NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1925

Na temelju članka 39. stavka 2. i članka 49. stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (»Narodne novine«, broj 7/07), u članku 2. stavku 3. brišu se zarez i riječi: »Velimira Škorpika 5«.

Članak 2.

U članku 6. riječi: »Velimira Škorpika 5« zamjenjuju se riječima: »Velimira Škorpika 6/A«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/59

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.