na koncesiji

Članak 67.

(1) Na koncesiji se može, uz suglasnost davatelja koncesije, osnovati založno pravo samo u korist financijskih institucija radi osiguranja tražbina tih institucija na temelju ugovora o kreditu danog radi provedbe ugovora o koncesiji.

(2) Tražbine financijskih institucija iz stavka 1. ovoga članka mogu se odnositi isključivo na financijske instrumente pribavljene u svrhu provedbe ugovora o koncesiji, a ne smiju uključivati bilo kakve druge tražbine koje financijska institucija ima u odnosu na koncesionara po bilo kojim drugim osnovama.

(3) Prije osnivanja založnog prava na koncesiji mora se utvrditi vrijednost koncesije na kojoj se osniva založno pravo.

(4) Ako se zalogom osigurana tražbina ne ispuni o dospijeću, založni vjerovnik ovlašten je ostvariti svoje pravo na namirenje te tražbine prijenosom koncesije na treću osobu koja ispunjava uvjete sposobnosti određene za koncesionara u dokumentaciji za nadmetanje i obavijesti o namjeri davanja koncesije, uz prethodnu suglasnost davatelja koncesije.

(5) Vrijednost koncesije procjenjuje se ponovo prilikom ostvarenja prava na namirenje, a radi utvrđivanja odnosa vrijednosti koncesije s vrijednosti tražbine založnog vjerovnika.

(6) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim člankom primjenjuju se odgovarajuće odredbe propisa kojima se uređuje založno pravo.

Podugovor i potkoncesija

Članak 68.

(1) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, koncesionar može s trećim osobama sklopiti podugovor i/ili ugovor o potkoncesiji radi:

a) izvođenja određenih radova ili pružanja pojedinih usluga iz ugovora o koncesiji u manjem opsegu

b) obavljanja sporednih djelatnosti.

(2) Mogućnost sklapanja i opseg podugovora i ugovora o potkoncesiji iz stavka 1. ovoga članka davatelj koncesije predviđa u studiji opravdanosti davanja koncesije, dokumentaciji za nadmetanje, obavijesti o namjeri davanja koncesije te u ugovoru o koncesiji u okviru koje se može dati.

(3) Davatelj koncesije može u dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati od ponuditelja dostavu podataka o budućem podugovaratelju ili potkoncesionaru.

(4) Ugovor o potkoncesiji iz stavka 1. ovoga članka sklapa se kada iz objektivnih opravdanih razloga nije moguće sklopiti podugovor iz stavka 1. ovoga članka, odnosno kada je pravni status nekretnine koja je predmet koncesije takav da nije sposobna biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava.

(5) Podugovor i ugovor o potkoncesiji iz stavka 1. ovoga članka ne može se sklopiti s ciljem neopravdanog izbjegavanja izvršenja ugovornih obveza koncesionara i s ciljem i svrhom davanja koncesije određenih ugovorom o koncesiji.

(6) Na podugovor ili ugovor o potkoncesiji osim odredbi ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnih zakona.

Sklapanje podugovora i ugovora o potkoncesiji

Članak 69.

(1) Prije sklapanja podugovora ili ugovora o potkoncesiji iz članka 68. ovoga Zakona, koncesionar je dužan dobiti pisanu suglasnost davatelja koncesije za sklapanje podugovora ili ugovora o potkoncesiji.

(2) Za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji koncesionar mora od davatelja koncesije zatražiti pisanu suglasnost za izmjene postojećeg podugovaratelja ili potkoncesionara ili izmjenu postojećeg podugovora ili ugovora o potkoncesiji.

(3) Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka davatelj koncesije može provjeriti postojanje razloga za isključenje iz članaka 24. i 25. ovoga Zakona i zatražiti od koncesionara zamjenu predloženog podugovaratelja ili potkocesionara.

(4) Podugovorom ili ugovorom o potkoncesiji treća strana ima pravo na ostvarivanje prihoda od djelatnosti iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona koju obavlja u okviru podugovora ili ugovora o potkoncesiji.

(5) Prihod od naknade iz podugovora ili ugovora o potkoncesiji čini prihod koncesionara, te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju. Naknada za podugovor ili ugovor o potkoncesiji mora biti razmjerna vrijednosti podugovora odnosno ugovora o potkoncesiji.

(6) Podugovor ili ugovor o potkoncesiji ne može se sklopiti na rok dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji.

(7) Podugovor ili ugovor o potkoncesiji koncesionar dostavlja davatelju koncesije u roku od deset dana od dana sklapanja podugovora ili ugovora o potkoncesiji.

(8) Podatke o podugovoru ili ugovoru o potkoncesiji davatelj koncesije unosi u Registar koncesija u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(9) Sudjelovanje podugovaratelja i potkoncesionara ne utječe na odgovornost koncesionara za provedbu ugovora o koncesiji.

GLAVA VI.
PRESTANAK KONCESIJE

Načini prestanka koncesije

Članak 70.

Koncesija prestaje:

1. ispunjenjem zakonskih uvjeta

2. raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa

3. jednostranim raskidom ugovora o koncesiji

4. pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava

5. u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji

6. u slučajevima određenima posebnim zakonom.

Prestanak koncesije ispunjenjem zakonskih uvjeta

Članak 71.

Koncesija prestaje:

1. istekom roka na koji je dana, osim ako drukčije nije određeno ovim Zakonom

2. smrću fizičke osobe koncesionara, odnosno prestankom pravne osobe koncesionara, osim ako drukčije nije određeno ovim Zakonom, odnosno ugovorom o koncesiji

3. ukidanjem, poništavanjem ili proglašavanjem ništavnom odluke o davanju koncesije, u razdoblju nakon sklapanja ugovora o koncesiji.

Raskid ugovora o koncesiji zbog javnog interesa

Članak 72.

(1) Ugovor o koncesiji mora sadržavati odredbu o pravu davatelja koncesije da odlukom raskine ugovor o koncesiji u cijelosti ili djelomično, ako Hrvatski sabor odlukom odredi da to zahtijeva javni interes.

(2) Ako se ugovor o koncesiji raskida djelomično, koncesionar može u roku od 30 dana od dana primitka odluke o raskidu davatelja koncesije zatražiti raskid ugovora o koncesiji u cijelosti.

(3) Na zahtjev koncesionara iz stavka 2. ovoga članka davatelj koncesije ukida odluku o davanju koncesije i odlukom raskida ugovor o koncesiji.

(4) U slučaju raskida ugovora o koncesiji na temelju ovoga članka koncesionar ima pravo na naknadu štete u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i općim odredbama obveznog prava.

Jednostrani raskid ugovora o koncesiji

Članak 73.

(1) Davatelj koncesije može jednostrano odlukom raskinuti ugovor o koncesiji u sljedećim slučajevima:

1. ako koncesionar nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju

2. ako koncesionar ne obavlja radove i/ili ne pruža usluge prema standardima kvalitete za takve radove, odnosno usluge kako su utvrđeni ugovorom o koncesiji, posebnim zakonom i drugim propisima kojima se uređuje predmet koncesije

3. ako koncesionar ne provodi propisane mjere i radnje nužne radi zaštite općeg, odnosno javnog dobra, te radi zaštite prirode i kulturnih dobara

4. ako je koncesionar naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje

5. ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku

6. ako koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji

7. ako je koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji suprotno odredbama ovog Zakona i ugovora o koncesiji

8. ako koncesionar ne dostavi novo odgovarajuće jamstvo koje davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. stavka 10. ovoga Zakona

9. ako se dogodila izmjena ugovora o koncesiji koja bi zahtijevala provedbu novog postupka davanja koncesije

10. ako je u vrijeme donošenja odluke o davanju koncesije iz članaka 36. i 49. ovoga Zakona postojao razlog za isključenje koncesionara iz članka 24. ovoga Zakona

11. ako Sud Europske unije utvrdi, u postupku u skladu s člankom 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, da Republika Hrvatska nije ispunila svoje obveze u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i/ili Ugovorom o Europskoj uniji time što je davatelj koncesije dao koncesiju bez ispunjavanja svojih obveza u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije i/ili Ugovorom o Europskoj uniji i Direktivom iz članka 2. ovoga Zakona

12. u drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i odredbama zakona kojima se uređuje opći upravni postupak.

(2) Kriteriji na temelju kojih davatelj koncesije utvrđuje postojanje razloga za raskid ugovora o koncesiji iz stavka 1. točaka 2. – 8. ovoga članka utvrđuju se odlukom o davanju koncesije.

(3) Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji davatelj koncesije mora prethodno pisanim putem upozoriti koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti koncesionaru primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

(4) Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u roku iz stavka 3. ovoga članka, davatelj koncesije raskinut će ugovor o koncesiji.

(5) Prihodi od naknade štete uzrokovane radnjama koncesionara iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, davatelja koncesije ako je to jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe iz članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona.

(6) Zbog neispunjenja obveza davatelja koncesije iz ugovora o koncesiji, koncesionar može izjaviti prigovor u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

(7) Osim razloga iz stavka 6. ovoga članka, koncesionar može od davatelja koncesije zatražiti raskid ugovora o koncesiji zbog opravdanih razloga određenih posebnim zakonom.

(8) Na zahtjev koncesionara iz stavka 7. ovoga članka davatelj koncesije ukida odluku o davanju koncesije i odlukom raskida ugovor o koncesiji.

(9) Odlukom o raskidu ugovora o koncesiji moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi raskida i određen iznos štete ako je davatelju koncesije nastala šteta radnjama koncesionara.

DIO DRUGI
POLITIKA KONCESIJA

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Opće odredbe

Članak 74.

(1) Politika koncesija koju provodi ministarstvo nadležno za financije, u smislu ovog Zakona, predstavlja sve mjere i aktivnosti usmjerene uspostavi i održanju učinkovitog sustava davanja koncesija, a osobito nadzor nad provedbom ugovora o koncesijama, nadzor obavljanja djelatnosti bez potrebne koncesije, vođenje Registra koncesija, sudjelovanje predstavnika ministarstva nadležnog za financije u postupcima davanja koncesija, praćenje provedbe ugovora o koncesijama s obilježjima javno-privatnog partnerstva, izobrazbu te praćenje međunarodne prakse iz područja koncesija.

(2) Ministarstvo nadležno za financije dostavlja Vladi Republike Hrvatske jedanput godišnje za prethodnu godinu izvješće o provedenoj politici koncesija iz stavka 1. ovoga članka. Godišnje izvješće sadržava i podatke o poduzetim radnjama iz stavka 9. ovoga članka.

(3) U okviru politike koncesija ministarstvo nadležno za financije:

1. predlaže unapređenja sustava usmjerenih jačanju učinkovitosti davanja koncesija

2. analizira pojedina područja koncesija i predlaže davateljima koncesija unapređenja modaliteta primjene postojećih i novih mjera i aktivnosti kojima se povećavaju koristi za gospodarstvo

3. provodi ostale radnje u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom, posebno u odnosu na proračunske učinke za pojedine davatelje koncesija.

(4) Poslove iz stavka 3. ovoga članka ministarstvo nadležno za financije obavlja u suradnji s davateljima koncesija.

(5) Davatelji koncesije dužni su s pažnjom dobroga gospodarstvenika sagledati i primijeniti prijedloge ministarstva nadležnog za financije iz stavka 3. ovoga članka te o svim poduzetim radnjama izvještavati ministarstvo nadležno za financije.

(6) U okviru politike koncesija ministarstvo nadležno za financije provodi i druge analitičke radnje utemeljene na redovitim izvješćima uređenim odredbama ovoga Zakona.

(7) S ciljem provedbe politike koncesija, davatelj koncesije dužan je ministarstvu nadležnom za financije dostavljati ispunjene obrasce iz članaka 76. i 78. ovoga Zakona, u rokovima propisanim ovim Zakonom.

(8) Osim podataka iz članaka 76. – 78. ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za financije od davatelja koncesije može zatražiti i druge podatke koje je davatelj koncesije dužan dostaviti u rokovima koje odredi ministarstvo nadležno za financije.

(9) Ako davatelj koncesije uoči određena kršenja zakona, kao što su prijevara, korupcija, sukob interesa, o tim nepravilnostima obavještava ovlašteno tijelo za provođenje nadzora o koncesijama, nadležno državno odvjetništvo Republike Hrvatske i ostale nadležne inspekcijske službe.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka davatelj koncesije o tome bez odgađanja obavještava ministarstvo nadležno za financije.

GLAVA II.
OBVEZE DAVATELJA KONCESIJE

Obveze davatelja koncesije u provedbi politike koncesija

Članak 75.

(1) U okviru politike koncesija davatelj koncesije:

1. prikuplja podatke za izradu godišnjeg izvješća o ugovorima o koncesiji

2. vodi evidenciju o poslovanju koncesionara

3. dostavlja ministarstvu nadležnom za financije podatke o koncesiji nakon sklapanja ugovora o koncesiji

4. izrađuje plan davanja koncesije

5. koristi Registar koncesija u svrhu nadzora urednog plaćanja naknade za koncesiju i provedbe ugovora o koncesiji

6. kontinuirano nadzire rad koncesionara i izvršavanje obveza iz ugovora o koncesiji

7. surađuje s nadležnim državnim odvjetništvom i inspekcijskom službom ministarstva nadležnog za financije.

(2) Davatelj koncesije poduzima i sve propisane radnje sa svrhom osiguranja uredne provedbe ugovora o koncesiji i zaštite imovine i interesa Republike Hrvatske.

(3) Propisane radnje iz stavka 2. ovoga članka su:

1. obavještavanje i pozivanje koncesionara na plaćanje dospjele nepodmirene koncesijske naknade

2. aktiviranje instrumenata osiguranja i provedba prisilne naplate.

(4) Ako ne naplati dugovanje po ugovoru o koncesiji iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, davatelj koncesije obavještava ministarstvo nadležno za financije o poduzetim radnjama bez odgode.

(5) Davatelj koncesije stvara sve potrebne uvjete za provedbu inspekcijskog nadzora i ostvaruje suradnju s ostalim nadležnim tijelima radi provedbe ugovora o koncesiji.

(6) Davatelj koncesije surađuje s nadzornim tijelima u provedbi svih vrsta nadzora u vezi s izvršavanjem obveza koncesionara preuzetih ugovorom o koncesiji.

(7) Tijela odnosno pravne osobe koji su u skladu s ovim Zakonom i posebnim propisima nadležna za davanje koncesije surađuju s nadzornim tijelima u provedbi svih vrsta nadzora u vezi s obavljanjem djelatnosti iz članka 12. ovoga Zakona.

(8) Davatelj koncesije odnosno nadležno ministarstvo iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona osigurava besplatnu dostupnost informacija na svojim mrežnim stranicama iz područja koncesija za koja je nadležan, a koja posebice uključuju podatke o načinima provedbe postupaka davanja koncesije.

Godišnje izvješće davatelja koncesije o ugovorima o koncesiji

Članak 76.

(1) Davatelj koncesije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja ministarstvu nadležnom za financije izvješće o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara, a osobito u odnosu na:

1. plaćanje naknade za koncesiju

2. poduzete radnje vezane za nadzor rada koncesionara

3. pokrenute mjere prisilne naplate naknade za koncesiju i drugih novčanih obveza po osnovi nalaza/rješenja inspekcijskih i drugih službi

4. raskinute ugovore o koncesiji i one koji su u procesu raskida

5. provedbu podugovora i ugovora o potkoncesiji te

6. ostale bitne podatke o provedbi ugovora o koncesiji.

(2) Obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za financije objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(3) Ministar nadležan za financije pravilnikom propisuje obrazac izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

Evidencija i dostava podataka o poslovanju koncesionara

Članak 77.

(1) Davatelj koncesije vodi evidenciju podataka o poslovanju koncesionara s kojima je sklopio ugovor o koncesiji, a koji se osobito odnose na:

1. broj i predmet koncesije

2. godišnje prihode iz djelatnosti koncesije

3. godišnje rashode iz djelatnosti koncesije

4. osnovice za plaćanje naknade za koncesiju

5. ostale podatke bitne za provedbu ugovora o koncesiji.

(2) Ako nije moguće dobiti podatke o prihodima i rashodima iz djelatnosti koncesije iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije dužan je pribaviti podatke koji se predaju u okviru godišnjih financijskih izvješća.

(3) Na zahtjev ministarstva nadležnog za financije davatelj koncesije bez odgode dostavlja podatke iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Osim podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, ministarstvo nadležno za financije može zatražiti i dodatne podatke od davatelja koncesije.

(5) Davatelj koncesije čuva dokumentaciju koja se odnosi na određenu koncesiju do isteka roka na koji se daje koncesija.

(6) Ako istodobno nije i korisnik prihoda po osnovi naknade za koncesiju, davatelj koncesije dostavlja bez odgode korisniku prihoda po osnovi naknade za koncesiju dokumentaciju na temelju koje korisnik prihoda po osnovi naknade za koncesiju može ustrojiti evidenciju potraživanja u svojim poslovnim knjigama.

(7) Korisnik prihoda iz stavka 6. ovoga članka u slučaju kada koncesionar ne plaća obveze po osnovi naknade za koncesiju koja predstavlja njegov prihod, o tome obavještava davatelja koncesije radi poduzimanja mjera prisilne naplate.

Plan davanja koncesija

Članak 78.

(1) Davatelj koncesije izrađuje i dostavlja ministarstvu nadležnom za financije godišnji, a na zahtjev ministarstva nadležnog za financije i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija.

(2) Davatelj koncesije izrađuje godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti za iduću kalendarsku godinu, te ga najkasnije do kraja siječnja iduće godine dostavlja ministarstvu nadležnom za financije.

(3) Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.

(4) U slučaju odstupanja godišnjeg plana od srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija, davatelj koncesije ministarstvu nadležnom za financije dostavlja obrazloženje o navedenom odstupanju prilikom dostave podataka o godišnjem planu davanja koncesija.

(5) Godišnji plan davanja koncesija sadržava osobito:

1. planirani broj koncesija

2. predviđene vrste i predmete koncesija

3. rokove na koje se koncesije planiraju dati

4. pravnu osnovu za davanje koncesije

5. procijenjenu godišnju naknadu za pojedinu koncesiju

6. popis ugovora o koncesiji koji istječu u godini na koju se plan odnosi s napomenom za koje se koncesije planira provedba novog postupka davanja koncesije te obrazloženjem razloga za eventualno neplaniranje davanja nove koncesije.

(6) Godišnji plan davanja koncesija iz stavka 5. ovoga članka objavljuje se na standardnom obrascu koji objavljuje ministarstvo nadležno za financije na svojim mrežnim stranicama.

(7) Ministarstvo nadležno za financije može po potrebi zatražiti dostavu dodatnih podataka od davatelja koncesije u roku od 90 dana od dana dostave podataka iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Osim godišnjeg plana davanja koncesija, davatelj koncesije, na zahtjev ministarstva nadležnog za financije, dostavlja srednjoročni (trogodišnji) plan o davanju koncesija iz svoje nadležnosti s jasno iskazanim procijenjenim ekonomskim učincima provedbe budućih ugovora o koncesiji uz odgovarajuću primjenu propisa kojima se uređuju javne financije, odnosno priprema, ocjena i izvedba investicijskih projekata.

(9) U srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija navode se gospodarska i druga područja u kojima se planiraju dati koncesije, građevine koje će se graditi, odnosno djelatnosti koncesije, planirani rashodi za koncesije i prihodi od koncesija, ocjena očekivane gospodarske koristi od planiranih koncesija.

(10) Srednjoročni (trogodišnji) plan može sadržavati i druge elemente koji su od značenja za provedbu učinkovite politike koncesija.

(11) Davatelj koncesije tijekom kalendarske godine ovisno o okolnostima može promijeniti plan davanja koncesije o čemu obavještava ministarstvo nadležno za financije.

(12) Ministar nadležan za financije pravilnikom propisuje obrazac iz stavaka 6. i 8. ovoga članka.

Registar koncesija

Članak 79.

(1) Registar koncesija vodi ministarstvo nadležno za financije.

(2) Davatelj koncesije obveznik je korištenja web-aplikacije Registra koncesija.

(3) Davatelj koncesije odgovoran je za točnost podataka u Registru koncesija.

(4) Registar koncesija je javan.

(5) Javnim podacima u skladu sa stavkom 3. ovoga članka smatraju se:

1. naziv davatelja koncesije

2. OIB davatelja koncesije

3. naziv koncesionara

4. OIB koncesionara

5. datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji

6. rok na koji je koncesija dana

7. datum isteka koncesije

8. vrsta koncesije

9. naziv koncesije

10. područje na kojem se koncesija obavlja

11. visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

(6) Vođenje Registra koncesija znači prikupljanje i evidenciju podataka iz ugovora o koncesiji i vezane dokumentacije, pohranu podataka, upravljanje bazom podataka, osiguranje dostupnosti podataka te zaštitu baze podataka i dokumenata pohranjenih u arhivu.

(7) Davatelj koncesije dužan je pridonositi vođenju Registra koncesija stalnim praćenjem i suradnjom s ministarstvom nadležnim za financije.

(8) Ministarstvo nadležno za financije redovito izvješćuje davatelja koncesije o svim njegovim propuštenim radnjama i neispunjenju obveza vezanima za vođenje Registra koncesija.

(9) Davatelj koncesije dužan je dostaviti ministarstvu nadležnom za financije svaku obavijest kojom se koncesionara upozorava na uočeno neispunjenje obveza iz ugovara o koncesiji.

(10) Na zahtjev, ministarstvo nadležno za financije može dati isključivo javne podatke iz Registra koncesija, dok je za davanje ostalih podataka i informacija koje nisu javne nadležan davatelj koncesija.

(11) Pravilnikom o Registru koncesija, koji donosi ministar financija, propisat će se oblik i vođenje Registra koncesija, subjekti unosa, obveznik i podnošenje dokumentacije za unos, provjera dokumentacije i unos podataka, plaćanje i evidentiranje naknade za koncesiju, unos podataka od strane davatelja koncesija, pregled podataka upisanih u Registar koncesija, pohranjivanje te zaštita i čuvanje podataka.

GLAVA III.
PRAĆENJE PROVEDBE UGOVORA O KONCESIJI

Praćenje i provedba ugovora o koncesiji

Članak 80.

(1) Davatelj koncesije dužan je ugovor o koncesiji i dodatak ugovoru o koncesiji dostaviti ministarstvu nadležnom za financije u roku od deset dana od dana sklapanja.

(2) Svaku promjenu iz ugovora o koncesiji davatelj koncesije dužan je prijaviti ministarstvu nadležnom za financije, u roku od deset dana od dana nastanka promjene.

(3) Davatelj koncesije dužan je svaku promjenu zaduženja u odnosu na iznos obveze koja proistječe iz naknade za koncesiju bez odgode prijaviti ministarstvu nadležnom za financije.

(4) Davatelj koncesije u roku od deset dana od dana sklapanja svakog novog ugovora o koncesiji procijenjene vrijednosti veće od 2.000.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost, ministarstvu nadležnom za financija dostavlja:

1. skraćeni prikaz studije opravdanosti ili analize davanja koncesije s istaknutim očekivanim učincima davanja koncesije

2. jasan dokaz o prikupljenim jamstvima (vrsta i iznos za svaki novi sklopljeni ugovor o koncesiji).

(5) Osim podataka iz stavka 4. ovoga članka, ministarstvo nadležno za financije može zatražiti i druge podatke od davatelja koncesije koji se dostavljaju bez odgode.

Praćenje provedbe ugovora o koncesiji s obilježjima javno-privatnog partnerstva

Članak 81.

(1) Davatelj koncesije s obilježjima javno-privatnog partnerstva osniva povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima najmanje tri, a najviše sedam članova. Povjerenstvo ima predsjednika i zamjenika. Predsjednik povjerenstva obvezno je zaposlenik davatelja koncesije.

(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka prati provedbu ugovora o koncesiji s obilježjima javno-privatnog partnerstva te izvršenje obveza obiju strana iz ugovora o koncesiji s obilježjima javno-privatnog partnerstva.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka davatelju koncesije bez odgode dostavlja zapisnike sa sjednica te ga izvještava o provedbi ugovora o koncesiji s obilježjima javno-privatnog partnerstva i mogućnosti nastanka ili nastanku bilo koje okolnosti, uključujući i one koje proizlaze iz odredbi ugovora o koncesiji, kao i one koje proizlaze iz propisa kojima se uređuje predmet koncesije, a koje imaju ili mogu imati neposredan ili posredan fiskalni učinak na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Davatelj koncesije izvješćuje ministarstvo nadležno za financije najmanje dva puta godišnje o praćenju izvršavanja obveza koje proizlaze iz ugovora o koncesiji s obilježjima javno-privatnog partnerstva.

(6) Ministarstvo nadležno za financije može neovisno o redovitom dostavljanju izvješća zatražiti od davatelja koncesije dodatnu dostavu podataka o provedbi ugovora o koncesiji s obilježjima javno-privatnog partnerstva.

(7) Davatelj koncesije udovoljava zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(8) Davatelj koncesije dostavlja imena članova povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka ministarstvu nadležnom za financije u roku od deset dana od dana osnivanja povjerenstva.

Nadzor i naplata koncesijske naknade

Članak 82.

(1) U provedbi nadzora nad izvršavanjem ugovora o koncesije davatelj koncesije:

1. dužan je kontinuirano nadzirati rad koncesionara, potkoncesionara, podugovaratelja i izvršavanje njihovih obveza iz ugovora o koncesiji, a što uključuje i redovito praćenje izvršavanja plaćanja naknade za koncesiju

2. dužan je poduzeti sve propisane radnje za pravilnu, potpunu i pravodobnu naplatu naknade za koncesiju i pripadajućih kamata

3. osigurava pravilan i redovit unos podataka u Registar koncesija.

