NN 78/2017 (9.8.2017.), Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ (060923) u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

1948

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09, 24/10 i 22/13) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU STRUKOVNOG KURIKULUMA ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE PRODAVAČ (060923) U OBRAZOVNOM SEKTORU EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

I.

Ovom Odlukom donosi se strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije PRODAVAČ u obrazovnom sektoru EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

(1) U skladu sa strukovnim kurikulumom koji je sastavni dio ove Odluke, obrazuju se učenici koji upisuju prvi razred srednje škole u programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije prodavač počevši od školske godine 2017./2018.

(2) Učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. upisali prvi razred srednje škole u eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije prodavač, obrazuju se po strukovnom kurikulumu koji je sastavni dio ove Odluke.

(3) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2017./2018. i ranije, sukladno nastavnom planu i programu za zanimanje prodavač (061103) objavljenom u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996. te donesenom Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač (061303) u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0011 od 14. lipnja 2011. godine), mogu se obrazovati po programu koji su upisali.

(4) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno nastavnom planu i programu za zanimanje prodavač (061103) objavljenom u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996. te donesenom Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač (061303) u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0011 od 14. lipnja 2011. godine), nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

(5) Učenici koji su upisali prvi razred srednje škole školske godine 2016./2017. i ranije, sukladno eksperimentalnom programu obrazovanja za stjecanje kvalifikacije prodavač, nastavljaju obrazovanje po programu koji su upisali.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti nastavni plan i program za zanimanje prodavač (061103) objavljen u Glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje, broj 5, Zagreb, kolovoz 1996. te donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o izmjenama i dopunama posebnog stručnog dijela nastavnog plana i programa za zanimanje prodavač (061303) u obrazovnom sektoru Ekonomija, trgovina i poslovna administracija (klasa: 602-03/11-05/00060; urbroj: 533-09-11-0011 od 14. lipnja 2011. godine), osim za učenike iz točke II. stavka 3. i 4. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/17-05/00085

Urbroj: 533-25-17-0005

Zagreb, 28. srpnja 2017.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

STRUKOVNI KURIKULUM
ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE
PRODAVAČ

Popis kratica

ASCII kod – American Standard Code for Information Interchange, Američki standardni znakovnik za razmjenu informacija ili Američki standardni znakovnik za razmjenu obavijesti

ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

AZOO – Agencija za odgoj i obrazovanje

CRM – Customer Relationship Management, upravljanje odnosima s potrošačima

ECR – Efficient Consumer Response, uspješan odgovor kupcu

EFTPOS sustav – Electronic Fund Transfer Point Of Sale, infrastruktura za POS uređaje u bezgotovinskom plaćanju

EU – Europska unija

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav

HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points, analiza opasnosti i kritične kontrolne točke

ISO – International Organization for Standardization, Međunarodna organizacija za normizaciju

IT – Information Technology, informacijska tehnologija

MZO – Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

NN – Narodne novine

POS-blagajna – Point of sale, blagajna POS

R – 1 – Račun

R – 2 – Račun

RH – Republika Hrvatska

UN – Ujedinjeni narodi

Napomena:

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu (uključujući nazive kvalifikacija, zvanja i zanimanja) odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.


1. OPĆI DIO

1.1. Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije

Prodavač

1.2. Cilj strukovnog kurikuluma

Osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom kvalifikacije prodavač.

1.3. Trajanje obrazovanja

Tri godine

1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja

Završena osnovna škola

2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

2.1. Nastavni plan

*Napomena: U prvom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U drugom razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom. U trećem razredu polaznik bira jedan od dvaju ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetom.

2.2. Nastavni program

2.2.1. Općeobrazovni dio

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Cilj predmeta:

• naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima te u različitim situacijama razvijati (samo)poštovanje

• steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

• razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima

• steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama

• razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda

Opis predmeta:

U hrvatskom jeziku pet je skupova ishoda učenja:

I. Slušanje i govorenje

II. Struktura hrvatskog jezika

III. Pisanje

IV. Analiza književnih tekstova

V. Analiza neknjiževnih tekstova.

Skupovi ishoda učenja koncipirani su na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova.

Svi se navedeni skupovi ishoda učenja ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskog jezika.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Slušanje i govorenje

1. prepoznati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja

2. utvrditi slušanjem bit jednostavnog govornog teksta – eksplicitno i implicitno

3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno jednostavnoj komunikacijskoj situaciji i primatelju

4. organizirati jasno i smisleno jednostavnu govornu poruku pomoću bilježaka i grafičkih prikaza

5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Struktura hrvatskog jezika

1. prepoznati osnovne jezikoslovne pojmove

2. opisati sadržaje povezane s poviješću hrvatskog jezika

3. izdvojiti značajke hrvatskoga standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika

4. navesti osnovna jezična pravila na prototipnim primjerima

5. protumačiti osnovnu strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini

6. razlikovati jezične jedinice na sintagmatskoj razini

7. uporabiti osnovna jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

Pisanje

1. sastavljati jednostavne vrste tekstova

2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju jednostavne komunikacijske funkcije

3. planirati sadržaj teksta uz precizne smjernice primjereno komunikacijskoj funkciji i čitatelju

4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan jednostavan tekst

5. rabiti jednostavne postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta

6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju

7. primjenjivati jezična pravila hrvatskoga standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom

8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu te jezičnu točnost i primjerenost

Analiza književnih tekstova

1. odrediti književni tekst prema vanjskim odrednicama

2. prepoznati osnovne književnoteorijske pojmove

3. odrediti poznate književne tekstove s obzirom na književnu vrstu te osnovne sadržajne i specifične strukturne elemente

4. pronaći podatke o zadanome književnom tekstu u različitim izvorima

5. razlikovati na poznatim književnim tekstovima osnovna strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja

Analiza neknjiževnih tekstova

1. prepoznati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora

2. identificirati jednostavne postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta

3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst

4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima

5. utvrditi bit teksta i osnovne sadržajne pojedinosti

6. izdvojiti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja

7. odrediti osnovne jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciJavni govor
Govorenje – monološki obliciGovor
Govorenje – dijaloški obliciOluja ideja
Jezik i komunikacijaSporazumijevanje ili komunikacija
Svjetski jeziciJezične porodice
Hrvatski standardni jezik

Hrvatski standardni jezik

Normativni priručnici hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski standardni jezik i narječja

Nastanak i podjela glasova

Podjela glasova prema otvoru

Slogovi i slogovna struktura

Podjela glasova prema zvučnosti

Glasovne promjene

Jednačenje glasova po zvučnosti

Gubljenje suglasnika

Palatalizacija

Sibilarizacija

Jotacija

Vokalizacija

Nepostojano a

Naglasni sustav hrvatskog standardnog jezika i pravogovor

Pravogovor ili ortoepija

Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

Vrjednote govornog jezika

Pravopis

Pravopis ili ortografija

Pisanje velikog i malog slova

Pravopisni i rečenični znakovi

Pisanje glasova č/ć, dž/đ, ije/je/e/i

Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća

Jezik – temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti

Izvori hrvatskoga književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici)

Pisanje – opisivanjeOpisivanje kao postupak
Pisanje – pripovijedanje

Pripovijedanje kao postupak

Životopis

Molba

Priča i novela

Polaznici čitaju jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Ranko Marinković, Prah

Giovanni Boccaccio, Chichibio

Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka

Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče

Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija

Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza

Dubravko Horvatić, Đavo u podne

Vjekoslav Kaleb, Gost

Roman

Polaznici čitaju jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Pavao Pavličić, Večernji akt

Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni

Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje

Victoria Hislop, Otok

Khaled Hosseini, Gonič zmajeva

John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit

Drama

Polaznici čitaju jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona

Plaut, Škrtac

Pero Budak, Mećava

Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina

Lirika

Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi.

Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca

Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke

Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević

Ep

Polaznici čitaju jedno pjevanje.

Dante Alighieri, Pakao (V. pjevanje)

Čitanje – opisivački tekstoviPostupak opisivanja u različitim vrstama teksta
Čitanje – pripovjedački tekstovi

Postupak pripovijedanja u različitim vrstama teksta

Molba

Životopis

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva tri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciPredavanje
Slušanje – dijaloški obliciIntervju
Govorenje – dijaloški obliciAnketa
Vrste riječiKategorije vrsta riječi
Promjenjive riječi

Imenice

Imenice i pravopis

Zamjenice

Zamjenice i pravopis

Pridjevi

Pridjevi i pravopis

Brojevi

Brojevi i pravopis

Glagoli

Glagoli i pravopis

Nepromjenjive riječi

Prilozi

Prijedlozi

Veznici

Čestice

Usklici

Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljećaNajvažnija jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec)
Pisanje – izlaganje

Izlaganje kao postupak

Definicije

Sažetak

Bilješke i natuknice

Žena u književnom djelu

Polaznici čitaju tri djela s popisa. Valja odabrati dva cjelovita epska ili dramska djela i jednu pjesmu po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Milan Begović, Bez trećega

Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

Biblija, Pjesma nad pjesmama

Ivan Slamnig, Barbara

Horacije, Lidiji

Josip Kozarac, Tena

Dinko Šimunović, Muljika

Dubravka Ugrešić, Štefica Cvek u raljama života

Sofoklo, Antigona

Društveni angažman

Polaznici čitaju jedno cjelovito djelo s popisa po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

August Šenoa, Prijan Lovro

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna

Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru

Antun Gustav Matoš, Kip domovine leta 188*

Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići

Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva

Honoré de Balzac, Otac Goriot

Charles Dickens, Velika očekivanja

Unutarnji svijet

Polaznici čitaju jedno cjelovito djelo s popisa po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

William Shakespeare, Hamlet

Janko Leskovar, Misao na vječnost

Henrik Ibsen, Nora

Petar Preradović, Ljudsko srce

Ralph Waldo Emerson, Ljubav

Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg

Ranko Marinković, Ruke

Franz Kafka, Preobrazba

Čitanje – izlagački tekstovi

Postupak izlaganja u različitim vrstama tekstova

Sažetak

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva tri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Slušanje – monološki obliciIzvješće
Slušanje – dijaloški obliciRazgovor na temu
Govorenje – monološki obliciIzvješće
Govorenje – dijaloški obliciSlužbeni razgovor
Spojevi riječi

Rečenica

Vrste spojeva riječi: sročnost

Ustrojstvo rečeniceGramatičko ustrojstvo rečenice
Rečenice po sastavuJednostavne i složene rečenice
Nezavisno složena rečenicaSastavna, rastavna, suprotna, isključna i zaključna rečenica
Zavisno složena rečenicaSubjektna, predikatna, objektna, atributna rečenica; priložne rečenice
Povezivanje rečenica u tekstuRed riječi u rečenici
Pravopisna pravila u sintaksiUporaba razgodaka i pravopisnih znakova
Stil i vrste stilovaFunkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika
Jezična norma i jezični purizam

Osnovne leksičke norme

Jezična kultura i jezični purizam

Leksikografija

Rječnik. Vrste rječnika

Leksikografski (rječnički) članak

Hrvatski jezik u 19., 20. i 21. stoljeću

Ljudevit Gaj, Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja

Deklaracija o položaju i nazivu hrvatskoga književnog jezika kao izraz samobitnosti hrvatskog jezika

Hrvatski jezik – službeni jezik Europske unije

Pisanje – dokazivanje

Dokazivanje kao postupak

Pismo za iskazivanje interesa

Pisanje – upućivanje

Upućivanje kao postupak

Tehnička uputa

Stoljeće nemira

Polaznici čitaju dva cjelovita djela s popisa po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Slavko Mihalić, Majstore, ugasi svijeću

Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi

Ranko Marinković, Kiklop

Ivan Goran Kovačić, Jama

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Eugène Ionesco, Ćelava pjevačica

William Golding, Gospodar muha

Orhan Pamuk, Snijeg

Globalno selo

Polaznici čitaju jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Albert Camus, Stranac

Miroslav Krleža, Cvrčak pod vodopadom

Antun Šoljan, Luka

Nikolaj Vasiljevič Gogolj, Kabanica

Gabriel García Marquez, Sto godina samoće

Raymond Carver, Katedrala

Aldous Huxley, Divni novi svijet

William Gibson, Neuromancer

Hrvatska književna baština

Polaznici čitaju pet djela s popisa. Valja odabrati jedno cjelovito djelo i četiri ulomka po izboru nastavnika i/ili čitateljskim interesima polaznika.

Marko Marulić, Judita (ulomci)

Hanibal Lucić, Jur ni jedna na svit vila

Marin Držić, Dundo Maroje

Ivan Gundulić, Osman (1. pjevanje)

Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj ma Ljubice

Fran Krsto Frankopan, Cvitja razmišlenje i žalostno protuženje

Tituš Brezovački, Matijaš grabancijaš dijak

Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik

Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga

Čitanje – dokazivački tekstovi

Postupak dokazivanja u različitim vrstama tekstova

Pismo za iskazivanje interesa

Čitanje – upućivački tekstovi

Postupak upućivanja u različitim vrstama tekstova

Tehnička uputa

Napomene:

Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće.

Obvezne su četiri domaće zadaće u mjesecu.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: glavne (metode govorenja, čitanja, pisanja) i pomoćne (metode pokazivanja, praktičnog rada i ilustriranja).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, hrvatski jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: Engleski jezik

Cilj predmeta:

• osposobiti za usmenu i pisanu kompetenciju na engleskom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke

• učiti jezik i primijeniti izvore znanja na engleskom jeziku radi dalje izobrazbe i usavršavanja, tj. za cjeloživotno učenje i obrazovanje

• razviti jezična i nejezična znanja, vještine, sposobnosti, strategije i vrijednosti koje će im omogućiti da aktivno, kritički i uspješno odgovore na potrebe suvremenog društva i tržišta rada

• razviti svijest o višejezičnosti, međukulturnim sličnostima i razlikama, toleranciji i empatiji prema drugom i drugačijem

• razumjeti zanimanje, poštovanje i skrb za vlastiti jezik i kulturu

• prepoznati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• čitati kratke i jednostavne tekstove

• pronaći određenu predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima

• razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednoga osobnog interesa, razumjeti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti

• pisati kratke jednostavne bilješke, poruke i odgovoriti na pismo

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima koji zahtijevaju jednostavnu razmjenu informacija

• opisati pojavnosti i sadržaje iz bližega i daljega životnog okružja jednostavnim jezikom, jednostavnim rečenicama i frazama

• primijeniti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika te ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti

Opis predmeta:

Engleski jezik općeobrazovni je predmet koji se uči tijekom svih triju godina školovanja, i to dva sata tjedno, što ukupno u tri godine iznosi 204 sata nastave. Uspješnim svladavanjem nastave engleskog jezika polaznik maksimalno stječe 16 kreditnih bodova.

Nastavom engleskog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, tj. ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrjednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku trogodišnjeg obrazovanja očekuje se da će polaznici doseći razinu A2, prije svega u području receptivnih jezičnih vještina. Premda bi polaznici prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnomu okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, realno je očekivati heterogenost polaznikovih znanja iz osnovne škole koja će trebati usložniti,uz manja proširenja gradiva povezanih s novim kontekstom i strukom.

Napomena: nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. prepoznati osnovne jezične strukture osnovne razine i osnovni vokabular u usmenom i pisanom izričaju

2. uočiti uporabu osnovnih jezičnih sadržaja i oblika

Čitanje

1. prepoznati globalni smisao vrlo kratkih jednostavnih tekstova pisanih standardnim jezikom

2. identificirati ključne informacije u oglasima, plakatima, katalozima

Slušanje

1. razlikovati fonološke, ritmičke, naglasne i intonacijske osobine ciljnog jezika

2. prepoznati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular

3. slijediti jednostavne upute i naredbe za rad u razredu

Pisanje

1. primijeniti osnovne jezične strukture i osnovni vokabular u ispunjavanju upitnika i obrazaca

2. napisati niz jednostavnih izraza i rečenica povezanih jednostavnim veznicima i veznim riječima o temama iz svakodnevnog života

Govor

1. iskazati jednostavne, uglavnom izolirane izraze o ljudima i mjestima iz bliže i daljnje okoline

2. izraziti svojim riječima vlastite misli, upute i planove povezane sa situacijama iz svakodnevnog života

Međukulturno djelovanje

1. prepoznati posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. usporediti sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (zemalja) jezika cilja

3. identificirati različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugih

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine...)

Obitelj

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Moj dom

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Stanovanje u svijetu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Sport i rekreacija

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Hobiji

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Dnevni raspored

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Vrijeme kroz godinu

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Prehrana

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Novac

Vrste valuta

U trgovini

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvom estranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike;

pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

IMENICE: vrste, rod, broj, posvojni oblik

ČLANOVI: određeni i neodređeni, nulti

ZAMJENICE: osobne, upitne, pokazne, it, there is, there are, relativne

PRIDJEVI: stupnjevanje (pravilno i nepravilno), posvojni, pokazni i opisni

BROJEVI: glavni i redni

PRILOZI: mjesta, određenog i neodređenog vremena

SINTAKSA: red riječi u rečenici i nezavisno složenoj rečenici; mjesto izravnog i neizravnog objekta, mjesto priloga mjesta i vremena

GLAGOLI: pet osnovnih oblika: osnova -s oblik, -ed oblik, particip s nastavkom -ing, -ed. Osnovna glagolska vremena – ponavljanje; tvorba i uporaba budućih vremena (going to + infinitive; shall, will; Present Continuous za budućnost).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s pojedinim osobama u poznatim uvjetima

2. primijeniti osnove jezičnog sustava na poznatim sadržajima

Čitanje

1. izdvojiti specifičnu informaciju iz oglasa, plakata, kataloga

Slušanje

1. identificirati globalno značenje snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

2. izdvojiti glavnu misao iz snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis svakodnevnih aktivnosti

2. sastaviti kratku i jednostavnu poruku osobne naravi

Govor

1. iskazati osnovne informacije o sebi i osobama iz neposredne okoline

2. opisati stvari i osobe iz neposredne okoline u jednostavnome govornom izričaju

Međukulturno djelovanje

1. interpretirati drugačije stilove života i drugačije kulture kao osobno i društveno bogatstvo

2. izdvojiti pozitivne svjetonazore od različitih oblika diskriminacije

3. primijeniti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

Znamenitosti

Multikulturnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV-vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja športom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

ZAMJENICE: posvojne i povratne zamjenice; one kao zamjenica

PRIDJEVI: stupnjevanje (comparison of equality)

VEZNICI: and, or, yet, so, when, until, if, although, since itd.

BROJEVI: glavni i redni

PRILOZI: tvorba priloga načina – položaj u rečenici

SINTAKSA: upravni i neupravni govor; red riječi u rečenici; slaganje vremena

GLAGOLI: tvorba i uporaba glagolskih vremena Present Perfect Tense – Simple Continuous (odnos); Present Perfect Tense – Preterite Tense (odnos).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ENGLESKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

2. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim uvjetima

3. razlučiti najjednostavnije jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. uočiti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. oblikovati jednostavno osobno pismo, razglednicu, e-poštu kojima će zatražiti ili dati neku informaciju

2. opisati poznate osobe, stvari i događaje

3. sastaviti popis zadataka i planova u jednostavnom obliku

Govor

1. poredati ključne informacije po važnosti

2. izvijestiti o osobnim iskustvima i aktivnostima

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u poznatim situacijama s pojedinim osobama

2. ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno orijentirane teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

tenses – ponavljanje; slaganje vremena; pogodbene rečenice (tip I i II); pasivne rečenice.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: Njemački jezik

Cilj predmeta:

• osposobiti za usmenu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života

• primjeniti izvore znanja na njemačkom jeziku radi dalje izobrazbe i usavršavanja, tj. za cjeloživotno učenje i obrazovanje

• razviti jezična i nejezična znanja, vještine, sposobnosti, strategije i vrijednosti koje će im omogućiti da aktivno, kritički i uspješno odgovore na potrebe suvremenog društva i tržišta rada

• razviti svijest o višejezičnosti, međukulturnim sličnostima i razlikama, toleranciji i empatiji prema drugom i drugačijem

• razumjeti, poštovati i skrbiti se za vlastiti jezik i kulturu

• prepoznati i primijeniti jezične zakonitosti i vokabular u razvijanju jezičnih vještina radi ostvarivanja pisane i usmene komunikacije

• čitati kratke i jednostavne tekstove

• pronaći određenu predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima

• razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednoga osobnog interesa, razumjeti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti

• pisati kratke jednostavne bilješke, poruke i odgovoriti na pismo

• komunicirati u jednostavnim uobičajenim situacijama o poznatim temama i aktivnostima te sudjelovati u kraćim razgovorima koji zahtijevaju jednostavnu razmjenu informacija

• opisati pojavnosti i sadržaje iz bližeg i daljega životnog okružja jednostavnim jezikom, jednostavnim rečenicama i frazama

• primijeniti bitna sociokulturna orijentacijska znanja o zemlji/zemljama jezika koji se uči u svim jezičnim djelatnostima

• prepoznati sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje ciljnog jezika te ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti.

Opis predmeta:

Njemački jezik jopćeobrazovni je predmet koji se uči tijekom svih triju godina obrazovanja.

Nastavom njemačkog jezika, uz korištenje kombiniranih metoda i oblika rada, usvajaju se obrasci usmene i pisane komunikacije na tom jeziku. Pri određivanju razina jezične kompetencije koje bi polaznici trebali postići na kraju pojedinih odgojno-obrazovnih razdoblja, tj. ciklusa srednjoškolskog obrazovanja, uzete su u obzir smjernice Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrjednovanje, Europskoga jezičnog portfolia i Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i činjenica da je riječ o nastavku učenja prvoga stranog jezika u kontinuitetu od 1. razreda osnovne škole. Po završetku 3. razreda strukovne škole, polaznici bi u osnovnim područjima jezičnih djelatnosti u njemačkom jeziku mogli ostvariti razinu A2+. Premda bi polaznici, prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu i Nacionalnome okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, nakon osam godina učenja prvoga stranog jezika već trebali dosegnuti razinu A2, ista je razina jezične kompetencije polaznika predviđena i na završetku 1. razreda strukovne škole budući da je u tom razredu realno očekivati heterogenost polaznikovih znanja iz osnovne škole koja će trebati poravnati/usložniti, uz (manja) proširenja gradiva povezanih novim kontekstom i strukom.

Napomena: Nastavnik odlučuje o udjelu i postotku nastavnih sadržaja iz područja struke. Postotak može varirati od 10 do 20%, ovisno o razini i godini učenja, uvažavajući činjenicu da se u završnim razredima povećava udio stručnih predmeta/modula i/ili sadržaja.Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. prepoznati osnovne jezične strukture osnovne razine i osnovni vokabular u usmenom i pisanom izričaju

2. uočiti uporabu osnovnih jezičnih sadržaja i oblika

Čitanje

1. prepoznati globalni smisao vrlo kratkih jednostavnih tekstova pisanih standardnim jezikom

2. identificirati ključne informacije u oglasima, plakatima, katalozima

Slušanje

1. razlikovati fonološke, ritmičke, naglasne i intonacijske osobine jciljnog ezika

2. prepoznati osnovne jezične strukture i osnovni vokabular

3. slijediti jednostavne upute i naredbe za rad u razredu

Pisanje

1. primijeniti osnovne jezične strukture i osnovni vokabular u ispunjavanju upitnika i obrazaca

2. napisati niz jednostavnih izraza i rečenica povezanih jednostavnim veznicima i veznim riječima o temama iz svakodnevnog života

Govor

1. iskazati jednostavne, uglavnom izolirane izraze o ljudima i mjestima iz bliže i daljnje okoline

2. izraziti svojim riječima vlastite misli, upute i planove povezane sa situacijama iz svakodnevnog života

Međukulturno djelovanje

1. prepoznati posebnosti kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

2. usporediti sličnosti i razlike između kulture vlastite zemlje i zemlje (zemalja) ciljnog jezika

3. identificirati različite verbalne i neverbalne strategije za uspostavljanje kontakta s osobom iz kulture zemlje (ili zemalja) ciljnog jezika

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ja i svijet oko mene

Predstavljanje sebe i drugoga (osobni podatci, izgled, osobine…)

Članovi uže i šire obitelji

Odnosi u obitelji

Stanovanje

Prostorije u kući/stanu

Dijelovi namještaja

Život u gradu/na selu/u manjem mjestu

Vrste stambenih objekata u različitim zemljama svijeta

Slobodno vrijeme

Vrste sportskih i rekreativnih aktivnosti

Izleti

Igre, kućni ljubimci, zabava, izlasci

Svakodnevica

Koliko je sati?

Dijelovi dana i dani u tjednu

Svakodnevne aktivnosti

Godišnja doba, mjeseci

Vremenske prilike

Obilježavanje važnih datuma (blagdani i praznici)

Prehrambene navike

Hrana i piće

Obroci

Prehrambene navike (piramida prehrane)

Kupovina

Vrste valuta

Vrste trgovina

Kupovanje u različitim trgovinama

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

IMENICE: vrste, rod, broj

ČLANOVI: određeni, neodređeni

ZAMJENICE: osobne, pokazne i posvojne, deklinacija zamjenice, bezlična man

PRIDJEVI: komparacija, predikatna uporaba, osnove deklinacije pridjeva

PRIJEDLOZI: osnovni prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

PRILOZI: upitne riječi (Was? Wer? Wieviel? Wie? Wo? Wohin? Wann?)

SINTAKSA: red riječi u izjavnoj, upitnoj i niječnoj rečenici, red riječi u zavisnoj objektivnoj, vremenskoj, odnosnoj i uzročnoj rečenici (dass, weil, wenn, denn…)

GLAGOLI: pomoćni, modalni, djeljivi i nedjeljivi u prezentu; preterit pomoćnih glagola, perfekt, imperativ.

Ostalo:
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. izdvojiti osnove jezičnog sustava radi ostvarenja komunikacije s pojedinim osobama u poznatim uvjetima

2. primijeniti osnove jezičnog sustava na poznatim sadržajima

Čitanje

1. izdvojiti specifičnu informaciju iz oglasa, plakata, kataloga

Slušanje

1. identificirati globalno značenje snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

2. izdvojiti glavnu misao iz snimljenog i/ili izgovorenog teksta na poznatu temu

Pisanje

1. napisati kratak i jednostavan opis svakodnevnih aktivnosti

2. sastaviti kratku i jednostavnu poruku osobne naravi

Govor

1. iskazati osnovne informacije o sebi i osobama iz neposredne okoline

2. opisati stvari i osobe iz neposredne okoline u jednostavnome govornome izričaju

Međukulturno djelovanje

1. interpretirati drugačije stilove života i drugačije kulture kao osobno i društveno bogatstvo

2. izdvojiti pozitivne svjetonazore od različitih oblika diskriminacije

3. primijeniti osnovna pravila ponašanja u komunikaciji na ciljnom jeziku

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Putovanja i praznici

Organizacija putovanja

Praznici i kako ih provesti

Vozni red i prospekti

Vrste prijevoza

Snalaženje u stranoj zemlji

znamenitosti

Multikulturnost

Hrvatske kulturne manifestacije

Kulturne manifestacije zemalja čiji se jezik uči

Slavni ljudi i događaji

Europa jučer i danas

Europska unija, Vijeće Europe, europske institucije za mlade

Mediji i suvremena komunikacija

Tiskani i elektronički mediji

Radio i televizija

TV-vodič i programi

Pisana i usmena komunikacija

Telefon, SMS, MMS, e-pošta, internet, društvene mreže itd.

Škola i obrazovanje

Vrste škola

Predmeti

Ocjene

Školski pribor

Život u školi

Školski sustav u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama

Sport i zdravlje

Važnost bavljenja sportom

Istaknuti hrvatski i svjetski sportaši

Briga o zdravlju i tijelu

Posjet liječniku

Međuljudski odnosi

Generacijski jaz

Odnosi među spolovima

Formalne i neformalne situacije

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje i proširivanje

PRIDJEVI: komparacija, deklinacija pridjeva

PRIJEDLOZI: prijedlozi s dativom, akuzativom i genitivom

SINTAKSA: red riječi u zavisnim rečenicama

GLAGOLI: pregled konjugacije u prezentu, preterit modalnih glagola, konjunktiv II. modalnih i pomoćnih glagola i uporaba haben i mögen kod izricanja molbe i želje, futur I.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: NJEMAČKI JEZIK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Jezični sustav i sadržaji stranog jezika

1. koristiti osnovne jezične strukture i vokabular u jednostavnim opisima i situacijama iz svakodnevice

2. iskazati podatke o poznatim i bliskim temama uz povremenu stručnu pomoć u poznatim uvjetima

3. razlučiti najjednostavnije jezične pojave radi izbjegavanja ili ispravljanja vlastitih ili tuđih pogrješaka u govoru i pismu

Čitanje

1. prepoznati ključne ideje u tekstu pregledno izložene argumentacije

2. razlikovati pisani izričaj od govornog izričaja

Slušanje

1. uočiti bitne informacije iz kratkih snimljenih i/ili izgovorenih tekstova koji se odnose na svakodnevne životne situacije

Pisanje

1. oblikovati jednostavno osobno pismo, razglednicu, e-poštu kojima će zatražiti ili dati neku informaciju

2. opisati poznate osobe, stvari i događaje

3. sastaviti popis zadataka i planova u jednostavnom obliku

Govor

1. poredati ključne informacije po važnosti

2. izvijestiti o osobnim iskustvima i aktivnostima

Međukulturno djelovanje

1. koristiti prigodni jezični registar (formalno/neformalno) u poznatim situacijama s pojedinim osobama

2. ostvariti jednostavnu komunikaciju i suradnju s pojedinim osobama uz uvažavanje različitosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Posao i obrazovanje

Zanimanja

Oglasi

Životopis i Europass

Molba i razgovor za posao

Moja budućnost

Svijet rada

Moje zanimanje u suvremenom društvu

Moje zanimanje u europskom okviru

Na radnom mjestu

Potrošačko društvo

Reklame i utjecaj na mlade

Konzumerizam

Mobilnost i migracije

Mobilnost ljudi i znanja

Kompetitivnost na međunarodnom tržištu rada

Posjeti i razmjene polaznika

Stručna praksa i rad u inozemstvu

Društvo i svijet koji nas okružuje

Svijet u kojem živimo – pogled u budućnost

Život u suvremenom društvu (ovisnosti, problemi u ponašanju...)

Problemi čovječanstva – glad, siromaštvo, nezaposlenost

Građanski odgoj

Socijalni i društveni odnosi

Duhovne i etičke vrijednosti

Solidarnost

Osjetljivost za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i bolesne

Međugeneracijska skrb

Ekološka osviještenost

Strukovno orijentirane teme

Škola i radionica škole

Povijest struke

Zanimljivosti i osobitosti

Sajmovi i izložbe

Tehnika i tehnologija u službi struke

Napomene:

Postignuća u prvome stranom jeziku orijentiraju se prema temeljnom stupnju (A2+) Zajedničkoga europskoga referentnog okvira za jezike; pritom se može očekivati da će polaznici, ako su dotičnom jeziku više izloženi u svakodnevnom okruženju, navedena postignuća vjerojatno nadmašiti.

Popis potrebnih jezičnih struktura:

ponavljanje iz prethodnih godina i proširivanje gradiva

pasiv, prijedlozi s genitivom, rekcija glagola; vremenske i namjerne rečenice; infinitiv sa zu; odnosne rečenice; nepravilne upitne rečenice; zamjenički prilozi (welcher, dieser).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: razgovor, usmeno izlaganje (pripovijedanje i objašnjavanje), slušanje, čitanje i rad na tekstu, pisanje, demonstracije.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, istraživačka nastava, mentorska nastava, praktična nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: razumijevanje (slušanjem i čitanjem), govorenje, pisano izražavanje, uporaba jezika.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada, vršnjačko vrjednovanje, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Cilj predmeta:

• razviti kod polaznika sposobnost povijesnog razmišljanja i širenje temeljnih povijesnih znanja stečenih u osnovnoj školi o povijesti svoje nacije, regije, Europe i svijeta kroz šest povijesnih razdoblja

• vrjednovati dokaze

• razvijati komparativne i uzročno-posljedične analize

• interpretirati povijesne podatke

• konstruirati čvrste povijesne argumente i povijesne perspektive.

Opis predmeta:

U nastavi povijesti postoje dvije razine obrazovnih standarda: temeljna povijesna znanja i sposobnost povijesnog razmišljanja.

Standard 1. Temeljna povijesna znanja čine:

poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih osoba te

razumijevanje temeljnih povijesnih pojmova ili tzv. koncepata prvog reda – o povijesti svijeta i svoje nacije na pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko-religijsko-estetskom.

Standard 2. Sposobnost povijesnog razmišljanja sastoji se od pet vještina:

• vještina kronološkog razmišljanja

• vještina razumijevanja povijesne naracije

• vještina analize i interpretacije povijesnih događaja i procesa

• vještina povijesnog istraživanja i

• vještina analize vrijednosnih povijesnih tema i zauzimanje stavova.

Razvijanje navedenih pet vještina obuhvaća u sebi i upoznavanje tzv. tehničkih koncepata pomoću kojih razumijemo kako se stvara i konstruira povijest. Među tehničke koncepte ubrajamo: kronologiju i pripovijedanje, uzročno-posljedični niz, kontinuitet i promjenu, usporedbu i povijesne izvore.

Temeljna povijesna znanja, sposobnost povijesnog razmišljanja i tehnički koncepti razvijaju se u funkcionalnoj međuzavisnosti. Također, svih pet vještina kumulativnog je karaktera, tj. svaka sljedeća vještina ovisi o dovoljno razvijenim vještinama na prethodnoj razini.

Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. Poučavanje i učenje povijesti strukturirano je tako da otvara polaznicima prozor u svijet velikog ljudskog iskustva u raznim podnebljima i različitim vremenima. Ono također otkriva širok opseg prilagodbe pojedinca i društva u odnosu na probleme s kojima su se morali suočiti i osvjetljava posljedice različitih izbora koje su ljudi donosili. Dakle, poučavamo o snažnim i dugotrajnim povijesnim procesima unutar civilizacijskih i kulturnih cjelina. Povijest nije događaj, već stvarni proces. Bez dobrog poznavanja povijesnih procesa mi danas ne možemo pristupiti raspravi o političkim, socijalnim, gospodarskim, kulturnim i moralnim temama u društvu. Bez poznavanja povijesti ne možemo dobiti informirane i samosvjesne građane, što je važno za njihovo djelotvorno sudjelovanje u demokratskim procesima upravljanja i ostvarivanja demokratskih ideala nacije za sve građane.

Duhovni i moralni razvoj polaznika, u koji spadaju tolerancija, slobodno iskazivanje vlastitog mišljenja, poštivanje tuđih stavova i uvjerenja, miroljubivost, patriotizam i izbjegavanje sukoba, sastavni je dio odgojne dimenzije poučavanja i učenja povijesti. Vrjednovanjem naslijeđa raznolikih etničkih i kulturnih baština olakšava se dijalog među pripadnicima različitih kultura. Razvoj temeljnih povijesnih znanja i povijesnog razmišljanja te multikulturna dimenzija poučavanja i učenja pomoći će mladim ljudima da postanu dobri građani svoje domovine te da se ujedno osjećaju građanima Europe i svijeta.Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POVIJEST

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Od lovca i sakupljača do stanovnika grada

1. opisati život lovca i sakupljača plodova starijeg kamenog doba

2. raspraviti promjene koje je izazvao prijelaz na ratarstvo i stočarstvo

3. objasniti kulturne grupe u prapovijesno doba i njihove karakteristike

4. identificirati podrijetlo, prostor i obilježja najstarijih stanovnika u metalno doba

5. usporediti svakodnevni život ljudi na određenoj lokaciji u različitom vremenu

Uspon i pad starog svijeta

1. opisati život i običaje ilirskih kulturnih grupa neposredno prije rimskih osvajanja

2. identificirati tijek i karakter ilirske talasokracije

3. razmotriti osnivanje grčkih kolonija na istočnoj obali Jadrana i njihove materijalne ostatke

4. odrediti prostor i karakter rimskih provincija i gradova na prostoru današnje Hrvatske

5. analizirati širenje kršćanstva na prostoru današnje Hrvatske u rimsko doba

Srednjovjekovne civilizacije

1. opisati društvene i kulturne promjene u razdoblju srednjega vijeka u Europi i svijetu

2. usporediti temeljne procese rasta i zastoja u hrvatskom ranom srednjovjekovlju s procesima u širem okruženju

3. izdvojiti promjene u organizaciji države, društva i širenju kršćanstva od 11. do 14. stoljeća

4. razlikovati kulturna postignuća Hrvata i kulturna postignuća ostalih europskih naroda u srednjem vijeku

5. objasniti svakodnevni život ljudi u gradu i na selu u razdoblju srednjega vijeka u Hrvatskoj

Temelji modernog svijeta

1. objasniti kako su napredak tehnologije, znanosti i kulture doveli do promjena u Europi, Hrvatskoj i svijetu

2. interpretirati uzroke, tijek, karakter i posljedice geografskih otkrića

3. identificirati vjersku, političku i društvenu transformaciju Europe od 15. do kraja 17. stoljeća

4. odrediti kako su se promjene u Europi u 16. i 17. stoljeću odrazile na prilike u Hrvatskoj

5. opisati politička zbivanja na prostoru Hrvatske u kontekstu ekspanzije Venecije, Habsburgovaca i Osmanlija

Doba građanskih revolucija

1. identificirati promjene u Europi, svijetu i Hrvatskoj u razdoblju globalne trgovine i europske premoći

2. razmotriti proces teritorijalne integracije i formiranja moderne hrvatske nacije u europskom kontekstu

3. objasniti jačanje građanstva i pojavu radništva u kontekstu razvoja kapitalističkog gospodarstva

4. raspraviti intelektualna kretanja i kulturne promjene u Hrvatskoj na prijelazu stoljeća

5. ustanoviti uzroke, pravce i posljedice prekooceanskih migracija do početka 20. stoljeća

6. opisati zbivanja u Hrvatskoj i njezinom širem okruženju uoči Prvoga svjetskog rata

Dvadeseto stoljeće

1. opisati uzroke, tijek i posljedice Prvoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

2. objasniti položaj Hrvatske u Kraljevini Jugoslaviji u kontekstu razvoja demokratskih i totalitarnih sustava u Europi

3. raščlaniti uzroke, tijek i posljedice Drugoga svjetskog rata u Europi i Hrvatskoj

4. identificirati očekivanja Hrvata i proturječnosti u socijalističkoj Jugoslaviji

5. razmotriti raspad komunizma u Europi, raspad socijalističke Jugoslavije i stvaranje samostalne hrvatske države

6. izložiti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u 20. stoljeću

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Najranije čovječanstvo i prve kulture na prostoru današnje Hrvatske

Život paleolitskog lovca i sakupljača – krapinski pračovjek

Neolitska revolucija – nagli napredak čovječanstva

Metalno doba

Vučedolska kultura – sjedilački život i metalurgija

Metalno doba i nastanak prvih poznatih naroda

Prostor današnje Hrvatske u prapovijesno doba – kulturne grupe i nalazišta

Iliri

Život i običaji Ilira

Ilirska talasokracija

Prostor Hrvatske u antičko doba

Grčke kolonije na istočnoj obali Jadrana

Rimljani na tlu današnje Hrvatske

Širenje kršćanstva u Rimsko doba

Život ljudi i rimska kultura na prostoru naše zemlje

Raznorodnosti i spajanja

Preobrazba Europe u srednjem vijeku

Dolazak Hrvata na Jadran i narodnosno stvaranje

Stoljeća sazrijevanja – organizacija države i društva

Utjecaji, komunikacije središta

Jadranski i kontinentalni prostor – različita društvena i gospodarska područja

Crkva i procvat kulture

»Rubna područja« hrvatskog srednjovjekovlja

Svakodnevni život – prostor grada i sela

Vrhunac srednjovjekovlja

Prijelomno četrnaesto stoljeće

Prodor Turaka i propast srednjovjekovne države

Sredozemlje i Jadran nakon geografskih otkrića

Prema novome vijeku

Hrvatska između Osmanskog Carstva, Habsburške Monarhije i Mletačke Republike

Širenje reformacije i protureformacija

Znanost, filozofija, umjetnost i književnost

Razvoj kulture do kraja 17. stoljeća

Doba građanskih revolucija

Uspon građanskog društva i građanske revolucije u Europi

Narodni preporodi u Hrvatskoj

Hrvatska između Austrije i Ugarske – teritorijalna integracija i stvaranje moderne nacije

Modernizacija Hrvatske

Počeci industrijskog razvoja i iseljavanje iz Austro-Ugarske Monarhije u prekomorske zemlje

Znanost, kultura i umjetnost u Hrvatskoj

Prvi svjetski rat

Uzroci, karakter i globalne posljedice Prvoga svjetskog rata

Hrvatska u vrtlogu ratnih zbivanja

Međuratno razdoblje

Pojava i uspon fašizma u Italiji – Rijeka i Istra pod fašističkim režimom

Hrvati u prvoj jugoslavenskoj državi

Europa u znaku nacionalsocijalizma

Drugi svjetski rat

Hrvatska u procjepu između nacifašističke i komunističke ideologije – oslobodilački i građanski rat

Završetak rata i stvaranje druge Jugoslavije

Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća

Jugoslavija od diktature do samoupravljanja

Raspad Jugoslavije i agresija Srbije i JNA na ostale jugoslavenske republike

Domovinski rat i stvaranje samostalne hrvatske države

Napomene:

U prvome razredu učenja polaznik će u šest skupova ishoda učenja: Od lovca i sakupljača do stanovnika grada (od pojave čovjeka do 1200. g. pr. Kr.), Uspon i pad starog svijeta (od 1200. g. pr. Kr. do 300. g.), Srednjovjekovne civilizacije (od 300. g. do 1350. g.), Temelji modernog svijeta (oko 1350. do 1750. godine), Doba građanskih revolucija(od 1750. do 1914. g.) i Dvadeseto stoljeće razumjeti biološke i kulturne procese na prostoru Hrvatske i šire koji su doveli do stvaranja najranijih ljudskih zajednica, prvih oblika kulture i organizacije društvenog života. Polaznik će razumjeti migracije, pojavu i izgradnju različitih država, religija, kultura, znanosti i trgovine na prostoru današnje Hrvatske i šire od kraja 2. tisućljeća prije Krista do 300. godine. Također će biti u stanju razumjeti temeljne procese europskog srednjovjekovlja te kako su pojedine države i različite kulturne tradicije utjecale na društvene promjene i odnose u Hrvatskoj. Bit će u stanju razumjeti društvena i politička zbivanja, sazrijevanje različitih institucija, ideja i stilova na prostoru Hrvatske u vrijeme rađanja modernog svijeta.

Učenjem posljednjih dvaju skupova ishoda učenja polaznik će razumjeti tri međusobno povezana povijesna procesa na hrvatskom prostoru u 19. stoljeću: formiranje modernih nacija, kapitalističkog gospodarstva i moderne znanosti i kulture u europskom kontekstu. Također će biti u stanju razumjeti znanstveni, tehnološki i kulturni napredak Hrvatske u europskom kontekstu te ratne sukobe i njihove posljedice u 20. stoljeću.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, interpretacija povijesnih tekstova, analiza problemskih situacija, izlaganje, dijalog, nastavničko izlaganje), demonstracijske metode (igranja uloga), dokumentacijske metode (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno pripremljenim materijalima i rad s videomaterijalima i filmovima), operativne metode (grafički i pisani radovi, izradba plakata, mapa i vizualnih prikaza, intervju).

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: činjenično znanje, konceptualno znanje, proceduralno znanje i metakognitivno znanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad, grupni rad (eseji, referati, prezentacija, plakat, mapa, vizualni prikazi, igranje uloga).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: Geografija

Cilj predmeta:• razviti temeljna znanja, vještine i kompetencije polaznika u području geografije i osposobiti ih prije svega za zanimanja u strukovnom području ekonomije, trgovine i poslovne administracije.
Opis predmeta:

Nastavni predmet ciljevima i obrazovnim ishodima pridonosi ostvarenju općih ciljeva odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, a posebice općim ciljevima prirodoslovnog i društveno-humanističkog područja, kao i temeljnim vrijednostima navedenim u Nacionalnome okvirnom kurikulumu. Primjenom načela aktualizacije i korelacije geografija ostvaruje posebnu ulogu u povezivanju prirodoslovnog, društvenog i humanističkog područja, čime pridonosi korelaciji i integraciji nastavnih sadržaja, a time i koherentnosti poučavanja u ovim područjima odgoja i obrazovanja.

Budući da geografija primarno proučava prirodno-geografske i društveno-geografske elemente, procese i sustave, u različitim prostornim okvirima, od lokalnog preko regionalnog i nacionalnog do globalnog, geografsko obrazovanje omogućuje polaznicima razumijevanje svijeta u kojem žive, razumijevanje prostornih odnosa i organizaciju prostora, prakticiranje načela održivog razvoja te razvija vještine važne za svakodnevni život. Geografska znanja i vještine primarno omogućuju razvoj prirodoslovne kompetencije i opće kulture (kulturna svijest i izražavanje), a participiraju u razvoju svih ostalih temeljnih kompetencija, posebice u razvoju kompetencije komuniciranja na materinskom i stranom jeziku, matematičke kompetencije i primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije.

U sustavu znanosti geografija je polje u području interdisciplinarnih znanosti i podijeljena je na četiri grane: fizičku, društvenu, regionalnu i primijenjenu geografiju. Nastavni sadržaji koji će se poučavati u drugom razredu za zanimanje prodavač znanstveno su utemeljeni, prilagođeni dobi polaznika i strukturirani po načelu od bližeg prema daljnjem.Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: GEOGRAFIJA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Geografski pristup

1. izreći definiciju geografije

2. nabrojiti grane, discipline i objekt istraživanja pojedinih disciplina geografije

3. opisati položaj geografije u sustavu znanosti i sustavu odgoja i obrazovanja

4. prepoznati važnost geografije u obrazovanju i svakodnevnom životu osobe

5. opisati doprinos znanstvenih spoznaja geografije unapređenju kvalitete života, razvoju društva i gospodarstva

6. prepoznati ulogu geografije u prostornom i regionalnom planiranju i upravljanju prostorom prema konceptu održivog razvoja

Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

1. izreći definicije osnovnih pojmova o svemiru

2. imenovati svemirska tijela

3. odrediti položaj Zemlje u Sunčevu sustavu

4. opisati postanak te prepoznati oblik i dimenzije Zemlje

5. razlikovati gibanja Zemlje i njihove posljedice

6. prepoznati utjecaj gibanja Zemlje na ljude i ljudske djelatnosti

Orijentacija i geografske karte

1. razlikovati osnovne kartografske pojmove

2. razlikovati vrste i načine uporabe geografskih karata

3. rabiti planove naselja, topografske karte, kompas i GPS za kretanje u prostoru

4. opisati primjenu suvremenih tehničkih sredstava za orijentaciju

5. predočiti prostorne pojave i procese na temelju zadanih podataka koristeći se skicama, dijagramima, tablicama, tematskim kartama

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

1. navesti razlike među elementima prirodne osnove na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini imenovati primjere na geografskoj karti

2. prepoznati prirodno-geografske procese na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i kontinentalnoj razini

3. izdvojiti prirodne pojave i interakcije pozivajući se na osnovne principe prirodnih znanosti i koristiti znanstveno nazivlje

4. prepoznati utjecaj prirodno-geografskih faktora na organizaciju prostora

5. opisati važnost racionalnog korištenja tla, pitke vode i drugih prirodnih bogatstava

6. prepoznati koncept održivog razvoja, važnost zaštite okoliša i nužnost pravedne raspodjele prirodnih i stečenih dobara

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

1. razlikovati demografski razvoj i demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i svijetu

2. prepoznati utjecaj svjetskih religija na kulturu, tradiciju, umjetnost, gospodarstvo i način života

3. usporediti organizaciju prostora na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, kontinentalnoj i globalnoj razini

4. razlikovati prostorne sustave primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u mjestu, zavičaju, Hrvatskoj, Europi i svijetu

5. primijeniti kriterije za mjerenje razvijenosti gospodarstva na regionalnoj i nacionalnoj razini

6. objasniti procese europskog integriranja i globalizacijske procese te njihov utjecaj na hrvatsko društvo

7. objasniti djelovanje međunarodnih organizacija i regionalnih integracija, razvoj i strukturu Europske unije, njezine glavne ciljeve i vrijednosti

8. raspraviti važnost poznavanja i pozitivnog vrjednovanja naslijeđa i vlastitog identiteta kao hrvatskih i europskih građanina te građanina svijeta

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Geografski pristupPodjela i razvoj geografije u Hrvatskoj i svijetu
Zemlja u Sunčevu sustavu i svemiru

Svemir – postanak i struktura

Sunčev sustav

Gibanja Zemlje

Orijentacija i geografske karte

Orijentacija u prostoru i određivanja položaja na Zemlji

Predočavanje prostornih pojava i procesa na geografskim kartama

Izradba tablica, dijagrama i tematskih karata

Geografski informacijski sustavi

Prirodno-geografski procesi i organizacija prostora

Elementi i oblici reljefa na Zemlji

Geološka prošlost Zemlje

Zonalna građa Zemlje i sastav litosfere

Globalna tektonika ploča

Endogeni procesi i oblici reljefa

Egzogeni procesi i oblici reljefa

Vrijeme i klima te promjene klime

Klasifikacija klima

Povezanost klime, vegetacije i tla

Svjetsko more (podjela, svojstva i gibanja)

Vode na kopnu (voda u podzemlju, tekućice, jezera, močvare)

Prirodna bogatstva i odnos čovjeka prema prirodnim bogatstvima

Društveno-geografski procesi i organizacija prostora

Razvoj naseljenosti u Hrvatskoj i svijetu

Razmještaj stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Prirodno kretanje stanovništva i populacijska politika u Hrvatskoj i svijetu

Prostorno i opće kretanje stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Biološki, društveno-gospodarski i kulturno-antropološki sastav stanovništva u Hrvatskoj i svijetu

Naseljenost i naselja u Hrvatskoj i svijetu

Prostorni sustavi primarnih, sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Hrvatskoj i svijetu

Ljudske djelatnosti, organizacija prostora i okoliš

Važnost trgovine u hrvatskom i svjetskom gospodarstvu

Povezanost gospodarskih sustava, demografskih i ekonomskih procesa

Onečišćenje zraka, voda i tla

Zaštićena područja

Opći pokazatelji gospodarskog razvoja

Nejednaki gospodarski i regionalni razvoj

Prostor i položaj Republike Hrvatske

Položaj Republike Hrvatske u regionalnim integracijama i međunarodnim organizacijama

Europska unija

Globalizacija i identitet

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada na tekstu, izravna grafička metoda, neizravna grafička metoda, metoda pisanih radova, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: Katolički vjeronauk

Cilj predmeta:• omogućiti i posredovati polaznicima stjecanje znanja, vještina i sposobnosti iz područja vjerskog odgoja i obrazovanja, osobito se usredotočujući na značenje kršćanske vjere za cjeloviti rast i razvoj polaznika
Opis predmeta:

Katolički vjeronauk u srednjoj školi po svojoj naravi i zadaći teži cjelovitu odgoju, obrazovanju i promicanju ljudske osobe kao pojedinca i člana društvene zajednice. U okviru srednjoškolskog obrazovanja osobito pridonosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva iz društveno-humanističkog područja te potiče njihovo religiozno i socijalno sazrijevanje. Polaznicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i suvremenim životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo.

Pomaže im da prepoznaju njezin doprinos općeprihvaćenim ljudskim vrjednotama, da uočavaju i znaju obrazložiti njezine specifičnosti te da dijalogom s vjerskim sadržajima, vrjednotama i stavovima i sami postanu humanije osobe. Vjeronauk im, u međupredmetnoj korelaciji sa sadržajima i ciljevima drugih nastavnih predmeta, želi pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojem žive, otvarajući osobito pitanja smisla života koja tek na obzorju transcendencije i govora o Bogu nalaze svoj cjelovit odgovor. U tu svrhu školski se vjeronauk, poštujući odgojno-obrazovnu vlastitost i ciljeve pluralne i demokratske škole, sustavno uobličuje u školski kurikulum kao i drugi nastavni predmeti, čuvajući, dakako, svoju vjersku, odgojnu i obrazovnu posebnost.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Religioznost i put religija

1. navesti temeljna religiozna pitanja o svijetu i životu

2. opisati temeljna obilježja religioznosti

3. razlikovati prirodne i objavljene religije

4. razmotriti odrednice velikih svjetskih religija i svjetonazora

5. usporediti monoteističke religije židovstvo, kršćanstvo i islam

6. raspravljati o religioznim pitanjima uvažavajući različitost

Kršćanska objava i vjera

1. prikazati razlike između Isusa Krista i utemeljitelja drugih religija

1. navesti izvore, bitne sadržaje i načine prenošenja kršćanske objave

2. identificirati proces nastanka Biblije i njezinu strukturu

3. prepoznati temeljne poruke Svetog pisma i njegovo značenje za kršćanski život

4. opisati Isusov povijesni lik i njegovo povijesnospasenjsko značenje kao Sina Božjega

5. izložiti poruku i djelo Isusa Krista te njegovu prisutnost u životu Crkve danas

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. razlikovati vjernički i prirodoznanstveni pogled na stvarnost svijeta i čovjeka

2. objasniti komplementarnost vjerničkog i znanstvenog pristupa stvarnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za smislom

Zašto živimo?

Tko sam ja?

Zlo i patnja – životni i religiozni izazov

Odnos života i smrti

Živjeti kao protagonist

Čovjek – religiozno biće

Vjera – iskonska ljudska potreba

Čovjek je po prirodi religiozan

Razvoj religije

Istočnjačke religije

Monoteističke religije

Posebnost kršćanstva u odnosu na druge religije

Tajna stvaranja – govor znanosti i govor vjere

Postanak svijeta – znanstveni pristup

Biblijski pristup stvaranju

Vjera i/ili znanost. Granična pitanja vjere i znanosti

Čovjek – slika Božja

Objava i Sveto pismo

Bog se otkriva čovjeku

Cjelovito prenošenje Objave

Biblija – pisana riječ Božja

Pristup Bibliji

Biblija u životu kršćana

Isus Krist – vrhunac objave

Isus – povijesna osoba

Isusov lik

Navještaj kraljevstva Božjega

Isusovo otkupiteljsko djelo

Isus Krist – pravi Bog i pravi čovjek

Tko je Isus Krist za mene

Zajedništvo s Kristom

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednoga školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. otkriti povijesne početke i strukturiranje Crkve

2. objasniti važnost Crkve za kršćansku vjeru i život

3. razmotriti značenje Blažene Djevice Marije kao uzor vjere

4. navesti temeljne odrednice susreta Crkve s antičkim svijetom

5. protumačiti život i djelovanje Crkve u srednjem vijeku

6. opisati krize i obnove Crkve u novom vijeku

7. prikazati zadaće Crkve u suvremenom svijetu

8. primijeniti načela ekumenizma

Kršćanska antropologija

1. povezati obilježja zrele osobnosti i izbor životnih vrijednosti

2. prikazati općeljudske i kršćanske vrjednote

3. objasniti kršćansko poimanje slobode

Kršćansko razumijevanje morala

1. objasniti značenje savjesti kao kriterija razlučivanja dobra i zla

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. identificirati obilježja zrele i prosvijećene religioznoosti od fanatične i manipulativne religioznosti

2. izložiti specifične razlike između kršćanstva i drugih religija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Crkva nastavlja Kristovo djelo

Vrijeme Crkve u povijesti spasenja. Crkva – otajstvo zajedništva

Središnji događaj u povijesti Crkve

Jedna Crkva u mnoštvu crkava

Jedinstvo i različitosti u Crkvi. Crkveni pokreti i udruge

Crkva – vidljiva zajednica

Marija – uzor vjere i majka Crkve

Crkva u povijesti

Prva stoljeća

Crkva u srednjem vijeku. Kršćanstvo na hrvatskim prostorima

Crkva siromašnih – dominikanci i franjevci

Crkva u doba humanizma i pokušaji islamizacije

Vrijeme dubokih podjela

Prosvjetiteljska uloga Crkve

Crkva u novijoj povijesti hrvatskog naroda

Mladi u traganju za životnim i religioznim identitetom

Mladi čovjek u hodu prema zrelosti

Prijateljstvo, ljubav i obitelj

Potraga za pravim vrijednostima i opasnost od otuđenja

Novi religiozni pokreti i sekte

Spasenje ili samospasenje?

Sloboda i savjest

Mladi i sloboda

Obilježja slobode

Odgovorna sloboda

Moć Isusove slobode

Sloboda i savjest

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: KATOLIČKI VJERONAUK

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kršćanska antropologija

1. predvidjeti posljedice različitih poimanja čovjeka za konkretni život

2. prepoznati u Isusu Kristu ideal ostvarenog čovještva

Crkva u sadašnjosti i prošlosti

1. iskazati odnos sakramenata kršćanske inicijacije i pripadnosti Crkvi

Kršćansko razumijevanje morala

1. razmotriti odnos vjere i morala u Svetom pismu

2. prikazati odnos evanđeoskog zakona ljubavi i kršćanskog djelovanja

3. povezati vjeru i ljubav prema Bogu s njihovim konkretnim izrazima

4. navesti odrednice kršćanskog poimanja obitelji

5. protumačiti kršćanski stav prema životu i njegovoj zaštiti

6. otkriti odnos između spoznaje Boga kao istine i života u istini

7. izložiti temeljne odrednice kršćanskog pogleda na ljudski rad

8. opisati doprinos kršćanske vjere zalaganju za mir u svijetu

Kršćanska vjera u suvremenom svijetu

1. primijeniti Kristov put osmišljavanja i prevladavanja patnje na događaje u osobnom životu i svijetu

2. otkriti mogućnosti suradnje i specifičnog doprinosa kršćanske vjere rješavanju globalnih problema: ekologije, mira u svijetu, etičkih i bioetičkih pitanja

Kršćanska objava i vjera

1. označiti odrednice kršćanske vjere u Kristovo uskrsnuće, život vječni i eshatološko dovršenje

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Temelji moralnosti

Čovjek kao moralno biće

Objavljeni zakon

Kršćanski zakon ljubavi – savršenstvo moralnog života

Božje spasenje – milost i opravdanje

Čovjek i njegov poziv na blaženstvo

Spasenje i grijeh

Sakramentalni red spasenja

Ljubav prema Bogu i sakramenti kršćanske inicijacije

»Gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinome služi«

Temelji kršćanske vjere

Svetost imena Božjega

Poštivanje dana Gospodnjega

Euharistija – izvor i vrhunac kršćanskog života

Čovjekov život i njegovo dostojanstvo

Poštivanje ljudskog života

Poštivanje dostojanstva osobe

Sakramenti ozdravljenja

Sakrament pomirenja

Pomazanje bolesnih

Smrt u svjetlu Kristova uskrsnuća

Zvanje ili poziv, zanimanje ili rad. Sakramenti na službu zajednice

Čovjek i njegov poziv

Poziv na brak i odgovorno roditeljstvo

Duhovni poziv

Čovjek i njegovo zanimanje

Živjeti u istini. Ostvarenje kraljevstva Božjega

Odnos prema drugim ljudima i društvu u kojem živimo

Poštivanje istine

Ostvarenje kraljevstva Božjega

Napomene:Prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u predškolskim ustanovama iz 1999. godine, nastava katoličkog vjeronauka u načelu je planirana za dva školska sata tjedno (70 sati godišnje), ali se trenutačno u većini škola u Republici Hrvatskoj realizira unutar jednog školskog sata tjedno (35 sati godišnje). Shodno tomu, nastavnik je slobodan unutar postojeće satnice prilagoditi nastavni plan i ponuđene teme u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama polaznika, a vodeći računa o obrazovnim ishodima.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija književnih i biblijskih tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova (izradba maketa, plakata), metoda usmenog izlaganja, metoda terenskog rada, audiovizualna metoda, meditativno-molitveni elementi.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, terenski rad, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: znanje, zalaganje, kultura međuosobne komunikacije, stvaralačko izražavanje.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster, modeli).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: Etika

Cilj predmeta:

• steći teorijska znanja iz vrijednosno-normativno područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju

• razviti svijest o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici.

Opis predmeta:

Etika u srednjoj školi je predmetno područje koje se bavi filozofijom morala kao dijela filozofije koje razmatra odnos dobra i zla, te načela ispravnog djelovanja. U okviru filozofije etika je sistematizirana kao praktična disciplina koja se bavi ljudskim djelovanjem unutar neke socijalne skupine prema kriterijima moralne ispravnosti. U tom smislu etika je temeljna disciplina iz koje je moguće izvesti različite primijenjene etike kao što su individualna etika, socijalna etika, te različite etike specifičnih područja poput bioetike, profesionalnih etika i sl. Etika kao disciplina crpi svoja uporišta i iz drugih filozofskih disciplina poput filozofske antropologije, političke, pravne i socijalne filozofije. Unutar interdisciplinarnog pristupa etika također uključuje spoznaje znanstvenih disciplina, primjerice, psihologije, sociologije, socijalne i razvojne psihologije te općih teorija kulture. Unutar interdisciplinarne suradnje nužno je uključiti filozofiju, bez koje nije moguće utemeljeno i bez proizvoljnosti raspravljati o ključnim životnim i odgojnim temama.

Osnovni smisao poduke u ovom području razvijanje je kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja; pritom je bitno polaznike uvesti u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta. Smisao moralnog razvoja jest intuitivno i impulzivno rješavanje problema zamijeniti racionalnom i logičnom argumentacijom.

Moralne prosudbe zahtijevaju sposobnost percipiranja realiteta, procjenu vlastitog iskustva, sposobnost razumijevanja stajališta drugih i sposobnost apstraktnog mišljenja. To znači da nije dovoljno znati pravila, nego i kako ih primijeniti u određenim situacijama.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Moralno iskustvo – predrefleksivna svijest

1. razlikovati osnovne etičke pojmove

2. istražiti različite perspektive samospoznaje

3. izložiti konstitutivne pojmove mitsko-religijskih izvora etike

4. protumačiti moralne temelje i poruke mitsko – religijskih izvora i učenja

5. interpretirati granične situacije

6. raspraviti različita moralna načela djelovanja

7. otkriti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
U potrazi za identitetom

Različite perspektive samospoznaje

Uloge, uzori, idoli

Osjećanje, htijenje, mišljenje

Prepreke u potrazi

Granične situacije. Borba sa zlom ili s moći

Žudnja za znanjem ili izazov želje za moći

Orijentacija i zamke na putu

Životni izbor

Zloporaba moći

Ispravnost/neispravnost individualnog puta

Ciljevi: lažni, prividni, istinski

Potraga za nedostižnim

Logika srca i logika uma

Transcendiranje realiteta kao put do vrjednota

Odgovornost za sebe i druge – moralna dimenzija života

Savjest

Moralni razvitak kroz konfliktne situacije

Moralnost kao uzajamnost odnosa s drugima

Etika kao svijest o moralu

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Etika socijalnog života

1. istražiti važnost individualne slobode u ljudskom društvu

2. izložiti temeljne vrijednosti ljudskog zajedništva

3. protumačiti razloge konflikata u društvu i mogućnosti kompromisa

4. otkriti temeljne vrijednosti antičke političke filozofije

5. izvesti pretpostavke novovjekovnih političkih i socijalnih filozofija

6. raspraviti smisao pojmova ljudskog dostojanstva, ljudskih prava, slobode, jednakosti, socijalne pravednosti i tolerancije u modernoj demokraciji

7. interpretirati fenomene suvremenog društva, razvoja znanosti i tehnologije, konzumerizma i zloporabe medija

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Individualna sloboda i odgovornost prema zajednici

Višedimenzionalnost pojma slobode: sloboda individualnog izbora, slobodna volja, sloboda djelovanja

Individualne slobode i djelovanje u odnosu prema drugima: odgovornost i uzajamnost

Uspješnost ili neuspješnost partnerstva s drugima

Sukob između potrebe za vlastitim ispunjenjem i ispunjenjem socijalnih zahtijeva (egoizam i altruizam, težnja ka sreći i moralna odgovornost)

Rješavanje individualnih sukoba s drugima: strpljivost, suosjećanje, obazrivost, tolerancija

Različitost interesa ili sukobi interesa u društvu? Imperativ mirnog rješavanja sukoba

Temelji kulturnog pluralizma

Feministički pokret i ravnopravnost žena

Najviše vrijednosti socijalnog i političkog života (antičko i moderno razdoblje)

Platonova utopija pravednosti

Temelji Aristotelove teorije djelovanja

Politička filozofija kao jedinstvo etike i politike

Ćudoređe kao temelj zajedništva

Etičke krjeposti i načelo sredine

Vrste pravednosti (komutativna i distributivna)

Novovjekovne utopije,borba protiv privatnog vlasništva (T. More)

Kontraktualistički modeli države (T. Hobbes, J. J. Rousseau)

Klasični utilitarizam i principi utilitarizma (J. S. Mill, J. Bentham)

Opće dobro kao zbroj pojedinačnih interesa

Račun užitka

Hedonizam i pravednost

Pojam ljudskog dostojanstva

Ljudska prava i njihovo podrijetlo

Pravo i pravednost, legalnost i moralnost (J. Locke, I. Kant)

Pojam socijalne pravednosti;razlike među ljudima i problem jednakost ljudi (K.Marx, J. Rawls)

Izazovi suvremenog društva

Ambivalentnost razvoja znanosti i tehnologije

Imperativ beskonačnog napretka

Tehnologija i znanost u službi moći

Konzumerizam kao stil života

Veliki ekonomski i politički sustavi i (ne)mogućnost njihove kontrole

Uloga medija u svakodnevnom životu i mogućnost njihove zloporabe

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: ETIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Primijenjena etika

1. protumačiti izabrane pojmove iz područja primijenjene etike

2. istražiti različita shvaćanja odnosa čovjeka i prirode

3. razlikovati ekološke teorije

4. otkriti smisao i granice znanstveno-tehnološkog razvoja

5. interpretirati smisao etičkih kodeksa i zakletvi

6. izložiti karakteristične probleme medicinske bioetike

Etika kao filozofija morala

1. ispitati odnos morala i etike

2. istražiti moral kao predrefleksivno iskustvo

3. protumačiti pojmove morala i ćudoređa

4. izvesti idealni zahtjev važenja morala

5. prikazati strukturu etike

6. interpretirati osnovne etičke pojmove

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čovjek, priroda, etika

Čovjek i priroda

Pojam i predmet bioetika

Antropocentrizam, patocentrizam, biocentrizam, holizam

Čovjek i životinjski svijet

Čovjek i svijet biljaka

Kvaliteta života

Opstanak i preživljavanje

Poboljšanje kvalitete života

Održivi razvoj

Smisao i granice tehnološkog razvoja

Odgovornost u tehnološkoj civilizaciji

Tehnološka izvedivost i etička dopustivost

Etika odgovornosti kao etika tehnološke civilizacije

Ekologija i zaštita okoliša

Ekološki pokret i ekološka etika

Ekološka odgovornost

Ekosustavi

Bioetika i biologijske znanosti

Evolucionizam, darvinizam, kreacioniza

Eugenika

Genetika i biotehnologija

Medicinska bioetika

Etika humanih reproduktivnih tehnologija

Pobačaj

Etika transplantacije organa i trgovina organima

Etika umiranja i smrti

Eutanazija

Moral i etika

Moral kao predmet i sadržaj etike

Moral kao predrefleksivno iskustvo

Moral i ćudoređe

Idealni zahtjev važenja morala, moral kao trebanje

Etika kao filozofija morala

Struktura etike: normativna, deskriptivna i metaetika

Temeljni etički pojmovi

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda razgovora (vođeni/tematski usmjereni razgovor, debata, parlaonica, interpretacija tekstova, analize problemskih situacija, rasprave), metoda demonstracije, metoda igranja uloga, metoda pisanja (asocijacija, osobnih iskustava, intervjua, eseja), metoda rada na tekstu, portfolio metoda, metoda praktičnih radova, metoda usmenog izlaganja, audiovizualna metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja, suradnja u nastavi.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualni rad i rad u skupini (eseji, referati, projekt, prezentacija, istraživanje, plakat, poster).

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Cilj predmeta:

• uočiti važnost participacije u društvenom, kulturnom, gospodarskom i političkom razvoju društva u kojem živimo

• razviti političku kulturu kao činitelja stvaranja i stabilnosti suvremenih demokracija

• usvojiti znanja o pravima i obvezama građana u demokraciji

• usvojiti znanja o ljudskim pravima kao važnom preduvjetu za život u multikulturnom svijetu s naglaskom na poštivanje različitosti

• usvojiti znanja i steći sposobnost kritičkog prosuđivanja položaja hrvatskog društva u kontekstu europskih integracija i globalizacijskih procesa

• razviti stavove prema aktualnim političkim zbivanjima

• usvojiti znanja o ustrojstvu vlasti na nacionalnoj razini

• prepoznati čimbenike i razlikovati tipove gospodarskih sustava

• shvatiti važnost razvijanja poduzetničke kompetencije

Opis predmeta:

Nastavni plan i program sastoji se od dvaju dijelova.

Prvi dio obuhvaća politiku u kojoj se obrađuju pojmovi iz politike čija je svrha izgradnja polaznikovih stavova prema aktualnim političkim zbivanjima te shvaćanje politike kao nezaobilaznog segmenta u svakodnevnom funkcioniranju pojedinca i društva.

U okviru gospodarstva obrađuju se sadržaji koji uključuju temelje slobodnoga tržišnog gospodarstva te razvijanje poduzetničke kompetencije kao bitnog činitelja na tržištu rada.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: POLITIKA I GOSPODARSTVO

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Politika

1. opisati razvoj političke znanosti od stare Grčke do danas

2. povezati utjecaj zakona i aktivnosti u svakodnevnom životu

3. izložiti pojmove moći, vlasti i autoriteta

4. prikazati načine političkog djelovanja u demokratskom društvu

5. identificirati odrednice civilnog društva

6. protumačiti pojam ljudskih prava u kontekstu njihova razvoja i dokumenata koji ih reguliraju

7. navesti značajke i oblike države

8. prepoznati različite političke sustave: demokraciju, tiraniju, aristokraciju, diktaturu, totalitarizam

9. iskazati obilježja i funkcije političkih stranaka

10. prikazati politički sustav Republike Hrvatske s naglaskom na djelokrug rada zakonodavne, izvršne i sudske vlasti

Gospodarstvo

1. opisati razvoj ekonomske znanosti

2. izložiti osnovne ekonomske pojmove

3. pokazati vrste gospodarskih sustava s naglaskom na temeljna ekonomska pitanja

4. prikazati funkcioniranje tržišta i tržišnih mehanizama

5. istražiti vrste novca i načine financiranja poslovnih organizacija

6. povezati vrste ekonomske politike i vrste ekonomskih ciljeva

7. demonstrirati značenje poduzetničkog pothvata

8. interpretirati obilježja marketinga i instrumente marketinškog spleta

9. raspraviti o gospodarskom sustavu Republike Hrvatske s naglaskom na globalizacijski proces

10. protumačiti povijesni razvoj i funkcioniranje Europske unije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Politika i političko djelovanje

Razvoj političke znanosti

Važnost zakona u svakodnevnom životu

Vlast, moć i autoritet

Političko djelovanje

Civilno društvo

Ljudska prava

Država

Država

Oblici države

Narod i nacija

Politički sustavi

Politički sustavi

Demokracija – neposredna i predstavnička

Totalitarizam, diktatura, tiranija, aristokracija

Političke stranke

Političke stranke u Republici Hrvatskoj

Izbori

Izbori

Izborni sustavi

Izborni zakon Republike Hrvatske

Ustrojstvo Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske

Ustrojstvo vlasti Republike Hrvatske – zakonodavna vlast,

izvršna vlast i sudska vlast

Uvod u ekonomiju

Razvoj ekonomske znanosti

Osnovni ekonomski pojmovi

Temeljna ekonomska pitanja

Vrste gospodarskih sustava

Tržište

Tržište i tržišni mehanizmi

Ekonomska politika – fiskalna i monetarna politika

Ekonomski ciljevi – makroekonomski i mikroekonomski ciljevi

Novac i gospodarstvo – vrste novca i oblici kapitala

Vrste poslovnih organizacija

Poduzetništvo i marketing

Poduzetništvo i poduzetnički pothvat

Obilježja marketinga

Marketinški splet

Marketing i etika

Hrvatska i Europska unija

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Povijesni razvoj Europske unije i institucije Europske unije

Hrvatska i Europska unija

Ostalo
Metode rada i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, demonstracijska metoda, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava, mentorska nastava, demonstracijska nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Cilj predmeta:

• stjecati optimalnu količinu kineziološkoga teorijskog znanja koje je bitno za provedbu smislenog i samostalnoga tjelesnog vježbanja

• provoditi različite kineziološke aktivnosti koje su izravno u funkciji usvajanja i usavršavanja motoričkog znanja kojim se polaznik/djelatnik koristi u sportsko-rekreacijske svrhe

• poznavati i provoditi kineziološke transformacijske i kineziterapeutske postupke koji su izravno u funkciji unaprjeđenja zdravlja i prevencije profesionalnih bolesti.

Opis predmeta:

Prodavač je zaposlen na svim mjestima gdje se prodaje roba. Prodavaonice kupcima nude cipele, odjeću, hranu, kozmetičke proizvode, osobna računala, automobile itd.

Ovo zanimanje iziskuje dugotrajno stajanje i hodanje. Prilikom stajanja prisutno je znatno statičko naprezanje velikih mišićnih skupina, gdje su najviše opterećeni mišići nogu i leđa. Preporuča se korištenje svih postupaka za unaprjeđenje kinantropoloških obilježja, posebice onih koji utječu na statičku snagu te se provode u sjedećem ili ležećem položaju, a radi rasterećenja prethodno navedenih mišićnih skupina.

Zbog uspravnog položaja tijela dolazi do nepovoljne raspodijele krvi u organizmu i razlike u krvnom tlaku, što izaziva oticanje nogu i pojavu kroničnog umora. Od kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti napose se preporuča poučavanje izvođenja različitih vježba istezanja u stojećem položaju.

Osjećaj za timski rad jedna je od temeljnih osobina za uspješno obavljanje ovog zanimanja. Za utjecaj na razvoj sposobnosti timskog rada posebno su pogodne polistrukturne kompleksne aktivnosti kao što su košarka, rukomet, odbojka i sl.

