NN 93/2017 (15.9.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2166

Na temelju članka 181.c Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI BRODARSKOG AGENTA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta (»Narodne novine« broj 81/2016) u članku 2. točki 2. riječ: »a« zamjenjuje se riječima: »ili s njim ima poslovni odnos i« a riječi: »koja je položila stručni ispit« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. iza riječi: »nalogodavateljem« dodaju se riječi: »koji mora biti zaključen«.

Članak 3.

(1) U članku 4. stavku 1. točki a) podtočki 6. riječi: »predaja ili primitak protesta« zamjenjuju se riječima: »prilikom predaje ili primitka primjedbi«.

(2) U točki b) podtočki 3. ispred riječi: »gradnji« dodaje se riječ: »pri«.

Članak 4.

U članku 8. u stavku 3. iza riječi: »Pravilnika« dodaju se riječi: »u roku od 30 dana«.

Članak 5.

(1) U članku 9. stavku 1. riječ: »nadležna« briše se.

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Zahtjev za upis u Registar brodarskih agenata brodarski agent podnosi nadležnoj lučkoj upravi.«

(3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

(1) U članku 10. stavku 1. točki 4. riječi: »s položenim stručnim ispitom« brišu se.

(2) U točki 5. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »i dokaz o poslovnom odnosu za ostale agente unutarnje plovidbe«.

(3) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Novoosnovane pravne osobe nisu dužne dostaviti dokaz iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.«

(4) Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 7.

(1) U članku 11. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »broj« dodaje se riječ: »izvatka«.

(2) Iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

» – popis agenata unutarnje plovidbe koji su ovlašteni neposredno obavljati agencijske poslove za brodarskog agenta;«

(3) U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 6. iza riječi: »izdavanja« dodaje se riječ: »izvatka«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice, OIB i broj iskaznice svih agenata unutarnje plovidbe zaposlenih kod brodarskog agenta i koji s njim imaju poslovni odnos;«

Članak 9.

(1) U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za upis u Upisnik agenata unutarnje plovidbe osoba mora imati ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe.«

(2) Iza stavka 4. broj stavaka: »3.« zamjenjuje brojem »5.«, a broj stavka »4.« zamjenjuje brojem: »6.«

Članak 10.

U članku 16. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Članak 11.

(1) U članku 18. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Ispitivača za strani jezik, koji je profesor stranog jezika i koji vrši provjeru znanja jezika prema programu iz članka 19. točke d. ovoga Pravilnika, a ovisno o izabranom jeziku kandidata, za svaki pojedini ispit imenuje lučki kapetan.«

(2) Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 12.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članak 21.

Ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku a sadrži:

– grb Republike Hrvatske;

– državu i naziv izdavatelja;

– naziv ovlaštenja i oznaku;

– sliku agenta unutarnje plovidbe;

– ime, prezime i OIB agenta unutarnje plovidbe;

– datum, mjesto i država rođenja agenta unutarnje plovidbe;

– mjesto i datum izdavanja;

– potpis agenta unutarnje plovidbe.«

Članak 13.

(1) U članku 22. stavak 4. briše se.

(2) Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 14.

(1) U članku 24. stavku 1. riječ: »očevidom« zamjenjuje se riječju: »nadzorom«.

(2) Podstavak 1. briše se.

(3) Dosadašnji podstavci 2. do 6. postaju podstavci 1. do 5.

(4) Dosadašnji podstavak 4., koji postaje podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – osoba koja je zaposlena kod brodarskog agenta ili s njim ima poslovni odnos i koja neposredno obavlja agencijske poslove nije upisana u Upisnik agenata unutarnje plovidbe;«

Članak 15.

U članku 26. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Brodarski agenti koji su pravo obavljanja djelatnosti stekli temeljem koncesija izdanih sukladno Zakonu o lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 142/1998 i 65/2002) ili temeljem odobrenja izdanih sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/2007, 132/2007 i 51A/2013), nakon što dostave osiguranje iz članka 10. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika, bit će upisani u Registar brodarskih agenata.«

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/5
Urbroj: 530-03-3-1-17-1
Zagreb, 30. kolovoza 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.