(2) Davatelj koncesije dužan je redovito pratiti izvršavanje svih ostalih obveza koje nastaju kao posljedica provedenih nadzora od strane inspekcijskih službi.

(3) U provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka, davatelj koncesije dužan je osobito:

1. odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana uplate, izvršiti provjeru je li odnosna uplata naknade za koncesiju i pripadajućih kamata izvršena pravilno, u smislu propisanog načina uplate

2. odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog posebnim zakonom, izvršiti provjeru jesu li dostavljeni podaci za određivanje varijabilnog iznosa naknade za koncesiju.

(4) U slučaju utvrđenja nepravilne uplate odnosno uplate koja je izvršena suprotno propisanom načinu uplate i/ili utvrđenja da nisu dostavljeni podaci za određivanje varijabilnog iznosa naknade za koncesiju, davatelj koncesije dužan je odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka iz stavka 3. točaka 1. i 2. ovoga članka poduzeti mjere radi uređenja ispravnog unosa podataka na propisani način u Registar koncesija.

(5) U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju davatelj koncesije dužan je u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti koncesionara i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata.

(6) Ako koncesionar u roku od 30 dana od obavijesti iz stavka 5. ovoga članka ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, davatelj koncesije dužan je aktivirati jamstva iz članka 55. ovoga Zakona i druga sredstva osiguranja.

(7) Ako davatelj koncesije ne naplati naknadu za koncesiju iz sredstava osiguranja iz stavka 6. ovoga članka, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije.

(8) Ministarstvo nadležno za financije naplatit će od koncesionara naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja.

(9) U slučaju kada koncesionar ne plaća obveze po osnovi naknade za koncesiju korisnik prihoda po osnovi naknade za koncesiju, o tome obavještava davatelja koncesije radi poduzimanja mjera prisilne naplate.

Poduzimanje mjera naplate

Članak 83.

(1) U skladu s politikom koncesija i nadležnostima ministarstva nadležnog za financije, o svim uočenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz članka 82. ovoga Zakona, davatelj koncesije u pisanom obliku obavještava ministarstvo nadležno za financije bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana uočene nepravilnosti odnosno poduzete mjere.

(2) Koncesionar postupa po zahtjevu davatelja koncesije ili ministarstva nadležnog za financije ako se od njega traži potvrda o ispunjavanju preuzetih obveza iz ugovora o koncesiji ili drugi važni podaci o ispunjavanju obveza iz ugovora o koncesiji u roku od deset dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Ako koncesionar ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka, davatelj koncesije bez odgađanja poduzima sve pravne radnje u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i ovlastima davatelja koncesije te odredbama ovoga Zakona.

GLAVA IV.
NADZOR KOJI PROVODI MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA FINANCIJE

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona

Članak 84.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih temeljem ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za financije u okviru politike koncesija.

(2) Inspekcijski nadzor provode inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije u skladu s uredbom kojom se uređuje unutarnje ustrojstvo tog ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektori).

(3) Nadzor se provodi po službenoj dužnosti, kao:

1. neposredni nadzor, kod nadzirane osobe i/ili na drugom mjestu nadzora

2. posredni nadzor, uvidom u Registar koncesija i dokumentacije davatelja koncesije te na temelju drugih dostupnih podataka ili obavijesti, kao i očitovanja drugih nadležnih tijela i inspekcija.

Inspekcijski nadzor

Članak 85.

(1) Inspekcijski nadzor osobito obuhvaća nadzor:

1. pravodobnosti, točnosti i urednosti unosa podataka u Registar koncesija

2. pravodobnosti, pravilnosti i potpunosti naplate naknade za koncesiju

3. obavljanja djelatnosti, za koju je propisano da se obavlja na temelju koncesije, bez koncesije ili prekoračenjem opsega i sadržaja koncesije.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se nad:

1. davateljem koncesije, o izvršavanju obveza propisanih ovim Zakonom i posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine koncesije

2. koncesionarom, o izvršavanju obveza iz ugovora o koncesiji (što uključuje ugovore o potkoncesiji, podugovore i ugovore s takvim svojstvom sklopljenim s koncesionarom, a koji su formalno i/ili sadržajno vezani uz ugovor o koncesiji) i o obavljanju djelatnosti koncesije izvan opsega koji je određen ugovorom o koncesiji

3. svakom drugom osobom koja:

a) je na bilo koji način povezana s koncesionarom ili ugovorom o koncesiji (stvarno ili pravno odnosno podugovorom ili ugovorom te drugim odgovarajućim aktom s takvim svojstvom), što uključuje i potkoncesionare i podugovaratelje

b) djelatnost za koju je propisano da se obavlja na temelju koncesije obavlja bez koncesije ili prekoračenjem opsega i sadržaja koncesije

c) je na bilo koji način povezana s osobom iz podtočke b) ove točke.

Ovlasti u provedbi nadzora

Članak 86.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten:

1. pregledati dokumentaciju o računovodstvenom, materijalnom i financijskom poslovanju, glede zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti obračunavanja i plaćanja naknada za koncesiju, o izvršenju ostalih obveza prema kreditnim institucijama kada je koncesionar društvo posebne namjene i kada su te obveze preuzete u svrhu financiranja ugovora o koncesiji, kao i o obavljanju djelatnosti koncesije izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji te o obavljanju djelatnosti za obavljanje koje je potrebna koncesija, a obavlja se bez dane koncesije

2. provesti druge postupke i radnje sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine koncesije i drugim zakonima.

(2) Kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, u provedbi nadzora inspektor surađuje s drugim inspekcijskim službama nadležnim za nadzor nad provedbom posebnih zakona kojima se uređuju pojedine koncesije, s namjerom osiguranja provedbe obuhvatnog i učinkovitog nadzora (npr. nadzor u području rudarstva i sl.).

(3) Za prekršaje propisane ovim Zakonom i prekršaje propisane posebnim zakonima u dijelu koji se odnosi na koncesije inspektor je ovlašten izdati prekršajni nalog prije pokretanja prekršajnog postupka ili podnijeti optužni prijedlog.

Ograničenje ili zabrana obavljanja djelatnosti

Članak 87.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor može, kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, radi onemogućavanja daljnjeg nezakonitog postupanja usmenim rješenjem ograničiti ili zabraniti obavljanje djelatnosti:

1. osobi koja djelatnost za koju je propisano da se obavlja na temelju koncesije obavlja bez koncesije

2. koncesionaru koji izvršava ugovor o koncesiji i obavlja djelatnost koncesije izvan opsega koji je određen ugovorom o koncesiji.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se bez odgode pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad ili namijenjene radu ili na drugi pogodan način.

(3) Druga oprema za rad ili namijenjena radu iz stavka 2. ovoga članka je i svaka oprema koja se na izravan ili neizravan način koristi u obavljanju djelatnosti, što uključuje tehničko-tehnološke instalacije i čvorišta te sva pokretna sredstva (prometna sredstva, strojevi, šatori i slično).

(4) Ograničenje ili zabrana obavljanja djelatnosti izvršava se do otklanjanja utvrđenih nedostataka.

(5) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pečaćenje poslovnih prostorija inspektor će, kad to okolnosti slučaja zahtijevaju, provesti najkasnije u roku od dva dana od dana kada je proveo nadzor, odnosno od dana kada je izdao usmeno rješenje.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadziranoj osobi u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana njegova donošenja.

Neobračunata i/ili neplaćena naknada za koncesiju

Članak 88.

(1) Ako u provedbi nadzora utvrdi da naknada za koncesiju nije obračunata ili je obračunata u manjem iznosu ili nije plaćena ili je plaćena u manjem iznosu, a davatelj koncesije nije poduzeo dužne radnje iz članka 82. ovoga Zakona, inspektor će rješenjem naložiti davatelju koncesije da odmah, a najkasnije u roku od 60 dana, poduzme dužne radnje iz članka 82. ovoga Zakona i u istom roku o poduzetim radnjama dostavi dokaz.

(2) Ako nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka naknada za koncesiju nije obračunata ili je obračunata u manjem iznosu ili nije plaćena ili je plaćena u manjem iznosu, inspektor donosi rješenje kojim se koncesionaru utvrđuje obračun i nalaže obveza uplate po osnovi neobračunate ili manje obračunate naknade za koncesiju odnosno nalaže obveza uplate po osnovi neplaćene ili manje plaćene naknade za koncesiju.

(3) Na zahtjev davatelja koncesije rok iz stavka 1. ovoga članka rješenjem:

1. će se produljiti za razdoblje nužno za završetak započetog postupka naplate naknade za koncesiju jamstvom/instrumentom osiguranja iz članka 55. ovoga Zakona

2. se može produljiti ako postoje drugi opravdani razlozi za produljenje (dodatne radnje radi određivanja varijabilnog iznosa naknade za koncesiju i sl.).

