NN 69/2017 (14.7.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Majur

Općina Majur

1650

Na temelju članka 68. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16), članka 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 1/17), članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14) te suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 1/17) Općinsko vijeće Općine Majur, na 1. sjednici održanoj 27. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MAJUR

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi, na temelju kojih se ostvaruju prihodi kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Majur slobodno raspolaže, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.

VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Članak 4.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Majur.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju.

Članak 6.

Osnovica za utvrđivanje poreza iz članka 5. ove Odluke je prodajna cijena pića, po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Majur.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz prethodnog stavka ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju Obrazac PP-MI-PO podnosi nadležnoj poreznoj ispostavi za područje Općine Majur.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Majur.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se 10 kuna po m² korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa ili drugog pribora.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje ovaj porez.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Majur.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine za obavljanja djelatnosti.

Članak 16.

Porez na korištenje javnih površina obračunava i plaća se dnevno po stopi od 15% na iznos ugovorene naknade po m² korištene javne površine.

Visina naknade za korištenje javne površine regulirana je posebnom odlukom.

5. Porez na nekretnine

Članak 17.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

KAZNENE ODREDBE

Članak 18.

Za prekoračenje rokova, odnosno za neispunjenje obveza propisanih ovom Odlukom u prekršajnom postupku pokrenutom protiv pravnih i fizičkih osoba, primjenjivati će se kazne propisane Zakonom o lokalnim porezima.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 19.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih poreza propisanih ovom Odlukom, osim poreza na nekretnine, prenosi se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

U svezi s razrezom, naplatom, žalbom, obnovom postupaka, zastarom i drugim postupovnim odredbama pri plaćanju općinskih poreza na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda, da naknadu Poreznoj upravi određenoj stavkom 3. ovog članka, obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Porezna uprava, dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Majur dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima navedenima u članku 19. stavak 1. ove Odluke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Majur (»Narodne novine«, broj 44/10).

Članak 21.

Odredbe članka 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ove Odluke prestaju važiti dana 1. siječnja 2018. godine.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Majur«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/2

Urbroj: 2176/14-01-17-1

Majur, 27. lipnja 2017.

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Milan Dabić, v. r.