NN 69/2017 (14.7.2017.), Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

1637

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16) donosim

PRAVILNIK

O JAVNOJ NABAVI U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se pravila, uvjeti, postupci i načini provedbe javne nabave (u daljnjem tekstu: nabave) roba, radova, usluga i provedbe projektnih natječaja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu DM/KU), a čija je procijenjena vrijednost manja od 950.000,00 kn za robu, usluge i projektne natječaje odnosno manja od 4.000.000,00 kn za radove.

(2) Sastavni dio ovoga Pravilnika jesu:

Prilog I – Interna odluka o početku postupka nabave;

Prilog II – Poziv na dostavu ponude;

Prilog III – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda;

Prilog IV – Odluka o odabiru;

Prilog V – Odluka o poništenju;

Prilog VI – Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa.

OSNOVNA NAČELA JAVNE NABAVE U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA RH U INOZEMSTVU

Članak 2.

Uvažavajući specifičnosti pojedinih zemalja primateljica, različite poslovne običaje i zakonsku regulativu, uključivo i međunarodne propise, uvjeti i postupci nabave uređeni ovim Pravilnikom temelje se na sljedećim osnovnim načelima:

– načelo racionalnog i efikasnog trošenja proračunskih sredstava;

– načelo učinkovitosti;

– načelo slobode kretanja roba i usluga;

– načelo slobode poslovnog nastana;

– načelo jednakog tretmana;

– načelo transparentnosti;

– načelo zabrane diskriminacije;

– načelo tržišnog natjecanja i

– načelo uzajamnog priznavanja.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se za sklapanje:

– ugovora o radu i ugovora o djelu te drugih odgovarajućih ugovora prema posebnim propisima, povezanih s redovnima poslovima i aktivnostima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu (u daljnjem tekstu: DMKU);

– ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu postojećih građevina, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja kao i drugih ugovornih obveza koje su ugovorom preuzete, te ugovora za usluge agencija za posredovanje u prometu nekretninama;

– ugovora koje sklapaju pružatelji audiovizualnih ili radijskih medijskih usluga za termine radiotelevizijskog ili programskog emitiranja, za stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog za audiovizualne medijske usluge ili radijske medijske usluge;

– ugovora o školovanju djece šefova DMKU te državnih službenika i namještenika na mandatu u DMKU;

– ugovora o zdravstvenim uslugama i ugovora o polici zdravstvenog osiguranja do iznosa propisanog člankom 8. stavak 2. ovoga Pravilnika; ugovora koji su na osnovi propisa Republike Hrvatske određeni kao klasificirani i čije izvršenje na osnovi zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti;

– ugovora o odvjetničkim i javnobilježničkim uslugama;

– arbitraže i mirenja;

– ugovora i natječaja na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode na temelju posebnih postupaka međunarodne organizacije;

– za usluge javnog, željezničkog i zračnog prometa;

– ugovora i natječaja na koje se primjenjuju drugačija pravila nabave i koji se sklapaju ili provode sukladno međunarodnom sporazumu između Republike Hrvatske i jedne ili više trećih država, potpisanim u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, i koji obuhvaćaju robu ili radove namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju radova od strane država potpisnica ili usluge namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica. Europska komisija obavještava se o svim takvim međunarodnim sporazumima;

– ugovora o uslugama koje DM/KU sklapa s javnim naručiteljem ili udruženjem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu zemlje primateljice.

– ugovora iz članaka 29. i 30. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16)

Članak 4.

DMKU provodi postupak nabave izravnom pogodbom, u slučajevima:

– iznimne žurnosti, izazvane događajima koje DMKU nije mogao predvidjeti ili na njih utjecati i kada se rokovi za provedbu postupaka iz ovoga Pravilnika ne mogu primijeniti;

– kada na lokalnom tržištu nije moguće prikupiti ponude za usluge, robe i radove (u daljnjem tekstu: predmet nabave) koje su vezane za točno određenu tvrtku koja jedina ima mogućnost isporučiti traženi predmet nabave (tzv. tehnički ili umjetnički razlozi ili razlozi vezani za zaštitu posebnog ili isključivog prava);

– za dodatne radove i usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova i usluga opisanih u njima, te:

a) kada takve dodatne radove i usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za javnog naručitelja, i/ili

b) kada su takvi radovi i usluge, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak:

– za nove radove i usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 30% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova i usluga opisanih u njima, koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj već sklopio osnovni ugovor i to u razdoblju od tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora, pod uvjetom da:

a) su takvi radovi i usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor:

b) je osnovni ugovor sklopljen sukladno članku 8. ovog Pravilnika

c) je DMKU, u smislu članka 6. ovog Pravilnika, pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave, uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova i usluga koji će se ponavljati,

d) se ovaj postupak odvija unutar tri godine nakon sklapanja osnovnog ugovora.

Članak 5.

Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom, za slučaj da ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5% od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom te da je ugovorom o građenju tako određeno, nije potrebno sklapanje dodatka toga ugovora.

Članak 6.

U svim slučajevima sklapanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova,usluga, i projektnih natječaja sukladno ovom Pravilniku, uključivo i kada je nužno ugovoriti dodatne radove (u smislu članka 4. alineje 3. i 4 ovog Pravilnika) ili sklopiti dodatak ugovora, ukupna vrijednost nabave ne može prelaziti iznose procijenjenih vrijednosti nabave utvrđenih u članku 8. ovog Pravilnika, a u slučaju kada ukupna vrijednost nabave prelazi iznose procijenjene vrijednosti nabave utvrđenih u članku 8. ovog Pravilnika, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se i u slučaju iz članka 5. ovog Pravilnika kad je ukupan iznos prema konačnom obračunu viši od 5% a manji od 30% od predvidive cijene građenja utvrđene ugovorom.

UVJETI PROVOĐENJA POSTUPAKA NABAVE U DMKU

Članak 7.

(1) Šef DMKU odnosno ovlaštena osoba koja ga mijenja, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima, donosi Plan nabave za DMKU kojem je na čelu i dostavlja ga potpisanog u elektroničkom obliku (u PDF formatu), u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: MVEP). Šef DMKU-a odnosno ovlaštena osoba koja ga mijenja dužna je MVEP-u u elektroničkom obliku dostaviti (u PDF formatu), svaku izmjenu i dopunu Plana nabave za DMKU kojem je na čelu.

(2) Postupak nabave u DMKU može se pokrenuti samo kada su planirana i osigurana financijska sredstva i kada je predmet nabave uvršten u Plan nabave DMKU za proračunsku godinu.

(3) Predmet nabave su istovrsne robe, radovi,usluge i projektni natječaji u količini koja se planira nabavljati u tijeku jedne proračunske godine za pojedini DMKU.

(4) Istovrsnom robom, radovima, uslugama i projektnim natječajima iz stavka 3. ovog članka smatraju se one koje imaju istu namjenu, tehničke karakteristike i predstavljaju tehnološko-tehničku ili funkcionalnu cjelinu.

(5) Nabava usluga vezanih uz službena putovanja (smještaj, i sl.), preseljenja i nabavu energenata definira se kao pojedinačan (zaseban) predmet nabave.

(6) Planirana vrijednost nabave je vrijednost predmeta nabave u kojoj moraju biti obuhvaćeni i svi ostali troškovi (isporuka, montaža, porezi i sl.).

(7) Pri provođenju postupka nabave za sklapanje ugovora za kupnju novo proizvedenih vozila za potrebe DMKU obavezna je primjena Zakona o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, broj 127/13), Pravilnika o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz (»Narodne novine«, broj 136/13) i Pravilnika o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (»Narodne novine«, broj 11/2014).

Članak 8.

(1) DMKU nije obvezan primjenjivati ovaj Pravilnik ako je procijenjena vrijednost nabave roba, usluga i projektnih natječaja manja od 200.000,00 kuna, odnosno manja od 500.000,00 kuna za nabavu radova osim:

– u slučajevima nabave roba, usluga, i projektnih natječaja navedenih u članku 13. stavku 1. ovoga Pravilnika, kada je DMKU dužan prikupiti jednu ili više usporedivih ponuda, predložiti ekonomski najpovoljniju i zatražiti mišljenje nadležnih službi MVEP-a.

– u slučajevima nabave usluga za potrebe preseljenja u kojim slučajevima je DMKU dužan prikupiti tri usporedive ponude, predložiti ekonomski najpovoljniju i zatražiti mišljenje nadležnih službi MVEP-a

(2) Za procijenjenu vrijednost nabave koja je jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robu, usluge i provedbu projektnih natječaja odnosno veća od 500.000,00 kn za radove a manja od 950.000,00 kn za robu, usluge i provedbu projektnih natječaja, odnosno manja od 4.000.000,00 kn za radove, DMKU je obvezan zatražiti najmanje tri pisane ponude uz istovremeno objavljivanje poziva na dostavu ponuda na web-stranicama DMKU ili objaviti na drugi način iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika

(3) Za procijenjenu vrijednost nabave koja je jednaka ili veća od 950.000,00 kn za robu, usluge i provedbu projektnih natječaja, odnosno od 4.000.000,00 kn za radove, ne primjenjuje se ovaj Pravilnik već je provođenje postupaka u nadležnosti stručnih službi MVEP, primjenom Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/2016).

Članak 9.

(1) Vrijednosni pragovi iz članka 8. ovoga Pravilnika preračunavaju se u valutu zemlje primateljice prema srednjem tečaju HNB-a na dan preračunavanja, a izraženi su bez PDV-a (odnosno adekvatnog poreza zemlje primateljice).

(2) Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost predmeta nabave umanjena za iznos poreza i drugih davanja kojih je DMKU oslobođen ili mu se naknadno vraćaju, ovisno o specifičnostima zemlje primateljice.

Članak 10.

(1) Za potrebe provođenja postupka nabave u DMKU iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, obvezno je imenovanje povjerenstva od tri ili više članova koji su državni službenici ili namještenici MVEP-a, jedan član povjerenstva može biti iz redova lokalno angažiranog osoblja.

(2) Izuzetno, povjerenstvo može imati manje od tri člana i to u slučaju kada je iz objektivnih okolnosti ukupan broj državnih službenika i namještenika manji od tri.

(3) Radom povjerenstva rukovodi predsjednik povjerenstva.

Članak 11.

(1) Osoba odgovorna za provođenje postupaka nabave u DMKU je šef DMKU odnosno osoba koja ga po pisanom ovlaštenju mijenja (u daljnjem tekstu: Odgovorna osoba).

(2) Sukobom interesa u postupku nabave smatraju se sljedeći odnosi DMKU kao naručitelja i gospodarskih subjekata kao ponuditelja:

– ako predstavnik naručitelja (u daljnjem tekstu: predstavnik DMKU) istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

– ako je predstavnik DMKU vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava natemelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%

(3) Predstavnikom DMKU u smislu ovog članka smatra se:

– šef DMKU odnosno osoba koja ga po ovlaštenju mijenja

– imenovani članovi povjerenstava u pojedinom postupku javne nabave

– druge osobe koje imaju utjecaj na odlučivanje DMKU u pojedinom postupku javne nabave.

(4) DMKU ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektima iz stavka 2. ovog članka u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja. Gospodarski subjekti iz stavka 2. ovog članka ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju.

(5) Odredba stavka 4. ovog članka primjenjuje se i u slučaju kada je u odnosu s gospodarskim subjektom iz stavka 2. ovog članka i povezana osoba predstavnika DMKU iz stavka 3. alineje 1. ovog članka. Povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća, sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik predstavnika DMKU iz stavka 3. alineje 1. ovog članka.

(6) Predstavnici DMKU dužni su potpisati izjavu o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa (u daljnjem tekstu: ISI, Prilog VI ovog Pravilnika) u smislu njihova odnosa ili odnosa povezanih osoba predstavnika naručitelja iz stavka 3. ovog članka s gospodarskim subjektima iz stavka 2. ovog članka. Obrazac Izjave o sprječavanju sukoba interesa, koja čini Prilog VI, koja je sastavni dio ovog pravilnika, i kao takav naveden u popisu priloga Pravilnika, a u obrascu je propisan minimalan sadržaj iste Izjave.

(7) Šefovima DMKU zabranjeno je utjecati na odabiranje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu roba,radova,usluga i projektnih natječaja, u smislu članka 8. ovog Pravilnika i/ili na bilo koji drugi način koristiti svoj položaj šefa DMKU kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi

(8) Za slučaj pojave sukoba interesa koji nisu opisani u stavcima 2. do 7. ovog članka a pojave se u provedbi ovog Pravilnika, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/2016).

POSTUPCI NABAVE U DMKU

Članak 12.

(1) Postupak nabave iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika počinje donošenjem Interne odluke o početku postupka nabave (u daljnjem tekstu: IOP, Prilog I ovoga Pravilnika), a koju donosi Odgovorna osoba u DMKU.

(2) U slučaju iz članka 4. alineja 1. i 2. ovoga Pravilnika za procijenjenu vrijednost nabave koja je jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robu, usluge i provedbu projektnih natječaja odnosno veća od 500.000,00 kn za radove a manja od 950.000,00 kn za robu, usluge i provedbu projektnih natječaja, odnosno manja od 4.000.000,00 kn za radove, postupak nabave u DMKU također počinje donošenjem IOP-a, uz navođenje pravne osnove za odabir postupka i kratkog obrazloženja primjene istog.

(3) IOP obavezno sadrži minimalno sljedeće podatke: Naziv i adresu DMKU, Opis predmeta nabave, Procijenjenu vrijednost predmeta nabave (bez pripadajućih poreza), Osnovu za provođenje postupka (članak ovoga Pravilnika), Aktivnost i poziciju iz proračuna na kojoj je nabava planirana, Popis predsjednika i članova povjerenstva, Ime i prezime te potpis Odgovorne osobe.

(4) IOP se uručuje svim imenovanim članovima Povjerenstva, jedan primjerak se odlaže u spis, a jedna kopija se elektroničkom poštom dostavlja u MVEP, nadležnoj službi.

Članak 13.

(1) DMKU obavezan je zatražiti pisanim putem prethodno mišljenje nadležnih službi, a u svrhu poštivanja internih standarda MVEP-a za:

– nabavu i održavanje opreme za zaštitu i sigurnost;

– nabavu i održavanje komunikacijske opreme;

– nabavu i održavanje računalne opreme;

– nabavu službenih vozila;

– nabavu namještaja i opreme za opremanje DMKU, rezidencija i stanova;

– provedbu projektnih natječaja;

– nabavu i restauriranje umjetničkih djela;

– investicijsko održavanje objekata u vlasništvu ili u najmu;

– dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu ili u najmu.

(2) Postupak nabave može se nastaviti tek po dobivanju pozitivnog pisanog mišljenja nadležnih službi.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo priprema i izrađuje detaljan opis predmeta, koji sadrži sve nužne specifikacije predmeta nabave, prikladan za slanje poziva na dostavu ponuda.

(2) Predmet nabave mora biti opisan na jasan, potpun i ne diskriminirajući način koji osigurava mogućnost nadmetanja među potencijalnim ponuditeljima i usporedivost ponuda u pogledu zahtjeva koje je DMKU postavio.

(3) Upotreba zaštićenog imena (trgovačke marke) u pravilu nije dozvoljena u opisu predmeta nabave osim u slučaju kada ni na koji drugi način predmet nabave nije moguće precizno opisati. Tada se uz navođenje zaštićenog imena, u opisu predmeta nabave, obvezno dodaju riječi »ili jednakovrijedan«.

Članak 15.