(4) Iznos neobračunate ili manje obračunate naknade za koncesiju odnosno iznos neplaćene ili manje plaćene naknade za koncesiju iz stavka 2. ovoga članka i pripadajuća zatezna kamata predstavlja prihod koji se raspoređuje u skladu s posebnim propisima.

Obavljanje djelatnosti bez koncesije

Članak 89.

(1) Ako se u postupku nadzora utvrdi da koncesionar obavlja djelatnost koncesije izvan opsega koji je određen ugovorom o koncesiji, odnosno da druga osoba djelatnost za koju je propisano da se obavlja na temelju koncesije obavlja bez koncesije ili prekoračenjem opsega i sadržaja koncesije, inspektor donosi rješenje kojim se utvrđuje obveza i nalaže uplata iznosa posebne naknade za nezakonito obavljanje djelatnosti bez koncesije (u daljnjem tekstu: naknada s obilježjem naknade za koncesiju).

(2) Obveza plaćanja naknade s obilježjem naknade za koncesiju nastaje obavljanjem djelatnosti u okolnostima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznos naknade s obilježjem naknade za koncesiju utvrđuje se na temelju činjenica utvrđenih prema njihovoj gospodarskoj biti i pripadajućim najvišim iznosima koji se obračunavaju primjenom kriterija koji su posebnim zakonom propisani za određivanje visine naknade za koncesiju.

(4) Na iznos naknade s obilježjem naknade za koncesiju obračunavaju se i plaćaju zatezne kamate, tekuće od dana dospijeća koji odgovara isteku roka od osam dana od dana nastanka obveze iz stavka 1. ovoga članka, do isplate.

(5) Na pravo na utvrđivanje i na pravo na naplatu naknade s obilježjem naknade za koncesiju i pripadajućih zateznih kamata odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o zastari.

(6) Utvrđenje i plaćanje naknade s obilježjem naknade za koncesiju ne predstavlja ozakonjenje nezakonitog obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka i ne može se smatrati osnovom za stjecanje prava koncesije te ne isključuje obvezu oduzimanje imovinske koristi ostvarene nezakonitim obavljanjem djelatnosti, kao ni pravo na naknadu svake druge štete koja je nastala zbog nezakonitog obavljanja djelatnosti.

(7) Ako posebnim propisom nije drukčije propisano, imovinska korist ostvarena nezakonitim obavljanjem djelatnosti oduzet će se rješenjem iz stavka 1. ovoga članka kojim se utvrđuje obveza i nalaže uplata iznosa naknade s obilježjem naknade za koncesiju. Na uvjete i način oduzimanja imovinske koristi primjenjuju se odredbe posebnih zakona i propisa donesenih na temelju posebnih zakona. U svakom slučaju, oduzeta imovinska korist neće se umanjiti za iznos sredstava na bilo koji način uloženih u nezakonito obavljanje djelatnosti. Imovinska korist koja se ne može ili ne može pouzdano utvrditi na temelju poslovnih knjiga ili evidencija mora se procijeniti, odgovarajućom primjenom odredbi o procjeni porezne osnovice sukladno propisu kojim se uređuje porezni postupak. Ako ovim Zakonom, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju posebnih zakona nisu uređeni ili nisu u cijelosti uređeni uvjeti i način oduzimanja imovinske koristi, na odgovarajući način se primjenjuju propisi kaznenog prava kojima se uređuje oduzimanje imovinske koristi.

(8) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka zapisnik o provedenom nadzoru dostavlja se državnom odvjetništvu i tijelu javne vlasti, odnosno pravnoj osobi koja je u skladu s ovim Zakonom i posebnim zakonom nadležna za davanje koncesije u odnosnom području.

(9) Ako je nezakonitim obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, osim pribavljanja imovinske koristi, nastupila i druga šteta, davatelj koncesije je dužan bez odgađanja obavijestiti državno odvjetništvo o svim bitnim činjenicama i okolnostima radi pokretanja postupka naknade štete.

(10) Naknada iz stavka 1. ovoga članka samo je dio naknade i ne isključuje obvezu isplate koristi, odnosno naknade štete koja će se naplatiti u prekršajnom, kaznenom ili parničnom postupku.

Solidarna odgovornost

Članak 90.

(1) Osoba za koju se utvrdi da je postupala na način opisan člankom 12. stavkom 3. ovoga Zakona odnosno da je obavljala djelatnost koja služi ili je izravno ili neizravno usmjerena na nezakonito iskorištavanje predmeta koncesije, uključujući korištenje dobra stečenog nezakonitim iskorištavanjem predmeta koncesije za obavljanje druge djelatnosti i/ili stjecanje materijalne koristi, solidarno je odgovorna za plaćanje iznosa naknade s obilježjem naknade za koncesiju s pripadajućom zateznom kamatom.

(2) Smatra se da se obavlja djelatnost koja služi ili je izravno ili neizravno usmjerena na nezakonito iskorištavanje predmeta koncesije, uključujući korištenje dobra stečenog nezakonitim iskorištavanjem predmeta koncesije za obavljanje druge djelatnosti i/ili stjecanje materijalne koristi, ako osoba koja je obavljala tu djelatnost ne može dokazati pravilnost i zakonitost svog postupanja, odnosno pravilnost stjecanja, posjedovanja i svakog drugog činjeničnog ili pravnog raspolaganja u odnosu na predmet i sva dobra stečena iskorištavanjem predmeta koncesije, a iz okolnosti slučaja proizlazi da je s predmetom koncesije i s njome povezanim dobrima nezakonito postupano.

Prihod državnog proračuna Republike Hrvatske

Članak 91.

Iznos naknade s obilježjima naknade za koncesiju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona, s pripadajućim zateznim kamatama, te iznos oduzete imovinske koristi ostvarene nezakonitim obavljanjem djelatnosti iz članka 89. stavka 7. ovoga Zakona prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rok za plaćanje

Članak 92.

Rok za plaćanje neobračunate ili manje obračunate naknade za koncesiju odnosno neplaćene ili manje plaćene naknade za koncesiju iz članka 88. stavka 2. ovoga Zakona i iznosa naknade s obilježjem naknade za koncesiju iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona iznosi osam dana od dana dostave rješenja.

Nedopustivost žalbe i mogućnost pokretanja upravnog spora

Članak 93.

Protiv rješenja donesenih u provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 84. stavka 2. ovoga Zakona žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Radnje davatelja koncesije radi otklanjanja nepravilnosti

Članak 94.

Po primitku rješenja iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona, kojim je utvrđeno da koncesionar u provedbi ugovora o koncesiji djelatnost koncesije obavlja izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji, davatelj koncesije dužan je u roku od 30 dana, a najkasnije u roku od 90 dana od dana primitka rješenja kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, za utvrđeni slučaj pokrenuti postupak iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona te ovisno o utvrđenim okolnostima, po isteku roka iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona, i postupak iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona.

Primjena zakona kojim se uređuje porezni postupak

Članak 95.

Ako ovim Zakonom ili posebnim zakonima nije drukčije određeno, u provođenju nadzora i upravnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu nadzora primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje porezni postupak.

DIO TREĆI
PRAVNA ZAŠTITA

Pravna zaštita

Članak 96.

(1) Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima davanja koncesija.

(2) Pravna zaštita u postupku davanja koncesija uređenim dijelom prvim glavom III. ovoga Zakona provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava, a koje se odnose na otvoreni postupak.

(3) Pravna zaštita u postupcima davanja koncesija uređenim dijelom prvim glavom IV. ovoga Zakona provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava, osim odredbi o pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje te partnerstva za inovacije.

Rješavanje sporova

Članak 97.

(1) Za rješavanje sporova koji nastanu ili bi mogli nastati iz ugovora o koncesiji isključivo je nadležan mjesno nadležan upravni sud prema sjedištu davatelja koncesije.

(2) Stranke ugovora o koncesiji rješavanje sporova koji nastanu ili bi mogli nastati iz ugovora o koncesiji mogu podvrgnuti arbitraži, osim ako to posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

(3) Mjesto arbitraže iz stavka 2. ovoga članka je na području Republike Hrvatske, a u arbitražnom postupku isključivo je mjerodavno pravo Republike Hrvatske i jezik arbitraže je hrvatski jezik. Ako je ugovor o koncesiji napisan na hrvatskom jeziku i stranom jeziku, mjerodavna je inačica na hrvatskom jeziku.

(4) Ugovorom o koncesiji kojim se omogućava arbitraža iz stavka 2. ovoga članka mora se navesti obveza prethodnog obraćanja drugoj ugovornoj strani sa zahtjevom za mirno rješenje spora koji ne može biti kraći od tri mjeseca od dana dostave zahtjeva za mirenje.

