NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1990

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 73/17.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12.) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Oznaka dodatne strane obrasca nalazi se u njegovu desnom gornjem kutu i glasi: »Obrazac bjanko zadužnice – dodatna stranica (npr. 2/a, 3/a, 4/a, 2/b, 3/b, 4/b i dalje)«.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točka 5. podtočka 1. riječ: »pravomoćnoga« briše se.

U podtočki 2. riječ: »pravomoćnoga« briše se, iza riječi: »vjerovnik« dodaju se riječi: »u izvorniku«, a iza riječi: »vjerovnika« dodaju se riječi »po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda«.

U podtočki 6. riječi: »s kojega je računa naplaćen koji« brišu se, a iza riječi: »glavnice« dodaju se riječi: »koji je naplaćen«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »računu (ili računima) s kojeg je djelomično ili u cijelosti isplaćen iznos« zamjenjuju se riječima: »naplaćenim iznosima«, a iza riječi: »glavnice« dodaju se riječi: »koju ispisuje Agencija«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017.

Obrazac zahtjeva u privitku ovog Pravilnika zamjenjuje obrazac zahtjeva u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12.).

Klasa: 011-01/17-01/55
Urbroj: 514-04-01-02-01-17-01
Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.