NN 74/2017 (28.7.2017.), Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Vlada Republike Hrvatske

1798

Na temelju članka 10. stavaka 2. i 3. i članka 11. stavka 3. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, broj 78/15) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela

UREDBU

O KOORDINACIJI ZA SIGURNOST PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuje se organizacija i način rada Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Koordinacija) kao i ciljevi nadzora i provedbe, te obveze Koordinacije glede postizanja transparentnosti, dosljednosti, razmjernosti i objektivnosti u uređivanju odobalnih radova, kao i opseg odgovornosti Koordinacije, ovlaštenika dozvole, operatora, vlasnika i izvođača glede nadzora nad rizicima od velike nesreće, odnosno određuju se pravila, procesi i postupci za temeljitu procjenu izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugih posebnih propisa.

(2) Ovom Uredbom utvrđuju se primjereni ljudski resursi i financijska sredstva Koordinacije za obavljanje djelatnosti iz Zakona i ove Uredbe.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. Agencija znači Agencija za ugljikovodike

2. Ministarstvo znači ministarstvo nadležno za energetiku.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu.

II. CILJEVI NADZORA I PROVEDBE

Članak 4.

Ciljevi nadzora i provedbe usmjereni su na upravljanje rizikom od velikih nesreća te pristup njegovom smanjivanju, kao i primjenu naprednih tehnologija, a u svrhu smanjivanja učestalosti velikih nesreća vezanih uz odobalne naftne i plinske djelatnosti, ograničavanja njihovih posljedica, uspostavljanja minimalnih uvjeta za sigurno istraživanje i eksploataciju ugljikovodika te poboljšanje odgovora u slučaju nesreće.

III. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA KOORDINACIJE

Članak 5.

(1) Članove Koordinacije imenuje rješenjem Vlada Republike Hrvatske sukladno Zakonu, a na prijedlog ministra nadležnog za energetiku.

(2) Popis članova Koordinacije redovito se ažurira i objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku, ministarstva nadležnog za more i Agencije.

(3) Članovi Koordinacije imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

(4) Prilikom procjene i prihvaćanja dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona, ocjene sposobnosti operatora u vezi s ispunjavanjem zahtjeva iz Zakona, utvrđivanja pravila, procesa i postupka za temeljitu procjenu dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona, kao i drugih poslova Koordinacije, na poziv Koordinacije, mogu sudjelovati stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti bez prava glasa.

(5) Stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti u radu Koordinacije sudjeluju na određeno vrijeme koje se utvrđuje u odluci Koordinacije kojom se isti imenuju, odnosno pozivaju u rad Koordinacije.

(6) Ne može se imenovati kao član Koordinacije i/ili stručnjak iz redova znanstvene i stručne javnosti osoba, koja je poslovno povezana s ovlaštenicima dozvole, operatorima, vlasnicima i izvođačima odobalnih radova pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(7) Član Koordinacije i/ili stručnjak iz redova znanstvene i stručne javnosti ne može biti osoba koja je član uprave, nadzornog odbora te upravnog vijeća poduzetnika ili u članstvima bilo kojih drugih oblika udruživanja pravnih ili fizičkih osoba, a čije bi ga članstvo moglo dovesti u sukob interesa.

(8) Član Koordinacije i/ili stručnjak iz redova znanstvene i stručne javnosti obvezan je u obavljanju svojih poslova određenih Zakonom i ovom Uredbom postupati kao dobar stručnjak, savjesno, u skladu s pravilima struke i moralnim načelima.

Članak 6.

(1) Od imenovanih članova Koordinacije za predsjednika Koordinacije određuje se predstavnik Agencije, a zamjenika predsjednika predstavnik Ministarstva.

(2) Sjedište Koordinacije je u Agenciji.

(3) Sjednice Koordinacije održavaju se u prostorijama Agencije ili prema potrebi na drugom mjestu.

(4) Administrativne i operativne poslove za Koordinaciju obavlja Agencija, koja je zadužena za čuvanje dokumenata i vođenje arhive Koordinacije.

(5) Za potrebe administrativnih i operativnih poslova iz stavka 4. ovoga članka predsjednik Koordinacije imenuje tajnika Koordinacije koji je predstavnik Agencije.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske će razriješit člana Koordinacije, prije isteka razdoblja za koje je imenovan, u slučaju:

– ako to sam zatraži ili ako to zatraži tijelo koje je predložilo njegovo imenovanje

– ako bez opravdanog razloga kontinuirano ne sudjeluje u radu Koordinacije

– nemogućnosti urednog obavljanja njegove dužnosti dulje od šest mjeseci

– trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti

– pravomoćne presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci

– ako svojim radom ili ponašanjem dovede u pitanje svoj ugled ili ugled Koordinacije

– ako pri obavljanju njegove dužnosti dovede u pitanje svoju samostalnost i neovisnost ili samostalnost i neovisnost Koordinacije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenuje novog člana Koordinacije.

(3) Članu Koordinacije mora se omogućiti izjašnjavanje o razlozima razrješenja prije donošenja odluke o razrješenju.

Članak 8.

(1) Koordinacija o pitanjima iz svoga djelokruga raspravlja i odlučuje na sjednicama Koordinacije.

(2) Sjednice Koordinacije saziva i vodi predsjednik Koordinacije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju spriječenosti predsjednika Koordinacije sjednice Koordinacije saziva i vodi zamjenik predsjednika Koordinacije.

(4) Prvu sjednicu Koordinacije, u roku osam dana od dana njenog imenovanja, saziva predsjednik Koordinacije.

(5) Sjednice Koordinacije održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(6) Sjednica Koordinacije može se održati ako je prisutna natpolovična većina članova Koordinacije, a svakoj sjednici obvezno prisustvuje predsjednik Koordinacije ili zamjenik predsjednika Koordinacije.

(7) Koordinacija odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Koordinacije prisutnih na sjednici Koordinacije. U slučaju da su glasovi podijeljeni, odlučuje glas predsjednika Koordinacije. Tajnik Koordinacije prisustvuje sjednicama bez prava glasa.

(8) O svakoj sjednici Koordinacije, tajnik Koordinacije vodi zapisnik.

(9) U hitnim slučajevima sjednica Koordinacije može se održati telefonskim putem ili putem odgovarajućih audio-vizualnih uređaja, a članovima Koordinacije omogućuje se elektroničko glasanje.

(10) Na sjednicama Koordinacije mogu biti prisutne i druge osobe po pozivu predsjednika Koordinacije. Druge osobe ne sudjeluju u radu sjednice u trenutku donošenja odluka.

(11) Sjednicu Koordinacije može predložiti svaki član Koordinacije pisanim putem, o čemu se članovi Koordinacije očituju pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

Članak 9.

Ovlaštenik dozvole, dokumente koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona, dostavlja na način opisan u uputama iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe, na adresu Agencije, a u rokovima propisanim odredbama Zakona.

Članak 10.

(1) Predsjednik Koordinacije saziva sjednicu Koordinacije najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka dokumenta koji se dostavlja Koordinaciji u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

(2) Koordinacija odlučuje o procjeni dokumenta koji se dostavlja Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona, a koji je dostavljen Koordinaciji u skladu s člankom 9. ove Uredbe te utvrđuje osobito:

– potrebu za pružanjem dodatnih informacija od ovlaštenika dozvole

– posebne zadatke članova Koordinacije u procjeni dostavljenog dokumenta

– potrebu za pozivom za sudjelovanje stručnjaka iz redova znanstvene i stručne javnosti bez prava glasa

– rokove u kojima ovlaštenik dozvole treba dostaviti dodatne informacije, odnosno rok u kojem članovi Koordinacije trebaju izvršiti dodijeljene zadatke te potrebu za sazivanjem nove sjednice Koordinacije uz navođenje roka.

(3) Po obavljenoj procjeni dostavljenog dokumenta, članovi Koordinacije na sjednici Koordinacije donose mišljenje.

(4) Mišljenjem Koordinacija prihvaća dostavljeni dokument ili traži od ovlaštenika dozvole da dostavi dodatne informacije.

Članak 11.

(1) Koordinacija je dužna u planu postupaka u kojima opisuje način kontrole i osiguravanja da ovlaštenici dozvole, operatori, vlasnici i izvođači izvršavaju svoje obveze u skladu s Zakonom utvrditi kako će obrađivati, procjenjivati i prihvaćati izvješća o velikim opasnostima, obrađivati obavijesti o djelatnostima na bušotini, rokove inspekcijskih nadzora rizika od velikih opasnosti, uključujući i opasnosti za okoliš, za pojedini objekt ili aktivnost.

