NN 96/2017 (27.9.2017.), Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

2217

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje provedba Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.) i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« (u daljnjem tekstu: Mjera 19.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), sukladno:

– Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006. (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 320 – 469) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013)

– Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 547) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013)

– Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 547 – 607) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 240/2014 оd 7. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova (SL L br. 74, 14. 3. 2014., str. 1)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L br. 181, 20. 6. 2014., str. 48 – 73)

– Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L br. UL 187, 26. 6. 2014., str. 1)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 480/2014 оd 3. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L br. 138, 13. 5. 2014., str. 5)

– Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1-75) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 702/2014)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi (SL L br 347, 20. 12. 2013., str. 1 – 17)

– Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 808/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L br. 227, 31. 7. 2014., str. 18 – 68)

– Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L br. 227, 31. 7. 2014., str. 69 – 124) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 809/2014)

– Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 821/2014 od 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih postupaka za prijenos programskih doprinosa i upravljanje njima, izvješćivanja o financijskim instrumentima, tehničkih obilježja mjera informiranja i komunikacije za operacije te sustava evidentiranja i pohranjivanja podataka (SL L br. 223, 29. 7. 2014., str 7)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L br. 271, 12. 9. 2014., str. 102) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 907/2014)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L br. 29, 5. 2. 2015., str.16)

– Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L br. 362, 31. 12. 2012., str. 1 – 111) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012)

– Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1268/2012)

– Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L br. 193, 1. 7. 2014., str. 1) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1407/2013)

– Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L br. 352, 24. 12. 2013., str. 9 – 17)

– Odredbama Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014. – 2020. (SL C 204, 1. 7. 2014.)

– te njihovim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) CLLD (eng. Community Led Local Development – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne razvojne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti

2) LEADER (franc. Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale – veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe

3) lokalna akcijska grupa (u daljnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja

4) odabrani LAG je LAG koji je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) sklopio Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Ugovor)

5) lokalna razvojna strategija (u daljnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća

6) odabrana LRS je LRS odabranog LAG-a

7) upravnim (izvršnim) tijelom LAG-a smatra se Upravni odbor udruge (u daljnjem tekstu: UO LAG-a)

8) nositelj projekta je svaki subjekt koji je podnio prijavu projekta temeljem objavljenog LAG Natječaja i izravno je odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta te ima prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG

9) projekt je skup aktivnosti koje predstavljaju cjelokupnu i sveobuhvatnu investiciju, a sastoje se od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova te pripada određenom tipu operacije

10) odabrani projekt je projekt koji je odabran na LAG Natječaju

11) tip operacije je skup projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva jednog ili više prioriteta Europske unije za ruralni razvoj na koje se odnose

12) prihvatljivi troškovi su troškovi koji mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

13) neprihvatljivi troškovi su troškovi koji ne mogu biti sufinancirani bespovratnim sredstvima iz Programa

14) javna potpora je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i proračuna Europske unije, a predstavlja bespovratna sredstva (u daljnjem tekstu: potpora)

15) državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe i/ili usluge utoliko što utječe na trgovinu između država članica Europske unije, u skladu s člankom 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU), a koja je regulirana Zakonom o državnim potporama

16) potpora male vrijednosti (de minimis potpora) je potpora uređena važećom uredbom Europske unije (Uredba (EU) br. 1407/2013) koja zbog svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. UFEU-a

17) intenzitet potpore je udio javne potpore u prihvatljivim troškovima projekta izražen u postotcima

18) pravilnik kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa je važeći pravilnik u trenutku objave LAG Natječaja koji regulira mjeru/podmjeru/tip operacije za koju se objavljuje LAG Natječaj

19) nacionalni natječaj je natječaj koji provodi Agencija za plaćanja za mjeru/podmjeru/tip operacije i nije namijenjen za odabrane projekte na LAG razini

20) LAG natječaj je natječaj koji provodi LAG za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj LRS i namijenjen je nositeljima projekta na području LAG-a

21) međuteritorijalni projekti suradnje su projekti suradnje između partnera koji djeluju unutar granica Republike Hrvatske

22) transnacionalni projekti suradnje su projekti suradnje sa partnerima koji djeluju izvan granica Republike Hrvatske odnosno na području EU i izvan područja EU

23) AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija koja je između ostalog namijenjena i korisnicima potpora iz EPFRR fondova za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu, elektroničko popunjavanje EPFRR zahtjeva za potporu/promjenu/isplatu/odustajanje te preuzimanje EPFRR Odluka/Pisama/Izmjene Odluka/Potvrda (u daljnjem tekstu: AGRONET)

24) tečaj Europske komisije je tečaj eura preračunat u hrvatske kune utvrđen od Europske komisije na način propisan člankom 34. Uredbe (EU) br. 907/2014. Mrežna stranica na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

25) ruralno područje je cijelo područje Republike Hrvatske, osim naselja Zagreb, Split, Rijeka i Osijek

26) poduzetnik/poduzeće je svaki subjekt kako je definirano člankom 1. Priloga I. Uredbe (EU) br. 702/2014

27) gospodarska djelatnost je djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu

28) viša sila i izvanredne okolnosti kako je definirano u članku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 i Uredbi (EU) br. 702/2014.

