NN 72/2017 (21.7.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Županje

Grad Županja

1760

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 30. Statuta Grada Županja (»Službeni vjesnik« Grada Županja broj 4/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Županja na 2. sjednici održanoj 26. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom o gradskim porezima (u daljnjem tekstu: Odlukom) se utvrđuju gradski porezi, visina, obračun i način plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihod Grada Županja na čijem području je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad Županja uvodi i naplaćuje sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada Županja sukladno Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 15/16), Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 1/17), Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i ovoj Odluci.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na : porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od mirovine, porez na dohodak od samostalne djelatnosti te na porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Članak 5.

Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak iz članka 4. ove odluke je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak.

Članak 6.

Osnovica za plaćanje prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% za Grad Županju.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Županja.

2. Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija, i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Grada Županja.

Članak 9.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Županja.

Osnovica poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu
PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec i to nadležnoj ispostavi porezne uprave.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i predstavlja vlastiti izvor prihoda Grada Županja.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju fizičke i pravne osobe koji su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području grada Županja.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se temeljem godišnjeg obračuna u korist proračuna Grada Županja.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti (zbog starosti i trošnosti, zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda npr. poplava, požara, potresa).

Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 14.

Rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi Porezna uprava.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza ako porezno tijelo ne raspolaže tim podacima.

Podatke iz stavka 2. ovog članka porezni obveznici moraju dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Članak 15.

Odredbe članaka 11. do 14. ove Odluke prestaje važiti 01. siječnja 2018. godine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 16.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javne površine koje se nalaze na području Grada Županja.

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina koje se nalaze na području Grada Županja prihod je Grada Županja.

Članak 18.

Visina, uvjeti i način plaćanja poreza na korištenje javnih površina , kao i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Do donošenja odluke iz prethodnog stavka ovog članka primjenjuje se važeća Odluka o zakupu zemljišta na javnim površinama (Službeni vjesnik Grada Županja broj 04/99, 01/02, 9/11 i 5/12 ).

5. Porez na nekretnine

Članak 19.

Predmet oporezivanja je nekretnina koja se nalazi na području grada Županja.

Nekretninom se smatra stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori, te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

Članak 20.

Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu posjeduje samostalno kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16).

Porez na nekretnine koje se nalaze na području grada Županja utvrđuje i naplaćuje Grad Županja.

Sva pitanja vezana za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća do 30. studenoga 2017. godine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima (Službeni vjesnik Grada Županja broj 8/01) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja broj 3/02).

Članak 22.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka, žalbenom postupku i ovrsi propisane Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom Vjesniku Grada Županja, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2212/01-01-17-3

Županja, 26. lipnja 2017.

Predsjednica Gradskog vijeća
Nada Galović. dr. med. vet., v. r.