(2) Prilikom temeljite procjene izvješća o velikim opasnostima i drugih dokumenata koji se dostavljaju u skladu s odredbama Zakona Koordinacija posebno osigurava:

– da su dostavljene sve tražene činjenične informacije

– da su operater ili vlasnik identificirali sve opasnosti od velikih nesreća koje se odnose na objekt i njegove funkcije, a koje je razumno moguće predvidjeti, zajedno s događajima koji bi mogli dovesti do takvih opasnosti, te da su jasno objašnjeni metodologija i mjerila vrednovanja prihvaćeni za upravljanje rizicima od velikih nesreća, uključujući faktore nesigurnosti u analizi

– da se u upravljanju rizicima vodilo računa o svim bitnim fazama životnog ciklusa objekta i da su utvrđene sve predvidive situacije, uključujući:

a) kako se u projektnim odlukama koje su opisane u obavijesti o projektu vodilo računa o upravljanju rizicima da bi se osigurala ugradnja inherentnih načela sigurnosti i načela u pogledu okoliša

b) opis izvođenja aktivnosti vezanih uz bušotinu koje se izvode s neeksploatacijskog ili eksploatacijskog objekta (ukoliko je eksploatacijski u stadiju proizvodnje)

c) kako se djelatnosti na bušotini poduzimaju i privremeno obustavljaju prije početka proizvodnje iz proizvodnog objekta

d) kako se poduzimaju simultane operacije s drugim objektom

e) kako će se objekt staviti izvan uporabe

– kako se namjeravaju provoditi mjere smanjivanja rizika koje su utvrđene u okviru upravljanja rizicima ako su takve mjere potrebne da bi se rizici smanjili na prihvatljivu razinu

– je li prilikom utvrđivanja mjera koje su potrebne da bi se dostigle prihvatljive razine rizika operater ili vlasnik jasno pokazao na koji je način uzeo u obzir relevantne dobre prakse i prosudbu koja se temelji na zdravim inženjerijskim načelima, najboljim praksama upravljanja i načelima upravljanja organizacijama i ljudskim resursima

– jesu li mjere i rješenja za otkrivanje i brz i učinkovit odgovor u slučaju nesreće jasno identificirani i opravdani

– kako su rješenja za bijeg, evakuaciju i spašavanje i mjere za ograničavanje eskalacije nesreće i smanjenje njezinog učinka na okoliš logično i sustavno povezani, vodeći računa o vjerojatnim izvanrednim uvjetima u kojima će se izvoditi

– kako su zahtjevi ugrađeni u planove unutarnjeg odgovora na izvanredni događaj i je li primjerak ili odgovarajući opis plana unutarnjeg odgovora na izvanredni događaj dostavljen nadležnom tijelu

– je li sustav upravljanja sigurnošću i okolišem koji je opisan u izvješću o velikim opasnostima primjeren za osiguranje sukladnosti sa svim relevantnim zakonskim odredbama i osigurava li reviziju i postupanje u skladu s njezinim preporukama

– je li jasno pojašnjen sustav neovisne verifikacije.

Članak 12.

(1) Koordinacija dostavlja mišljenje ovlašteniku dozvole i tijelima iz članka 10. stavka 1. Zakona u roku od osam dana od dana donošenja.

(2) Prema potrebi mišljenje se dostavlja i drugim tijelima javne vlasti ili drugim fizičkim i pravnim osobama.

(3) Nakon što je Koordinacija mišljenjem prihvatila dostavljene dokumente, a u slučaju da je za planiranu radnju u skladu sa Zakonom potrebna suglasnost Ministarstva, Ministarstvo izdaje suglasnost u roku od 15 dana.

Članak 13.

(1) Koordinacija prilikom obavljanja svojih djelatnosti određenih Zakonom i ovom Uredbom je neovisna, objektivna i dosljedna.

(2) Rad Koordinacije je transparentan, a za to je odgovoran predsjednik Koordinacije.

(3) Koordinacija će dati na raspolaganje javnosti i zainteresiranoj javnosti sve one podatke, dokumente i činjenice koji su bitni za provođenje odobalnog istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka Koordinacija nije dužna dati podatke, dokumente i činjenice u skladu s propisima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita tajnih podataka.

Članak 14.

(1) Koordinacija je dužna izraditi i dostaviti Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o svom radu za prethodnu godinu.

(2) Nacrt godišnjeg izvješća izrađuje tajnik Koordinacije najkasnije do 30. lipnja tekuće godine te ga po izradi dostavlja članovima Koordinacije.

(3) Članovi Koordinacije u roku od 15 dana daju mišljenje na Nacrt godišnjeg izvješća i po primitku mišljenja Koordinacija raspravlja o potrebnim izmjenama te tajnik Koordinacije priprema Nacrt konačnog godišnjeg izvješća.

