NN 69/2017 (14.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ministarstvo turizma

1638

Na temelju odredbi članka 39. stavka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015 i 121/2016) ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 54/2016) u članku 4. stavku 1. točki 3. riječi: »šumski proizvodi« zamjenjuju se riječima: »nedrvni šumski proizvodi«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. iza riječi: »poljoprivredne proizvodnje« dodaju se riječi: »ili u Kamp odmorištu – robinzonski smještaj«.

U stavku 5. iza riječi: »Objekt« dodaje se zarez i riječi: »osim kamp odmorišta – robinzonski smještaj,«.

Članak 3.

U članku 8. mijenja se stavak 2. koji glasi:

»(2) OPG koji uslužuje jela, pića i napitke na prostoru na otvorenom i/ili tradicijskim objektima i/ili pruža uslugu smještaja u tradicijskim objektima u funkciji poljoprivredne proizvodnje odnosno kamp odmorištu – robinzonski smještaj, ne mora na/u njima ispuniti uvjete iz stavka 1. ovog članka već iste ispunjava prema lokalnim mogućnostima.«.

Članak 4.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

Minimalni uvjeti propisani u člancima 6. i 7. ovog Pravilnika ne odnose se na Kamp odmorište – robinzonski smještaj.«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »uz te sadržaje« dodaju se riječi: »osim za kamp odmorište – robinzonski smještaj,«.

Članak 6.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika, za Vinotočje/Kušaonicu i Kamp odmorište – robinzonski smještaj, jela se mogu pripremati na OPG-u (prostorija za pripremu bez blagovaonice) i usluživati samo na uređenom prostoru na otvorenom i/ili u tradicijskim objektima odnosno Kamp odmorištu – robinzonski smještaj.«.

Članak 7.

Iza članka 16. mijenja se naslov koji glasi: »3.8. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP, KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »smještajnih jedinica« dodaju se riječi: »za Kamp i Kamp odmorište«.

U stavku 4. riječ: »objekta« zamjenjuje se riječima: »za Kamp i Kamp odmorište«.

U stavku 5. iza riječi: »smještajne jedinice« dodaju se riječi: »u Kampu i Kamp odmorištu«.

Dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Kapacitet za Kamp odmorište – robinzonski smještaj određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno boraviti u njemu.«.

Članak 9.

U članku 18. riječi: »Objekt mora« zamjenjuje se riječima: »Kamp i Kamp odmorište moraju«.

Članak 10.

U članku 20. točki 7. na kraju rečenice prije točke dodaju se riječi: »ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj«.

Članak 11.

U članku 21. stavku 3. na kraju rečenice prije točke dodaju se riječi: »ili za Kamp odmorište – robinzonski smještaj moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti propisani u Prilogu IVa. ovog Pravilnika«.

Članak 12.

Iza članka 27. mijenja se naslov koji glasi: »4.7. VRSTA KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«

Članak 13.

U članku 28. stavku 3. iza riječi: »Smještajna jedinica« dodaju se riječi: »u kamp odmorištu«.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kamp odmorište – robinzonski smještaj je objekt u kojem OPG pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.«.

Članak 14.

Članak 39. briše se.

Članak 15.

U prilozima Pravilnika dodaje se »PRILOG IVa. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-06/1

Urbroj: 529-03-17-7

Zagreb, 27. lipnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG IVa. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE - ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
NAPOMENA:
1. Tamno polje ispod rezultata znači obvezni uvjet
        
UVJETIREZULTATPRIMJEDBE
1.OSNOVNI UVJETI
1.Objekt ne mora ali može biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.)
2.Šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilhom
3.Higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl.)
4.Korištenje zahoda prema mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada
4.USLUGE JELA, PIĆA I NAPITAKA
4.1.OPG
OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta
Priprema i usluživanje jela obavlja se u prostoriji za pripremu i blagovaonici
Prostorija za pripremu i blagovaonica mogu biti zasebno ili iste koje koristi OPG za svoje potrebe
Objekt koji uslužuje ljeti umjesto blagovaonice može imati prostor za usluživanje na otvorenom
Jelo se može pripremati i usluživati na OPG-u, a može se pripremati na OPG-u i usluživati samo u kamp odmorištu – robinzonski smještaj
Prostorija za pripremu
1.Prozori na otvaranje i ostali otvori s mrežicom protiv insekata ili uređaj za odbijanje insekata
2.Pod od vodootpornog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava
3.Zid do visine 2,0 m obložen vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava
4.Vatrootporna tkanina za gašenje požara
5.Kutija prve pomoći, popunjena
6.Prostorija ili prostor (ormar) za sredstva za čišćenje i dezinfekciju
7.Prozračivana prostorija ili prostor na otvorenom, sa spremnicima za komunalni otpad
8.Dvodijelno korito ili dva jednodijelna korita, stroj za pranje bijelog posuđa
9.Radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta
10.Koš za otpatke pokraj radne površine s poklopcem na nožno otvaranje
11.Uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka
12.Primjereno posuđe i pribor odgovarajuće kvalitete
13.Dovoljan broj rashladnih uređaja, s kontrolom temperature, za odvojeno spremanje različitih vrsta hrane
14.Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom
15.Zahodska kabina i umivaonik s ogledalom, za osobu na pripremi jela
Blagovaonica
16.Prostorija za usluživanje jela, sa stolovima i stolicama
17.Platneni ubrus ili papirnata salveta na stolu, po osobi
18.Grijanje, ne primjenjuje se na objekt ljeti
19.Prirodno ili umjetno prozračivanje
20.Vješalice za odjeću
4.2.Gosti
Gosti mogu sami, na svoj način i svoju odgovornost, pripremati i konzumirati jela
Gosti mogu pripremati i konzumirati jela na otvorenom prostoru ili u objektima kamp odmorišta - robinzonski smještaj
1.Hrana se može pripremati na uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju, otvorenoj vatri i slično
Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme jela
2.Otvorena vatra ili roštilj smiju se ložiti samo na mjestima pripremljenim za tu namjenu, obloženim vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i slično), ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru
3.Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m
4.Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja na otvorenom prostoru mora se nalaziti 3 m od prostorija
5.U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i slično) ne smije se ložiti otvorena vatra ili roštilj
6.Uz ložište za otvorenu vatru ili roštilj na udaljenosti do 20 m mora se nalaziti 100 litara vode s vjedrom ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i tri strana jezika
7.Objekt u kojem se loži vatra na otvorenom prostoru ili roštilju mora imati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom
8.Lopata ili vreća pijeska u krškim područjima
9.Vatrootporna tkanina za gašenje požara
10.Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti preko 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala