NN 79/2017 (11.8.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik

Općina Brodski Stupnik

1969

Na temelju članka 20., 42. i 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 30. Statuta Općine Brodski Stupnik (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 8/09 i 3/13.), Općinsko vijeće Općine Brodski Stupnik na 2. sjednici, održanoj 21. srpnja 2017. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Brodski Stupnik.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Brodski Stupnik su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja plaćanja poreza na dohodak propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza porezu na dohodak.

Članak 6.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak ostvaren od obveznika čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Brodski Stupnik.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Brodski Stupnik.

2. Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Brodski Stupnik.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Porezni obveznik utvrđenu obvezu poreza na potrošnju iskazuje na obrascu PPMI-PO I predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine Brodski Stupnik.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koristi sezonski i povremeno. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuće za odmor na području Općine.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 10,00 kn po jednom metru četvornom korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.

Članak 13.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu. Podatke iz stavka 2. ovoga članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor. Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza. Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine Brodski Stupnik.

4. Porez na nekretnine

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na promet nekretnina uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik, sukladno Zakona o lokalnim porezima.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATA

Članak 15.

Poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke, izuzev točke 4. obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Slavonski Brod.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda. Porezna uprava će do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Brodski Stupnik dostaviti zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim općinskim porezima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Brodski Stupnik (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 10/01) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 18/02).

Članak 17.

Odredbe članka 10. – 13. Ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga danom od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/ 05

Urbroj: 2178/03-02-17-3

Brodski Stupnik, 21. srpnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Prskalo, bacc. admin. pub., v. r.