(1) Za vrijednosti nabave navedene u članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika, povjerenstvo priprema tekst poziva na dostavu ponuda koji će biti upućen potencijalnim ponuditeljima uz istovremeno objavljivanje PDP na web-stranicama DMKU ili objaviti na drugi način iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) PDP minimalno sadrži: Naziv DMKU, naziv i adresu potencijalnog ponuditelja, kratak opis predmeta nabave, rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, način dostavljanja ponuda, adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno, adresu na koju se ponude dostavljaju, ime i prezime, broj telefona i elektroničku adresu osobe za kontakt.

(3) Povjerenstvo upućuje PDP u pisanom obliku istovremeno na najmanje tri potencijalna ponuditelja. PDP se upućuje na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane potencijalnog ponuditelja (dostavnica, povratnica, kopija izvješća o uspješnom slanju telefaksom, tiskano izvješće o pročitanoj elektroničkoj pošti i sl.).

(4) Ostale ponude, zaprimljene na osnovi objavljenog PDP na web-stranicama DMKU, ili na način iz članka 1. ovog članka, uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude zaprimljene na osnovi PDP upućenog potencijalnim ponuditeljima.

Članak 16.

(1) U slučaju da prikupljanjem ponuda sukladno članku 15. stavak 1. ovoga Pravilnika ne pristigne niti jedna ponuda, odnosno niti jedna prihvatljiva ponuda, Povjerenstvo je dužno objaviti PDP u dnevnom ili specijaliziranom tisku ili nacionalnom oglasniku zemlje primateljice, odnosno na drugi odgovarajući način, a objavljeni oglas u originalu ili preslici sačuvati u spisu kao dokaz objave, uz istovremeno objavljivanje PDP na web-stranicama DMKU.

(2) Ako nakon objave PDP na način iz stavka 1. ovog članka, ne pristigne niti jedna ponuda, odnosno niti jedna prihvatljiva ponuda, DMKU će potreban predmet nabave osigurati slanjem PDP ponuditelju koji je u mogućnosti isporučiti traženi predmet nabave.

Članak 17.

(1) Prilikom određivanja rokova za dostavu ponuda, DMKU će posebice uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu ponuda.

(2) Rok za dostavu ponuda u slučajevima iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika ne smije biti kraći od deset dana od dana objave PDP-a na web-stranicama DMKU (ili objavljen na drugi način iz članka 16. stavka 1. ovog Pravilnika), pri čemu se obavezno uzimaju u obzir odredbe članka 15. stavka 3. ovog Pravilnika«.

Članak 18.

(1) U postupku iz članka 8. stavak 2. ovoga Pravilnika, po isteku roka određenog za dostavu ponuda, Povjerenstvo istovremeno otvara pristigle ponude, provjerava njihov sadržaj, uspoređuje specifikacije ponuđenog predmeta nabave, konstatira sve bitne uvjete ponude (rokove, cijene i sl.).

(2) O postupku otvaranja i ocjene ponuda sastavlja se Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda (u daljnjem tekstu: Zapisnik, Prilog III. ovoga Pravilnika).

(3) Zapisnik minimalno mora sadržavati: Podatke o ponuditeljima (naziv, adresa, kontakt), konstataciju da ponuda odgovara opisu predmeta nabave ili navode svih elemenata u kojima ponuda odstupa od traženog, cijenu svake ponude, rokove i ostale bitne uvjete navedene u ponudi te odabranog ponuditelja kao i razloge odabira odnosno poništenja.

(4) Kao najpovoljnija ponuda može se izabrati samo ponuda ponuditelja koji je ispunio sve uvjete iz PDP-a i dodatne dokumentacije ako je bila potrebna, čija je cijena najniža ali u granicama planirane vrijednosti nabave određene u IOP-u.

(5) U slučaju da je najpovoljnija ponuda cijenom viša od osiguranih proračunskih sredstava za konkretan predmet nabave, Povjerenstvo je dužno poništiti postupak, osim u slučaju kad MVEP može osigurati razliku potrebnih sredstava.

