NN 79/2017 (11.8.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Lovas

Općina Lovas

1970

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« RH broj 115/16) i članka 29. Statuta Općine Lovas (»Službeni vjesnik« Vukovarsko-srijemske županije broj 05/13), Općinsko vijeće Općine Lovas, na II. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE LOVAS

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Lovas, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 2.

Općinski se porezi plaćaju na području Općine Lovas, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama drugih propisa kao i odredbama ove Odluke.

Područje Općine Lovas obuhvaća naselje Lovas i naselje Opatovac.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Općinski porezi Općine Lovasa jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Lovas sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice iz stavka 3. ovoga članka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Lovas.

Članak 6.

Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Lovas.

Članak 7.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice.

Članak 8.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porez na potrošnju iskazuje se na obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđena obveza porez a na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Lovas.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaća se po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 10,00 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se za kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 12.

Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se objekti nalaze, korisnu površinu istih, kao i druge podatke potrebne za utvrđivanje navedenog poreza, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

4. Porez na nekretnine

Članak 13.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Lovas utvrdit će se sva pitanja vezana za utvrđivanje i naplatu poreza na nekretnine, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, a ista odluka će se donijeti do 30. studenog 2017. godine.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 14.

Općina Lovas poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 15.

Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplatu i ovrhu radi naplate poreza na nekretnine obavljati će Općina Lovas.

Članak 16.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec naknadu iz članka 14. stavak 2. ove Odluke.

Članak 17.

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Lovas dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima navedenima u članku 14. stavak 1. ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 20.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br. 115/16) i ovoj Odluci, a koji nisu dovršeni do 1. siječnja 2018. dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima i ove Odluke o općinskim porezima Općine Lovas.

Članak 21.

Na sva ostala pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima te zakonski i podzakonski propisi koji se odnose na predmetno područje.

Članak 22.

Odredbe članaka 9. – 12. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima od 18. siječnja 2002. godine (klasa: 021-05/02-01/41, urbroj: 2188/16-02-2) i Odluka o izmjeni Odluke o Općinskim porezima od 11. veljače 2008. godine (klasa: 410-01/08-01/01, urbroj: 2196/05-08-1).

Članak 24.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Klasa: 410-01/17-01/01
Urbroj: 2196/05-17-1
Lovas, 13. srpnja 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Milas, v. r.