(4) Koordinacija dostavlja godišnje izvješće Ministarstvu najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine, a nakon čega Ministarstvo dostavlja Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Članak 15.

Koordinacija nije financijski odgovorna za sprječavanje i sanaciju štete u okolišu i prirodi prouzročenu odobalnim radovima.

Članak 16.

U slučaju velike nesreće ili neposredne prijetnje nastanka velike nesreće, koja ima ili može imati prekogranične učinke, Koordinacija bez odlaganja obavješćuje Europsku komisiju i države članice ili treće zemlje koje bi mogle biti pogođene tom situacijom te kontinuirano osigurava bitne informacije za učinkoviti odgovor na izvanredni događaj.

Članak 17.

(1) Troškovi rada Koordinacije uključuju osobito sljedeće:

– financiranje specijalističkog stručnog znanja koje je dostupno unutar Koordinacije ili kroz formalne sporazume s trećim stranama, ili oboje, u dovoljnoj mjeri kako bi Koordinacija mogla zatražiti inspekcijski nadzor i istrage djelatnosti, poduzimati mjere provedbe i obrađivati dokumente koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona

– slučaj kad se oslanja na vanjske izvore znanja, financiranje izrade primjerenih pisanih smjernica i nadzora kako bi se održao dosljedan pristup i kako bi se osiguralo da Koordinacija zadrži punu odgovornost u skladu sa Zakonom

– financiranje osnovnog osposobljavanja, komunikacije, pristupa tehnologiji, putovanja i putnih troškova članova Koordinacije u izvršavanju svoje dužnosti te omogućivanje aktivne suradnje između nadležnih tijela u skladu s člankom 29. Zakona

– financiranje i poticanje istraživanja u skladu s dužnostima Koordinacije iz Zakona

– osiguranje financiranja za izvješća Koordinacije.

(2) Članovi Koordinacije za rad u Koordinaciji ne dobivaju naknadu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka tijela javne vlasti koja sudjeluju u radu Koordinacije, a nisu korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i stručnjaci iz redova znanstvene i stručne javnosti imaju pravo na naknadu svojih troškova.

(4) Troškove rada Koordinacije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka snosi ovlaštenik dozvole sukladno odredbi članka 11. stavka 3. Zakona, a koje ministar nadležan za energetiku utvrđuje odlukom.

(5) Odlukom iz stavka 4. ovoga članka utvrđuju se troškovi rada Koordinacije, rok u kojem ovlaštenik dozvole mora podmiriti troškove rada Koordinacije, kao i način na koji ovlaštenik dozvole dostavlja dokaz o podmirenju troškova rada Koordinacije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Koordinacija je dužna u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe izraditi upute za izradu i dostavu dokumenata koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona te iste oglasiti na mrežnim stranicama Agencije.

(2) Koordinacija je dužna, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe izraditi godišnji plan učinkovitog nadzora rizika za godinu koja slijedi, odnosno 30 dana prije isteka godine za svaku sljedeću godinu, a koji se temelje na upravljanju rizicima i u kojima se posebno vodi računa o sukladnosti s dokumentima koji se dostavljaju Koordinaciji u skladu s odredbama Zakona. Učinkovitost planova učinkovitog nadzora rizika redovito se preispituje, a Koordinacija je dužna poduzeti sve potrebne mjere za njihovo poboljšavanje.

(3) Koordinacija je dužna, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uspostaviti mehanizme te oglasiti iste na mrežnim stranicama Agencije:

– za povjerljivo izvješćivanje iz bilo kojeg izvora o zabrinutostima glede sigurnosti, te zaštiti okoliša i prirode vezano za odobalne radove

– za istragu izvješća iz podstavka 1. ovoga stavka pri čemu se čuva anonimnost pojedinaca.

(4) Koordinacija je dužna u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe uspostaviti mehanizam za učinkovito sudjelovanje u tripartitnom savjetovanju između Koordinacije, operatora ili vlasnika, te predstavnika radnika oko oblikovanja normi i politika koje se odnose na sprječavanje velikih nesreća.

(5) Koordinacija je dužna utvrditi postupke za ocjenu sposobnosti operatora u vezi s ispunjavanjem zahtjeva iz Zakona u roku od četiri mjeseca od dana svoga imenovanja.

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog ministra nadležnog za energetiku, imenovati članove Koordinacije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/54
Urbroj: 50301-25/05-17-4
Zagreb, 27. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.