NN 82/2017 (23.8.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Knina

Grad Knin

1999

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) te članka 33. stavka 1. točke 31. Statuta Grada Knina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, br. 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i »Službeno glasilo Grada Knina«, br. 04/14), Gradsko vijeće grada Knina na 2. sjednici, održanoj 2. kolovoza 2017. godine donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA KNINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Kninu, obveznici plaćanja, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza, kao i oslobađanja od plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Na području grada Knina uvode se sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina,

5. porez na nekretnine.

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju svi oni obveznici koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području grada Knina, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) – u daljnjem tekstu Zakon o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 1/17).

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada Knina.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i sva ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Knina.

Članak 7.

Obveznici poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području grada Knina.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Grada Knina.

3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području grada Knina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te zbog starosti i trošnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Grada Knina.

Članak 13.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se objekt nalazi te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka, obveznik je dužan dostaviti najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području grada Knina.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od iznosa zakupnine za tu javnu površinu.

Obveznik poreza na korištenje javnih površina iz stavka 1. ovog članka je svaka pravna i fizička osoba koja koristi javnu površinu za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera, sukladno Odluci o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, br. 11/03 i 10/09).

5. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 15.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Knina, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Posebna odluka navedena u stavku 1. ovog članka donijet će se najkasnije do 30. studenog 2017. godine.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 16.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza navedenih u članku 2. ove Odluke, osim poreza na nekretnine koji će se sukladno članku 15. Odluke urediti posebnom odlukom, obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, odnosno nadležna ispostava Porezne uprave, na način i pod uvjetima koji su utvrđeni na temelju Suglasnosti Ministarstva financija da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno na temelju Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za utvrđivanje poreza, naplate, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, odnosno propisa koji uređuju srodnu materiju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor započeti po ovoj Odluci, a koji ne budu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 18.

Odredbe članaka 10., 11., 12. i 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 19.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, smisleno se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasilu Grada Knina«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Knina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 12/01, 14/02, 2/03, 12/07, 5/11, 2/14) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 9/12).

Članak 22.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom glasilu Grada Knina«.

Klasa: 410-01/17-01/6
Urbroj: 2182/10-01-17-2
Knin, 2. kolovoza 2017.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Vedrana Požar, v. r.