NN 91/2017 (11.9.2017.), Odluka o porezima Općine Martijanec

Općina Martijanec

2141

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 42., a u svezi sa člankom 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16.) te članka 31. stavka 1. točke 6. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 10/13. i 24/13.), Općinsko vijeće Općine Martijanec na 1. sjednici, održanoj 24. kolovoza 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE MARTIJANEC

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Martijanec, obveznici plaćanja, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Članak 2.

Općini Martijanec pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na korištenje javnih površina,

4. porez na nekretnine.

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Općine sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine.

Priirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine Martijanec.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Martijanec.

Članak 7.

Obveznici poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Martijanec.

Članak 8.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Općine Martijanec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

3. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se: ulice, nogostupi, ceste, staze, trgovi, stube, mostovi, parkirališta, stajališta javnog prometa, groblja, zelene površine, parkovi, igrališta, zelene površine uz ceste u naselju i sl. čiji vlasnik i upravitelj je Općina Martijanec, ili se iste površine uz ceste održavaju od strane Općine Martijanec sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama ili njima srodnih zakona uz pretpostavku da se radi o javnim površinama u općoj uporabi čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu u svrhu ostvarenja profita ili promidžbe kojima je nadležno tijelo Općine Martijanec odobrilo privremeno korištenje javne površine, pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu na temelju drugih odobrenja ili ugovora kao i pravne iIi fizičke osobe za koje se utvrdi da su koristile javnu površinu bez odobrenja.

Članak 11.

Javne površine mogu se početi koristiti za bilo koju namjenu isključivo na temelju podnijete prijave poreza na korištenje javne površine te izdanog rješenja o odobrenju korištenja javnih površina.

Ukoliko korisnik nije podnio prijavu poreza na korištenje javnih površina, sukladno stavku 1. ovog članka, a iste je koristio bez rješenja o odobrenju korištenja javnih površina, naknada za korištenje javnih površina obračunat će se naknadno, u dvostrukom iznosu u odnosu na propisani iznos naknade za korištenje javnih površina.

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina prihod je proračuna Općine Martijanec.

Porez na korištenje javnih površina plaća se do 5-og u mjesecu za dugotrajnije kontinuirano korištenje javnih površina u tekućem mjesecu, odnosno odmah po izdanom rješenju, a prije početka korištenja javnih površina, za povremeno korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina utvrđuje se i naplaćuje ovisno o namjeni i duljini vremena korištenja u iznosima navedenim u Prilogu 1. ove Odluke.

Rješenje o utvrđivanju poreza na korištenje javne površine donosi i sve poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec.

Porezna oslobođenja

Članak 13.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se za korištenje javne površine za koju se plaća zakupnina Općini Martijanec ili druga naknada temeljem posebnog ugovora.

Od plaćanje poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku i prosvjetno-edukativnu djelatnost, zdravstvene usluge, te sve ostale aktivnosti i manifestacije koje su od interesa za Općinu Martijanec. O postojanju interesa za Općinu Martijanec svojim zaključkom odlučuje Općinski načelnik, a na temelju tako donijetog zaključka Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec donosi rješenje kojim će regulirati prava i obaveze obveznika poreza.

Porez na korištenje javne površine ne plaća se na zauzimanje javne površine za potrebe Općine Martijanec.

Članak 14.

Fizička ili pravna osoba može postaviti privremeni objekt na javnu površinu samo sukladno: odredbama ove Odluke, Odluke o komunalnom redu Općine Martijanec i Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Martijanec.

4. POREZ NA NEKRETNINE

Članak 15.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Martijanec, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.

5. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju, odnosno koja ne preda Obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (članak 8. stavci 3. i 4. Odluke).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba, pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz članka 14. ove Odluke.

Članak 17.

Postupak za izricanje kazne u prvom stupnju za prekršaje zbog povrede odredbi članka: 3., 5. i 8. ove Odluke, odnosno zbog povreda odredbi Zakona o lokalnim porezima, pokreće, vodi te donosi rješenje o prekršaju nadležno porezno tijelo.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 19.

Poslovi utvrđivanja i naplate poreza na tvrtku, odnosno naziv započeti do dana stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima, vršit će se prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine broj: 117/93, 69/97, 33/00, 78/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15) i Odluke o općinskim porezima Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 22/01, 30/01, 30/02, 25/03, 17/04, 05/05, 15/07, 19/07, 08/09.).

Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec u roku godine dana od dana stupanja na snagu ove odluke provest će procjenu učinaka iste i o tome izvijestiti Općinsko vijeće općine Martijanec.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 22/01, 30/01, 30/02, 25/03, 17/04, 05/05, 15/07, 19/07, 08/09.).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/3

Urbroj: 2186/19-01-17-1

Martijanec, 24. kolovoza 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dubravko Besek, v. r.

PRILOG 1.
uz članak 12. stavak 3.

