NN 72/2017 (21.7.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

1753

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 23/17), u članku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;«.

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;«.

Članak 3.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustava u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 4.

U članku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 5.

U članku 7. točke 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;

4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;«.

Članak 6.

U članku 8. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 7.

U članku 9. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 8.

U članku 11. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje pet godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;«.

Članak 9.

U članku 12. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 10.

U članku 13. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 11.

U članku 14. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;«.

Članak 12.

U članku 15. točke 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma i/ili marketinga za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke. 1. ovog članka;

4. da ima najmanje jednu pismenu preporuku prijašnjih poslodavaca;«.

Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. da poznaje turističko tržište za koje je predstavništvo ili ispostava nadležna;«

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Članak 13.

U članku 16. stavku 1. prvi podstavak, briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Preporuka iz članka 11. točke 4. ovog Pravilnika mora dodatno sadržavati podatke o rukovodećim i/ili upravljačkim vještinama i sposobnostima te podatke o vještinama s područja marketinga i brendiranja turističke destinacije.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Preporuka iz članka 7. točke 4. ovog Pravilnika mora dodatno sadržavati podatke o rukovodećim i/ili upravljačkim vještinama i sposobnostima.«.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/59

Urbroj: 529-05-17-01

Zagreb, 11. srpnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.