NN 92/2017 (13.9.2017.), Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2155

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17 – u daljnjem tekstu: Zakon), propisuje način podnošenja zahtjeva i dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i obrascima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. SADRŽAJ OBRASCA

Članak 3.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava mora sadržavati:

a) osobne podatke radnika,

b) podatke o poslodavcu,

c) podatke o radno pravnom statusu radnika,

d) podatke o utvrđenoj tražbini,

e) vrstu prava za koje se zahtijeva ostvarivanje,

f) podatak o broju tekućeg računa, u slučaju brisanja iz registra pravne osobe poslodavca kao posljedice zaključenog stečajnog postupka i

g) popis priloga.

(2) Zahtjev se podnosi na obrascu (RPS-01), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Zahtjev se podnosi izravno Agenciji neposrednom dostavom, poštom ili elektronički putem on-line aplikacije na mrežnoj stranici Agencije ili područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III. DOKUMENTACIJA

Članak 4.

(1) Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o pravodobnosti zahtjeva, i to:

1.1. kada je vjerovnik na ispitnom ročištu upućen na parnicu za utvrđivanje tražbina, datum primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red,

2. dokaz o radnom odnosu:

2.1. ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

2.2. odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

2.3. potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

3. dokaz o utvrđenim tražbinama i to:

3.1. ako se otvoreni stečajni postupak provodi:

3.1.1. popis priznatih tražbina koji je sastavio stečajni upravitelj, po vrsti tražbine i razdoblju za koje je tražbina priznata,

3.1.2. potvrda poslodavca o neisplaćenim tražbinama prema vrsti tražbine za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prestanka radnog odnosa, ili

3.2. ako se otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem ne provodi:

3.2.1. obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

3.2.2. IBAN broj tekućeg računa radnika, naziv i sjedište banke,

3.2.3. IBAN broj posebnog računa iz članka 212. Ovršnog zakona, naziv i sjedište banke,

3.2.4. presliku obrasca PK,

3.2.5. podatak o mirovinskom stupu (MIO I ili MIO I i MIO II),

3.2.6. izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa – JOPPD obrazac.

4. dokaz o naknadi štete:

4.1. pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

4.2. dokaz o postavljenom zahtjevu za izvršenje pravomoćne presude u roku za dobrovoljno izvršenje ili zahtjev za prisilno izvršenje.

(2) Dokaze iz stavka 1. točka 2.3, točka 3.1.1, točka 3.1.2, točka 3.2.1. i točka 3.2.6. ovoga članka radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15), dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

(2) Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 93/15).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/22

Urbroj: 524-04-04-01/1-17-1

Zagreb, 5. rujna 2017.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

Obrazac RPS-01

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

putem

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područni ured _______________________________________

Temeljem Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) podnosim

ZAHTJEV za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

I. Podaci o radniku

1. Ime i prezime ______________________________________

2. Datum, mjesto i država rođenja _________________________

3. OIB _____________________________________________

4.     Prebivalište (država, poštanski broj mjesta, mjesto, ulica i kućni broj)
________________________________________________

5.     Adresa za dostavu pismena (država, poštanski broj mjesta, mjesto, ulica i kućni broj) ___________________________________

6.     Preferirani način naknadne komunikacije radnika sa Agencijom:

a) mobitel/telefon (broj): ______________________________

b) e-mail adresa: ___________________________________

II. Podaci o poslodavcu

1.     Naziv i adresa sjedišta poslodavca ili registrirane poslovne jedinice
________________________________________________

2. OIB poslodavca _____________________________________

3.     Trgovački sud, poslovni broj i datum objave rješenja o otvaranju/zaključenju stečajnog postupka ___________________________

III. Podaci o radno-pravnom statusu

1. Datum zasnivanja i vrsta radnog odnosa __________________

2. Datum i razlog prestanka radnog odnosa __________________

IV. Podaci o utvrđenim tražbinama (zaokružiti odgovarajući broj)

1.     Tražbine su utvrđene na ispitnom ročištu, rješenjem objavljenim
dana____________________________________________.

2. Tražbine nisu utvrđene jer otvoreni stečajni postupak nije proveden.

V. Zahtijevam ostvarivanje prava na isplatu (zaokružiti odgovarajući broj):

1. Neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2. Neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3. Neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji sam stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće,

4. Otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5. Pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

VI. Broj tekućeg računa (u slučaju izravne isplate zbog brisanja iz registra pravne osobe poslodavca kao posljedice zaključenja stečajnog postupka):

1. IBAN broj tekućeg računa ______________ kod ____________

2. IBAN broj posebnog računa iz čl. 212. Ovršnog zakona ___________
kod _______________________________________________

U ___________________

(mjesto, datum)

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva

_____________________________________

VII. Prilozi (zaokružiti broj ispred vrste priloga)

1. Ako se otvoreni stečajni postupak provodi:

a) ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

b) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

c) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

d) popis priznatih tražbina koji je sastavio stečajni upravitelj, po vrsti tražbine i razdoblju za koje je tražbina priznata,

e) potvrda poslodavca o neisplaćenim tražbinama prema vrsti tražbine za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prestanka radnog odnosa,

f) pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

g) datum primitka pravomoćne presude kojom je utvrđena visina tražbine i isplatni red.

2. Ako se otvoreni stečajni postupak ne provodi:

a) ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

b) odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

c) potvrda stečajnog upravitelja o kontinuiranom trajanju radnog odnosa, u slučaju prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca,

d) obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

e) IBAN broj tekućeg računa radnika, naziv i sjedište banke,

f) IBAN broj zaštićenog računa iz čl. 212. Ovršnog zakona, naziv i sjedište banke,

g) presliku obrasca PK,

h) podatak o mirovinskom stupu (MIO I ili MIO I i MIO II),

i) izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa – JOPPD obrazac,

j) pravomoćna presuda o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti

k) dokaz o postavljenom zahtjevu za izvršenje pravomoćne presude u roku za dobrovoljno izvršenje ili zahtjev za prisilno izvršenje.

Priloge iz točke 1. c), d) i e) te točke 2. c), d) i i) radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.