Od izvannastavnih dislociranih aktivnosti, s obzirom na utvrđenu dinamičku i statičku aktivaciju lokomotornog sustava, preporučuju se vožnja biciklom i plivanje.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Kineziološka teorijska znanja

1. poznavati bitne informacije iz povijesti sporta kao dijela opće kulture

2. prepoznati indiciranost i kontraindiciranost određenih kinezioloških aktivnosti prema izabranom zanimanju

3. navesti važnost i specifičnosti vježbanja koje treba provoditi tijekom radnog vijeka u funkciji sportske rekreacije

4. navesti teorijska znanja o samostalnom planiranju, programiranju i kontroli procesa vježbanja (određivanje volumena, ekstenziteta i intenziteta vježbanja)

5. nabrojiti specifične kineziološke i kineziterapeutske transformacijske postupke za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja s ciljem prevencije potencijalno najčešćih antropoloških negativnosti tijekom obavljanja izabranog zanimanja

Kineziološke aktivnosti

1. isplanirati monostrukturne ciklične aktivnosti koje se mogu koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao sportsko-rekreacijski sadržaj

2. uskladiti polistrukturne acikličke aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

3. kombinirati polistrukturne kompleksne aktivnosti koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

4. ovladati polistrukturnim konvencionalnim aktivnostima koje su povezane s tipičnim kinantropološkim obilježjima iz opisa zanimanja

5. demonstrirati izvođenje jedne monostrukturne ciklične aktivnosti koja se može koristiti u funkciji cjeloživotnog vježbanja kao osnovni sportsko-rekreacijski sadržaj, a po mogućnosti polaznik ima interes za nju

Transformacija kinantropoloških obilježja

1. isplanirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih morfoloških obilježja (optimizaciju sastava tijela – povećanje mišićne mase, potkožno masno tkivo)

3. razlikovati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih motoričkih sposobnosti (fleksibilnost, koordinacijska svojstva, brzinsko eksplozivna svojstva, razvoj i održavanje jakosti)

4. prilagoditi izvedbu odabranih sadržaja s ciljem utjecaja na razvoj i održavanje bitnih funkcionalnih sposobnosti (aerobna i anaerobna izdržljivost)

5. usporediti izvedbu bitnih kinezioloških sadržaja s ciljem cjelovite transformacije lokomotornog sustava (mobilnosti lokomotornog sustava, stabilnosti lokomotornog sustava)

6. kombinirati izvedbu odabranih sadržaja s ciljem svladavanja sadržaja različitih programa za prevenciju lokomotornih ozljeda (relativne vježbe jakosti, primjena elastičnih otpora, primjena proprioceptivnih vježbi, primjeri povezivanja sadržaja iz različitih programa prevencije s ciljem maksimizacije učinkovitosti)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

1. pokazati i nabrojiti kineziterapeutske vježbe za prevenciju tegoba onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

2. izabrati i pokazati statičke vježbe istezanja (stretching) za regeneraciju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

3. pokazati i provesti kineziterapeutske vježbe za rehabilitaciju nakon ozljeda onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

4. sastaviti i provesti statičke vježbe istezanja (stretching) za smanjenje tonusa onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

5. objasniti i primijeniti skup vježbi masaže i samomasaže (labavljenja, glađenja, gnječenja, istresanja) u stajanju, sjedenju ili ležanju onih dijelova lokomotornog sustava koji su najviše aktivirani izabranim zanimanjem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene, jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Važnost tjelesnog vježbanja i sporta u razvoju društva

2. Sustav za kretanje čovjeka (dijelovi, građa, funkcija)

3. Energetski potencijali čovjeka tijekom vježbanja

4. Optimalni sastav tijela (metode optimizacije)

5. Pravilna prehrana i važnost unosa tekućine

6. Utjecaj procesa vježbanja na ljudski organizam (pozitivni učinci vježbanja i štetne tjelesne aktivnosti)

7. Modeliranje postupaka za redukciju potkožnoga masnog tkiva

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanoga nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros ili standardna ciklična kretanja različitim tempom do 8 min

2. »Leteće« trčanje do 40 m

3. Trčanje do 100 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi s noge na nogu po označenim prostorima (ili sa strunjače na strunjaču)

6. Skokovi odrazom svaki četvrti korak

7. Skok udalj tehnikom 2 ½ koraka

8. Bacanje Vortexa u dalj

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Različite varijante premeta strance

11. Stoj na glavi

12. Stoj na rukama, kolut naprijed

13. Odbočka

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

14. Ljuljanje na karikama

15. Pomicanje u visu

16. Njihom strance premah odnožno

17. Klimom premah zgrčeno

18. Okreti u čučnju i usponu na obje noge za 180 (niska greda)

19. Valcer – korak, okret u usponu za 180 na obje noge (niska greda)

20. Galop – naprijed, okret u čučnju za 180 na obje noge (niska greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

21. Kruženje rukama u čeonoj, bočnoj i vodoravnoj ravnini (obručem, loptom, vijačom) u mjestu i kretanju

22. Poskoci i skokovi ritmičke gimnastike kroz vijaču

23. Bacanje i hvatanje vijače u kombinaciji s tjelesnim elementima

24. Skok »kadet«

25. Skok »jelenji«

V. PLES I AEROBIKA

26. Engleski valcer (okreti, wisq, promenada)

27. Disko foks plesovi

28. Aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Bočno bacanje tsuri goshi

30. Nožno bacanje de ashi barai

31. Kretanja tsugi ashi i ayumi ashi

32. Polukružni koraci – tai sabaki (mae sabaki i ushiro sabaki)

VII. KOŠARKA

33. Dodavanje jednom rukom guranjem – izravno i od podloge

34. Promjene smjera i tempa kretanja s poluaktivnom i aktivnom obranom

35. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgor nakon okreta

36. Obrana »čovjek na čovjeka« (1 : 1; 2 :2 ; 3 : 3)

37. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

38. Vođenje lopte različitim dijelovima stopala i brzine kretanja (pravocrtno vođenje i uz promjene pravca vođenja)

39. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika

40. Promjene mjesta vođenjem lopte te primopredajom lopte u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata

41. Igra za posjed lopte u ograničenom prostoru 4 : 2, 4 : 4, 5 : 5 (otkrivanje, slobodan broj dodira po lopti)

42. Igra futsal (taktika igre, primjena pravila i suđenje)

IX. ODBOJKA

43. Pojedinačni blok smeča visoke lopte

44. Odbijanje podlakticama preko glave

45. Vršno odbijanje skretanjem pravca leta lopte

46. Igra 6 : 6, zaštita od protivničkog napada 1 : 2 : 3 (1 polaznik u bloku, 2. polaznik u prednjoj zoni iza bloka, 3. polaznik u stražnjoj zoni)

47. Igra (taktika i suđenje)

X. RUKOMET

48. Razne igre s loptom

49. Šutiranje s tla iskorakom suprotnom nogom u odnosu na šutersku ruku u/iznad visine boka »jensen«

50. Jednostruka križanja

51. Prizemljenje do skleka nakon šuta s crte

52. Osnovna vratarska tehnika, bočno i dubinsko kretanje braniča te sprječavanje napadača sportskim prekršajem

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Bekend servis

55. Vodoravni (drive) udarac

56. Osnove taktike igre u paru

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Privikavanje na lopticu i reket (spužvasta loptica)

59. Forhend (spužvasta loptica)

60. Bekend (spužvasta loptica)

61. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njezine provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(opći razvoj i održavanje)

1. Primjena vijače (redukcija potkožnoga masnog tkiva)

2. Primjena medicinke (razvoj mišićne mase)

3. Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase)

4. Primjena bučica (razvoj mišićne mase)

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje fleksibilnosti)

1. Statičko aktivno istezanje (pretklon raznožno)

2. Statičko pasivno istezanje (prednoženje u ležećem položaju uz potisak partnera)

3. Dinamičko istezanje (dinamičko prednoženje u stojećem položaju)

4. PNF istezanje (istezanje, kontrakcija, relaksacija)

5. Balističko istezanje (prednoženje i zanoženje maksimalnom amplitudom u stojećem položaju)

(razvoj i održavanje koordinacijskih svojstava)

1. Biotički načini svladavanja prostora (hodanja, trčanja, puzanja, valjanja)

2. Biotički načini svladavanja prepreka (preskoci, penjanja, provlačenja, obilaženja)

3. Biotički načini svladavanja otpora (dizanja, nošenja, potiskivanja, vučenja)

4. Biotički načini svladavanja baratanja predmetima (dodavanja, bacanja, vođenja, žongliranja)

5. Vježbe pravovremenosti – timing (kretanje i zaustavljanje u zadanim uvjetima)

6. Vježbe ritma (prelazak podnih ljestava niskim skipom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje aerobnih sposobnosti)

1. Standardna metoda (trčanje 20’ intenzitetom 50 %)

2. Varijabilna metoda (trčanje 20’ s izmjenama intenziteta 2’ 40 % i 2’ 60 %)

3. Intervalna metoda (trčanje maksimalnim intenzitetom 6 x 20’’ s odmorom 10’’)

Kineziološki postupci unapređenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka za unaprjeđenje zdravlja navedeni su u poglavlju »Ostalo« koje se nalazi na kraju programa četvrtoga razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II.     Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III.     Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV.     Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V.     Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama, jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima veliki broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane i nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istovremeno istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a da pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena, naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva tri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Olimpizam

2. Tjelesno vježbanje kao čimbenik kulture življenja

3. Sastav kinantropoloških obilježja i postupci razvoja

4. Izračun indeksa tjelesne mase (ITM) u funkciji redukcije masnog tkiva i povećanja mišićne mase

5. Utjecaj tjelesnog vježbanja na pojedine organske sustave (lokomotorni, neurološki) sa stajališta pojedinog zanimanja

6. Obilježja morfološkog, motoričkog i funkcionalnog razvoja polaznika u adolescenciji

Energetske vrijednosti prehrambenih namirnica (vitamini, minerali, voda – postupci prehidratacije, hidratacije i rehidratacije, dodatci prehrani)

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Tehnika brzog hodanja

2. Kros ili standardna ciklička kretanja različitim tempom do 10 min

3. Trčanje dionica 150 – 200 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Skokovi odrazom svaki treći korak

6. Skok uvis prekoračnom tehnikom L i D nogom pojedinačno sa zbrojem preskočenih visina – motoričko postignuće

7. Sunožno preskakivanje prepreka različitih visina (20 – 50 cm)

8. Bacanje Vortexa u cilj na tlu

9. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

10. Leteći kolut

11. Raznoška uzduž sprave (kozlić)

12. Salto na povišenje od mekih strunjača uz pomoć odraznog pomagala

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

13. Stoj na rukama u kolut naprijed

14. Ljuljanja na karikama – saskok u zaljuljaju

15. Klimom premah raznožni

16. Upor prednji na nižoj pritki, kovrtljaj naprijed

17. Naskok premahom jedne noge odnožno do upora jašućeg; polkin korak, »tupfer«, »vaga«, saskok »jelenji«

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

18. Skokovi s udarcem noge o nogu

19. Kotrljanje lopte po tlu i tijelu

20. Bacanje i hvatanje lopte u kombinaciji s tjelesnim elementima

21. Otvoreni – zatvoreni poskok na mjestu i u kretanju

22. Preskakivanje vijače naprijed i natragd križanjem ruku

23. »Leteći« skok vijačom

24. Skok »škare« povezano naprijed-natrag

V. PLES I AEROBIKA

25. Rock plesovi

26. Rumba (okreti, wisq, promenada)

27. Samba (okreti, wisq, promenada)

28. »New body« aerobika (aerobika s bučicama)

VI. BORILAČKI SPORTOVI

29. Okreti za bacanja – mae mawari sabaki, ushiro mawari sabaki

30. Bočno bacanje tsuri goshi

31. Nožno bacanje de ashi braai u kretanju

32. Poluga juji gatame i gušenje hadaka jime

VII. KOŠARKA

33. Ubacivanje lopte u koš jednom rukom preko glave – horog (nakon vođenja i na dodanu loptu)

34. Obrambeni skok i zagrađivanje

35. Oduzimanje lopte (presijecanjem ili izbijanjem iz posjeda)

36. Slobodna bacanja

37. Zonska obrana

38. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

39. Dinamičko dodavanje i primanje lopte različitim dijelovima stopala (primopredaja lopte u suradnji dvojice polaznika)

40. Udarci na vrata nakon dodane lopte

41. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika (osnovna struktura suradnje)

42. Dupli pas u suradnji dvojice polaznika s udarcem na vrata 2 : 1 (+ vratar)

43. Slobodna igra 5 + 1 : 5 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

44. Vršno odbijanje preko glave

45. Niski odbojkaški stav i obrana «oštrih» lopti poluupijačem

46. Povaljka u stranu i odbijanje čekićem

47. Obrana u prednjoj liniji – pojedinačni i grupni blok

48. Igra 6 : 6, zaštita vlastitog smeča 2 : 3 (2 polaznika u prednjoj zoni, 3 polaznika u stražnjoj zoni, suđenje)

X. RUKOMET

49. Zaustavljanje lopte s dvije i jednom rukom u različitim visinama

50. Šutiranje sa zemlje otklonom u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku » polueret«

51. Povratna lopta – dupli pas

52. Poučavanje zonske obrane 5 : 1

53. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

54. Smeč udarac

55. Obrana nakon smeč udarca (paralela i dijagonala, forhend i bekend)

56. Forhend i bekend visoki (lift) udarac s mreže (dugi udarac s mreže zamahom reketa ispod struka)

57. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

58. Forhend i bekend s obzirom na vrste rotacija (ravni, spin)

59. Ravni servis

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe za mobilnost gležnja (dinamička dorzalna fleksija u stojećem položaju)

2. Vježbe za mobilnost kuka (dinamičko istezanje pregibača natkoljenice u iskoraku)

3. Vježbe torakalne mobilnosti (zasuci)

4. Vježbe mobilnosti ramena (kruženje rukom uz imitaciju dodavanja)

5. Primjeri vježbanja za razvoj i održavanje mobilnosti lokomotornog sustava

6. Pilates s malim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje jakosti)

1. Vježbe relativne jakosti (sklek)

2. Vježbe repetitivne jakosti (potisak s ravne klupe, 3 serije po 8 – 10 ponavljanja)

3. Vježbe maksimalne jakosti (potisak s ravne klupe, 5 serija po 1 – 3 ponavljanja)

4. Vježbe elastične jakosti (potisak s ravne klupe s naglašenom brzinom u obje faze)

5. Vježbe eksplozivne jakosti (bacanje medicinke iz sjeda, samo koncentričkim načinom)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(sadržaji za razvoj i održavanje anaerobne izdržljivosti)

1. Intervalna standardna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50 m, maksimalni intenzitet, odmor 2’)

2. Intervalna varijabilna metoda fosfagene izdržljivosti (trčanje 10 x 50 m, maksimalni intenzitet, a između ponavljanja vrlo sporo trčanje 2’)

3. Intervalna standardna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 6 x 400 m, intenzitet 80 – 90 %, odmor 4’)

4. Intervalna varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 3 x 6’, 30’’ maksimalni intenzitet, 30’’ 50 %, odmor 5’)

5. Kontinuirana varijabilna metoda glikolitičke izdržljivosti (trčanje 12’, 1’ maksimalni intenzitet, 1’ 50 %)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa ishoda učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim prstima upirati se u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju, naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Ležeći na leđima (ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu (stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III.Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicanje palca u njegovu korijenskom zglobu, uz izvedbu što većeg kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol, savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore, pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom, gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna pa druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

• prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

• vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

• sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

• nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

• jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

• složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupan napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva tri razreda.
Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kineziološka teorijska znanja

Za ovaj skup ishoda učenja izvedbeno je predviđen broj sati do 10 % ukupnog broja sati. Teorijske nastavne teme u pravilu se trebaju provoditi kako su navedene jer su smisleno povezane s ostalim skupovima ishoda učenja u svakom razredu. Također, dopušteno je osmišljavanje drukčijih teorijskih tema koje su izravno povezane s provedivim motoričkim nastavnim temama u uvjetima pojedine srednje strukovne škole.

1. Razvoj tjelesnog vježbanja i sporta u Hrvatskoj

2. Uzroci ozljeđivanja u izabranom zanimanju

3. Indicirane i kontraindicirane vrste kinezioloških aktivnosti sa stajališta izabranog zanimanja

4. Određivanje volumena opterećenja tijekom tjelesnog vježbanja

5. Osobitosti spolova i tjelesno vježbanje

6. Rehabilitacija pokretom i kretanjem nakon profesionalnih ozljeda

7. Cjeloživotni utjecaj kinezioloških tjelovježbenih podražaja na zdravlje polaznika

Kineziološke aktivnosti

U ovom skupu ishoda učenja naveden je veći broj nastavnih tema kako bi se omogućio izbor nastavnih tema iz propisanog nastavnog plana i programa.

I. ATLETIKA

1. Kros i standardna ciklička kretanja različitim tempom do 12 min

2. Trčanje dionica 40, 60, 80 m

3. Trčanje dionica 200 – 300 m

4. Trčanje – motoričko postignuće

5. Troskok s mjesta

6. Jednonožni skokovi po označenom prostoru (ili sa strunjače na strunjaču)

7. Skok uvis leđnom ili prekoračnom tehnikom – motoričko postignuće

8. Atletski troboj (trčanje, skok, bacanje)

II. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICI

9. Sastav po izboru polaznika (tlo)

III. SPORTSKA GIMNASTIKA – POLAZNICE

10. Sastav po izboru polaznika (tlo)

11. Sastav po izboru polaznika (greda)

IV. RITMIČKA GIMNASTIKA

12. »Jelenji« skok

13. Vrtnje obruča oko šake i dijelova tijela

14. Kotrljanje obruča po tlu u kombinaciji s tjelesnim elementima

15. Bacanje i hvatanje obruča povezano s plesnim koracima

16. Vodoravni krug vijačom jednom rukom iznad glave i povezano vodoravni krug s preskokom (»osmica«) u mjestu i kretanju

17. Preskakivanje vijače »škarama« pogrčeno

18. Preskakivanje vijače plesnim koracima (galop naprijed, polka)

19. Sastav (vijača) – sastav prema izboru polaznica

20. Sastav (obruč) – sastav prema izboru polaznica

V. PLES I AEROBIKA

21. Cha-cha-cha

22. Salsa

23. Polka, Western polka (okreti, wisq, promenada)

24. Step aerobika

VI. BORILAČKI SPORTOVI

25. Poluga ude garami

26. Udarac rukom naprijed pravocrtni

27. Udarac nogom naprijed pravocrtni

28. Donji, unutarnji i vanjski blok

VII. KOŠARKA

29. Otvaranje za prijem lopte

30. Razvijanje protunapada – dolazak u prijem lopte, otvaranje prvog dodavanja i tranzicija

31. Presing čovjek na čovjeka na polovici i cijelom igralištu

32. Napad na presing čovjek na čovjeka

33. Igra (taktika i suđenje)

VIII. NOGOMET

34. Driblinzi i fintiranja 1 : 1

35. Driblinzi i fintiranja 1 : 1 s udarcima na vrata (vratar)

36. Oduzimanja lopte 1 : 1 i 2 : 2

37. Suradnja dvojice polaznika (otkrivanja, primopredaja lopte, driblinzi i fintiranja) 2 : 1 i 2: 2 s udarcima na vrata (vratar), te oduzimanja lopte

38. Igra 4 + 1 : 4 + 1 (taktika i suđenje)

IX. ODBOJKA

39. Smeč iz zaleta varkom «kuhanjem» iza bloka

40. Povaljka u stranu odbijanje jednom rukom

41. Vršno odbijanje u skoku

42. Taktika igre (napad trećom loptom)

X. RUKOMET

43. Finta – varka s presvlačenjem

44. Skok šut s otklonom tijela u suprotnu stranu u odnosu na šutersku ruku » skokšut polueret«

45. Kombinirani sustav obrane – varijanta 5 + 1

46. Igra (taktika i suđenje)

XI. BADMINTON

47. Rezani forhend drop

48. Bekend dugi udarac (clear)

49. Kretanja po terenu s naglaskom na centralnu poziciju (obrambena i napadačka)

50. Igra (taktika i suđenje)

XII. TENIS

51. Forhend volej (spužvasta loptica)

52. Bekend volej (spužvasta loptica)

53. Smeč (spužvasta loptica)

54. Igra (taktika i suđenje)

Transformacija kinantropoloških obilježja

U ovom skupu ishoda učenja za svaku nastavnu temu naveden je jedan primjer njene provedbe. To omogućuje da se dorečeno prepozna njezin smisao te da se, u različitim uvjetima rada, osmisle daljnje nastavne teme s istovjetnim ciljem.

I. MORFOLOŠKA OBILJEŽJA

(razvoj i održavanje stabilnosti lokomotornog sustava)

1. Vježbe stabilnosti stopala (podizanje na prste)

2. Vježbe stabilnosti koljena (ravni naizmjenični iskorak)

3. Vježbe stabilnosti lumbalno-sakralnog dijela trupa (prednji izdržaj 40’’)

4. Vježbe stabilnosti lopatice (vanjska rotacija u ramenu s elastičnom trakom)

5. Primjer vježbanja za stabilnost lokomotornoga sustava u funkciji zanimanja

6. Pilates s velikim loptama

II. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

(razvoj i održavanje brzinsko eksplozivnih svojstava)

1. Vježbe za razvoj i održavanje brzine (10 ustajanja iz raznih položaja s reakcijom na zvučni podražaj)

2. Vježbe za razvoj i održavanje agilnosti (trčanje naprijed i natraške 6 x 5 m)

3. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa skoka (preskoci preko švedske klupe)

4. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa sprinta (10 x 5 m, odmor 30’’)

5. Vježbe za razvoj i održavanje eksplozivne snage tipa udarca (izvođenje različitih udaraca specifičnih za pojedine sportove)

III. FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI

(optimizacija sastava tijela – smanjenje potkožnoga masnog tkiva)

1. Metode aerobnog vježbanja (trčanje 30’ niskim intenzitetom)

2. Metode anaerobnog vježbanja (trčanje 20’, 2’ visoki intenzitet, 2’
50 %)

3. Metode vježbanja s vanjskim opterećenjem (kružno vježbanje, 15 vježbovnih mjesta, vježbanje 60’’, a oporavak 20’’)

Kineziološki postupci unaprjeđenja zdravlja

Nastavne teme iz ovog skupa učenja mogu se sustavno provoditi tijekom svih godina obrazovanja. Primjeri ovih kinezioloških postupaka unaprjeđenja zdravlja navedeni su u poglavlju Ostalo koje se nalazi na kraju programa četvrtog razreda.

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Napomene:

Opće napomene

Različitost materijalnih uvjeta srednjih strukovnih škola utječe na provedivost nastavnih tema te je naveden veći broj nastavnih tema kako bi se za različite uvjete i zanimanja mogao izraditi provediv, a prema zanimanju usmjeren izvedbeni nastavni plan i program.

Svaka nastavna tema mora biti primjerena dobi i spolu polaznika, indicirano usmjerena prema strukovnoj kvalifikaciji te omogućitii sigurnost polaznika i usklađenost s potencijalnim interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Tako je ovaj program rasterećen nastavnih tema koje nije moguće provesti te onih koje zbog svoje složenosti ne mogu biti u funkciji ishoda učenja jer ih većina polaznika ne može svladati određenim uspjehom.

Program za srednje strukovne škole osmišljen je na način da u svakom razredu sadrži četiri međupovezana skupa ishoda učenja. To su: 1) Kineziološka teorijska znanja, 2) Kineziološke aktivnosti, 3) Transformacija kinantropoloških obilježja i 4) Kineziološki postupci unapjeđenja zdravlja. Time je potpuno promijenjen smisao nastave tjelesne i zdravstvene kulture u srednjim strukovnim školama jer su određeni mjerljivi skupovi ishoda učenja koje svaki polaznik (osim polaznika s posebnim potrebama) tijekom redovitog pohađanja nastave mora obvezno naučiti na primjerenoj razini. Na takav način skupna učinkovitost svih skupova ishoda učenja omogućuje ostvarivanje bitnih kompetencija iz ovoga odgojno-obrazovnog područja za pojedino zanimanje.

U programu se nastavna tema navodi samo jedanput i ne ponavlja se u istom navodu, što znači da se ista može izabrati i ponavljati u svim višim razredima. Drugim riječima, ono što je navedeno kao nastavna tema, primjerice u 1. razredu, može se planirati i u svim višim razredima, iako se ista ne navodi u programima viših razreda. Navedeno pravilo, zbog vertikalne unutarpredmetne povezanosti i programske povezanosti osnovnog i srednjeg školstva, nastavnik po potrebi može koristiti za sve nastavne teme iz programa za osnovne škole. Takav pristup istodobno omogućuje kreativnost nastavnika i olakšava izradbu izvedbenoga nastavnog plana i programa za pojedini razredni odjel jer uvažava zahtjeve s obzirom na različit sastav polaznika prema sposobnostima te pojedinačne razlike u količini stečenih motoričkih znanja u osnovnoj školi.

Temeljna postavka ovog programa uzima u obzir biološke različitosti polaznika i polaznica. Zbog toga se predmetna nastava u srednjim strukovnim školama, kako sa znanstvenih, tako i sa stručnih spoznaja, mora organizirati i provoditi posebno (odvojeno) za polaznike, a posebno za polaznice.

Posebne napomene

Nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura ima velik broj posebnosti. Zbog toga je neke uputno istaknuti:

• u izvedbeni nastavni plan i program treba uvrstiti međusobno povezane nastavne teme koje su određene svim skupovima ishoda učenja

• zbog posebnosti nastavnog predmeta i uvjeta u kojima se odvija nastavni proces posebnu pozornost treba obratiti sigurnosti i motivaciji polaznika

• vrjednovanje postignuća polaznika provoditi prema individualnim mogućnostima

• nastavu izvoditi u nastavnim satima od 45 minuta, osim gdje su školske sportske dvorane udaljene od škole više od 10 minuta hoda i ako nastavu nije moguće organizirati na drugi način.

Ostalo

Primjeri nastavnih tema za skup ishoda učenja:

KINEZIOLOŠKI POSTUPCI UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA

I. Prevencija razvoja cervikalnog i lumbalno-sakralnog sindroma

VJEŽBE ZA KRALJEŽNICU

Statičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. postaviti dlanove s ukriženim prstima na čelo pa gurati glavu naprijed, a istovremeno rukama pružati otpor

2. postaviti dlanove s ukriženim prstima na desnu stranu lica pa gurati glavu u desnu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

3. postaviti dlanove s ukriženim prstima na lijevu stranu lica pa gurati glavu u lijevu stranu, a istovremeno rukama pružati otpor

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave pa gurati glavu prema natrag, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za vratni dio kralježnice:

1. glavom izvoditi pokret naprijed-natrag

2. glavom rotirati u desnu pa u lijevu stranu

3. podizati ramena gore i polako ih spuštati

4. postaviti dlanove s ukriženim prstima iza glave te potiskivati laktove prema unutra.

Statičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. stopala pogrčiti i zadržati položaj

2. koljena pogrčiti pa leđima pritiskati podlogu

3. koljena pogrčiti pa naizmjenično lijevom i desnom nogom uz pogrčeno stopalo koljeno privlačiti k sebi, a rukom pružati otpor

4. koljena pogrčiti pa s obje noge istodobno uz pogrčena stopala koljena privlačiti k sebi, a rukama pružati otpor

5. koljena pogrčiti, tjeme fiksirati uz podlogu, dlanove ukriženih prstiju postaviti na čelo te izvoditi pretklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. upiranje o podlogu nožnim prstima do potpunog opružanja koljena

2. s rukama u uzručenju naizmjence po podlozi istezati suprotnu ruku i suprotnu nogu

3. s rukama u uzručenju po podlozi istezati obje ruke i obje noge

4. s dlanovima ukriženih prstiju iza glave izvoditi zaklon glavom, a istovremeno rukama pružati otpor.

Dinamičke vježbe za lumbalno-sakralni dio kralježnice

Položaj na leđima (ruke su uz tijelo):

1. plantarna fleksija

2. pogrčiti lijevo stopalo pa privlačiti petu po podlozi k sebi, ponoviti desnom nogom

3. pogrčiti istovremeno oba stopala pa privlačiti pete po podlozi k sebi

4. koljena pogrčiti te polako podizati i spuštati zdjelicu

5. koljena pogrčiti, staviti ruke na prsa i podizati trup.

Položaj na boku (donja ruka je pod glavom, gornjom se oslanja o podlogu, donja je noga savijena, a gornja ispružena):

1. pogrčiti gornju nogu, opružiti ju do početnog položaja

2. pogrčiti stopalo pa odizati ispruženu nogu

3. pogrčiti stopalo pa ispruženom nogom napraviti krug.

Potrbuške (s podloškom pod kukovima, ruke u priručenju):

1. nožnim se prstima upirati u podlogu do opružanja koljena

2. naizmjenična fleksija potkoljenica

3. istovremena fleksija potkoljenica

4. s rukama u priručenju doći do položaja uzručenja

5. s rukama u uzručenju naizmjence podizati lijevu ruku i desnu nogu pa desnu ruku i lijevu nogu.

II. Prevencija razvoja kalcificirajućeg tendinitisa i drugih simptoma bolnog ramena

VJEŽBE ZA RAMENA

Primjeri Ležeći na leđima

(ruke u priručenju, s nogama flektiranim u zglobu koljena i kuka):

1. podizati ruke do odručenja, a ramena istovremeno pritiskati dolje i natrag

2. rukom uhvatiti suprotni lakat u visini ramena, istegnuti ruku u jednu stranu te s drugom rukom u drugu stranu

3. s laktovima postavljenim u visini ramena stisnuti šake, okrenuti ruke prema van i pritiskati šakama o podlogu

4. laktove spojiti u visini ramena ispred glave, podlaktice prisloniti jednu uz drugu, stisnuti šake i raširiti ruke pod pravim kutom uz pritiskanje o podlogu

5. s glavom u prirodnom položaju, rukama u priručenju, ramena podizati prema gore

6. s rukama u uzručenju naizmjenično izvoditi opružanja rukama.

Ležeći na trbuhu

(stisnute pete uz petu, stisnute stražnjice):

1. s laktovima u visini ramena, stisnuti šake i podizati ruke i glavu od podloge (kao da se želi spojiti lopatica), pogled usmjeriti prema dolje

2. uhvatiti ruke iza leđa, podignuti glavu, ramena i gornji dio tijela, pogled usmjeriti prema dolje.

III. Prevencija razvoja sindroma karpalnog i kubitalnog kanala, rizartroze i De Quervainove bolesti

VJEŽBE ZA ŠAKE I RUČNE ZGLOBOVE

Vježbe su sljedeće:

1. stisnuti prste šake te opružiti

2. raširiti ispružene prste pa zatvoriti šaku stišćući prste

3. pomicati palac u korijenskom zglobu, uz izvedbu što većega kruga

4. istegnuti palac što dalje od šake te ga vratiti pokušavajući dodirnuti vrškove jednog po jednog prsta, od drugog do petog

5. ruku koja je položena na rukohvat stolca ili na stol savijati u ručnom zglobu prema gore i dolje

6. s rukom koja je u laktu flektirana pod pravim kutom, okretati dlan prema gore pa prema dolje, a pri tome ne pomicati lakat

7. stisnuti list papira između ispruženih prstiju šake, a drugom ga rukom pokušati izvući

8. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema gore te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom

9. osloniti podlakticu na ravnu površinu s dlanom okrenutim prema dolje te savijati šaku prema gore, uz pružanje otpora suprotnom šakom.

IV. Prevencija razvoja osteoartritisa kuka i sindroma prenaprezanja mišića kukova, prevencija razvoja prepatelarnog burzitisa, skakačkog koljena i drugih simptoma bolnog koljena

VJEŽBE ZA KUKOVE I KOLJENA

Ležeći na leđima:

1. rukama u priručenju, ispruženih nogu s pogrčenim stopalima, izvoditi naizmjenična odnoženja

2. s jastukom ispod koljena naizmjenično opružati noge s pogrčenim stopalom gurajući jastuk u pod

3. obje noge flektirane, ispružiti jednu nogu u visini s koljenom druge noge, stopalo pogrčiti prema sebi, zadržati i vratiti u početni položaj, izvoditi naizmjence jednom pa drugom nogom

4. početni položaj polusjedeći, noge su ispružene, stopala pogrčena, između nogu jastuk, stisnuti jastuk napinjući mišiće stražnjice i zadržavati koljena ispružena, opustiti se i ponoviti u ležećem i stojećem položaju

5. početni položaj ležeći na boku, savinuti ruku i nogu na kojima se leži, gornja noga je ispružena, stopala pogrčena prema sebi, podignuti nogu, zadržati ju u odignutom položaju, gornja ruka je savijena i oslonjena dlanom o podlogu

6. položaj na trbuhu, s jastukom ispod trbuha, pogrčiti stopalo jedne noge, savinuti koljeno i natkoljenicu od podloge, odizati koljeno i natkoljenicu od podloge, bez podizanja zdjelice, zadržati u tom položaju

7. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu ispružiti u koljenskom zglobu, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj

8. sjedeći na stolcu uspravno, pridržavajući se rukama, jednu pa drugu nogu saviti u zglobu kuka, zadržati u tom položaju te vratiti u početni položaj.

V. Prevencija razvoja spuštenih svodova stopala i osteoartritisa nožnih zglobova

VJEŽBE ZA STOPALA

Sjedeći položaj:

1. savinuti nožne prste oba stopala ne dižući ih s poda, ispraviti prste stopala

2. podignuti prednji dio stopala držeći petu na podu, spustiti prednji dio stopala, zatim podignuti i spustiti petu

3. podignuti prednji dio stopala, okrenuti stopalo prema van, spustiti stopalo, vratiti ga u sredinu

4. podignuti pete, okrenuti pete prema van, spustiti pete, vratiti ih u sredinu

5. podignuti jedno koljeno, ispružiti stopalo, zategnuti stopalo, spustiti stopalo, naizmjence lijevo i desno pa istovremeno oba

6. podignuti ispruženu nogu, zategnuti prste prema sebi, naizmjenično jedna te druga noga pa istovremeno obje

7. podignuti ispruženu nogu, kružno pomicati stopalo, stopalom ispisivati brojeve po zraku

8. bosim prstima stopala gužvati novinski papir.

Metode i oblici rada:

Metode:

prikazivanja – metoda usmenoga izlaganja, metoda postavljanja i rješavanja, metoda pokazivanja ili demonstracije

vježbanja – intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja

sigurnosti – metoda sprječavanja ili prevencije, čuvanja ili zaštite, pomaganja ili asistencije

nadzora – metoda praćenja vježbanja, usmjeravanja vježbanja, zaustavljanja vježbanja.

Oblici:

jednostavniji (pojedinačni, dvojke, trojke, četvorke i paralelni)

složeniji (paralelno izmjenični, sukcesivno izmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski).

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: motorička znanja, motorička postignuća, kinantropološka postignuća (morfoloških obilježja, motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sposobnosti prema metodologiji vrjednovanja), odgojni učinci rada.

Oblici: vrjednovanje rada polaznika provoditi uvažavajući stanje njihova antropološkog statusa, stvarne mogućnosti svakog polaznika i cjelokupni napredak pojedinca tijekom nastavne godine.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: Matematika

Cilj predmeta:

• usvojiti temeljna matematička znanja, vještine i procese te uspostaviti i razumjeti matematičke odnose i veze

• biti osposobljeni za rješavanje matematičkih problema i primjenu matematike u različitim kontekstima uključujući i svijet rada

• razviti pozitivan odnos prema matematici, odgovornost za svoj uspjeh i napredak te svijest o svojim matematičkim postignućima

• prepoznati i razumjeti povijesnu i društvenu ulogu matematike u znanosti, kulturi, umjetnosti i tehnologiji te njezin potencijal za budućnost društva

• biti osposobljeni za apstraktno i prostorno mišljenje te logičko zaključivanje

• učinkovito primjenjivati matematička znanja, ideje i rezultate služeći se različitim prikazima

• učinkovito primjenjivati tehnologiju

• steći čvrste temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Opis predmeta:

U društvu temeljenom na informacijama i tehnologiji potrebno je kritički misliti o složenim temama, tumačiti dostupne informacije, analizirati nove situacije i prilagoditi im se, donositi utemeljene odluke u svakodnevnom životu, rješavati različite probleme, učinkovito primjenjivati tehnologiju te razmjenjivati ideje i mišljenja.

Matematičko obrazovanje polaznicima omogućuje stjecanje znanja, vještina, sposobnosti, načina mišljenja i stavova nužnih za uspješno i korisno sudjelovanje u takvu društvu.


Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. povezati skupove N, Z, Q i R

2. rabiti apsolutnu vrijednost u algebarskom izrazu

3. odrediti udaljenost točaka na brojevnom pravcu

4. provoditi u skupu realnih brojeva osnovne računske operacije, potenciranje s cjelobrojnim eksponentom i korjenovanje

5. procijeniti i prikazati vrijednost realnog broja na traženu točnost

6. odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta zadanog u stupnjevima

Algebra i funkcije

1. odrediti postotke, omjere i razmjere

2. rabiti potencije s prirodnim eksponentom i kvadratni korijen

3. računati elementarne algebarske izraze

4. riješiti jednostavnije linearne jednadžbe, nejednadžbe i sustave jednadžbi te nacrtati graf linearne funkcije

Oblik i prostor

1. nacrtati u koordinatnom sustavu točke zadane koordinatama i očitati koordinate nacrtanih točaka

2. prepoznati osnovne geometrijske oblike u ravnini i njihova svojstva

3. iskazati poučke o sukladnosti i sličnosti trokuta

Mjerenje

1. odabrati odgovarajuće mjere i mjerne jedinice i pretvoriti ih u odgovarajuće vrijednosti veće ili manje mjerne jedinice

2. rabiti formule za opseg i površinu osnovnih geometrijskih oblika u ravnini

3. povezati Pitagorin poučak i pravokutni trokut u jednostavnijim zadatcima iz planimetrije

4. primijeniti proporcionalnost veličina i sličnost trokuta

5. rabiti svojstva kutova

6. rabiti trigonometriju pravokutnog trokuta

Podatci

1. prikupiti podatke iz primarnih izvora

2. klasificirati prikupljene podatke iz primarnih izvora

3. predočiti prikupljene podatke pomoću linijskog i stupčastog dijagrama

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Skupovi N, Z, Q i R

Računske operacije u skupu R (zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, potenciranje s cjelobrojnim eksponentom, korjenovanje)

Apsolutna vrijednost realnog broja

Brojevni pravac

Vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa u pravokutnom trokutu

Procjena i zaokruživanje

Algebra i funkcije

Postotci, omjeri i razmjeri

Potencije i korijeni

Algebarski izrazi i algebarski razlomci

Linearne jednadžbe i sustavi jednadžbi

Linearne nejednadžbe

Linearna funkcija

Oblik i prostor

Pravokutni koordinatni sustav u ravnini

Sukladnost i sličnost

Geometrijski oblici u ravnini

Mjerenje

Mjerne jedinice

Geometrijski oblici u ravnini – opseg i površina, Pitagorin poučak, poučak o obodnom i središnjem kutu, Talesov poučak i svojstva zbroja unutarnjih kutova trokuta, četverokuta i mnogokuta

Trigonometrija pravokutnog trokuta

PodatciPrikupljanje, obrada i predočavanje podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. primijeniti definiciju logaritma i osnovna svojstva računskih operacija s logaritmima u računski jednostavnijim situacijama

Algebra i funkcije

1. riješiti jednostavnu kvadratnu jednadžbu i nejednadžbu te odrediti karakteristične točke kvadratne funkcije

2. odrediti vrijednosti eksponencijalne funkcije i rješenja eksponencijalne jednadžbe

Oblik i prostor

1. prepoznati osnovne geometrijske oblike u prostoru i njihova svojstva

Mjerenje

1. primijeniti formule za oplošje i obujam geometrijskih oblika u prostoru

Podatci

1. objasniti prikupljene i prikazane podatke

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
BrojeviLogaritam pozitivnog broja
Algebra i funkcije

Kvadratna jednadžba

Kvadratna funkcija

Kvadratna nejednadžba

Eksponencijalna funkcija

Eksponencijalna jednadžba

Oblik i prostorGeometrija prostora
MjerenjeGeometrijski oblici u prostoru – oplošje i obujam
PodatciAnaliza prikupljenih i obrađenih podataka
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: MATEMATIKA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Brojevi

1. odrediti vrijednost trigonometrijskih funkcija pomoću trigonometrijske kružnice ili džepnog računala

2. rabiti n! (n faktorijela) u jednostavnijim algebarskim izrazima

Algebra i funkcije

1. odrediti elemente kombinatorike

Oblik i prostor

1. nacrtati pravac u koordinatnom sustavu u ravnini

2. nacrtati u koordinatnom sustavu u ravnini kružnicu zadanu središnjom jednadžbom

3. prikazati vektore u ravnini

Mjerenje

1. rabiti trigonometriju pravokutnog i kosokutnog trokuta

2. odrediti skalarni umnožak vektora

3. rabiti koncept mjerenja pri rješavanju problemskih zadataka u svakodnevnim situacijama, drugim nastavnim predmetima i struci

Podatci

1. odrediti aritmetičku sredinu prikupljenih podataka

2. odrediti vjerojatnost elementarnog događaja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Brojevi

Trigonometrijska kružnica

Faktorijele

Algebra i funkcijePermutacije, kombinacije i varijacije
Oblik i prostor

Vektori u ravnini

Pravac u koordinatnom sustavu

Kružnica u koordinatnom sustavu

Mjerenje

Trigonometrija kosokutnog trokuta

Vektori u ravnini – skalarni umnožak vektora

PodatciVjerojatnost
Napomene:Matematički procesi (prikazivanje i komunikacija, povezivanje, logičko mišljenje, argumentiranje i zaključivanje, rješavanje problema i matematičko modeliranje, primjena tehnologije) ne poučavaju se kao zasebne nastavne cjeline, već se ostvaruju pri poučavanju i učenju konkretnih matematičkih sadržaja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda grafičkih radova, metoda demonstracije, istraživačka metoda.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, praktična nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, seminarski rad, projekt, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: Osnove informatike

Cilj predmeta:

• steći znanja i vještine te usvojiti procese i koncepte potrebne za korištenje računala

• obraditi i prikazati podatke i informacije korištenjem primjenskih programa

• usvojiti temeljna informatička znanja važna za razumijevanje rada računala

• komunicirati posredstvom različitih medija

• usvojiti postupke prikupljanja, organiziranja, analize i prezentacije podataka i informacija

• analizirati i kritički ocijeniti prikupljene informacije

• razviti logičke misaone procese

• razviti algoritamski način razmišljanja

• biti osposobljen za samostalno i timsko rješavanje jednostavnijih problema iz vlastitog života i odabrane struke primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

• steći osnovna znanja i vještine kako bi mogli usvojiti korištenje specifičnih računalnih programa iz područja struke

• poštovati autorska prava i u skladu s tim preuzimati i koristiti sadržaje s računalnih mreža

• steći temelje za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja.

Opis predmeta:

Napredak današnjeg društva temelji se na novim znanstvenim otkrićima te njihovoj primjeni u svakodnevnom životu. Razvoj znanosti i njezinu primjenu danas ne možemo zamisliti bez kvalitetne primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije te algoritamskog pristupa rješavanju problema.

U takvu društvu, temeljenom na informacijama i tehnologiji, gdje su računala sveprisutna u poslovnom i svakodnevnom životu, potrebno je djelotvorno koristiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju. Posebno je važno znati i moći prikupiti informacije i podatke te ih kritički vrjednovati, obraditi, sistematizirati, oblikovati i prikazati. Danas je konkurentnost na tržištu rada nezamisliva bez kvalitetne obrade i prezentacije podataka i rezultata svog rada.

Umijeće korištenja računala, temeljna znanja i rješavanje problema tri su važne sastavnice informatičkog obrazovanja koje se nužno odvija uz samostalno korištenje računala. Rješavanje problema povezanih sa strukom temelji se na samostalnom i timskom radu koji će se razvijati u nastavnom predmetu.Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE INFORMATIKE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

1. razlikovati mjerne jedinice količine podataka

2. razlikovati osnovne logičke sklopove

3. razlikovati i opisati komponente računalnog sustava (središnja jedinica, memorije, ulazno-izlazne jedinice)

4. koristiti operacijski sustav računala i napraviti osnovnu prilagodbu svojim potrebama

5. rukovati datotekama i mapama u grafičkom korisničkom sučelju

Računalne mreže i internet

1. objasniti razloge umrežavanja računala i vrste mreža

2. razlikovati načine spajanja na internet i pravila prijenosa podataka

3. komunicirati elektroničkom poštom

4. koristiti usluge interneta

5. sigurno koristiti računalo, mrežu i internet

Obrada i prikaz podataka

1. koristiti postupke za uređivanje i oblikovanje teksta na razini znaka, odlomka i stranice

2. koristiti i primijeniti program kojim će se prilagoditi sliku, zvuk ili video potrebama korištenja u struci

3. koristiti i primijeniti program za izradbu prezentacija te samostalno prikazati prezentaciju

4. koristiti i primijeniti program za oblikovanje web stranica te oblikovanu stranicu postaviti na internet

5. radom u timu modelirati problem iz struke i iz svakodnevnog života te uporabom stečenih vještina i mogućnosti određene aplikacije izraditi rješenje

Rješavanje problema pomoću računala

1. koristiti i primijeniti program za tablično računanje za izradbu dokumenata koji sadrže oblikovane podatke, formule, funkcije i grafikone

2. opisati postupak nastajanja programa

3. objasniti pojam algoritma

4. opisati pseudokod

5. analizirati problem zapisan u pseudokodu

6. osmisliti pseudokod koji rješava jednostavan problem

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poznavanje i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Prikaz podataka u računalu:

• veza binarnog i dekadskog brojevnog sustava

• pojam količine podataka

• prikaz znakova standardnim ASCII kodom.

Građa računala:

• osnovni dijelovi računala

• ulazni, izlazni, memorijski i komunikacijski uređaji i priključivanje

vanjske memorije.

Operacijski sustav:

• grafičko sučelje

• postavke korisničkog sučelja

• rad s datotekama i mapama

• osnovno uređivanje crteža.

Računalne mreže i internet

Mreže računala:

• mreže računala (pojam i vrste)

• dijelovi mreže računala

• mrežni protokoli i brzina prijenosa podataka

• internet

• povezivanje na internet

• usluge interneta.

Elektronička pošta:

• e-mail klijent, webmail

• komunikacija pomoću elektroničke pošte.

Usluga WWW-a:

• web preglednik – korištenje

• učinkovito pretraživanje i preuzimanje sadržaja s interneta

• procjenjivanje kvalitete sadržaja na internetu.

Računalna sigurnost i etičnost:

• sigurnost i zaštita osobnih podataka

• štetni programi i zaštita

• kultura ponašanja na internetu

• autorska prava i njihova zaštita.

Obrada i prikaz podataka

Obrada teksta:

• osnovna obilježja odabranog programa za obradu teksta

• unos teksta i osnovna podešavanja stila pisanja

• oblikovanje na razini znaka, odlomka i stranice

• jezična provjera teksta i pretraživanje dokumenta

• umetanje i oblikovanje tablice

• umetanje i oblikovanje slika

• oblikovanje cijelog dokumenta

• priprema dokumenta za ispis

• izradba zadanog dokumenta.

Obrada slike, zvuka i videa:

• slika

• zvuk

• video.

Prezentacije:

• slajd, predložak, dizajn

• korištenje slika, crteža, tablica, grafikona, zvuka u prezentaciji

• efekti na slajdu i prezentaciji

• izradba prezentacije na zadanu temu

Projektni zadatak:

• izradba projektnog zadatka

• prezentiranje projektnog zadatka.

Rješavanje problema pomoću računala

Program i algoritam:

• algoritam – pojam i uloga

• pseudokod

• slijedna struktura

• naredba grananja

• analiza algoritma.

Tablično računanje:

• osnovna obilježja odabranog programa za tablično računanje

• unos i izmjena podataka

• oblikovanje ćelija i tablica

• adresiranje ćelija

• formule i osnovne funkcije

• izdvajanje podatka

• grafikoni

• priprema za ispis i ispis dokumenta.

Projektni zadatak:

• analiza problema

• izradba projektnog zadatka

• prezentiranje projektnog zadatka.

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, heuristička metoda, problemska metoda, programirana metoda, metoda demonstracije, istraživačka metoda, metoda praktičnih radova.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, projektna nastava, mentorska nastava, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost i razumijevanje sadržaja, primjena znanja, aktivnost.

Oblici: individualno učenje, suradničko učenje, istraživačko učenje, projektni zadatak, seminarski rad, e-učenje, domaća zadaća.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
2.2.2. Obvezni strukovni moduli

Naziv modulaNABAVA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Nabava robe u prodavaonici

Upravljanje zalihama robe

Poslovanje prodavaonice

Poznavane prehrambene robe

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• samostalno obavljati proces nabave robe u prodavaonici na temelju stečenih znanja glede ciljeva, politike i planiranja nabave robe

• korištenjem osnovnih pravila trgovačke struke kontinuirano pratiti i primijeniti zakonske odredbe glede osuvremenjivanja procesa trgovanja

• usvojiti znanja o robi i njenom porijeklu koristeći pritom stečena znanja o prirodnim, uporabnim i tržišnim svojstvima robe.

Opis modula:Modul omogućuje polazniku razumijevanje značenja asortimana i zaliha u poslovanju prodavaonice, razvijanje umijeća prepoznavanja potreba potrošača, odlučivanja o nabavi robe i kriterijima za odabir dobavljača, računanje kalkulacije nabavne cijene robe. Također, polaznik će istraživati kako smanjiti troškove nabave robe (kao temeljni preduvjet konkurentnosti na tržištu), upoznati i uvježbati postupak naručivanja i preuzimanja robe, naučiti upravljati zalihama robe te obaviti skladištenje prema uputama proizvođača.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Nabavno poslovanje (1. razred, 4 sata, 8,5 bodova)

Poslovanje prodavaonice (1. razred, 1 sata, 3 boda)

Poznavanje robe (1. razred, 3 sata, 6,5 bodova)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: NABAVNO POSLOVANJE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. odabrati način nabave robe prema vrsti i namjeni

2. razlikovati asortiman prodavaonice prema vrsti robe i namjeni

3. predložiti nadređenomu vrstu i količinu robe koju treba nabaviti

4. provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe s obzirom na način, mjesto iskrcaja i priloženu dokumentaciju

5. upotrijebiti dokumente za nabavu prema vrsti robe

6. provjeriti stanje robe u prodavaonici u skladu s količinom, vrstom i vremenom nabave

7. identificirati razloge gubitaka na robi s obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije

8. izračunati troškove nabave trgovačke robe

9. organizirati skladište prodavaonice u skladu s procesom poslovanja

10. pripremiti robu za popis i popisati zalihe

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Trgovina

Pojam gospodarstva i gospodarskog subjekta

Pojam tržišta

Tržišne strukture

Vrste tržišta

Pojam, funkcije i vrste trgovine

Trgovačka mreža

Poslovne jedinice za trgovinu robom: prodavaonica, prodajni centri sa skladištem, otkupni centri, trgovačka predstavništva

Proces nabave i prodaje robe u trgovačkome gospodarskom subjektu

Nabava

Pojam i ciljevi nabave

Nabavna politika (kakvoća, zalihe, izvori nabave, cijena, plaćanje robe i usluga)

Planiranje nabave

Istraživanje tržišta nabave i izbor dobavljača

Etika u nabavnom poslovanju

Operativno poslovanje nabave

Rizici u nabavi

Elektronička nabava (primjena IT-ja u nabavi)

Asortiman

Pojam i značenje asortimana

Dimenzije asortimana

Čimbenici koji utječu na dimenzije asortimana

Upravljanje zalihama robe

Pojam, funkcije i vrste zaliha

Gubitci na zalihama i načini sprječavanja gubitaka

Obrtanje zaliha

Optimalna količina naručene robe

Nabava u prodavaonici

Naručivanje robe

Dokumenti pri naručivanju robe

Preuzimanje robe (grubo i detaljno)

Oznake na ambalaži robe (za rukovanje)

Komisijski zapisnik

Reklamacija dobavljaču

Dokumenti pri preuzimanju robe

Označivanje robe (EAN crtični kod)

Priprema robe za prodaju (odvajanje od ambalaže, čišćenje, dotjerivanje, kompletiranje, sortiranje, pretpakiranje, označivanje)

Izlaganje robe u prodajnom prostoru i u izlogu

Kalkulacija nabavne cijene

Cijene i politika cijena u trgovini

Pojam i vrste kalkulacije

Elementi kalkulacije

Izračun nabavne cijene robe

Skladište

Pojam i svrha skladišta

Vrste skladišta

Oprema i uređenje skladišta

Skladištenje robe u trgovačkome gospodarskom subjektu

Sustavi uskladištavanja robe (po određenom ili vezanom mjestu, po trenutno slobodnome mjestu, kombinirano)

Osoblje skladišta

Proces poslovanja u skladištu: preuzimanje robe, skladištenje, manipuliranje, komisioniranje, otprema

Načini evidencije poslovanja u skladištu (ručna i elektronska obrada, prednosti primjene IT-ja)

Evidencija ulaza robe u skladište

Evidencija zaliha robe u skladištu

Evidencija izlaza robe iz skladišta

Popis robe (postupak, dokumenti)

Napomene:Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.).
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, audiovizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini, problemska nastava, programirana nastava, egzemplarna nastava.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: POSLOVANJE PRODAVAONICE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. protumačiti osnovna pravila trgovačke struke

2. primijeniti prodajne aktivnosti u skladu sa zakonskim propisima

3. klasificirati prodavaonice i druge oblike prodaje robe na malo

4. primijeniti regulativnu politiku za zaštitu potrošača

5. pratiti ekološke novitete i standarde

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovna pravila trgovačke struke

Zanimanje prodavač

Osobna higijena i sanitarni nadzor

Održavanje čistoće i higijene u prodavaonici

Odnos prema radu, imovini prodavaonice i zaposlenicima

Zaštita na radu u trgovačkoj djelatnosti

Obavljanje trgovačke djelatnosti

Trgovačko društvo

Trgovački obrt

Zakon o trgovini

Zakon o radu

Klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo

Prodavaonica

Prodavaonica pretežito prehrambenih proizvoda

Prodavaonica pretežito neprehrambenih proizvoda

Ostali oblici prodaje

Zakonski propisi bitni za trgovačko poslovanje

Narodne novine

Posebne uzance u trgovini na malo

Porez na dodanu vrijednost

Zaštita potrošača

Elektronička trgovina

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine

Ekologija u trgovini

Pojam i važnost ekologije u suvremenoj trgovini

ISO – certifikati

HACCP

Ekološki proizvodi

Ekološke oznake na ambalaži

Zbrinjavanje ambalažnog otpada

Racionalno korištenje energije

Zaštita radnog okoliša

Napomene:Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: kratka izlaganja, seminarski radovi, izrada zbirke uzoraka, izrada mentalnih mapa i plakata.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv nastavnog predmeta: POZNAVANJE ROBE

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti značenje robe i njenu podjelu

2. objasniti osnovne skupine prehrambenih proizvoda

3. obrazložiti proizvodnju i utjecaj duhanskih proizvoda na zdravlje

4. opisati podatke o funkciji ambalaže i deklaracije u prometu prehrambene robe

5. pravilno rukovati namirnicama biljnog i životinjskog porijekla tijekom manipulacije, transporta i skladištenja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Osnovni pojmovi

Općenito o robi

Propisi o prometu robom

Osnovni kemijski i fizikalni pojmovi povezani s robom

Prehrambeni proizvodi i tržišnost hrane

Zakonski propisi

Prehrana i zdravlje

Sastojci hrane

Kvarenje hrane

Konzerviranje namirnica

Otrovanje hranom

Klasifikacija i proizvođači prehrambene robe

Osnovne skupine prehrambene robe u trgovini

Žitarice i njihove prerađevine

Voće, povrće, gljive i prerađevine

Šećer, med i umjetna sredstva za zaslađivanje

Meso i mesne prerađevine

Ribe i riblji proizvodi

Rakovi, glavonošci, školjkaši

Puževi, žabe i kornjače

Ulja i masti

Mlijeko i mliječni proizvodi

Jaja i proizvodi od jaja

Dijetalna hrana i dijetetske namirnice

Uživala

Alkoholna i bezalkoholna pića

Duhan i duhanske prerađevine

Proizvodnja i prerada duhana

Duhanske prerađevine

Duhan i zdravlje

Ambalaža i pakiranje

Pojam i vrste ambalaže

Vrste i oblici ambalažnih materijala

Osnovne funkcije ambalaže

Ambalaža i prirodni okoliš

Pakiranje robe

Napomene:Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: kratka izlaganja, seminarski radovi, izrada zbirke uzoraka, izrada mentalnih mapa i plakata.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaPRODAJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Prodaja robe u prodavaonici

Poznavanje predmeta opće uporabe

Poznavanje neprehrambene robe

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• stjecati osnovna znanja o ciljevima, organizaciji, planiranju i pokazateljima uspješnosti prodaje robe

• ukazivati na važnost osnovnih karakteristika neprehrambene robe

• korištenjem znanja o prirodnim, uporabnim i tržišnim svojstvima robe identificirati različite skupine neprehrambene robe

Opis modula:Modul Prodaja omogućuje polazniku stjecanje znanja i razvijanje vještina potrebnih za pripremu i izlaganje robe za prodaju u prodavaonici. Polaznik će naučiti odabrati i primijeniti različite metode i oblike prodaje te organizirati prodaju robe po posebnim uvjetima. Osim toga, polaznik će naučiti postupke i razvijati vještine mjerenja, obračunavanja, naplaćivanja, izdavanja i dostave robe kupcu, steći osnovna znanja o platnom prometu i blagajničkom poslovanju te provesti obračun i kontrolu blagajne na kraju radnog dana ili smjene.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Prodajno poslovanje (2. razred, 3 sata, 6 bodova)

Poznavanje robe (2. razred, 3 sata, 5 bodova)

Poznavanje robe (3. razred, 2 sata, 4,5 boda)Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PRODAJNO POSLOVANJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. pripremiti i izložiti robu uzimajući u obzir specifičnosti prodajnog prostora i same robe

2. isplanirati prodaju robe po posebnim uvjetima

3. izračunati troškove prodaje trgovačke robe s obzirom na vrste troška i elemente kalkulacije

4. primijeniti različite metode prodaje

5. objasniti kupcu načine i mogućnosti plaćanja i dostave robe

6. provesti obračun, naplatu i izdavanje robe

7. provesti obračun blagajne nakon završetka smjene

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Prodaja

Pojam i ciljevi prodaje

Prodajna politika (asortiman, kakvoća, cijena, način prodaje, usluga u prodaji)

Planiranje prodaje

Tajno kupovanje (mistery shopping)

Načini prodaje (osobna prodaja, prodaja na temelju uzoraka, prodaja telefonom, TV prodaja, kataloška prodaja, internetska prodaja, prodaja pomoću automata)

Sustavi praćenja zadovoljstva kupaca (reklamacije, prijedlozi, paneli, ankete)

Category management (ciljevi i procesi vođenja kategorija robe)

Primjena ECR (uspješan odgovor kupcu)

Elektronička prodaja (primjena IT-ja)

Tipovi prodavatelja u elektroničkom poslovanju

Posebni oblici prodaje (komisiona prodaja, prodaja robe u tranzitu, franšizing, lizing, prodaja iz carinskog skladišta, poslovi vezane trgovine)

Ugovor o prodaji

Pojam ugovora o prodaji robe

Bitni i ostali sastojci ugovora

Sredstva pojačanja ugovora

Mijenjanje ili raskid ugovora

Distribucija

Pojam i zadatci distribucije

Kanali distribucije

Poslovna logistika i fizička distribucija

Suvremeni oblici maloprodaje: robne kuće, supermarketi, hipermarketi

Suvremeni oblici veleprodaje: veleprodaja iz skladišta proizvođača, sajam/velesajam, veleprodaja iz vozila, robna burza, veletržnica, ‘cash and carry’

Prijevoz i osiguranje robe

Pojam i vrste prijevoza

Prijevoz robe cestom (pojam, prednosti i nedostatci, vrste prijevoznih sredstava, dokumenti)

Prijevoz robe zrakom (pojam, prednosti i nedostatci, vrste prijevoznih sredstava, dokumenti)

Prijevoz robe željeznicom (pojam, prednosti i nedostatci, vrste prijevoznih sredstava, dokumenti)

Plovidbeni prijevoz robe (pojam, prednosti i nedostatci, vrste prijevoznih sredstava, dokumenti)

Poštanski promet, vrste poštanskih pošiljki i prateća dokumentacija

Pojam i zadatci špedicije

Uloga i zadatci špeditera

Pojam i vrste osiguranja robe u prijevozu

Osnovni pojmovi u osiguranju robe:ugovor o osiguranju, svota osiguranja, rizik, osigurani slučaj, premija osiguranja, polica osiguranja

Naknada štete

Prodaja u prodavaonici

Načela i načini izlaganja robe u prodajnom prostoru

Izlaganje robe u izlogu

Metode prodaje (samoposluživanje, samoizbor, klasična prodaja)

Sredstva i načini mjerenja robe

Obračunavanje prodane robe

Načini naplaćivanja robe (gotovina, debitna kartica, ček građana, plaćanje mobilnim telefonom, plaćanje internetom, predračunom, obročna otplata)

Važnost i načini pakiranja i izdavanja robe

Uputstvo za uporabu i jamstveni list

Dostava robe kupcu

Prodaja robe po posebnim uvjetima (roba s nedostatcima, po sniženoj cijeni, po promotivnoj cijeni, po akcijskoj cijeni)

Platni promet

Pojam i vrste platnog prometa

Organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa

Tiskanice platnog prometa

Blagajničko poslovanje

Pojam i poslovi blagajničkog poslovanja

Svrha i dokumenti obračuna blagajne

Kontrola blagajne (interna i eksterna)

Kalkulacija prodajne cijene

Cijene i politika cijena u trgovini

Elementi kalkulacije

Izračun prodajne cijene robe

Napomene:Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: kratka izlaganja, seminarski radovi, izrada zbirke uzoraka, izrada mentalnih mapa i plakata.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POZNAVANJE ROBE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izdvojiti proizvode koji se koriste kao kućne potrepštine

2. izraziti važnost osobne higijene u svakodnevnom i poslovnom životu

2. objasniti papirnu konfekciju kao asortiman prodavaonice

3. nabrojiti glavne skupine kozmetičko-parfumerijske robe

4. objasniti kupcu mogućnosti uredskih strojeva za brz i konstruktivan rad u poslovnom komuniciranju

5. razlikovati tekstilne proizvode prema porijeklu, načinu dobivanja i svojstvima

6. razlikovati osobitosti kože i kožnih proizvoda

7. raščlaniti ponudu gumene robe u suvremenoj trgovini

8. objasniti važnost odgovornog zbrinjavanja ambalaže i proizvoda od plastičnih masa

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kućne potrepštine

Sredstva za pranje i čišćenje u kućanstvu

Pribor za pranje i čišćenje

Ostale kućne potrepštine

Kozmetička, parfumerijska i drogerijska roba

Općenito o kozmetičko-parfumerijskoj robi

Anatomija, kemijski sastav i tipovi kože

Sredstva za higijenu tijela

Sredstva za njegu lica

Sredstva za njegu zuba i usne šupljine

Sredstva za njegu kose

Sredstva za njegu i zaštitu tijela

Dječja kozmetika

Mirisi

Drogerijska roba (prirodna kozmetika, biljni preparati za očuvanje zdravlja, zdrava hrana, hrana za bebe, proizvodi za čišćenje i održavanje doma, modni nakit)

Papir, knjige i sredstva za pisanje

Sirovine za proizvodnju papira

Osnove tehnologije proizvodnje papira

Vrste papira u trgovini

Papirna konfekcija

Općenito o knjizi

Podjela knjiga u trgovini

Pribor za pisanje, likovno izražavanje i tehničko crtanje

Tekstilna roba

Tekstilije

Pređa i konac

Tkanine

Pletivo

Pozamanterija i netkani tekstil

Konfekcija

Posebni tekstilni proizvodi

Označivanje kvalitete i održavanje tekstilnih proizvoda

Koža, kožnata roba i krzno

Sirovine u kožarstvu

Osnove tehnologije dobivanja kože

Vrste prerađene (gotove) kože

Kožnata roba

Prirodna i umjetna krzna

Guma i gumena roba

Sirovine za proizvodnju gume

Osnove tehnologije dobivanja gume

Vrste gumene robe

Plastične mase – poliplasti

Općenito o plastičnim masama

Sirovine za proizvodnju plastičnih masa

Svojstva plastičnih masa i podjela

Osnove tehnologije dobivanja plastičnih masa

Proizvodi od plastičnih masa

Napomene:Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: kratka izlaganja, seminarski radovi, izrada zbirke uzoraka, izrada mentalnih mapa i plakata.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POZNAVANJE ROBE

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prepoznati prednosti i nedostatke tehnološkog napretka

2. identificirati važnost koju goriva imaju u svakodnevnom životu čovjeka

3. nabrojiti glavne skupine metalne robe i područje primjene

4. nabrojiti glavne skupine elektrotehničke robe i područje primjene

5. isplanirati prezentaciju i prodaju motornih vozila i njihovih dijelova

6. objasniti namjenu i sastav premaznih sredstava

7. prikazati specifičnosti prezentacije i prodaje staklene i keramičke robe

8. prepoznati funkciju osnovnih, vezivnih i izolacijskih građevinskih materijala

9. navesti specifičnosti prodaje kemijske robe za poljoprivredu

10. identificirati vrste namještaja i proizvode od drva

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Tehnologija, razvoj i ekologija

Tehnološki napredak, društveni razvoj i ekosustavi

Ekološki prihvatljiv razvoj

Energetski izvori

Energija i njezini oblici

Goriva

Alternativni izvori energije

Metali i metalna roba

Općenito o metalima

Tehnički važni metali

Obradba i površinska zaštita metala

Metalna roba

Elektrotehnička roba

Vodiči električne struje

Elektroinstalacijski, potrošni i sitni elektromaterijal

Električni kućanski aparati

Elektronički i elektroakustički proizvodi

Motorna vozila i dijelovi

Općenito o motornim vozilima

Sastavni dijelovi automobila

Motocikli

Auto-alat

Boje i lakovi

Osnovni pojmovi

Sastav, podjela i vrste premaznih sredstava

Primjena boja i lakova

Staklo i staklena roba

Općenito o staklu

Proizvodnja stakla

Staklena roba

Keramička roba

Općenito o keramičkoj robi

Osnove tehnologije keramike

Podjela keramičke robe

Građevni materijal

Osnovni ili konstrukcijski građevni materijali

Veziva

Izolacijski materijali

Kemijska roba za poljoprivredu

Mineralna gnojiva

Kemijska sredstva za zaštitu bilja

Poznavanje namještaja

Općenito o namještaju

Osnove tehnologije namještaja

Podjela namještaja prema načinu izradbe i namjeni

Glazbala, fotoaparati i fotomaterijali

Pojam i podjela glazbala

Tipovi fotoaparata

Fotografski filmovi i fotopapiri

Napomene:Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: kratka izlaganja, seminarski radovi, izrada zbirke uzoraka, izrada mentalnih mapa i plakata.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPOSLOVNA KOMUNIKACIJA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Komuniciranje u poslovnom okruženju

Evidencija poslovanja prodavaonice

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• razvijati vještine i tehnike komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji, stručnoj terminologiji, pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti

• razvijati sposobnosti poslovnog komuniciranja ističući važnost uspješnog posredovanja informacija u pisanom obliku

• prenositi sporazumijevanjem informacije, poruke i iskustva

• uvježbavati prodajni stil, poslovni rječnik i bonton

• postupno razvijati individualnom vizualizacijom osobni stil u prodaji i komunikaciji.

Opis modula:Modul polazniku omogućuje stjecanje vještina poslovnog komuniciranja. Polaznik će uvježbati prodajni stil, poslovni rječnik i bonton te individualnom vizualizacijom postupno razviti osobni stil u prodaji i komunikaciji, razviti sposobnost poslovnog komuniciranja te shvatiti važnost uspješnog posredovanja informacija u usmenom i pisanom obliku. osto tako, polaznik će se upoznati s formalnom, sadržajnom i zakonskom stranom poslovne dokumentacije u trgovini na malo, razviti vještinu i tehniku komuniciranja s posebnim naglaskom na prodajnoj komunikaciji, stručnoj terminologiji, pravilima uljudbenoga poslovnog komuniciranja koji su nužni za uspješno odvijanje poslovne aktivnosti te osposobiti se za samostalnu prodajnu komunikaciju s kupcima.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Prodajna komunikacija (1. razred, 2 sata, 6,5 bodova)

Poslovna dokumentacija (3. razred, 1 sat, 3 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PRODAJNA KOMUNIKACIJA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati elemente učinkovitog komuniciranja u skladu s poslovnim bontonom

2. objasniti načine privlačenja i zadržavanja kupaca u prodajnom prostoru

3. demonstrirati prodajni razgovor s obzirom na potrošača i predmet prodaje

4. rješavati probleme u komunikaciji uvažavajući različite sudionike u poslovnom procesu

5. koristiti načela timskog rada u svakodnevnom poslovnom procesu

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Poslovni bonton

Pojam i važnost uljudnog ponašanja u društvu

Poslovna etika i moral u gospodarstvu

Pravila etičnog ponašanja

Pozdravljanje

Upoznavanje

Rukovanje

Oslovljavanje

Ponašanje u školi i na radnom mjestu

Uljudno ponašanje u različitim dijelovima svijeta

Timski rad u poslovanju

Grupe i timovi – teorijske postavke

Prednosti i problemi rada u timu

Različiti tipovi osoba i uloge u timu

Pravila timskog rada

Prodajni razgovor

Prodajni razgovor – teorijske postavke

Priprema za prodajni razgovor

Uspostavljanje kontakta s kupcem

Ispitivanje potreba kupaca

Prezentacija proizvoda

Dopunska ponuda i zaključivanje prodajnog razgovora

Poslijekupovno zadovoljstvo kupca

Rješavanje sukoba – problemi u komunikaciji

Problemi u komunikaciji s dobavljačima, poslodavcem i suradnicima

Rješavanje prigovora kupaca tijekom prodajnog razgovora

Rješavanje reklamacija kupaca

Komunikacija s tržišnim, financijskim i sanitarnim inspektorima

Napomene:U realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u skupine od 10 do 14 polaznika. Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: kratka izlaganja, seminarski radovi, izrada zbirke uzoraka, izradamentalnih mapa i plakata.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: POSLOVNA DOKUMENTACIJA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti hodogram dokumenata u trgovini na malo

2. ispuniti tiskanice za izradbu kalkulacije cijene prilikom nabave i prodaje robe

3. sastaviti i/ili popuniti nabavnu dokumentaciju

4. popuniti prodajnu dokumentaciju

5. primjenjivati suvremenu informatičku tehnologiju u komunikaciji

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Nabavna dokumentacija

Narudžbenica

Otpremnica/dostavnica

Komisijski zapisnik

Reklamacija

Račun-faktura

Prodajna dokumentacija

Paragon blok

Ispis POS-blagajne

Gotovinski račun

Kartično poslovanje

Predračun

Ostala dokumentacija prodavaonice

Nalog za plaćanje

Specifikacija novca

Primka – zaduženje

Zapisnik o promjeni cijena

Zapisnik o otpisu

Inventurni list

Knjiga popisa

Uplatnica i isplatnica

Blagajničko izvješće

Hodogram dokumenata u trgovačkom poslovanjuShema kolanja dokumentacije između subjekata trgovačkog poslovanja
E-poslovanje u trgovini na malo

Internet trgovina

Uvjeti on-line kupnje i prodaje robe

Poslovanje putem webstranice

Poslovanje putem e-pošte

Poslovanje putem ostalih telekomunikacijskih veza

Napomene:

U realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u skupine od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.) te individualnim radom: ispunjavanje tiskanica i poslovne dokumentacije i sl.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaMARKETING U TRGOVINI
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Trgovina u marketinškom okruženju

Ponašanje potrošača

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• temeljem marketinških aktivnosti uvjeravati potrošače da se neprestano skrbi o njegovim potrebama i željama te na taj način stječe lojalni potrošač

• promatranjem, istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima razvijati vještine utjecaja na njihovo ponašanje te stjecati lojalnog potrošača.

Opis modula:Marketing u trgovini omogućuje polazniku da razmišlja prema modernim tendencijama tržišta uvažavajući konkurenciju, prilagodi elemente procesa prodaje kupcu-potrošaču, istražuje i segmentira tržište radi poboljšanja prodaje u trgovini na malo te provodi aktivnosti pospješivanja prodaje u prodavaonici na kreativan i uspješan način. Polaznik će naučiti kako promatranjem, istraživanjem i komuniciranjem s potrošačima utjecati na njihovo ponašanje i stvoriti lojalnog potrošača.
Nastavni predmeti koji se izvode u ovom modulu:

Osnove marketinga (2. razred, 2 sata, 4 boda)

Ponašanje potrošača (3. razred, 1 sat, 2 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: OSNOVE MARKETINGA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti značenje marketinga kao poslovne aktivnosti

2. opisati funkcije marketinga i segmentiranje tržišta

3. istražiti potrebe kupaca i ponudu konkurencije

4. razlikovati promidžbene aktivnosti u poslovnoj komunikaciji

5. provoditi aktivnosti unaprjeđivanja prodaje

6. izvesti prezentaciju proizvoda uvažavajući tehnike planiranja, organiziranja i kontrole te koristeći prezentacijske vještine

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Marketing kao koncepcija poslovanja

Pojam marketinga

Razvojne faze marketinga

Globalni marketing

Ekološki marketing

Funkcije marketinga

Funkcije marketinga

Proizvod

Cijena

Distribucija

Promidžba

Istraživanje tržišta nabave

Pojam istraživanja tržišta

Proces istraživanja tržišta

Metode istraživanja tržišta

Posebna područja istraživanja tržišta

Segmentacija tržišta

Pojam segmentacije tržišta

Segmentirani marketing

Struktura potrošača

Kriteriji segmentacije potrošača

Promidžbene aktivnosti u trgovini

Promocija – teorijske postavke

Osobna prodaja

Unaprjeđenje prodaje

Ekonomska propaganda

Publicitet

Odnosi s javnošću

Granične promocijske aktivnosti

Pospješivanje prodaje

Pojam i svrha pospješivanje prodaje

Pospješivanje prodaje usmjereno na robu

Pospješivanje prodaje usmjereno na prodajni prostor

Pospješivanje prodaje usmjereno na kupca

Pospješivanje prodaje usmjereno na prodavača

Poslovna etika u promidžbi

Napomene:

U realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u skupine od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, skladištima, sajmovima i sl.).

