NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1991

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 73/17.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA

Članak 1.

U Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (»Narodne novine«, broj 115/12. i 125/14.) u članku 2. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017.

Klasa: 011-01/17-01/56
Urbroj: 514-04-01-02-01-17-01
Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.