NN 88/2017 (1.9.2017.), Odluka o porezima Općine Tisno

Općina Tisno

2096

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 50/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15.) članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 32. Statuta Općine Tisno (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na 2. sjednici održanoj 21. kolovoza 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE TISNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju vrste poreza i prireza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Tisno.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Tisno pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.

Članak 4.

Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, vina i piva plaća se po stopi od 3%.

Članak 6.

Bezalkoholnim pićima u smislu članka 5. ove odluke, smatraju se prirodni voćni sokovi (juice) kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja.

Članak 7.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 5. ove odluke jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodatnu vrijednost.

Članak 8.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine Tisno na čijem je području ostvarena prodaja pića.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Utvrđenu obavezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP-MI-PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu Tisno obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 2. ovog članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kn/m² po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 10.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredaba članka 37. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim osobne iskaznice uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, prijam poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, potvrdu o pohađanju škole i vrtića djeteta na području općine Tisno, izjave svjedoka, prijava izabranog liječnika s područja općine, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi dokazi.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne ili fizičke osobe korisnici javne površine, a sukladno Planu korištenja javnih površina.

Članak 12.

Obračun poreza na korištenje javnih površina vrši se mjesečno za:

– predsezonu (razdoblje od 1. svibnja do 30. lipnja)

– sezonu (razdoblje od 1. srpnja do 31. kolovoza)

– posezonu (razdoblje od 1. rujna do 30. rujna)

– ostalo razdoblje tijekom godine (od 1. listopada do 30. travnja).

Članka 13.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se po metru četvornom zauzete površine dnevno, odnosno mjesečno, odnosno godišnje ovisno o svrsi kako slijedi:

1. radi korištenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga:

A. za zatvorene (natkrite i ostakljene) zauzete površine naplaćuje se:

– za sezonu 50,00 kuna mjesečno/m²

– za predsezonu i posezonu 40,00 kuna mjesečno/m²

– za ostalo razdoblje tijekom godine 25 kn mjesečno/m²

B. natkrivene cijelu godinu (željezna, drvena i slična konstrukcija):

– za sezonu 48,00 kuna mjesečno/m²

– za posezonu i predsezonu 30,00 kuna mjesečno/m²

– za ostali dio godine 15,00 kuna mjesečno/m²

C. natkrivene vrlo brzo sklopivim zaštitama od sunca i padavina (suncobrani, tende i sl.)

– za sezonu 45,00 kuna mjesečno/m²

– za posezonu i predsezonu 26,00 kuna mjesečno/m²

– za ostali dio godine 12 kuna mjesečno/m².

2. za zauzetost javne površine građevinskim i drugim profilima, konstrukcijama i elementima, odlaganjem građevinskog i drugog materijala te postavljanjem skela na javnoj površini te prekopavanje i bilo koji drugi način zaposjedanja javne površine 2,00 kune po metru četvornom dnevno.

3. Za postavljanje kioska za prodaju novina, duhana i sl.

– 80,00 kuna po metru četvornom mjesečno tijekom godine

4. Za postavljanje kioska za prodaju voća i povrća te ugostiteljsku djelatnost

– 80,00 kuna po metru četvornom mjesečno za sezonu, predsezonu, posezonu

– 50.00 kuna po metru četvornom mjesečno za ostali dio godine.

5. Za iznajmljivanje motora, bicikli i sl.

– 5000,00 kn/godišnje do 10 m²

Za zauzetost iznad 10 m² cijena iznosi 20,00 kn/m² dnevno

6. Za postavljanje naprava za ugostiteljsku djelatnost te prodaju roba i usluga sezona, predsezonu, posezonu

–     štandovi za prodaju suvenira, bižuterije i
kožne galanterije i sl. 7.500,00 kn

–     štandovi za prodaju tekstila, obuće i
keramike i sl. 8.500,00 kn

– štandovi za prodaju voća i povrća 8.000,00 kn

– aparat za kokice 4.500,00 kn

– aparat za sladoled 4.500,00 kn

– aparat za palačinke 4.500,00 kn

– »vrtuljak« za prodaju razglednica 1.500,00 kn

– štand za prodaju eteričnih ulja 2.000,00 kn

– štand za prodaju nakita 2.000,00 kn

– štand za oglašavanje i prodaju izleta 2.000,00 kn

– štand za prodaju oslikanih majica 3.000,00 kn

– štand za prodaju slika i izradu portreta 2.000,00 kn

– pokretne naprave za ugostiteljsku djelatnost 8.500,00 kn

– aparati i naprave za zabavu i igre 10.000,00 kn

– prometovanje turističkom vlakićem 6.000,00 kn.

Za ostali dio godine naknada iznosi 20% sezonske naknade.

7. za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini raznih pokretnih i nepokretnih stvari (prikolice, traktori , kamioni, bačve, neispravna vozila i slično):

– do trenutka otklanjanja 20,00 kuna po komadu dnevno.

8. za bespravno zauzimanje i onečišćenje javne površine

– do trenutka otklanjanja 20,00 kn/m² dnevno

9. za zauzetost (ostavljanje) na javnoj površini čamaca

– 500,00 kuna po čamcu mjesečno

10. Za zauzetost (korištenje) javne površine za smještanje cestovnih motornih vozila, samo i isključivo u svrhu funkcioniranja hotela (hostela ili motela) – godišnje, prema modelu obračuna:

– sezona, predsezona i posezona 12 kuna mjesečno/m²

– ostali dio godine 20% iznosa mjesečno/m²
sezonske naknade

Odobrenje za zauzetost (korištenje) javne površine prema točki 10. ovog članka daje se na rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine, ukoliko isti nije reguliran drugim aktom Općinskog vijeća Općine Tisno ili općinskog načelnika.

Porez za korištenje javne površine za povremeno korištenje (ambulantna prodaja) iznosi 200,00 dnevno.

Članak 14.

Visinu poreza na korištenja javnih površina u slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom odredit će načelnik Općine Tisno.

Visina poreza na korištenje javnih površina za područje naselja Dubrava kod Tisna i Dazlina te za područje ulice Ivinj plaćat će se u iznosu umanjenom za 70%.

Visina poreza utvrđena za korištenje javnih površina, a koje se daju na korištenje putem natječaja, smatraju se početnim porezom.

Načelnik Općine Tisno može osloboditi od plaćanja dijela poreza korištenje javnih površina do najviše 40 % propisanog iznosa za postavu ukrasno-izložbenih naprava tipa: bačvica, klupica, ukrasnih vaza s cvijećem (mediteranskim biljem) i sl. za izlaganje autohtonih hrvatsko-mediteranskih suvenira, unikatno i ručno izrađenih proizvoda a koji zahtjevi stranaka će se pojedinačno razmatrati i odobravati kao i njihovi uvjeti korištenja.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaća se nakon podnošenja zahtjeva odnosno dobivanja odobrenja a prije izdavanja rješenja o korištenju javne površine bez kojeg se ne može legalno koristiti ista.

Odobrenje za korištenje odnosno rješenje iz st. 1. ovog članka izdat će se nakon podmirenja svih dugovanja po osnovu poreza na korištenje javne površine iz ranijih godina.

Iznimno od st. 1 ovog članka porez na korištenje javnih površina u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga na terasama plaća se u dva obroka i to:

– 50% odmah nakon izdavanja rješenja

– 50% obračunatog iznosa do konca kolovoza tekuće godine.

Na zahtjev korisnika nadležno tijela Općine može odrediti i drugačiju dinamiku plaćanja uz suglasnost Načelnika.

Članak 16.

Rješenje o davanju na korištenje i razrez poreza na korištenje javne površine donosi nadležni upravni odjel a odobrenje za korištenje javne površine izdaje Načelnik ukoliko nije definirano Planom korištenja javnih površina za predmetnu kalendarsku godinu.

Članak 17.

Općina Tisno dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine Tisno.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Tisno uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine Tisno.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se najkasnije do 30. studenoga 2017. godine a primjenjuje se od 1. siječanja 2017. godine.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 18.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke, osim poreza na korištenje javnih površina, u ime i za račun Općine Tisno uz prethodnu suglasnost Ministra financija obavlja Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik.

Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Općini Tisno dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Šibenik, Ispostavi Šibenik za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenog postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 20.

Postupci utvrđivanja poreza na kuće za odmor koji ne budu dovršeni do 1. siječnja 2018. godine, dovršit će se po odredbama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.) i ovoj Odluci.

Odredbe članaka 9. i 10. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Tisno«, osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Tisno objavljena u »Narodnim novinama« broj br. 34/12, »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« broj 3/12 i »Službenom glasniku Općine Tisno« br. 1/16.

Članak 23.

Ova Odluka objavit će u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Tisno« dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Tisno.

Klasa: 410-01/17-02.V/02
Urbroj: 2182/05-01/17-02.V/02
Tisno, 21. kolovoza 2017.

Općinsko vijeće Općine Tisno
Predsjednik
Petar Jakovčev, v. r.