NN 69/2017 (14.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

1640

Na temelju odredbi članka 31. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015 i 121/2016) ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 9/2016, 52/2016 i 61/2016) u članku 9. stavku 2. na kraju rečenice, ispred točke dodaju se riječi: »sukladno Prilogu I. točki 4. ovog Pravilnika«.

Dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela, ako su ispunjeni uvjeti sukladno Prilogu IV. točki 4. ovog Pravilnika.

(4) U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način.«.

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

(1) Minimalni uvjeti propisani u člancima 6. do 8. ovog Pravilnika ne odnose se na Kamp odmorište – robinzonski smještaj.

(2) Za Kamp odmorište – robinzonski smještaj inspektor zaštite od požara može zahtijevati provedbu dodatnih mjera zaštite od požara.«.

Članak 3.

Iza članka 11. mijenja se naslov koji glasi:

»2.6. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP, KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. riječ: »objekta« zamjenjuje se riječima: »za Kamp i Kamp odmorište«.

U stavku 2. iza riječi: »smještajne jedinice« dodaju se riječi: »u Kampu i Kamp odmorištu«.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kapacitet za Kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno boraviti u njemu.«.

Članak 5.

U članku 13. riječi: »objekt mora« zamjenjuju se riječima: »Kamp i Kamp odmorište moraju«.

Članak 6.

U članku 14. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od odredbi stavaka 2. do 7. ovog članka, oznaku za Kamp odmorište – robinzonski smještaj, iznajmljivač ističe u blizini objekta na ploči izrađenoj od prirodnih materijala.«.

Članak 7.

U članku 16. točki 6. na kraju rečenice ispred točke dodaju se riječi: »ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. na kraju rečenice ispred točke dodaju se riječi: »ili za Kamp odmorište – robinzonski smještaj moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti propisani u Prilogu IVa. ovog Pravilnika«.

Članak 9.

Iza članka 22. mijenja se naslov koji glasi:

»3.6. VRSTA KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«

Članak 10.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »Smještajna jedinica« dodaju se riječi: »u kamp odmorištu«.

U stavku 3. riječ: »Objekt« zamjenjuje se riječima: »Kamp odmorište«.

Dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kamp odmorište – robinzonski smještaj, je objekt u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.«.

Članak 11.

Članak 30. briše se.

Članak 12.

U prilozima Pravilnika mijenja se »PRILOG IV. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE« i dodaje se »PRILOG IVa. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-06/2

Urbroj: 529-03-17-7

Zagreb, 27. lipnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG IV. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE

NAPOMENA:

1. Tamno polje ispod rezultata znači obvezni uvjet


UVJETIREZULTATPRIMJEDBE
1.ULAZ, PRIHVAT GOSTA


StanjePotrebno
1.Priključak na javnu prometnu infrastrukturu

2.Prirodna (more, rijeka, jezero, prirodne prepreke i drugo) ili postavljena ograda oko cijelog objekta

3.Kolni ulaz i izlaz, kontroliran i noću osvijetljen

4.Prihvat gosta na poziv

5.Mogućnost poziva hitne medicinske pomoći

2.PROMETNICE, SMJEŠTAJNE JEDINICE


Prometnice unatar objekta

1.Prometnice od utvrđenog nekompaktnog gornjeg sloja (šljunak ili sl.)

2.Prometnice noću orijentacijski osvijetljene


Smještajna jedinica

3.Kamp mjesto, uređeno odnosno očišćeno od korijenja, kamenja i slično

4.Površina kamp mjesta 50 m²

5.Kamp mjesta mogu biti omeđena i pojedinačno označena ili neomeđena i skupno označena

6.Priključak električne energije za svako kamp mjesto

3.CENTRALNA SERVISNA STANICA


Pitka voda

1.Slavina za pitku vodu s fleksibilnim crijevom i odvodnjom

2.Slavina označena oznakom ili natpisom


Kabina za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda


Umjesto kabine za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda može biti stanica za pražnjenje

3.Jedna kabina

4.Zaseban ulaz u kabinu

5.Na ulazu istaknuta oznaka ili natpis »kabina za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda«

6.Elektro rasvjeta

7.Prirodno ili mehaničko provjetravanje

8.Pod prekriven protukliznim i vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.)

9.Zid do visine 2,0 m prekriven vodootpornim materijalom koji se lako čisti održava (keramičke pločice i sl.)

10.Posebna školjka na ispiranje (trokadero) s pomičnom rešetkom

11.Slavina s hladnom vodom i produžnim fleksibilnim crijevom za ispiranje

12.Umivaonik s hladnom vodom, tekućim sapunom i priborom za brisanje ili sušenje ruku


Čišćenje i opće stanje

13.Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

14.Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

15.Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

16.Sanitarna oprema i armature čiste i bez znakova habanja, oštećenja ili sl.

17.Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

18.Ostala oprema, čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

19.Uređaji ispravni

4.PREHRANA

1.U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način

2.Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela

3.Gosti mogu hranu pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri


Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme jela od strane gosta

4.Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.)

5.Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m

6.Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora i opreme

7.Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom ili osigurana mogučnost gašenja iz vodovoda i sličan način ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika

8.U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom

9.Lopata i vreća pijeska u krškim područjima

10.Vatrootporna tkanina za gašenje požara

11.Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru

5.UREĐENJE, ODRŽAVANJE

1.Prometnice u dobrom stanju bez lokvi, rupa i sl.

2.Oznake u dobrom stanju bez vidljivih oštećenja

3.Dobro funkcioniranje vanjske rasvjete

4.Fasade građevina u dobrom stanju bez okrhotina, napuklina, ljuštenja boje i sl.

5.Dobro čišćenje i održavanje prostora kampa

6.Redovito održavanje uređaja, opreme i objekata u funkcionalnom stanju

7.Prostor za roštilj, ognjište ili sl., ako postoji, mora biti uređen da se izbjegne požar

8.Primjereno zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama za otpad s redovitim odvozom
PRILOG IVa. UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE - ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
NAPOMENA:
Tamno polje ispod rezultata znači obvezni uvjet
        
UVJETIREZULTATPRIMJEDBE
1.OSNOVNI UVJETI
1.Objekt može ili ne mora biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.)
2.Šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilhom
3.Higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl.)
4.Korištenje zahoda prema mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada
2.PREHRANA
1.U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način
2.Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela
3.Gosti mogu hranu pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri
Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme jela od strane gosta
4.Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.)
5.Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m
6.Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora i opreme
7.U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.), ne smije se ložiti otvorena vatra ili roštilj
8.Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom ili osigurana mogućnost gašenja iz vodovoda i sličan način ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika
9.U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom
10.Lopata i vreća pijeska u krškim područjima
11.Vatrootporna tkanina za gašenje požara
12.Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru
13.Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala