NN 69/2017 (14.7.2017.), Poslovnik o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1610

POSLOVNIK

O DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 81/13. i 113/16.) u članku 59. stavku 2. iza riječi: »Vijeća Europe« stavlja se zarez, veznik: »i« briše se, a iza riječi: »NATO-a« dodaju se riječi: »i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju«.

Članak 2.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/17-06/17

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.