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: PONAŠANJE POTROŠAČA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati čimbenike ponašanja potrošača

2. prilagoditi odnos prema potrošačima kako bi se utjecalo na njihovo ponašanje

3. objasniti faze procesa donošenja odluke o kupnji

4. objasniti kako kupci kupuju s obzirom na njihove demografske, psihografske i druge karakteristike

5. predviđati ponašanje potrošača u kontekstu tržišnog okruženja

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Čimbenici ponašanja potrošača

Ponašanje potrošača – teorijske postavke

Model ponašanja potrošača

Društveni čimbenici ponašanja potrošača (kultura, supkultura, društveni sloj, referentne grupe, obitelj, uloge i status)

Osobni čimbenici ponašanja potrošača (životna dob, spol, zanimanje, ekonomske okolnosti, način života, osobnost, predodžba o samome sebi)

Psihološki čimbenici ponašanja potrošača (motivacija, percepcija, učenje, uvjerenje i stavovi)

Proces donošenja odluke o kupnji

Zašto kupci kupuju

Uloge u kupnji

Vrste ponašanja u kupnji

Faze procesa odlučivanja u kupnji (spoznaja potrebe, traženje informacija, ocjena alternativa, odluka o kupnji, ponašanje nakon kupnje)

Ponašanje potrošača nakon kupnje – vrjednovanje kupljenog proizvoda

Predviđanje i utjecaj na ponašanje potrošača

Važnost promatranja i ispitivanja potrošača

Razvijanje odnosa s potrošačima

Novi koncepti marketinga usmjereni na potrošača

Customer Relationship Management – upravljanje odnosima s potrošačima (definiranje CRM-a)

Cilj upravljanja odnosa s potrošačima (svrha i nužnost razvijanja odnosa s potrošačima)

Provedba CRM-a – upravljanja odnosa s potrošačima

Stvaranje lojalnog potrošača

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaTRGOVAČKA PRAKSA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacije

Skladištenje robe

Nabava i evidencija robe

Ponuda i prodaja robe, obračun

Naplata i izdavanja robe

Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• osposobljavati se za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje

• steći znanje, vještinu i navike korištenja osobnih zaštitnih sredstava, uvidjeti važnost mjera zaštite na radu

• razviti sposobnost obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa

• razviti praktičnim radom osjećaj odgovornosti za obavljeni posao

• naučiti čuvati resurse kojima se koriste pri radu

• ocijeniti važnost osobne higijene

• razviti ekološku svijest

• uočiti mogućnost daljnjega profesionalnog razvoja u struci

• svladati radne procese i tehniku poslovanja u skladištu

• skladištiti robu na temelju različitih kriterija

• rukovati alatima i uređajima u skladištu

• spriječiti gubitke na robi i evidentirati promjene na zalihama

• svladati radne procese i tehniku poslovanja u prodavaonici

• upoznati postupke povezane s opskrbom prodavaonice robom

• riješiti probleme pri preuzimanju robe

• kalkulirati maloprodajne cijene

• popisati robu

• vježbati izračun maloprodajne cijene robe

• razviti vještine vođenja prodajnog razgovora

• uvažiti potrebe pojedinog kupca

• sudjelovati u estetskom oblikovanju prodajnog prostora

• osposobiti za samostalno i sigurno obavljanje poslova i radnih zadataka za buduće zanimanje

• steći znanja, vještina, navika i stavova radom u prodavaonici

• obaviti radne zadaće u zanimanju

Opis modula:Trgovačka praksa uključuje stecanje znanja, vještina, navika i stajališta radom u prodavaonici. Polazniku omogućuje da uz minimalno vrijeme uvođenja u rad samostalno obavlja radne zadaće, ovlada radnim procesima i tehnikama poslovanja prodavaonice, postupcima povezanim s opskrbom prodavaonice robom. Osim toga, polazniku omogućuje stjecanje vještina u procesu prodaje robe kupcu te znanja, vještina i navika prilikom korištenja osobnih zaštitnih sredstava, kao i osjeta važnosti mjera zaštite na radu. Polazniku omogućuje razvijanje sposobnosti obavljanja radnih zadataka na siguran način uz poštovanje zakonskih propisa i osjećaja odgovornosti za obavljeni posao te čuvanje resursa kojim se koristei pri radu. Također, omogućuje polazniku ocijeniti važnost osobne higijene, razviti ekološku svijest te uočiti mogućnost daljnjega profesionalnog razvoja u struci.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:

Trgovačka praksa (1. razred, 4 sata, 11 bodova)

Trgovačka praksa (2. razred, 7 sati, 17 bodova)

Trgovačka praksa (3. razred, 14 sati, 24 boda)


Nastavni predmeti po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: TRGOVAČKA PRAKSA

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. koristiti pravila zaštite na radu

2. opisati robu koja se prodaje u prodavaonici (hrana)

3. navesti načela unaprjeđenja prodaje

4. pripremiti i izložiti robu za prodaju uzimajući u obzir alate upravljanja kategorijama (Category Management)

5. provoditi higijenske mjere u skladu sa zakonskim propisima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Sigurnost na radu i zaštita okoliša

Pojam i važnost zaštite na radu

Zakonsko uređenje i pravila zaštite na radu

Sigurnost i zaštita zdravlja pri radu u trgovini

Opasnosti pri otvaranju i skidanju ambalaže

Opasnosti pri prenošenju robe

Opasnosti pri prijevozu robe

Pravilno slaganje i sortiranje robe

Opasnosti na površinama za kretanje

Pravilno korištenje pribora pri posluživanju

Pravilno rukovanje strojevima i uređajima pri radu

Opasnosti pri pakiranju robe

Opasnosti od boja, lakova i kemikalija

Osobna zaštitna sredstva

Ozljede na radu i profesionalne bolesti

Pružanje prve pomoći ozlijeđenoj osobi

Opasnosti od požara i eksplozija

Opasnosti od električnog udara

Znakovi sigurnosti

Provođenje higijenskih mjera

Higijena i urednost prodavača

Zakonski propisi o higijeni

Održavanje higijene i čistoće prodajnog prostora

Održavanje higijene i čistoće skladišnog prostora

Održavanje higijene i čistoće pomoćnih prostorija

Tekuće čišćenje i čišćenje na kraju radnog vremena

Zaštitna odjeća i pribor za održavanje čistoće

Djelovanje sredstava za čišćenje na robu i opremu

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Poznavanje prodavaonice

Vanjske oznake i uređenje prodavaonice

Unutrašnje uređenje prodavaonice

Osoblje u prodavaonici i njihove radne zadaće

Radno mjesto i zadaće polaznika u prodavaonici

Odgovoran odnos prema radu i radnim obvezama

Savjestan odnos prema robi i opremi prodavaonice

Korektan odnos prema ostalim djelatnicima prodavaonice

Korištenje i održavanje aparata, strojeva i uređaja u prodavaonici

Način rada i mogućnosti korištenja aparata prodavaonice

Način rada i mogućnosti korištenja strojeva prodavaonice

Način rada i mogućnosti korištenja uređaja prodavaonice

Pravilno rukovanje aparatima, strojevima i uređajima

Čišćenje i održavanje aparata, strojeva i uređaja

Redovita provjera i održavanje sprava za mjerenje robe

Poznavanje prehrambene robe*

Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni

Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi

Poznavanje naziva, cijene, količine i kakvoće robe

Poznavanje načina uporabe robe

Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad namirnicama

Izlaganje robe

Odvajanje robe od transportne ambalaže

Čišćenje i dotjerivanje primljene robe

Razvrstavanje i kompletiranje primljene robe

Označivanje robe oznakom cijene, kakvoće i podrijetla

Sortiranje robe prema vrstama ili srodstvu

Sortiranje robe prema namjeni i povezanosti u uporabi

Slaganje robe prema rokovima valjanosti

Slaganje robe prema količini i kvaliteti

Izlaganje robe s posebnim svojstvima

Smještaj robe na police i u rashladne vitrine

Smještaj robe na ostala mjesta za izlaganje robe

Opća pravila izlaganja robe u prodajnom prostoru

Kombiniranje različitih načina izlaganja

Poštivanje načela izlaganja robe

Pričvršćivanje cijena na policu

Lijepljenje cijena na robu

Provođenje aktivnosti merchandisinga

Primjena načela category managementa

Izlaganje robe u izlogu korištenjem dekorativnih sredstava

Napomene:

Nastavni proces izvodi se praktičnom nastavom, a dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet ostalim tipovima prodavaonicama i veleprodajnim skladištima).

Robne grupe koje je potrebno obraditi: mlinski i pekarski proizvodi; voće i voćne prerađevine; povrće i povrtne prerađevine; šećer, med i ostala sladila; konditorski proizvodi; meso i mesne prerađevine; riba i riblje prerađevine; ulja i masti; mlijeko i mliječne prerađevine; jaja; dijetetski proizvodi i funkcionalna hrana; kava, kavovine i čaj; začini i mirodije; voda; bezalkoholna gazirana pića; pivo; vino; jaka alkoholna pića.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: poslovna vještina (promatranje polaznika na praktičnom radu), strukovne vježbe (usmene i pisane praktične vježbe), odnos prema radu (pohađanje praktične nastave i izvršavanje zadataka).

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv nastavnog predmeta: TRGOVAČKA PRAKSA

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. prilagoditi mjesto za preuzimanje robe u skladištu s obzirom na vrstu robe i skladišni prostor

2. demonstrirati načine skladištenja robe prema vrsti i namjeni

3. provesti evidenciju robe u skladištu u skladu s evidencijom ulaza i izlaza

4. primijeniti pravila manipulacije robom u skladištu

5. organizirati otpremu robe iz skladišta

6. utvrditi stanje zaliha robe

7. naručiti robu u prodavaonici u skladu s pravilima poslovnog komuniciranja

8. preuzeti naručenu robu prema prispjeloj dokumentaciji

9. izračunati nabavnu cijenu

10. evidentirati promjenu stanja na zalihama

11. provoditi popis robe – inventuru

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Skladištenje robe

Alati i uređaji za skladištenje robe

Postupci pri skladištenju robe

Komisioniranje robe

Slaganje robe na paletu

Utjecaj mikroklimatskih uvjeta na postojanost robe

Skladištenje robe s obzirom na vanjske utjecaje

Skladištenje robe prema roku valjanosti

Skladištenje robe s obzirom na vrstu i količinu

Skladištenje robe na police i palete

Skladištenje robe u hladnjače i komore

Istovar robe u prodavaonici

Korištenje sredstava unutrašnje otpreme

Način praćenja zaliha robe u skladištu

Korištenje podataka iz skladišne evidencije

Vrste šteta koje mogu nastati na robi u skladištu

Sprječavanje gubitaka na robi u skladištu

Inventura robe

Važnost inventure i kontrole poslovanja

Vrste popisivanja robe i propisna dokumentacija

Pripremanje prodavaonice i robe za inventuru

Rad povjerenstva za inventuru

Obavljanje popisa robe – inventure

Popisivanje ambalaže

Popunjavanje inventurne liste

Objašnjenje utvrđenog viška ili manjka pri inventuri

Poznavanje predmeta opće uporabe**

Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni

Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi

Poznavanje naziva, cijene, količine i kakvoće robe

Poznavanje načina uporabe robe

Poznavanje i primjena propisa o zdravstvenom nadzoru nad predmetima opće uporabe

Naručivanje robe

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg dobavljača

Vođenje evidencije o dobavljačima i naručenoj robi

Korištenje podataka iz nabavne dokumentacije

Preuzimanje robe

Priprema prostora za smještaj naručene robe

Uporaba sredstava za unutrašnje prenošenje robe

Preuzimanje robe po količini i kakvoći

Korištenje podataka iz prispjele dokumentacije

Postupanje u slučaju problema pri preuzimanju robe

Dokumentacija nabave

Narudžbenica

Otpremnica i dostavnica

Komisijski zapisnik

Reklamacija

Zapisnik o promjeni cijene

Zapisnik o otpisu

Kalkulacija cijene

Elementi kalkulacije cijena u prodavaonici

Izračun maloprodajne cijene

Korištenje podataka iz kalkulacije cijena

Sastavljanje cjenika i postavljanje u prodavaonici

Zakonske obveze u vezi s označivanjem robe cijenom

Napomene:Nastavni proces izvodi se kroz praktične vježbe u radnom procesu i sadržaje koje nameće pružanje trgovačke usluge. Potrebno je što više povezivati teorijska i praktična znanja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: poslovna vještina (promatranje polaznika na praktičnom radu), strukovne vježbe (usmene i pisane praktične vježbe), odnos prema radu (pohađanje praktične nastave i izvršavanje zadataka).

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Naziv nastavnog predmeta: TRGOVAČKA PRAKSA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izračunati maloprodajnu cijenu robe s obzirom na porezne propise i ambalažne naknade

2. pripremiti i izložiti robu prema načelima izlaganja robe

3. opisati robu koja se prodaje u prodavaonici

4. provoditi prodajni razgovor uvažavajući potrebe kupca

5. posluživati kupca uvažavajući predmet prodaje

6. identificirati elemente estetskog oblikovanja prodavaonice

7. koristiti POSblagajnu prilikom obračuna i naplate robe

8. objasniti kupcu načine plaćanja i dostave robe

9. primijeniti pravila pakiranja robe prema željama kupca

10. provesti izdavanje i organizirati dostavu robe u svrhu stvaranja pozitivnog poslijekupovnog raspoloženja

11. provesti obračun blagajne nakon završetka smjene

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Savjetovanje i posluživanje kupaca

Utvrđivanje želje kupca u vezi s robom koju želi kupiti

Davanje kupcu podataka o robi (vrsta, naziv, cijena…)

Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju traži

Davanje kupcu dopunskih obavijesti o robi koju ne traži (a mogla bi zadovoljiti kupčeve potrebe)

Prodaja robe kupcu u prodavaonici/na odjelu klasičnog tipa

Prodaja robe kupcu pri samoizboru

Prodaja robe kupcu pri samoposluživanju

Prodajna prezentacija, mjerenje i obračunavanje robe

Pakiranje i izdavanje robe kupcu

Usluge koje prodavač može učiniti kupcu u granicama uobičajenih i dopuštenih normi

Prodajni razgovor

Ponašanje prodavača prema kupcu (doček, uljudnost, uslužnost, taktičnost, optimizam, prijaznost, ispraćaj)

Razlikovanje tipova kupaca

Prodajni razgovor s kupcem

Ispravno reagiranje na kupčeve prigovore

Dopunska ponuda i prodaja

Način očuvanja stalnih kupaca i stjecanje novih kupaca

Vrste reklamacija kupaca

Način ponašanja prodavača prilikom primanja reklamacije

Utvrđivanje opravdanosti reklamacije kupca

Rješavanje reklamacija

Promidžbene aktivnosti u prodavaonici

Pospješivanje prodaje u prodavaonici

Organizacija i provođene degustacije

Povećanje prometa robe putem demonstracija

Upućivanje kupaca u pogodnosti iz akcijskog kataloga

Razlozi i vrste prigodnih prodaja

Priprema robe i mjesta za prigodnu prodaju

Estetsko oblikovanje prodavaonice

Izradba natpisa s uputama i cijenama robe

Uređivanje prostora za izlaganje robe ili izloga

Pomagala i tehnika estetskog oblikovanja prodavaonice

Uređivanje prodavaonice za posebne prigode

Čišćenje robe i zaštita robe u izlogu

Održavanje ritma promjene i zanimljivosti izloga

Poznavanje neprehrambene robe**

Poznavanje robe prema svojstvima i namjeni

Poznavanje i obrazloženje svih ambalažnih oznaka na robi

Poznavanje naziva, cijene, količine i kakvoće robe

Poznavanje načina uporabe robe

Specifičnosti svojstava i načina prodaje robe

Obračun i naplata prodane robe – rad na POS-blagajni

Načini plaćanja u maloprodaji

Ponašanje prodavača-blagajnika pri naplati robe

Plaćanje robe gotovim novcem

Plaćanje robe debitnom i kreditnom karticom

Prodaja robe na predračun

Prodaja robe na malo s obročnom otplatom

Rad na POSblagajni

Rad na EFT-POS sustavu

Obračun blagajne

Dokumentacija prodaje

Račun-isječak vrpce

Paragon-blok

Gotovinski račun

Račun R-1 i R-2

Nalog za plaćanje i specifikacija novca

Blagajničko izvješće

Pakiranje i izdavanje robe kupcu

Materijali za pakiranje

Tehnike pakiranja ovisno o vrsti robe

Slaganje i zamatanje prodane robe

Izdavanje robe kupcu

Aranžiranje robe

Prigodno pakiranje robe

Skupno pakiranje robe

Pomagala i tehnika aranžiranja robe

Pakiranje i uljepšavanje poklona

Napomene:Nastavni proces izvodi se kroz praktične vježbe u radnom procesu i sadržaje koje nameće pružanje trgovačke usluge. Potrebno je što više povezivati teorijska i praktična znanja.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: poslovna vještina (promatranje polaznika na praktičnom radu), strukovne vježbe (usmene i pisane praktične vježbe), odnos prema radu (pohađanje praktične nastave i izvršavanje zadataka).

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.2.2.3. Izborni strukovni moduli

Naziv modulaEKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeEkologija i održivi razvoj
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• uočavati važnosti prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi

• odabrati ekološke standarde primjenjive u životnoj i radnoj sredini

Opis modula:Ekologija i održivi razvoj upoznaje polaznika s ekologijom kao biološkom znanstvenom disciplinom koja se bavi proučavanjem međusobnih odnosa živih bića te njihova odnosa prema okolišu u kojemu se nalaze, definira osnovne pojmove ekologije i ulogu samoregulacijskih procesa u biosferi te ističe važnost prirodnog potencijala Zemlje i odnosa čovjeka prema prirodi. Polaznik će spoznati uzroke i posljedice prekomjernog iskorištavanja prirodnih bogatstava, objasniti dosadašnji tehnološki razvoj koji karakterizira jednosmjeran tijek proizvodnih aktivnosti i zabrinjavajuće onečišćenje okoliša, objasniti pojam i ciljeve održivog ili ekološki prihvatljivog razvoja na globalnom i nacionalnom planu te značajke transfera tehnologija, upoznati se sa zakonskim propisima o zaštiti okoliša te mogućnostima primjene ekoloških standarda u životnoj i radnoj sredini te objasniti institucionalni sustav dodjele znaka zaštite okoliša nekom proizvodu u robnoj skupini te ekološku prihvatljivost kao dodatnu kvalitetu proizvoda.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Ekologija i održivi razvoj (1. razred, 2 sata, 2 boda)


Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. opisati ekologiju kao biološku i interdisciplinarnu znanost

1. objasniti značenje ekoloških čimbenika i njihov utjecaj na živi svijet

2. objasniti povezanost ekologije i tehnološkog razvoja

3. opisati osnovne elemente zaštite prirode i primjenu ekoloških standarda

4. prepoznati tržišne instrumente u svrhu zaštite okoliša – ekološki porez

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Ekologija kao znanost

Definicija i razvoj ekologije

Osnovni pojmovi ekologije

Ekološki čimbenici

Abiotički ekološki čimbenici

Biotički ekološki čimbenici

Ekološka valencija

Ekosustavi

Vodeni ekosustavi

Kopneni ekosustavi

Kruženje tvari i protok energije u ekosustavu

Utjecaj čovjeka na biosferu

Stanje svjetskog ekosustava

Ekologija i tehnološki razvoj

Općenito o tehnologiji

Tehnološki procesi

Tehnološki razvoj i ekosustavi

Ekološka globalizacija

Ekološko prihvatljiv ili održivi razvoj

Pojam i osnovne značajke održivog razvoja

Agenda 21, povijesni dokument UN o održivom razvoju u 21. stoljeću

Ciljevi ekološko prihvatljivog razvoja

Integralna zaštita okoliša

Transfer tehnologije u funkciji zaštite okoliša

Održivi razvoj i trgovina

Ekološka politika i primjeri poslovanja prema načelima održivog razvoja u RH

Zakonodavstvo u zaštiti okoliša, standardi i znak zaštite okoliša

Međunarodne konvencije o zaštiti okoliša

Zakonska regulativa u RH

Međunarodne norme iso 14 000

Internet u zaštiti okoliša

Znak zaštite okoliša

Provedba zakonskih propisa u radnoj sredini

Provođenje tržišnih instrumenata u svrhu očuvanja okoliša

Napomene:

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (komunalna poduzeća, tehnološki parkovi, institucije za ekologiju i sl.).

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaKREATIVNOST U POSLOVANJU
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeKreativnost u poslovanju
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:• stvarati samopouzdanje u osobnu kreativnost, razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja.
Opis modula:Modul Kretivnost u poslovanju omogućuje polazniku razvijanje samopouzdanja te osobne kreativnosti, razmatranje izazova i prednosti kreativnog ponašanja te istraživanje svoje osobne mentalne preferencije. Polaznik će naučiti cijeniti sinergijski učinak timske ili organizacijske kreativnosti, spoznati uobičajene mentalne blokove koji sprječavaju kreativno reagiranje i tehnike njihova otklanjanja, primijeniti specifične tehnike za poticanje kreativnih ideja i rješenja, razviti strategije primjene kreativnih rješenja te razviti strategije stvaranja i održavanja kreativno-stimulativne klime.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Kreativnost u poslovanju (1. razred, 2 sata, 2 boda)Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: KREATIVNOST U POSLOVANJU

Razred: prvi (1.)

U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. objasniti ulogu kreativnosti u poslovanju

2. opisati povezanost kreativnosti i inovativnosti

3. primijeniti tehnike za razvoj kreativnosti

4. rješavati poslovne situacije na kreativan način

5. identificirati zapreke u kreativnosti

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Kreativnost – uvodni pojmovi

Kreativnost – definicija

Faze kreativnog procesa

Kreativnost i inovativnost

Važnost kreativnosti u poslovanju

Tehnike kreativnog razmišljanjaTehnike kreativnog razmišljanja – definicija, primjena: brainstorming, metoda asocijacije, metoda metafore, mentalna mapa
Metode kreativnog djelovanjaMetode kreativnog djelovanja: demonstracija, vježbe, diskusija, individualni i grupni rad
Kreativnost u poslovanjuKreativnost u poslovanju – vježba
Zapreke kreativnosti

Pogrješke u odabiru ideja

Pogrješke u primjeni ideja

(Ne)informiranost

Međuljudski odnosi

Neuspjeh

Odbijanje

Strah

Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeAranžiranje i estetsko oblikovanje
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:

• stjecati znanja i vještine za estetski usklađena i primjerena pakiranja i izlaganja robe

• unaprjeđivati način prodaje

• razvijati sposobnosti kreiranja vizualnog identiteta prodavaonice.

Opis modula:Polaznik će ovladati praktičnim vještinama i usvojiti znanja o vrsti, svojstvima i načinu uporabe različitih materijala u svrhu što kvalitetnije usluge kupca, poticati na kreativnost, samostalnost, inicijativu, promišljati i planirati prostornu organizaciju svoga radnog mjesta, steći konkretna znanja i vještine koja će im uvelike olakšati poslovanje te nametnuti se na zahtjevnom i prenapučenom tržištu originalnim idejama, što će biti temelj za ostvarivanje uspješnoga prodajnog procesa.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Aranžiranje i estetsko oblikovanje (2. razred, 2 sata, 2 boda)Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: ARANŽIRANJE I ESTETSKO OBLIKOVANJE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. izraziti važnost promotivne funkcije pakiranja

2. primijeniti tehnike pakiranja

3. provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje vanjskoga vizualnog identiteta prodavaonice

4. provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje unutarnjega vizualnog identiteta prodavaonice

5. promovirati vizualnu komunikaciju s potrošačima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Elementi oblikovanja

Elementi oblikovanja

Pribor i tehnička pomagala

Aranžiranje i estetsko oblikovanje prehrambenih proizvoda

Aranžiranje i oblikovanje prehrambene robe: voća i povrća, konditorskih proizvoda, slatkiša, mesnih proizvoda, ribljih proizvoda, mliječnih proizvoda…

Pakiranje proizvoda

Aranžiranje i estetsko oblikovanje kozmetičkih proizvoda

Aranžiranje i oblikovanje kozmetičke robe: preparativne kozmetike, dekorativne kozmetike, parfema…

Pakiranje proizvoda

Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira, papirnih artikla, knjiga

Aranžiranje i estetsko oblikovanje papira, papirnih artikla, knjiga

Pakiranje proizvoda

Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske, muške i dječje konfekcije

Aranžiranje i estetsko oblikovanje ženske, muške i dječje konfekcije

Pakiranje proizvoda

Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih, porculanskih i keramičkih proizvoda

Aranžiranje i estetsko oblikovanje staklenih, porculanskih i keramičkih proizvoda

Pakiranje proizvoda

Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električnih aparata

Aranžiranje i estetsko oblikovanje metalne robe i električna robe u trgovini

Pakiranje proizvoda

Uređenje izložbenog i prodajnog prostora

Izlog – vrste

Oblikovanje izložbenog prostora – vježbe

Suvremeni trendovi izlaganja robe

Kreativna organizacija prostora: ambijent, interijer, ozračje, ulaz i izlaz

Primijeniti znanje u praktičnim primjerima

Povijest aranžiranja, estetskog oblikovanja i uređenja prostora

Povijest aranžiranja i uređenja prostora

Škole aranžiranja

Stilovi aranžiranja

Napomene:

Dio sadržaja realizira se terenskom nastavom (posjet prodavaonicama, sajmovima i sl.).