(5) Pravila postupka iz stavka 2. ovoga članka određuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje arbitraža.

DIO ČETVRTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Najteži prekršaji

Članak 98.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. djelatnost za koju je potrebna koncesija obavlja bez dane koncesije (članak 12. stavak 1.)

2. u izvršavanju ugovora o koncesiji obavlja djelatnost koncesije izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji (članak 12. stavak 2.)

3. obavlja djelatnost koja služi ili je izravno ili neizravno usmjerena na nezakonito iskorištavanje predmeta koncesije ili koristi dobro stečeno nezakonitim iskorištavanjem predmeta koncesije za obavljanje druge djelatnosti ili stjecanje materijalne koristi (članak 12. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Teški prekršaji

Članak 99.

(1) Novčanom kaznom od 3000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 1000,00 do 20.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. u postupku pripremnih radnji ne obavijesti ovlašteno tijelo i tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom da će se koncesija u smislu članka 11. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske (članak 11. stavak 3.)

2. u dokumentaciji za nadmetanje ne navede da je prije sklapanja ugovora o koncesiji koncesionar dužan urediti imovinskopravne odnose s vlasnikom nekretnine (članak 11. stavak 7.)

3. odluku o davanju koncesije na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pomorskom dobru donese suprotno članku 11. stavku 8. ovoga Zakona

4. započne postupak davanja koncesije iako u vezi s predmetom koncesije teku upravni ili sudski postupci ili postoje neriješeni imovinskopravni odnosi, a treće osobe koje polažu neko pravo u odnosu na predmet koncesije s tim se nisu usuglasile (članak 14. stavak 4.)

5. odabere metodu koja se koristi za izračunavanje procijenjene vrijednosti koncesije s namjerom izbjegavanja primjene dijela prvog glave IV. ovoga Zakona ili razdijeli koncesiju na način da se isključuje iz područja primjene dijela prvog glave IV. ovoga Zakona iako za to ne postoje objektivni razlozi (članak 20. stavak 9.)

6. ne isključi gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku davanja koncesije ili razloge za isključenje na odgovarajući način ne primjeni na potkoncesionara ili podugovaratelja (članak 24. stavci 1., 2. i 9.)

7. redovito ne provjerava valjanost jamstva ili u slučaju da priloženo jamstvo nije valjano bez odgađanja ne zatraži od koncesionara dostavu novog odgovarajućeg jamstva (članak 55. stavci 9. i 10.)

8. naknadu za koncesiju ne obračuna u određenom roku ili obračuna u manjem iznosu ili ne plati u određenom roku ili plati u manjem iznosu (članak 58. stavak 1.)

9. sklopi podugovor ili ugovor o potkoncesiji suprotno odredbama ovoga Zakona ili odluci o davanju koncesije ili ugovoru o koncesiji (članci 68. i 69.)

10. u Registar koncesija ne unese ili ne dostavi pravodobno ili točno ili potpuno propisane podatke ili isprave (članak 69. stavak 8., članak 79. stavak 3. i članak 82. stavak 1. točka 3.)

11. promjenu zaduženja u odnosu na iznos obveze koja proistječe iz naknade za koncesiju ne prijavi ministarstvu nadležnom za financije (članak 80. stavak 3.)

12. kontinuirano ne nadzire rad koncesionara ili izvršavanje njegovih obveza iz ugovora o koncesiji, a što uključuje i redovito praćenje izvršavanja plaćanja naknade za koncesiju, ako je ona određena ugovorom o koncesiji (članak 82. stavak 1. točka 1.)

13. ne poduzme sve propisane radnje za pravilnu ili potpunu ili pravodobnu naplatu naknade za koncesiju i pripadajućih kamata (članak 82. stavak 1. točka 2.)

14. u propisanom roku ne izvrši provjeru je li odnosna uplata naknade za koncesiju i pripadajućih kamata izvršena pravilno u smislu propisanog načina uplate (članak 82. stavak 3. točka 1.)

15. u propisanom roku ne izvrši provjeru jesu li dostavljeni podaci za određivanje varijabilnog iznosa naknade za koncesiju (članak 82. stavak 3. točka 2.)

16. u propisanom roku ne poduzme mjere radi uređenja pitanja uplate na propisani način odnosno uređenja pitanja dostave podataka za određivanje varijabilnog iznosa naknade za koncesiju (članak 82. stavak 4.)

17. u slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju u propisanom roku o tome pisanim putem ne obavijesti koncesionara ili u propisanom roku ne pozove koncesionara na plaćanje dospjele naknade za koncesiju ili pripadajućih kamata (članak 82. stavak 5.)

18. ne aktivira jamstva iz članka 55. ovoga Zakona ili ne poduzme ostale mjere prisilne naplate duga po osnovi neplaćene naknade za koncesiju (članak 82. stavak 6.)

19. ne postupi sukladno rješenju iz članka 88. stavka 1. ovoga Zakona (članak 88.)

20. po primitku rješenja iz članka 89. stavka 1. ovoga Zakona kojim je utvrđeno da koncesionar u provedbi ugovora o koncesiji djelatnost koncesije obavlja izvan opsega djelatnosti koncesije koji je određen ugovorom o koncesiji, u roku od 30 dana, a najkasnije u roku od 90 dana od primitka rješenja kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, za utvrđeni slučaj ne pokrene postupak iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona ili ovisno o utvrđenim okolnostima, po isteku roka iz članka 73. stavka 3. ovoga Zakona, ne pokrene postupak iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona (članak 94.).

(2) Novčanom kaznom od 2000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Lakši prekršaji

Članak 100.

(1) Novčanom kaznom od 2000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a novčanom kaznom od 500,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba ako:

1. ministarstvu nadležnom za financije u propisanom roku ne dostavi ispunjene obrasce iz članaka 76. ili 78. ovoga Zakona (članak 74. stavak 7.)

2. ne dostavi druge podatke u rokovima koje odredi ministarstvo nadležno za financije (članak 74. stavak 8.)

3. ne dostavi ministarstvu nadležnom za financije svaku obavijest kojom se koncesionara upozorava na uočeno neispunjenje obveza iz ugovara o koncesiji (članak 79. stavak 9.)

4. ne postupa po zahtjevu ministarstva nadležnog za financije, u rokovima propisanima odredbama pravilnika o Registru koncesija (članak 79. stavak 11.)

5. ugovor o koncesiji ili dodatak ugovoru o koncesiji u propisanom roku ne dostavi ministarstvu nadležnom za financije (članak 80. stavak 1.)

6. promjenu iz ugovora o koncesiji ne prijavi ministarstvu nadležnom za financije (članak 80. stavak 2.)

7. redovito ne prati izvršavanje svih ostalih obveza koje nastaju kao posljedica provedenih nadzora od strane inspekcijskih službi (članak 82. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 1000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem svoga obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Obvezno oduzimanje predmeta

Članak 101.

(1) Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje prekršaja ili su nastali njegovim počinjenjem iz članka 98. stavka 1., točaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona oduzet će se.

(2) Predmeti iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se i u slučaju ako nisu u vlasništvu počinitelja prekršaja.

(3) Primjena odredaba ovoga članka ne utječe na prava trećih osoba za naknadu štete od počinitelja prekršaja.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 102.

(1) Postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona te sudski ili drugi postupci koji se vode vezano za te koncesije dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

(2) Postupci nadzora koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Koncesije na turističkom zemljištu

Članak 103.

(1) Gospodarski subjekt koji je do stupanja na snagu ovoga Zakona podnio zahtjev za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u skladu sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, br. 92/10.) može obavljati djelatnosti na turističkom zemljištu bez dane koncesije u skladu sa Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, br. 92/10.).

(2) Potvrdu da gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati djelatnost na turističkom zemljištu u kampovima izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za turizam, a za obavljanje djelatnosti na turističkom zemljištu na kojima su izgrađeni hoteli i turistička naselja jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi to zemljište uz prethodno mišljenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za državnu imovinu.

(3) Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka, pored plaćanja naknade sukladno članku 19. Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 12/11. i 145/12.), odnosno članku 24. Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 21/11.), obvezni su plaćati i sva druga davanja za korištenje dobra koje je predmet koncesije koje plaćaju i drugi koncesionari koji koriste turističko zemljište na temelju sklopljenog ugovora o koncesiji.

(4) Davatelj koncesije iz stavka 1. ovoga članka izvještava jedanput godišnje ministarstvo nadležno za financije i nadležno državno odvjetništvo o tijeku postupka davanja koncesije temeljem podnesenog zahtjeva za dobivanje koncesije.

Članak 104.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 31. stavka 9., članka 36. stavka 8. i članka 38. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za financije donijet će pravilnik iz članka 76. stavka 3., članka 78. stavka 12. i članka 79. stavka 11. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (»Narodne novine«, br. 20/13.) ostaje na snazi do stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Pravilnik o Registru koncesija (»Narodne novine«, br. 26/13.) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Davatelji koncesija dužni su u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona u potpunosti preuzeti unos podataka i njihovo ažuriranje u web-aplikaciji Registra koncesija iz članka 79. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Ugovori o koncesiji sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do isteka razdoblja na koje su sklopljeni.

(7) Iznimno, ugovori iz stavka 6. ovoga članka mijenjaju se uz odgovarajuću primjenu odredbi ovoga Zakona, s time da se pravna priroda zaključenog ugovora o koncesiji ne mijenja.

Prestanak važenja propisa

Članak 105.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o koncesijama (»Narodne novine«, br. 143/12.).

Članak 106.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/07

Zagreb, 30. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

PRILOG I.

POPIS DJELATNOSTI NAVEDENIH U ČLANKU 5. TOČKI (14) OVOGA ZAKONA(1)


NACE Rev. 1 (2)CPV oznaka
ODJELJAK FGRADNJA
OdjeljakSkupinaRazredPredmetNapomene
45

Gradnja

Ovaj odjeljak uključuje:

– gradnju novih zgrada i pogona, obnovu i uobičajene popravke

45000000

45.1
Priprema gradilišta
45100000


45.11Rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– rušenje zgrada i drugih konstrukcija

– čišćenje gradilišta

– zemljane radove: iskope, odlaganje, poravnavanje i izravnavanje gradilišta, kopanje jarka, uklanjanje stijena, miniranje itd.

– pripremu terena za kopanje rude

– uklanjanje viška materijala i ostalo uređenje te pripremu zemljišta i terena bogatih mineralima.

Ovaj razred također obuhvaća:

– drenažu gradilišta

– drenažu poljoprivrednog ili šumskog zemljišta.

45110000


45.12Pokusno bušenje i sondiranje

Ovaj razred obuhvaća:

– pokusno bušenje, sondiranje i uzimanje uzorka izvađenog geološkim bušenjem za građevinske, geofizičke, geološke ili slične svrhe.

Ovaj razred ne uključuje:

– bušenje proizvodnih bušotina nafte ili plina, vidjeti 11.20

– bušenje izvora vode, vidjeti 45.25

– izgradnju okana, vidjeti 45.25

– istraživanje naftnih i plinskih polja, geofizička, geološka i seizmička mjerenja, vidjeti 74.20.

45120000

45.2
Izgradnja kompletnih građevinskih objekata ili njihovih dijelova; niskogradnja
45200000


45.21Opća visokogradnja i niskogradnja

Ovaj razred obuhvaća:

– gradnju svih vrsta građevina niskogradnje

– mostove, uključujući i one za autoceste na stupovima, vijadukata, tunela i podzemnih željeznica

– cjevovode na velike udaljenosti, komunikacijske i energetske vodove

– gradske cjevovode, gradske komunikacijske i energetske vodove

– prateću urbanu infrastrukturu

– sklapanje i postavljanje montažnih konstrukcija na licu mjesta.

Ovaj razred ne uključuje:

– uslužne aktivnosti povezane s crpljenjem nafte i plina, vidjeti 11.20

– postavljanje gotovih montažnih konstrukcije iz nebetonskih dijelova koje je izradio izvođač, vidjeti odjeljke 20., 26. i 28.

– građevinske radove, osim na izgradnji zgrada, na stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima, vidjeti 45.23

– instalaterske radove na građevinama, vidjeti 45.3

– završne građevinske radove, vidjeti 45.4

– djelatnosti arhitekture i inženjeringa, vidjeti 74.20

– upravljanje građevinskim projektima, vidjeti 74.20.

45210000

Osim:

– 45213316

45220000

45231000

4523200045.22Krovovezački i krovopokrivački radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– krovovezačke radove

– krovopokrivačke radove

– hidroizolaciju.

45261000


45.23Izgradnja autocesta, cesta, uzletišta i sportskih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

– izgradnju autocesta, ulica, cesta, ostalih kolnih i pješačkih putova

– izgradnju pruga

– izgradnju uzletno-sletnih staza

– građevinske radove, osim na izgradnji zgrada, na stadionima, bazenima, sportskim dvoranama, teniskim igralištima, igralištima za golf i drugim sportskim objektima

– ličenje oznaka na cestovnim površinama i parkiralištima.

Ovaj razred ne uključuje:

– pripremne zemljane radove, vidjeti 45.11.

45212212 i DA03

45230000

osim:

– 45231000

– 45232000

– 4523411545.24Izgradnja hidrograđevnih objekata

Ovaj razred obuhvaća:

– izgradnju: vodnih putova, pristaništa i riječnih građevina, turističkih pristaništa (marina), prevodnica itd.

– brana i nasipa– jaružarenje– podvodne radove.


45240000


45.25Ostali građevinski radovi koji obuhvaćaju posebne zanate

Ovaj razred obuhvaća:

– građevinske djelatnosti specijalizirane za jednu značajku zajedničku za različite vrste konstrukcija koje zahtijevaju specijalizirane vještine ili opremu

– izgradnju temelja, uključujući zabijanje pilona

– bušenje i izgradnju izvora vode, kopanje okana

– postavljanje čeličnih elemenata koje ne izrađuje sam izvođač

– savijanje čelika

– zidanje opekom i kamenom

– podizanje i rastavljanje skela i radnih platformi uključujući najam skela i radnih platformi

– gradnju dimnjaka i industrijskih peći.

Ovaj razred ne uključuje:

– najam skela bez postavljanja i rastavljanja, vidjeti 71.32.

45250000

45262000


45.3
Građevinske instalacije
45300000


45.31Električno ožičenje i elektromontažni radovi

Ovaj razred obuhvaća ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje:

– električnog ožičenja i elektromontažne radove,

– sustava telekomunikacija

– sustava električnoga grijanja

– radijskih i televizijskih kućnih antena

– požarnih alarma

– protuprovalnih alarmnih sustava

– dizala i pokretnih stepenica

– gromobrana itd.

45213316

45310000

Osim:

– 4531600045.32Izolacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje toplinske izolacije, zvučne izolacije i izolacije protiv vibracija.

Ovaj razred ne uključuje:

– hidroizolaciju, vidjeti 45.22.

45320000


45.33Vodoinstalacijski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju u zgrade i druge projekte izgradnje:

– vodoinstalacije i sanitarne opreme

– plinske opreme

– opreme i vodova za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimatizaciju

– sustava raspršivača.

Ovaj razred ne uključuje:

– ugradnju sustava električnoga grijanja, vidjeti 45.31.

45330000


45.34Ostale građevinske instalacije

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju rasvjetnih i signalizacijskih sustava za ceste, pruge, uzletišta i luke

– ugradnju naprava i opreme koja nije drugdje opisana u zgrade ili druge projekte izgradnje

45234115

45316000

45340000


45.4
Završni građevinski radovi
45400000


45.41Žbukanje

Ovaj razred obuhvaća:

– nanošenje u zgradama ili drugim projektima izgradnje unutarnje i vanjske žbuke ili zidarskoga gipsa, uključujući srodne podloge za žbuku.

45410000


45.42Ugradnja stolarije

Ovaj razred obuhvaća:

– ugradnju vrata, prozora, okvira za vrata i prozore, ugradnih kuhinja, stuba, opreme za trgovine i slično, koje nije izradio sam izvoditelj, od drva ili drugih materijala

– unutarnje završne radove kao što su stropovi, drvene zidne obloge, pomične pregrade itd.

Ovaj razred ne uključuje:

– postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, vidjeti 45.43.

45420000


45.43Oblaganje podova i zidova

Ovaj razred obuhvaća:

– polaganje, postavljanje, vješanje ili ugradnju u zgrade ili druge projekte izgradnje:

– zidnih ili podnih pločica od keramike, betona ili rezanog kamena

– parketa i drugih podnih obloga, tepiha i linoleuma

– uključujući gumene ili plastične

– podne ili zidne teraco, mramorne, granitne obloge ili obloge od škriljevca

– zidnih tapeta.

45430000


45.44Ličenje i ostakljivanje

Ovaj razred obuhvaća:

– unutarnje i vanjsko ličenje zgrada

– ličenje objekata niskogradnje

– ugradnju stakla, ogledala itd.

Ovaj razred ne uključuje:

– ugradnju prozora, vidjeti 45.42.

45440000


45.45Ostali završni građevinski radovi

Ovaj razred obuhvaća:

– postavljanje privatnih bazena

– čišćenje parom, pjeskarenje i slične djelatnosti na vanjskim dijelovima zgrada

– ostale završne građevinske radove koji nisu drugdje opisani.

Ovaj razred ne uključuje:

– čišćenje unutarnjeg dijela zgrade i drugih konstrukcija, vidjeti 74.70.

45212212 i DA04

45450000


45.5
Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem
45500000


45.50Najam građevinske opreme ili opreme za rušenje s rukovateljem

Ovaj razred ne uključuje:

– najam građevinskih strojeva i opreme, te strojeva i opreme za rušenje bez rukovatelja, vidjeti 71.32.

45500000
(1) Ako postoji bilo kakva razlika u tumačenju između CPV-a i NACE-a, vrijedi nomenklatura CPV-a.

(2) Uredba Vijeća (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji gospodarskih djelatnosti u Europskoj zajednici (SL L 293, 24. 10. 1990., str. 1.).

PRILOG II.

DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU ISKLJUČIVOG PRAVA

Odredbe ovoga Zakona kojima se uređuju koncesije koje se dodjeljuju na temelju isključivog prava primjenjuju se na sljedeće djelatnosti:

1. Za plin i toplinsku energiju:

a) pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom plina ili toplinske energije

b) isporuka plina ili toplinske energije takvim mrežama.

Isporuka plina ili toplinske energije od strane davatelja koncesije fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu ove točke ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i. proizvodnja plina ili toplinske energije od strane tog davatelja koncesije neizbježna je posljedica obavljanja djelatnosti koja nije djelatnost iz ove točke niti iz točaka 2. i 3. ovoga Priloga

ii. jedini cilj isporuke javnoj mreži je ekonomsko iskorištavanje takve proizvodnje i ne iznosi više od 20 % prometa tog davatelja koncesije uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

Za potrebe ovoga Zakona, »isporuka« uključuje proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju plina. Međutim, proizvodnja plina u obliku vađenja obuhvaćena je područjem primjene točke 4. ovoga Priloga.

2. Za električnu energiju:

a) pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama s namjerom pružanja usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije

b) isporuka električne energije takvim fiksnim mrežama.

Za potrebe ovoga Zakona isporuka električne energije uključuje proizvodnju, veleprodaju i maloprodaju električne energije.

Isporuka električne energije od strane davatelja koncesije fiksnim mrežama koje pružaju uslugu javnosti ne smatra se relevantnom djelatnošću u smislu ove točke ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

i. proizvodnja električne energije od strane tog davatelja koncesije obavlja se zbog toga što je njezina potrošnja potrebna za obavljanje djelatnosti koja nije djelatnost iz ove točke niti iz točaka 1. i 3. ovoga Priloga

ii. isporuka javnoj mreži ovisi samo o vlastitoj potrošnji tog davatelja koncesije i ne iznosi više od 30 % ukupne proizvodnje energije tog davatelja koncesije uzimajući u obzir prosjek prethodne tri godine, uključujući tekuću godinu.

3. Djelatnosti koje se odnose na pružanje mreža ili upravljanje mrežama koje pružaju uslugu javnosti u području prijevoza željeznicom, automatiziranim sustavima, tramvajem, trolejbusom, autobusom ili žičarom.

Što se tiče prijevoznih usluga, smatra se da mreža postoji ako se usluga pruža pod poslovnim uvjetima koje je utvrdilo nadležno tijelo države članice, kao što su uvjeti o održavanju linija, kapacitetu koji se treba staviti na raspolaganje ili učestalosti usluge.

4. Djelatnosti povezane s iskorištavanjem zemljopisnog područja za potrebe opskrbe zračnih luka te morskih ili riječnih pristaništa, ili druge terminalne opreme prijevoznicima zračnom, pomorskom ili riječnom prometu.

5. Djelatnosti koje se odnose na iskorištavanje zemljopisnog područja u svrhu:

a) vađenja nafte ili plina

b) traženja ili vađenja ugljena ili drugih krutih goriva.

PRILOG III.

USLUGE IZ ČLANAKA 9. I 10. OVOGA ZAKONA

OpisCPV kod

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [usluge pribavljanja osoblja za pomoć u kućanstvu]; 79624000-4 [usluge pribavljanja osoblja za medicinsku njegu] i 79625000-1 [usluge pribavljanja medicinskog osoblja] od 85000000-9 do 85323000-9; 85143000-3

98133100-5, 98133000-4 i 98200000-5 i 98500000-8 [privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem] i 98513000-2 do 98514000-9 [usluge posredovanja za radnu snagu za kućanstva, usluge agencijskog osoblja za kućanstva, usluge uredskog osoblja za kućanstva, osoblje za rad na određeno vrijeme za kućanstva, usluge pomoći u kući i kućanske usluge],

Zdravstvene, društvene i povezane usluge

85321000-5 i 85322000-2, 75000000-6
[usluge uprave, obrane i socijalnog osiguranja], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1;
od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4
usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja do 80660000-8; od 92000000-1 do 92342200-2; od 92360000-2 do 92700000-8;

79950000-8 [usluge organiziranja izložbi, sajmova i kongresa], 79951000-5 [usluge organiziranja seminara], 79952000-2 [usluge organiziranja raznih događanja], 79952100-3 [usluge organiziranja kulturnih događanja], 79953000-9 [usluge organiziranja festivala], 79954000-6 [usluge organiziranja proslava], 79955000-3 [usluge organiziranja modnih revija], 79956000-0 [usluge organiziranja sajmova i izložbi]

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu
75300000-9Usluge obveznog socijalnog osiguranja (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Usluge vezane uz naknade
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 i 98130000-3Druge usluge zajednice, društvene i osobne usluge, uključujući usluge sindikata, političkih organizacija, udruženja mladih i drugih organizacija s članstvom
98131000-0Vjerske usluge

55100000 – 1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0

[55521000-8 usluge dostavljanja pripremljene hrane u privatna kućanstva, 55521100-9

usluge redovnog dovoženja hrane, 55521200-0 usluge dostave hrane].

55520000-1 usluge dostavljanja pripremljene hrane, 55522000-5 usluge dostavljanja pripremljene hrane za prijevozna poduzeća, 55523000-2 usluge dostavljanja pripremljene hrane za ostala poduzeća ili ustanove, 55524000-9 usluge dostavljanja pripremljene hrane u škole

55510000-8 usluge menze, 55511000-5 usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa, 55512000-2 usluge vođenja menze, 55523100-3 usluge školskih obroka

Hotelijerske i ugostiteljske usluge
79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5;Pravne usluge, u mjeri u kojoj one nisu isključene ovim Zakonom
75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do75231230-3;Druge administrativne usluge i državne usluge
75200000-8 do 75231000-4Pružanje usluga za zajednicu
75231210-9 do 75231230-5; 75240000-0 do 75231230-7; 794300000-7; 98113100-9Zatvorske usluge, usluge javne sigurnosti i spasilačke usluge u mjeri u kojoj one nisu isključene ovim Zakonom

79700000-1 do 79721000-4 [istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti, usluge u području sigurnosti, usluge nadzora alarmnih uređaja, čuvarske službe, usluge nadzora, usluge sustava praćenja, usluge potrage za bjeguncima, usluge patrolnih službi, usluge izdavanja identifikacijskih znački, istražiteljske usluge i usluge detektivskih agencija]

79722000-1 [grafološke usluge], 79723000-8 [usluge analize otpada]

Istražiteljske usluge i usluge u području sigurnosti
64000000-6 [poštanske i elektroničke komunikacijske usluge]Poštanske usluge
50116510-9 [usluge protektiranja guma], 71550000-8 [kovačke usluge]Razne usluge
98900000-2 [usluge koje pružaju ekstrateritorijalne organizacije i tijela] i 98910000-5 [usluge koje su svojstvene međunarodnim organizacijama i tijelima]Međunarodne usluge(1) Te usluge nisu obuhvaćene ovom Direktivom ako se radi o negospodarskim uslugama od općeg interesa. Države članice slobodne su organizirati pružanje obveznih društvenih usluga ili drugih usluga kao usluge od općeg interesa ili kao negospodarske usluge od općeg interesa.

PRILOG IV.

POPIS MEĐUNARODNIH DRUŠTVENIH KONVENCIJA I KONVENCIJA O ZAŠTITI OKOLIŠA

Konvencija MOR-a br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje

Konvencija MOR-a br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje

Konvencija MOR-a br. 29 o prisilnom radu

Konvencija MOR-a br. 105 o ukidanju prisilnog rada

Konvencija MOR-a br. 138 o minimalnoj dobi

Konvencija MOR-a br. 111 o diskriminaciji (zapošljavanje i posao)

Konvencija MOR-a br. 100 o jednakim naknadama za rad

Konvencija MOR-a br. 182 o najgorim oblicima dječjeg rada

Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegova odlaganja (Baselska konvencija)

Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholmska POPs konvencija)

Konvencija o postupku prethodnog pristanka na određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (UNEP/ FAO) (PIC konvencija), i njezina tri regionalna protokola.