(3) Upravljačko tijelo Programa je Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), u skladu s odredbom članka 66. Uredbe (EU) br. 1305/2013).

(4) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Tipovi operacija

Članak 3.

U okviru Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. potpora se dodjeljuje za:

– tip operacije »19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.2.1.)

– tip operacije »19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.1.) i »19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.2.)

– tip operacije »19.4.1. Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.4.1.)

DIO DRUGI
PODMJERA 19.2. – ODABIR LAG-ova

POGLAVLJE I.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, POTPORA I KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Vrsta potpore

Članak 4.

(1) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za prihvatljive troškove u okviru tipa operacije 19.2.1.

(2) Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, dok intenzitet potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

(3) Za tip operacije 19.2.1. visina potpore po LAG-u tijekom provedbe Programa iznosi do 3.000.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

(4) Izračun iznosa potpore po LAG-u za tip operacije 19.2.1. provodi Agencija za plaćanja na temelju ostvarenog broja bodova za kriterije odabira Zahtjeva za potporu, pri čemu vrijednost jednog boda iznosi 17.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

(5) Naselja s više od 25.000 stanovnika ne ubrajaju se prilikom izračuna broja bodova za kriterije odabira Zahtjeva za potporu i iznosa potpore za tip operacije 19.2.1.

(6) Iznos potpore za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. može se naknadno dodijeliti LAG-ovima sustavom nagrađivanja temeljem kriterija koje će odlukom propisati ministar poljoprivrede, nakon provedbe javnih konzultacija s odobrenim LAG-ovima.

(7) U slučaju da se LAG bavi gospodarskom djelatnošću koja je propisana statutom LAG-a odnosno posjeduje udjele ili dionice u pravnoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost, visina potpore po LAG-u propisana je odredbama Uredbe (EU) br. 1407/2013.

(8) Dokumenti/obrasci/predlošci vezani za provedbu Podmjere 19.2. su objavljeni na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

Prihvatljivi korisnici

Članak 5.

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 6.

(1) Da bi LAG bio odabran mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

a) biti registriran i djelovati kao udruga sukladno Zakonu o udrugama

b) imati usklađen statut s odredbama Zakona o udrugama

c) obuhvaćati ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika sukladno važećim podatcima Državnog zavoda za statistiku iz Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, ažuriranog s zakonskim izmjenama područnog ustrojstva jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave

d) obuhvaćati jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave

e) naselja, tj. jedinice lokalne samouprave u sastavu LAG-a moraju biti međusobno izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom

f) jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u

g) sjedište LAG-a mora se nalaziti unutar područja koje LAG obuhvaća

h) u UO LAG-a moraju sudjelovati:

– predstavnici gospodarskog (kao što su trgovačka društva i ustanove koja nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica regionalne/područne i/ili jedinica lokalne samouprave, zadruge, obrtnici, poljoprivredna gospodarstva) i civilnog sektora (kao što su građani, udruge, zaklade, fondacije) s najmanje 50% zastupljenosti

– predstavnici javnog sektora (kao što su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva, ustanove i institucije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice regionalne/područne i/ili jedinice lokalne samouprave) s najviše 49% zastupljenosti

– žene s najmanje 30% zastupljenosti

i) pravne i fizičke osobe koje su članovi UO LAG-a moraju biti registrirani ili imati podružnicu unutar područja koje obuhvaća LAG

j) fizičke osobe (građani) koje su članovi UO LAG-a, a predstavljaju sebe osobno, moraju imati prebivalište unutar područja koje obuhvaća LAG

k) jedna osoba u UO LAG-a može predstavljati samo jednog člana UO LAG-a

l) javni, gospodarski ili civilni sektor odnosno niti jedna pojedinačna interesna skupina unutar UO LAG-a ne smije pojedinačno posjedovati više od 49% glasačkih prava, u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013

m) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

n) imati izrađenu LRS za razdoblje 2014. – 2020. i usvojenu od strane nadležnog tijela LAG-a, sukladno statutu LAG-a

(2) LAG je dužan ispunjavati uvjete prihvatljivosti iz stavka 1. ovoga članka od stupanja na snagu Ugovora do datuma konačne isplate za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4.

(3) Ako LAG ima podružnicu, ista mora biti osnovana i djelovati sukladno statutu LAG-a, ali ne smije imati pravnu osobnost.

(4) Osnivanje nove podružnice mora biti prijavljeno putem Zahtjeva za promjenu na način propisan člankom 19. ovoga Pravilnika.

Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu koji se primjenjuju pri odabiru LAG-ova bit će sastavni dio natječaja, a prethodno ih odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

(2) Da bi Zahtjev za potporu bio prihvatljiv za dodjelu potpore, LAG mora ostvariti najmanji broj bodova sukladno kriterijima odabira Zahtjeva za potporu.

POGLAVLJE II.
NATJEČAJ ZA ODABIR LAG-ova, ADMINISTRATIVNA KONTROLA I UGOVARANJE

Priprema i objava natječaja za odabir LAG-ova

Članak 8.

