NN 79/2017 (11.8.2017.), Ispravak Odluke o porezima Općine Semeljci

OPĆINA SEMELJCI

1974

Nakon uspoređivanja s izvornim oblikom utvrđena je pogreška u Odluci o porezima Općine Semeljci (klasa: 410-01/17-01/01, urbroj: 2121/07-01/17-1 od 28. lipnja 2017.) objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 65/17 te u »Službenom glasniku« Općine Semeljci br. 10/17. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O POREZIMA OPĆINE SEMELJCI

U Odluci o porezima Općine Semeljci objavljenoj u »Narodnim novinama«, br. 65/17 te u »Službenom glasniku« Općine Semeljci br. 10/17., u članku 21. umjesto riječi : » Odredbe članka 11. – 13.« trebaju stajati riječi: »Odrede članka 8. – 10.«, tako da članak 21. glasi:

»Odredbe članka 8. – 10. ove Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine.«

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2121/07-01/17-3

Semeljci, 1. kolovoza 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl. ing., v. r.