NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1804

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 70/16), u točki V. stavku 3. riječi: »Vlade Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva uprave«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/282
Urbroj: 50301-25/06-17-1
Zagreb, 27. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.