NN 90/2017 (8.9.2017.), Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić

Općina Unešić

2124

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16) i članka 34. Statuta općine Unešić (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/09 i 05/13), Općinsko vijeće Općine Unešić, na svojoj 2. sjednici, održanoj 18. kolovoza 2017. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE UNEŠIĆ

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom o lokalnim porezima Općine Unešić (u daljnjem tekstu: Odlukom) utvrđuju se: vrste lokalnih poreza Općine Unešić, obveznici plaćanja, visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visinu poreza na korištenje javne površine, način obračuna i plaćanja lokalnih poreza koji pripadaju Općini Unešić (u daljnjem tekstu: Općina), drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

II. VRSTA POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javne površine,

5. porez na nekretnine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine, sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak te odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 1/17).

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine.

Članak 6.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Općine.

Osnovica za obračun poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu (bez poreza na dodanu vrijednost).

Članak 7.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se prema kategoriji kuće za odmor, na cijelom području Općine, u iznosu od:

– 5 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor kategorije sa 1 do 3 zvjezdice,

– 10 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor kategorije sa 4 zvjezdice,

– 15 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor kategorije sa 5 zvjezdica.

Članak 10.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Poreznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez za kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Općine.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana u Odlukom o komunalnom redu (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj: 16/16).

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od iznosa zakupnine odnosno ugovorene naknade za korištenje javne površine.

U slučaju korištenja javne površine kad je organizator ili naručitelj određenih aktivnosti Općina ne plaća se porez na korištenje javnih površina.

Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić nadležan je za izdavanje odobrenja i rješenja za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na javne površine na području općine te je dužan Poreznoj upravi dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje objekata ili naprava privremenog karaktera na javnu površinu u roku od osam dana od dana izdavanja odobrenja.

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina prihod je Proračuna Općine.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Porezna uprava.

5. Porez na nekretnine

Članak 14.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Unešić, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 15.

Općina Unešić poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza propisanih ovom odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 16.

Porezna uprava dužna je 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Unešić dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.

S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Unešić, (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj: 08/10).

Članak 18.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Šibensko-kninske Županije«.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim u dijelu koji se odnosi na odredbe o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/02

Urbroj: 2182/07-17-01-1

Unešić, 18. kolovoza 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

Predsjednik
Ante Božić, v. r.