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaPREZENTACIJSKE VJEŠTINE
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijePrezentacijske vještine
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:• upoznavati polaznike s temeljnim načelima koja određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju.
Opis modula:Modul Prezentacijske vještine omogućit će polazniku upoznati temeljne činitelje koji određuju uspješan javni nastup ili prezentaciju. Polaznik će usvojiti pravila za uspješno izvođenje prezentacije, govor tijela, korištenje glasa i kontakt očima, stati ispred slušatelja i prenijeti mu poruku tako da zaživi u njegovim mislima, dobiti uvid u vlastite prednosti pri javnom nastupu, na koji način mogu unaprijediti i vještine prezentacije te steći osobno iskustvo te usavršiti vještine prezentacije.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Prezentacijske vještine (2. razred, 2 sata, 2 boda)


Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta: PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

Razred: drugi (2.)

U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. planirati prezentaciju i procijeniti slušatelje

2. organizirati prezentaciju primjenjujući verbalnu i neverbalnu komunikaciju

3. prepoznati potrebe kupaca primjenom različitih tehnika komuniciranja

4. koristiti razne stilove vođenja prezentacije

5. prezentirati i kontrolirati izvedbu prezentacije

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Komunikacija i prezentacija – osnovni pojmovi

Komunikacija – pojam i vrste

Verbalna komunikacija: jezik, formalnost jezika, jasnoća izražavanja

Neverbalna komunikacija: vrste, funkcije, neverbalna izražajnost, nesklad između verbalne i neverbalne komunikacije

Prezentacija – osnovni pojmovi

Prezentacija – pojam, ciljevi, vrste

Karakteristike prezentacije

Elementi prezentacije

Osnovni elementi prezentacije

Publika, prostor, vrijeme, vizualna sredstva, prezentator

Prezentacijske vještine

Prezentacijske vještine – osobni pristup, govor tijela, glasovne sposobnosti

Stilovi vođenja prezentacije

Trema, strah, nelagoda – neprijatelji ili saveznici

Faze prezentacijskog procesa

Definiranje ciljeva i osnovne poruke

Analiziranje publike i okolnosti

Razvijanje logičke strukture

Početak – tijelo – zaključak

Korištenje audiovizualnih pomagalaAudiovizualna pomagala – ploča, brošure, flip – chart, projektor, video, računalo, audioaparati
Prezentacija

Ključne točke strukture prezentacije

Definiranje ciljeva

Dojmljiv nastup

Poznavanje slušatelja

Efektno zaključivanje

Analiza prezentacije

Pitanja, primjedbe i napadi – kako reagirati?

Analiza publike

Uspješna i neuspješna prezentacija – analiza

Pogreške u prezentaciji

Pogreške u prezentaciji

Uzroci loše prezentacije

Karakteristike uspješne prezentacije

Izradba akcijskog planaIzradba akcijskog plana poboljšanja
Napomene:Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.
Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.Naziv modulaUPRAVLJANJE PRODAVAONICOM
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeUpravljanje prodavaonicom
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:• upoznavati organizacijske vještine, vještine vođenja i kontrole te vođenja poslovne dokumentacije i standarda na razini prodavaonice.
Opis modula:Modul Upravljanje prodavaonicom polazniku omogućuje povezivanje odgovarajućih elemenata – poslovne politike gospodarskog subjekta u cjelini, susretljivost prema kupcima, vođenje brige o zaposlenicima, pravilno vođenje poslovne dokumentacije, kontrola i način upravljanja zalihama, naručivanje robe, kontrola kvalitativnog i kvantitativnog preuzimanja robe, pravilno označivanje prodajnih cijena i sigurnosti na radnom mjestu. Polaznik će provoditi i kontrolirati sve procedure vezane uz ISO standarde, a unutar prehrambenih prodavaonica i HACCP sustava, upoznati će se s organizacijskim vještinama, vještinama vođenja i kontroliranja, steći će znanja i vještine u vođenju poslovne dokumentacije u prodavaonici, poznavati će odgovarajuće standarde i sustave na razini prodavaonice te će posvetiti pozornost koordinaciji radnih zadataka u okviru izvršitelja posla, voditelja i neposrednog rukovoditelja.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Upravljanje prodavaonicom (3. razred, 2 sata, 2 boda)


Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta UPRAVLJANJE PRODAVAONICOM

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. organizirati radne procese u prodavaonici u cilju pospješivanja poslovanja u cjelini

2. naručiti robu u skladu s kontrolom zaliha

3. provesti kontrolu preuzimanja, skladištenja i označivanja robe

4. provesti kontrolu poslovne dokumentacije prodavaonice

5. organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja

6. kontrolirati sve procese povezane s ISO standardima i HACCP sustavima

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Organizacija poslovanja u prodavaonici

Pojam, elementi i ciljevi organizacije

Radni zadatci u prodavaonici

Koordinacija radnih zadataka u prodavaonici

Vještine upravljanja i vođenja

Osnovne postavke upravljanja ljudskim resursima

Osnovne vještine vođenja

Vještina motiviranja – faktori utjecaja na ponašanje zaposlenih; Strategija motiviranja

Vještine komuniciranja – vještine ovladavanja problemima, rješavanje reklamacija kupaca

Vještine razvoja podređenih – mentorstvo, metoda stimulacije...

Poslovni procesi i evidencije u prodavaonici

Postupak kontrole zaliha i naručivanje robe

Postupak preuzimanja robe

Evidencija primljene i preuzete robe

Kontrola skladištenja robe

Proces prodaje i naplate robe

Evidencija prodane robe

Evidencija povišenja i sniženja cijena

Evidencija otpisa i povrata robe

Knjiga popisa

Kontrola poslovanja prodavaonice provođenjem popisa robe u prodavaonici

Blagajničko poslovanje i kontrola blagajne

Vještine kontroliranja

Vrste vještina kontroliranja

Pokazatelji aktivnosti – obrtaj zaliha, obrtaj tekuće aktive

Kontrola nenaplaćenih potraživanja-obrtaj neto potraživanja

Kontrola ostvarenja plana prodaje za prodavaonicu

Sustavi upravljanja sigurnošću i kvalitetom

ISO standardi

Pojam i značenje certifikata

HACCP sustav

Napomene:

Dio sadržaja realizira se posjetama prodavaonicama, edukacijskim centrima, a posebnu pozornost treba posvetiti rješavanju problema simulacijom konkretnih zadataka.

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Naziv modulaODNOSI S KUPCIMA
Popis strukovnih skupova ishoda učenja iz standarda kvalifikacijeOdnosi s kupcima
Kako učiti i raditi s ovim modulom
Cilj modula:• razvijati sposobnosti samostalnog i uspješnog komuniciranja s kupcem.
Opis modula:Odnosi s kupcima uključuju razvoj uspješne komunikacije s kupcem, poticanje kreativnog rješavanja problema te reagiranje na različite (pozitivne i negativne) situacije potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
Nastavni predmet koji se izvode u ovom modulu:Odnosi s kupcima (3. razred, 2 sata, 2 boda)Nastavni predmet po razredu i ishodima učenja

Naziv nastavnog predmeta ODNOSI S KUPCIMA

Razred: treći (3.)

U trećem razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. razlikovati stilove komunikacije u poslovnom okruženju

2. razviti pozitivno okruženje među sudionicima prodajnog procesa

3. prepoznati potrebe i želje kupaca tijekom prodajnog razgovora

4. razviti pozitivnu komunikaciju kako bi se uspostavio odnos povjerenja s kupcem

5. demonstrirati tehnike reagiranja na nepredviđene situacije i nezadovoljne kupce

Razrada
Nastavne cjelineRazrada Nastavne teme
Komunikacija

Komunikacija – pojam i značenje uspješne komunikacije

Vrste komunikacije

Pogrješke u komunikaciji

Odnos prema kupcu

Komuniciranje i odnos prema kupcu – uvod u program

Potrebe kupaca u suvremenom prodajnom procesu

Komunikacije s kupcima – prikupljanje informacija

Prodavač – izgled, nastup, očekivanja

Odnos prema samom sebi i okolini, izgled, stav, ponašanje

Značaj prvog dojma

Stvaranje ugodnog ozračja

Aktivno slušanje

Prezentiranje – osobni pristup, pristup profesor-polaznik, pristup partner-partner

Pogrješke u odnosu prema kupcima

Pogrješke u odnosu s kupcima

Savladavanje gužve

Problematični kupci

Upravljanje osjećajima

Socijalna inteligencija

Napomene:

Pri realizaciji vježbi razredni odjel dijeli se u grupe od 10 do 14 polaznika.

Dio sadržaja realizira se posjetama prodavaonicama, edukacijskim centrima, a posebnu pozornost treba posvetiti rješavanju problema simulacijom konkretnih zadataka.

Ostalo
Metode i oblici rada:

Metode: verbalne metode, vizualne metode, prakseološke metode, metode aktivnog učenja, metode učenja stvaranjem.

Oblici: frontalni rad, individualni rad, rad u parovima, rad u skupini.

Napomena: Izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik prema nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima.

Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika:

Elementi: usvojenost nastavnih sadržaja, primjena znanja, samostalnost u radu.

Oblici: usmena provjera, pisana provjera, seminarski rad, projektni zadatak, e-učenje.

Literatura
Literatura za polaznike:Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.


2.2.4. Završni rad

Provodi se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017) i Pravilnika o izradbi i obrani završnoga rada (»Narodne novine«, broj 118/2009).

3. OKRUŽENJE ZA UČENJE

Ustanova za strukovno obrazovanje i prostori poslodavaca

4. KADROVSKI UVJETI

Nastavni predmetNastavnikIzobrazba*
Hrvatski jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor hrvatskog jezika i književnosti

• profesor jugoslavenskih jezika i književnosti

• diplomirani kroatolog

• profesor hrvatske kulture

• diplomirani komparatist književnosti ili profesor komparativne književnosti (pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu)

• profesor jugoslavenskih jezika i književnosti sa smjerom animacija kulture (diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci do 1991. Godine, pod uvjetom da ima položen razlikovni ispit iz hrvatskog jezika na tom fakultetu)

• magistar hrvatskog jezika i književnosti

• magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti

• magistar kroatologije

• magistar edukacije kroatologije

• magistar kroatistike i južnoslavenskih filologija

Engleski jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor engleskog jezika i književnosti

• magistar edukacije (nastavnički smjer) engleskog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

• magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Njemački jezik• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor njemačkog jezika i književnosti

• magistar edukacije (nastavnički smjer) njemačkog jezika (i književnosti)

• magistar prevoditelj ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

• magistar filolog ukoliko ima položenu pedagoško-psihološko-metodičku naobrazbu

Povijest• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• diplomirani povjesničar

• profesor povijesti

• magistar edukacije povijesti

• profesor geografije i povijesti

• magistar edukacije geografije i povijesti

Geografija• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor geografije

• profesor geografije i povijesti

• profesor geografije i geologije

• diplomirani geograf

• profesor geografije i drugog predmeta

• magistar edukacije geografije

• magistar edukacije geografije i povijesti

• magistar edukacije geografije i drugog predmeta

Katolički vjeronauk• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• diplomirani vjeroučitelj

• diplomirani kateheta – profesor vjeronauka/magistar religiozne pedagogije i katehetike

• diplomirani teolog/magistar teologije

Etika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor filozofije

• magistar edukacije filozofije

• diplomirani filozof

• magistar filozofije

• profesor sociologije

• magistar sociologije

• diplomirani politolog

• magistar politologije

• diplomirani teolog

• magistar teologije

• diplomirani kateheta

• magistar religiozne pedagogije i katehetike

• profesor hrvatske kulture

• magistar edukacije kroatologije

• diplomirani kroatolog

• magistar kroatologije

• profesor religijske kulture

• magistar edukacije religijskih znanosti

• diplomirani religiolog

• magistar religijskih znanosti

Politika i gospodarstvo• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• profesor sociologije, magistar sociologije

• diplomirani politolog, magistar politologije

• diplomirani ekonomist, magistar ekonomije

• diplomirani pravnik, magistar prava

Tjelesna i zdravstvena kultura• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar kineziologije

• profesor kineziologije

• profesor tjelesnog odgoja

• profesor fizičke kulture

• profesor fizičkog odgoja

Matematika• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• magistar edukacije matematike

• magistar matematike

• magistar edukacije matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar edukacije matematike i fizike

• magistar edukacije fizike i matematike

• profesor matematike

• diplomirani inženjer matematike

• profesor matematike i informatike

• diplomirani inženjer računarstva i matematike

• profesor matematike i fizike

• profesor fizike i matematike

Osnove informatike

• nastavnik općeobrazovnog predmeta

• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar inženjer elektrotehnike

• magistar inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• magistar inženjer elektronike i računalnog inženjerstva

• magistar inženjer računarstva

• magistar inženjer komunikacijske i informacijske tehnologije

• magistar inženjer automatike i sustava

• magistar profesor matematike i informatike

• magistar računarstva i matematike

• magistar informatike

• magistar edukacije informatike

• magistar edukacije informatike i tehnike

• magistar edukacije informatike i matematike

• magistar edukacije fizike i informatike

• magistar informacijskih znanosti

• stručni specijalist inženjer računarstva

• stručni specijalist inženjer elektrotehnike

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• diplomirani inženjer elektrotehnike

• diplomirani inženjer računarstva

• profesor matematike i informatike

• profesor informatike

• diplomirani informatičar

• profesor elektrotehnike

• stručni specijalist računarstva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist inženjer informacijskih tehnologija

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije

• sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer računarstva

• stručni prvostupnik inženjer elektrotehnike

• stručni prvostupnik inženjer informacijskih tehnologija

• stručni prvostupnik informatike

• inženjer elektrotehnike

• inženjer računarstva

• inženjer informatike

Nabavno poslovanje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Poslovanje prodavaonice• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Poznavanje robe• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• magistar prehrambenog inženjerstva

• magistar inženjer kemijskog inženjerstva

• magistar inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

• diplomirani ekonomist

• diplomirani inženjer prehrambenog inženjerstva

• diplomirani inženjer kemijskog inženjerstva

• diplomirani inženjer tekstilne tehnologije i inženjerstva

Prodajno poslovanje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Prodajna komunikacija• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Poslovna dokumentacija• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Osnove marketinga• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Ponašanje potrošača• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• magistar psihologije

• diplomirani ekonomist

• profesor psihologije

Ekologija i održivi razvoj• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• magistar inženjer biologije i kemije

• magistar inženjer ekoinženjerstva

• diplomirani ekonomist

• profesor ili diplomirani inženjer biologije i kemije

• diplomirani inženjer kemijske tehnologije

Kreativnost u poslovanju• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Aranžiranje i estetsko oblikovanje• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• magistar edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

• magistar inženjer arhitekture

• magistar inženjer arhitekture i urbanizma

• diplomirani ekonomist

• profesor likovnih umjetnosti

• diplomirani inženjer arhitekture

• diplomirani inženjer arhitekture i urbanizma

Prezentacijske vještine• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Upravljanje prodavaonicom• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Odnosi s kupcima• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

Trgovačka praksa• nastavnik stručno-teorijskih sadržaja

• magistar ekonomije

• diplomirani ekonomist

* Napomena: Ako postoje dvojbe oko ispunjavanja propisanih uvjeta odgovarajuće vrste obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa/strukovnog kurikuluma, uvođenje novoga akademskog ili stručnog naziva i sl.), suglasnost o odgovarajućoj vrsti obrazovanja za izvođenje nastave iz pojedinoga nastavnog predmeta na zahtjev ustanove za strukovno obrazovanje može izdati ministarstvo nadležno za obrazovanje uz prethodno stručno mišljenje nadležne agencije.

5. MINIMALNI MATERIJALNI UVJETI

Nastavni predmetOpremaProstor
Hrvatski jezikgrafoskop, računalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica
Engleski jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Njemački jezikračunalo s pristupom internetu i potrebnom programskom potporom, projektor, zaslon, CD player, DVD playerstandardna učionica, kabinet za strani jezik
Povijestračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za povijest
Geografijaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, geografske karte svijeta, kontinenata i Republike Hrvatske, topografske karte (broj listova dostatan radu u paru), satelitske snimke, reljefni modeli, zbirke minerala i stijena, prozirnice, multimedijalne prezentacije, kompas, krivinomjer, GPS uređaj (broj kompasa, krivinomjera i gps uređaja minimalno dostatan za rad u skupinama), grafički prikazi, tekstualni materijalspecijalizirana učionica za geografiju ili kabinet za geografiju, školsko dvorište
Katolički vjeronaukračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za vjeronauk
Etikaračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, kabinet za etiku
Politika i gospodarstvoračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslonstandardna učionica, informatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Tjelesna i zdravstvena kulturanastavna sredstva i pomagala prema državnom pedagoškom standardu za opremanje sportskih igrališta, dvorana i ostalih pratećih prostoraotvoreni i zatvoreni sportski prostori s pratećim higijenskim prostorijama (sportska dvorana, teretana, igrališta, plivalište…), prema državnom pedagoškom standardu
Matematikapametna ploča, kreda u boji i geometrijski pribor, modeli geometrijskih tijela, računalo s pristupom internetu i potrebnim matematičkim softverom, projektor i zaslonstandardna učionica, kabinet za matematiku, specijaliziranainformatička učionica – korištenje prilikom realizacije pojedinih nastavnih tema
Osnove informatikeprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranog programskog jezika), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisačinformatička učionica
Nabavno poslovanjeračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, memory stick, grafoskop, flip-chart, udžbenik, stručna literatura slike, grafikoni, uzorci, prozirnice, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakatistandardna učionica
Poslovanje prodavaoniceračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, memory stick, grafoskop, flip-chart, udžbenik, stručna literatura slike, grafikoni, uzorci, prozirnice, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakatistandardna učionica
Poznavanje roberačunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, memory stick, grafoskop, flip-chart, udžbenik, stručna literatura slike, grafikoni, uzorci, prozirnice, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakatistandardna učionica
Prodajno poslovanjeračunalo s pristupom internetu, projektor, zaslon, memory stick, grafoskop, flip-chart, udžbenik, stručna literatura slike, grafikoni, uzorci, prozirnice, tiskanice, videosnimke, računalni programi, plakatistandardna učionica
Prodajna komunikacijaprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Poslovna dokumentacijaprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Osnove marketingaprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Ponašanje potrošačaprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafo-projektor, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Ekologija i održivi razvojprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Kreativnost u poslovanjuprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Aranžiranje i estetsko oblikovanjeprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Prezentacijske vještineprojektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom (operacijski sustav, antivirusna zaštita, primjenski programi, programsko okruženje odabranoga programskog jezika), pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 14 umreženih računala za polaznike s pristupom internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom, programska potpora za upravljanje učionicom (CMS), pisačinformatička učionica
Upravljanje prodavaonicomprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe sa i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoskop, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Odnosi s kupcimaprodajni prostor (trgovačka klupa, police, hladnjak, mjerni uređaji, različite vrste robe s i bez ambalaže, blagajna, informatička oprema, kartični uređaji, dokumentacija i dr.), računalo, projektor, pisač, grafoprojektor, uzorci različite robe, slike, grafikoni, CD i sl.praktikum
Trgovačka praksastandardna prodavaonica s opremompraktikum, specijalizirana učionica
6. REFERENCE DOKUMENTA

6.1. Referentni brojevi

Kod standarda kvalifikacije: SK-0902/11-01-41/11-01

Naziv sektora: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Šifra sektora: 09

6.2. Članovi radne skupine koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma

6.2.1. Općeobrazovni dio

I. Jezično-komunikacijsko područje:

Ivana Lekić, prof., AZOO, Split – voditeljica

Jelena Matković, prof. ASOO, Zagreb

Vesna Hrvoj-Šic, prof., MZO, Zagreb

Hrvatski jezik

dr. sc. Sanja Fulgosi, NCVVO, Zagreb

Božica Jelaković, prof., XV. gimnazija, Zagreb

dr. sc. Srećko Listeš, AZOO, Split

Tanja Marčan, prof., Hotelijersko-turistička škola Opatija, Opatija

Melita Rabak, prof., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Linda Grubišić Belina, prof., AZOO, Rijeka

Engleski i njemački jezik

Izabela Potnar Mijić, prof., AZOO, Osijek

Ana Crkvenčić, prof., AZOO, Zagreb

Dubravka Kovačević, prof., AZOO, Zagreb

Ninočka Truck-Biljan, prof., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek

Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Livija Pribanić Katarinić, prof., Srednja strukovna škola Vinkovci, Vinkovci

Dragana Jurilj Prgomet, prof., Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir

Cvjetanka Božanić, prof., X. gimnazija »Ivan Supek«, Zagreb

II. Matematičko područje:

Matematika

Neda Lesar, prof., AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Mirjana Ilijić, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb

Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb

Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb

Darko Belović, MZO, Zagreb

III. Prirodoslovno područje:

mr. sc. Diana Garašić, AZOO, Zagreb – voditeljica

Nada Gvozdenović, dipl. ing., ASOO, Zagreb

Andreja Uroić Landekić, MZO, Zagreb

Geografija

Sonja Burčar, prof., AZOO, Osijek

dr. sc. Ružica Vuk, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek, Zagreb

IV. Tehničko i informatičko područje:

Osnove informatike

Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

Zlatka Markučič, dipl. ing., XV. gimnazija, Zagreb

Predrag Brođanac, prof., V. gimnazija, Zagreb

Latinka Križnik, prof., Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb

Natalija Stjepanek, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek

Stjepan Šalković, prof., Srednja škola Krapina, Krapina

V. Društveno-humanističko područje:

Ankica Mlinarić, dipl. teolog, AZOO, Osijek – voditeljica

Mateja Mandić, prof., ASOO, Zagreb

Ivana Pilko, dipl. fonetičar i lingvist, MZO, Zagreb

Katolički vjeronauk

prof. dr. sc. Ana Thea Filipović, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb

Gordana Barudžija, dipl. teolog, AZOO, Zagreb

Dejan Čaplar, dipl. teolog, Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir

Etika

Milana Funduk, prof., Klasična gimnazija, Zagreb

dr. sc. Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok

Povijest

mr. sc. Marijana Marinović, AZOO, Rijeka

dr. sc. Željko Holjevac, Filozofski fakultet, Zagreb

Lobert Simičić, dipl. sociolog i dipl. povjesničar, Medicinska škola, Rijeka

Mladen Stojić, prof., Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Miroslav Šašić, prof., Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Politika i gospodarstvo

Martina Preglej, prof., Športska gimnazija, Zagreb

Zlata Paštar, prof., Prva gimnazija, Zagreb

VI. Tjelesno i zdravstveno područje:

Tjelesna i zdravstvena kultura

Željko Štefanac, prof., AZOO, Zagreb – voditelj

Biljana Šoda, prof., ASOO, Zagreb

Višnja Maranić-Uremović, MZO, Zagreb

prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Dario Novak, Kineziološki fakultet, Zagreb

dr. sc. Vilko Petrić, Kineziološki fakultet, Zagreb

Ana Matković, prof., Škola za primalje, Zagreb

6.2.2. Strukovni dio

Andreya Alpeza, Trgovačko-ugostiteljski obrt Alpeza, Zagreb

mr. sc. Sandra Brajnović, Trgovačka i komercijalna škola »Davor Milas«, Osijek

Štefanija Brigljević, pravnik, INTERSPORT H d.o.o., Zagreb

Antonija Bukša, dipl. oec., Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci, Rijeka

Elisabetta Fortunato, mag. oec., ASOO, Zagreb

Jasenka Rašetina, dipl. oec., Komercijalna i trgovačka škola, Split

Tamara Sapanjoš, dipl. oec., Gospodarska škola Buje – Istituto professionale Buie, Buje

Dejan Tomić, dipl. oec., Agrokor d.d., Zagreb

Nenad Vakanjac, dipl. oec., nezavisni stručnjak, Zagreb

Nella Vujević, dipl. oec., Trgovačka škola Zagreb, Zagreb

6.3. Predlagatelj strukovnog kurikuluma

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih