NN 71/2017 (20.7.2017.), Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1700

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009, 24/2010 i 22/2013) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU STANDARDA ZANIMANJA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU U OBRAZOVNOM SEKTORU ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

I.

Ovom odlukom donosi se standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO.

II.

Standard zanimanja za stjecanje kvalifikacije TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU u obrazovnom sektoru ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se na učenike koji će prvi razred srednje škole upisati u 2017./2018. školskoj godini.

Klasa: 602-03/17-05/00078

Urbroj: 533-25-17-0006

Zagreb, 28. lipnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.


STANDARD ZANIMANJA

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. RAZINA, KLJUČNA SVRHA I OPIS ZANIMANJA

Razina:4.2
Ključna svrha:Pristup poslovima izradbe, testiranja, održavanja i servisiranja elektroničkih sklopova i uređaja. Primjena, ugradnja i održavanje elektroničkih sustava.


Opis zanimanja

Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređaja te prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje.

Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.


2. GRUPA POSLOVA, KLJUČNI POSLOVI I AKTIVNOSTI

Grupa poslovaKljučni posloviAktivnosti
Analiza, planiranje i organizacija rada• izrađivanje tehničkih crteža i pripadajuća dokumentacija

• odabirati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima

• koristiti alate za crtanje

• planiranje i pripremanje tijeka procesa

• izrađivati i primjenjivati normative materijala, sklopova i procesa

• razviti i izraditi algoritam tijeka procesa

• ispitivanje funkcionalnosti i dijagnostika

• prepoznati i dijagnosticirati mjerne, upravljačke i regulacijske sustave

• ispitivati funkcionalnost elektroničkih sklopova i uređaja

• provjeriti status uređaja

• izabrati i upotrijebiti programske alate za dijagnostiku

Priprema radnog mjesta• provjeravanje statusa uređaja i/ili sustava

• pripremiti potrebnu opremu i tehničku dokumentaciju

• provjeriti ispravnost odgovarajuće opreme

• pokrenuti samodijagnostiku uređaja i/ili sustava

• ugoditi postavke uređaja i/ili sustava

• održavanje uređaja i/ili sustava

• provoditi odgovarajuće postupke preventivnog održavanja

• prepoznati pogrješku/neispravnost uređaja i/ili sustava

• provesti postupak nabave odgovarajućega zamjenskog sklopa

• mijenjati dijelove prema planu održavanja za odabranu opremu

• instaliranje pojedinih korisničkih programa

• instalirati odgovarajuće korisničke programe

• nadograditi nove verzije korisničkih programa

Operativni poslovi• konstruiranje elektroničkih sklopova i/ili uređaja

• izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja

• projektirati pomoću računala elektroničke sklopove i/ili uređaje

• simulirati rad sklopova i/ili uređaja

• izrađivanje elektroničkih sklopova i/ili uređaja

• izraditi tiskane pločice za elektroničke sklopove

• sastaviti elektroničke sklopove i/ili uređaje

• povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje

• izvođenje instalacija za prijenos podataka

• izvesti električnu instalaciju prema zadanom projektu

• izvesti optičku instalaciju prema zadanom projektu

• postaviti bežičnu mrežu

• ispitivanje elektroničkih sklopova i/ili uređaja

• ispitati funkcionalnost tiskanih pločica

• ispitati ispravnost rada elektroničkih komponenata i/ili sklopova

• analizirati i procijeniti ekonomsku isplativost popravka

• popraviti elektroničke sklopove i/ili uređaje

• instaliranje programskih alata i programiranje

• instalirati programske alate i aplikacije

• programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala

• programirati aplikacije

• parametrizirati aplikacije

• primjenjivanje uređaja energetske elektronike

• koristiti i održavati uređaje energetske elektronike

• primijeniti nove tehnologije kod obnovljivih izvora energije, električnih automobila i inteligentnih energetskih mreža

Administrativni poslovi• izrađivanje, ažuriranje i upravljanje tehničkom i tehnološkom dokumentacijom

• izraditi tehničku dokumentaciju uporabom računalnog programa

• unositi promjene u dokumentaciju te dokumentirati programske cjeline (programske retke)

• izraditi ispitno i servisno izvješće

• napraviti sigurnosnu kopiju i ispis programa

• upravljati dokumentacijom

Komercijalni poslovi• istraživanje određenog tržišta

• primijeniti analizu tržišta

• koristiti podatke analize tržišta

• izrađivanje troškovnika u poduzeću

• koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme

• izraditi troškovnik na osnovi tehnološke dokumentacije

• izrađivanje ponudbene dokumentacije

• izraditi upit za proizvod ili uslugu

• obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu ponude

• promidžba proizvoda i usluga

• izraditi promidžbene materijale

• promovirati proizvode i usluge

Komunikacija i suradnja s drugima• razvijanje komunikacije

• komunicirati u skladu s pravilima kulture komuniciranja sa suradnicima i korisnicima

• razvijati različite vrste komunikacije sa suradnicima i korisnicima

• rad u timu

• organizirati i sudjelovati u radu formalnih, projektnih ili proizvodnih timova

• poticati interakciju i otvorenu komunikaciju te stvarati željeni okvir za nove ideje

• upravljanje ljudskim resursima

• odabirati odgovarajući kadar prema vrsti radnog zadatka

• planirati i poticati kontinuirano obrazovanje

Osiguranje kvalitete• osiguranje kvalitete proizvoda i/ili usluga

• izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti sustava prema tehničkoj dokumentaciji

• potvrditi funkcionalnost ugrađene opreme

• izvršiti servisno ispitivanje sklopova i/ili sustava

• pratiti i primijeniti standarde i zakonsku regulativu

• pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima

• praćenje vlastitog rada

• pratiti kvalitetu vlastitog rada u cilju poboljšanja

• primijeniti standarde kvalitete na praćenje vlastitog rada

Zaštita zdravlja i okoliša• zaštita zdravlja

• provoditi postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari

• zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje suradnika i korisnika

• koristiti i primjenjivati zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način

• očuvanje okoliša

• koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način u svrhu očuvanja okoliša

• djelotvorno primjenjivati energiju

• primjenjivati regulativu zaštite okoliša

• gospodariti otpadom
3. UOBIČAJENI/POŽELJNI STAVOVI I OBRASCI PONAŠANJA

Tehnička polivalentnost, inovativnost, spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vještina sukladno tehnološkim trendovima, sposobnost razmjene novih znanja i vještina unutar svoje i komplementarnih struka, točnost, dosljednost, komunikativnost, sklonost timskom radu, čuvanje povjerljivih informacija u skladu s pravilima struke uz društveno odgovorno ponašanje.

4. OSTALE INFORMACIJE

4.1. Zakonska regulativa povezana sa zanimanjem

• Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 149/2009, 61/2011 i 82/2012)

• Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12)

• Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/2010)

• Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013 i 20/2017)

• Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)

• Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09 i 143/12)

• Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/2005)

• ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom

• ISO 14001 sustav upravljanja okolišem

• ISO 27001 sustav upravljanja sigurnošću informacija

• OHSAS 18001 sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

• ostala pozitivna zakonska regulativa.

4.2. Perspektive u zanimanju – nastavak obrazovanja, karijera
Širina znanja ovog zanimanja omogućava zapošljavanje u raznim djelatnostima te zamjenu više djelatnika različitih profila jednim djelatnikom pri poslovima projektiranja, pripreme, izradbe, montaže i održavanja manjih i složenijih uređaja i sustava. Osim toga, dobra je podloga za specijalizacije i nastavak školovanja na visokim učilištima.
4.3. Zanimanja s kojima se često i usko surađuje
Uska suradnja sa srodnim zanimanjima elektrotehnike, mehatronike i računalstva na svim razinama znanja, ali i suradnja s korisnicima usluga i opreme u različitim područjima djelatnosti.
4.4. Zdravstveni rizici u zanimanju

Postoje mogućnosti raznih tjelesnih ozljeda uzrokovanih mehaničkim dijelovima strojeva te opasnosti od strujnog udara.

Uvjeti psihofizičke sposobnosti su prosječne motoričke sposobnosti, a isključuju daltonizam (nerazlikovanje boja), izuzetnu slabovidnost, teška tjelesna oštećenja i psihičku nestabilnost.

4.5. Tipično radno okruženje i uvjeti rada
Uvjeti rada uglavnom ovise o radnom mjestu. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, a dio u pogonima ili u radionicama različitih vrsta s kontinuiranom proizvodnjom (rad u više smjena). U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti.5. REFERENCE DOKUMENTA

Broj reference:SZ-0701/11-02
Naziv obrazovnog sektora:Elektrotehnika i računalstvo
Šifra obrazovnog sektora:07
Popis članova radne skupine koja je izradila standard zanimanja:

Vesna Anđelić, dipl. ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Nebojša Borović, dipl. ing., Tehnička škola Kutina, Kutina

Sanja Damjanović, dipl. ing., Končar – elektronika i informatika d.d., Zagreb

Zoran Konjević, dipl. ing., Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar, Vukovar

Jasminka Kotur, dipl. ing., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

doc. dr. sc. Igor Krois, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Marija Marcelić, dipl. ing., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Dalibor Marković, ing., Siemens d.d., Zagreb

Jelena Matković, prof., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb

Predlagatelj standarda zanimanja:Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz prethodnu suglasnost nadležnog sektorskog vijeća od 16. 12. 2011.