NN 72/2017 (21.7.2017.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

1713

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2017. GODINU

Redni brojZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

I. KVARTAL

1.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ
2.Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima
4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici
5.Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
6.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama
7.Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga
8.Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
9.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
10.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
11.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
12.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
13.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
14.Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
15.Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji
16.Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
17.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
18.Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
19.Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
20.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama
22.Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
23.Zakon o reviziji
24.Zakon o koncesijama
25.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu
26.Zakon o zaštiti životinja
27.Zakon o morskom ribarstvu
28.Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona
29.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
30.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
31.Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
32.Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona
33.Zakon o prijenosu mirovinskih prava
34.Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika
35.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama
36.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
37.Zakon o službenoj statistici
38.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
39.Zakon o računu za plaćanje potrošača

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

II. KVARTAL

40.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
41.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz
42.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja u Uniji
43.Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
44.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
45.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
46.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode
47.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
48.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. godine o novoj hrani
49.Zakon o tržištu kapitala
50.Zakon o uvjetima za obavljanje poslova carinskog zastupanja
51.Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima
52.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima
53.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
54.Zakon o pružanju usluga u turizmu
55.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

III. KVARTAL

56.Zakon o transfuzijskoj djelatnosti
57.Zakon o platnom prometu
58.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza
59.Zakon o elektroničkom novcu
60.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju
61.Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
62.Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
63.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima
64.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (EU)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

IV. KVARTAL

65.Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
66.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima
67.Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
68.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
69.Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode
70.Zakon o zaštiti poslovnih tajni
71.Zakon o žigu

Klasa: 022-03/16-01/140

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.