(6) U slučaju da otvaranju i ocjeni ponude ne nazoče svi članovi Povjerenstva odnosno u slučaju da svi članovi Povjerenstva nemaju isto mišljenje, isto se obvezno unosi u Zapisnik, a odabranom se smatra ponuda koju podržava natpolovična većina ukupnog broja prisutnih članova povjerenstva.

(7) Zapisnik potpisuju svi prisutni članovi Povjerenstva, a ovjerava ga svojim potpisom Odgovorna osoba. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka, oba se čuvaju u spisu.

(8) U slučajevima iz članka 13. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo kopiju Zapisnika zajedno s tabelom analitičkog prikaza ponuda, odabranom najpovoljnijom ponudom i njezinim neslužbenim prijevodom, dostavlja na konačno mišljenje nadležnih stručnih službi MVEP.

(9) Nadležna služba MVEP-a dužna je u pisanom obliku dati mišljenje najkasnije u roku od deset dana od dana dostave pismena iz stavka 8. ovoga članka, vodeći računa o roku za dostavu Odluke o odabiru ili poništenju.

Članak 19.

(1) Nakon provedenog postupka iz članka 8. stavak 2 ovog Pravilnika, DMKU je obvezan istovremeno izvijestiti sve ponuditelje koji su dostavili ponudu o rezultatima ocjene ponuda, dostavom Odluke o odabiru ili poništenju (u daljnjem tekstu: Odluka, Prilog IV i Prilog V ovoga Pravilnika).

(2) Odluka minimalno mora sadržavati: Naziv i adresu odabranog ponuditelja i ukupnu vrijednost odabrane ponude odnosno razloge poništenja i uputu o pravnom lijeku.

(3) Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju započinje teći danom isteka roka za dostavu ponuda. Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju mora biti primjeren i mora biti određen u PDP-u ili u dodatnoj dokumentaciji. Ako u PDP-u ili u dodatnoj dokumentaciji nije naveden rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju, onda taj rok iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Odluka o odabiru ili odluka o poništenju mora se donijeti u otvorenom roku važenja ponude, koji rok važenja ponude ponuditelj može na pisani zahtjev DMKU produžiti.

(4) Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriterijima za odabir ponude (valjane ponude udovoljavaju svim postavljenim kriterijima i imaju istu cijenu) DMKU će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

(5) Ako nakon isteka rokova iz stavka 3. ovog članka se ne donese odluka o odabiru ili odluka o poništenju, DMKU može poništiti postupak javne nabave donošenjem odluke o poništenju.

(6) Ako DMKU sukladno stavku 1. ovog članka nije dostavio odluku o odabiru svim ponuditeljima, ta odluka o odabiru ne proizvodi pravne učinke.

(7) DMKU može odluko ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u odluci o odbiru koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana do kojeg proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se ispravlja.

(8) Odluka se upućuje na način koji omogućuje dokazivanje da je ista zaprimljena od strane ponuditelja (dostavnica, povratnica, kopija izvješća o uspješnom slanju telefaksom, tiskano izvješće o poslanoj elektroničkoj pošti i sl.).

PRAVNA ZAŠTITA

Članak 20.

(1) U roku od 7 dana od dana prijema Odluke, ponuditelj može dostaviti pisani prigovor DMKU, na istu adresu kao i za dostavu ponude.

(2) Ponuditelj koji je u roku iz stavka 1. ovoga članka propustio uložiti prigovor, gubi pravo izjavljivanja žalbe u daljnjem postupku.

(3) DMKU je dužan razmotriti svaki pisani prigovor i u najkraćem roku, ne duljem od pet dana od dana primitka prigovora te pisanim putem dostaviti odgovor na prigovor Ponuditelju koji je prigovor dostavio u propisanom roku. Odgovor se dostavlja na način opisan u članku 19. stavku 8. ovoga Pravilnika.

(4) Ponuditelj koji nije zadovoljan odgovorom DMKU na prigovor, ima mogućnost pravne zaštite izjavljivanjem žalbe MVEP.

(5) Žalba se MVEP izjavljuje pisanim putem, najkasnije u roku osam dana od dana primitka odgovora na prigovor, na dokaziv način (potvrda pošte ili kurirske službe).

(6) Kopija žalbe MVEP istovremeno se mora dostaviti i DMKU.

(7) O žalbi ponuditelja odlučivat će stalno Povjerenstvo MVEP imenovano od strane čelnika tijela ili druge osobe koju za to ovlasti.

(8) MVEP je dužan dostaviti pisani zaključak ili rješenje o žalbi u roku od 15 dana od dana zaprimanja iste u pisarnici MVEP. Zaključak odnosno rješenje o žalbi sastavlja se isključivo na hrvatskom jeziku.

(9) Ponuditelj koji nije zadovoljan rješenjem MVEP, može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 21.

(1) U slučaju iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, protekom roka od 15 dana od dana dostave Odluke, DMKU može nastaviti postupak nabave roba, radova, usluga ili projektnih natječaja.

(2) U slučaju zaprimanja prigovora ponuditelja, rokovi iz stavka 2. ovoga članka, produžuju se za osam dana od dana dostave odgovora na prigovor, a sukladno članku 20. stavak 5. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju da jedan ili više Ponuditelja podnesu žalbu MVEP, postupak se stavlja u stanje mirovanja do donošenja rješenja MVEP.

(4) Pokretanje upravnog spora ne odlaže daljnji postupak nabave, odnosno završetak postupka nabave.

Članak 22.

(1) Spis koji čine svi dokumenti nastali u postupku nabave iz članka 8. stavak 1. ovoga Pravilnika, DMKU je dužan čuvati najmanje dvije godine u svom arhivu ili duže ako je za taj predmet drugačije propisano posebnim propisom a po zahtjevu nadležnih službi dostaviti u MVEP.

(2) Spis koji čine svi dokumenti nastali u postupku nabave iz članka 8. stavak 2. ovoga Pravilnika, DMKU je dužan čuvati pet godina u svom arhivu, ili duže ako je za taj predmet drugačije propisano posebnim propisom a po zahtjevu nadležnih službi dostaviti u MVEP.

(3) Za odlaganje i čuvanje spisa u propisanom roku, zadužen je djelatnik DMKU u stalnom radnom odnosu, a koji radi na poslovima arhiviranja, financijskog poslovanja ili sličnim administrativno-tehničkim poslovima.

(4) Za potpunost spisa u trenutku arhiviranja, odgovoran je predsjednik Povjerenstva. Predajom spisa na arhiviranje rad Povjerenstva završava.

Članak 23.

(1) Svi dokumenti namijenjeni objavi odnosno dostavi potencijalnim ili odabranim ponuditeljima, narudžbenice i ugovori pišu se u pravilu na službenom jeziku zemlje primateljice ili jednom od svjetskih jezika koji su prevladavajući u zemlji primateljici.

(2) Svi dokumenti na stranom jeziku obvezno se prevode na hrvatski jezik (dozvoljen je i neslužbeni prijevod) te se zajedno s originalnim pismenom odlažu u spis, a na zahtjev dostavljaju nadležnoj službi MVEP.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Postupci javne nabave u DMKU započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika u kojima nisu sklopljeni odgovarajući ugovori o javnoj nabavi, odnosno završeni postupci javne nabave, dovršiti će se prema odredbama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu koji je bio na snazi u vrijeme početka postupka javne nabave.

Članak 25.

Nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika provode ustrojstvene jedinice MVEP nadležne za poslove unutarnjeg nadzora, poslove unutarnje revizije, poslove upravljanja imovinom, poslove podrške službi vanjskih poslova i poslove nabave.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, broj 22/12 i 28/2014).

Klasa: 011-02/17-03/14

Urbroj: 521-GT-03-17-1

Zagreb, 29. lipnja 2017.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica
mr. sc. Marija Pejčinović Burić, v. r.

Prilog I-IOP

1/2

2/2

1/3


2/3