Ovisno o namjeni i duljini vremena korištenja javne površine utvrđuje se visina poreza kako slijedi:

1. Kiosci i drugi montažni objekti

– 10,00 kuna/m2 mjesečno – za vrijeme korištenja do godine dana

– za vrijeme korištenja preko godine dana javna površina daje se u zakup u svrhu postave kioska i drugih montažnih objekata javnim prikupljanjem ponuda uz početnu cijenu do 10,00 kuna/m2 mjesečno

2. Korištenje javnih površina za vrijeme vjerskih i državnih blagdana, manifestacija, promotivnih akcija i drugih organiziranih programa koje u pravilu traje do 7 dana za: prodajne stolove, štandove, klupe, zamrzivače, prijenosne stalke za obavještavanje, banere, izlaganje i prodaju roba i usluga, ugostiteljske terase, šatore i pokretne radnje, te smještaj građevinskog materijala – 10,00 kuna/m2 dnevno uz uvjet zakupa najmanje površine od 5 m2.

3. Korištenje javnih površina izvan vremena vjerskih i državnih blagdana, manifestacija, promotivnih akcija i drugih organiziranih programa za: prodajne stolove, štandove, klupe, zamrzivače, prijenosne stalke za obavještavanje, banere, izlaganje i prodaju roba i usluga, ugostiteljske terase, šatore i pokretne prikolice, smještaj građevinskog materijala, najmanje za 1 m2 – 1,00 kuna/m2 dnevno.

4. Za reklamne: panoe, zastave, uređaje, stupove, transparente, putokaze te ostale reklamne predmete po vidljivoj oglasnoj površini plaća se porez u mjesečnom iznosu kako slijedi:

– do 1 m2 površine5,00 kuna
– od 1 do 3 m2 površine30,00 kuna
– od 3 do 6 m2 površine60,00 kuna
– od 6 do 12 m2 površine100,00 kuna,


5. Za pokretne trgovine bilo koje namjene, neovisno o broju lokacija koje koristi – 250,00 kuna po vozilu mjesečno.

6. Za cirkus, luna park i druge aparate za zabavu – 400,00 kuna/dan za vrijeme vjerskih i državnih blagdana, manifestacija, promotivnih akcija i drugih organiziranih programa koje u pravilu traju do 7 dana, a izvan tih termina javnim prikupljanjem ponuda.

7. Za privremeno parkiranje vozila do godinu dana:

– osobni automobili i druga vozila ukupne mase do 3,5 t – 10,00 kuna/vozilo na dan

– teretna vozila, prikolice i dr. ukupne mase od 3,51-7,5 t – 20,00 kuna/vozilo na dan.

– teretna vozila, prikolice i dr. ukupne mase iznad 7,5 t – 30,00 kuna/vozilo na dan.

Napomena: Započeto pakiranje računa se kao cijeli dan.

Parkiranje se ne naplaćuje za vrijeme korištenja društvenih domova, sportskih utakmica, vjerskih obreda i drugih manifestacija u javnom interesu.

8. Za korištenje javnih površina preko godinu dana u svrhu: stovarišta, parkirališta, prodaju roba i usluga i sl. utvrđuje se početna cijena za prikupljanje ponuda u javnom natječaju kako slijedi:

– 12,00 kuna/m2 godišnje za minimalnu površinu do 25m2

– 10,00 kuna/m2 godišnje za zakup javne površine iznad 25m2 s time da za površinu do prvih 25 m2 porez iznosi 12,00 kuna

– 50,00 kuna godišnje za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na površini do maksimalno 25 m2 po registriranom poslovnom subjektu s sjedištem na području Općine Martijanec

Javna površina s rokom zakupa do godinu dana daje se u zakup temeljem zahtjeva korisnika, dok se za rok preko godine dana provodi javno prikupljanje ponuda.


__________________________________

ime i prezime (naziv)

__________________________________

Adresa prebivališta/sjedišta

__________________________________

MB/JMBG/OIB

__________________________________

Kontakt (telefon)

__________________________________

Adresa za primanje pismena

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARTIJANEC

Jedinstveni upravni odjel

PRIJAVA POREZA NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

kojom ___________________ iz ________________________

prijavljuje nastanak obveze poreza na korištenje javne površine koja se nalazi u _________________________________________.

Adresa (mjesto, ulica)

__________________________________________________.

(z.č., K.O)

Namjena (zaokružiti):

1. za izvođenje građevinskih radova ili postavu objekata:

2. Za postavu terasa ugostiteljskih objakata:

3. za korištenje javnih površina postavom štandova za vrijeme manifestacija, blagadana i drugih prigoda

– za slikare i slikare portretiste,

– za druge namjene,

4. za potrebe snimanja reklamnih i drugih spotova,

5. za postavu putokaza i reklama,

6. postava kioska za obavljanje registrirane djelatnosti

Zahtjev za oslobađenje od plaćanja poreza: __________________

(razlog)

Razdoblje korištenja javne površine _______________________.

Površina zauzete javne površine _____________________ m2 ili

površina reklame ili putokaza _________________________ m2

_______________________________

(Potpis ovlaštene osobe)

______________________________

(mjesto i datum)