NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o porezima Općine Marčana

Općina Marčana

1828

Na temelju članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.), te članka 36. točke 2. i članka 95. Statuta Općine Marčana (»Službene novine Općine Marčana«, broj 7/09., 2/13. i 4/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Marčana je na sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine, donijelo

ODLUKU

O VISINI STOPE PRIREZA POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope prireza porezu na dohodak.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Marčana.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Članak 4.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine», broj 90/01. i »Službene novine Općine Marčana«, broj 6/01.).

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljena u »Narodnim novinama«.

Ova Odluka objavit će se prije njezina stupanja na snagu i u »Službenim novinama Općine Marčana«.

Klasa: 410-03/17-01/02

Urbroj: 2168/05-01-17-03

Marčana, 30. lipnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

Predsjednik
Denis Diković, v. r.