NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o porezima Općine Pirovac

OPĆINA PIROVAC

1827

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.) i članka 32. Statuta Općine Pirovac (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 2. sjednici, od 30. lipnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE PIROVAC

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Pirovac.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Pirovac su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Pirovac.

Osnovica prireza porezu na dohodak iz stavka 1. ovoga članka je porez na dohodak ostvaren od obveznika.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6%.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Pirovac.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Pirovac.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Pirovac.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 7. stavka 1. ove Odluke.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Pirovac.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Pirovac.

Članak 11.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 9. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka utroška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine Pirovac.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (u daljnjem tekstu: Porezna uprava), dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Pirovac.

4. Porez na nekretnine

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Pirovac, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 15.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točaka 2. i 3. ove Odluke obavljat će Porezna uprava.

Članak 16.

Porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točaka 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.

Članak 17.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/04., 14/06. i 12/07.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Pirovac (»Narodne novine«, broj 122/05., i »Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 11/05.).

Članak 19.

Odredbe članaka 9. – 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena Odluka u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/09

Urbroj: 2182/11-01-17-1

Pirovac, 30. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC

Predsjednik
Zvonimir Dobrović, v. r.