(1) Natječaj za provedbu Podmjere 19.2., tipa operacije 19.2.1. (u daljnjem tekstu: natječaj za odabir LAG-ova) objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj za odabir LAG-ova se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(3) Tekst natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

– predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

– uvjete prihvatljivosti korisnika i dokumentaciju

– visinu i intenzitet potpore

– dokumentaciju prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu

– dokumentaciju prilikom podnošenja Zahtjeva za promjenu

– način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za potporu

– način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za promjenu

– popis priloga i obrazaca i

– način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(4) Natječaj za odabir LAG-ova može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata.

(5) Natječaj za odabir LAG-ova objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(6) Natječaj za odabir LAG-ova je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi danu početka podnošenja Zahtjeva za potporu pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak objavljuje sukladno stavku 5. ovoga članka. U tom slučaju može se odgoditi početak podnošenja Zahtjeva za potporu ili rok za podnošenje Zahtjeva za potporu može biti primjereno produžen.

(7) Izmjena natječaja znači izmjenu odredbi natječaja, a koja je nužna radi zakonite i pravilne provedbe predmetnog natječaja.

(8) Ispravak natječaja znači ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

Podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 9.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja za odabir LAG-ova.

(2) Agencija za plaćanja prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu provjerava ispunjava li LAG uvjete i kriterije propisane natječajem za odabir LAG-ova i člankom 6. ovoga Pravilnika te dodjeljuje broj bodova i provodi izračun iznosa potpore sukladno kriterijima odabira Zahtjeva za potporu i bodovima za izračun iznosa potpore.

(3) Agencija za plaćanja može od LAG-a tražiti dopune, ispravke i obrazloženja Zahtjeva za potporu na način i u rokovima koji se propisuju natječajem za odabir LAG-ova.

Rangiranje Zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Nakon završetka administrativne kontrole svih Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja utvrđuje privremenu rang-listu za sve pozitivno ocijenjene Zahtjeve za potporu sukladno ostvarenom broju bodova prema kriterijima odabira Zahtjeva za potporu.

(2) Prednost na rang-listi imaju Zahtjevi za potporu s ostvarenim većim brojem bodova, a ako dva Zahtjeva za potporu ostvaruju jednaki broj bodova prednost ima onaj s većim brojem bodova za ocjenu kvalitete LRS.

(3) U slučaju da se ne može utvrditi prednost temeljem stavka 2. ovoga članka ista se utvrđuje prema ranijem vremenu podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu. Ako se i tada ne može utvrditi prednost provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika.

Donošenje Odluka

Članak 11.

(1) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

– Odluku o odbijanju, za svaki negativno ocijenjeni Zahtjev za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih Natječajem za odabir LAG-ova i člankom 6. ovoga Pravilnika

– Odluku o privremenom odabiru LAG-a, za svaki pozitivno oci­jenjeni Zahtjev za potporu koji se nalazi na privremenoj rang-li­sti.

(2) Nakon završetka postupka prigovora na odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja utvrđuje konačnu rang-listu i prag raspoloživih sredstava.

(3) U slučaju viška raspoloživih sredstava za sve pozitivno ocijenjene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja provodi postupak uvećanja potpore na način propisan natječajem za odabir LAG-ova i donosi Odluku o odabiru LAG-a.

(4) U slučaju nedovoljno raspoloživih sredstava za sve pozitivno ocijenjene Zahtjeve za potporu, Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

– Odluku o odbijanju, za Zahtjeve za potporu ispod praga raspoloživosti sredstava i

– Odluku o odabiru LAG-a, za Zahtjeve za potporu iznad praga raspoloživosti sredstava.

(5) Odluke iz stavka 4. ovoga članka su konačne i LAG nema pravo podnijeti prigovor.

Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u

Članak 12.

(1) Nakon donošenja Odluke o odabiru LAG-a, Agencija za plaćanja i LAG sklapaju Ugovor kojim se određuju međusobna prava i obveze LAG-a i Agencije za plaćanja, iznos dodijeljene potpore za provedbu Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4., odredbe prilikom izmjena, raskida i otkaza Ugovora i povrata sredstava.

(2) Predložak Ugovora sastavni je dio natječaja za odabir LAG-ova.

(3) Ugovor potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i ovlaštena osoba za zastupanje LAG-a najkasnije 15 dana od dana zaprimanja Ugovora.

POGLAVLJE III.
LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA, PLAN PROVEDBE LRS I GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU LAG-a

Lokalna razvojna strategija

Članak 13.

(1) LRS mora obuhvaćati čitavo područje na kojem LAG djeluje.

(2) LRS se izrađuje za programsko razdoblje 2014. – 2020., a njezin obvezan sadržaj naveden je u natječaju.

(3) LRS mora sadržavati jasno naznačen sadržaj, pojmovnik i/ili tablicu kratica, numerirana poglavlja s pripadajućim naslovima te numerirane stranice.

(4) LRS mora biti objavljena na mrežnoj stranici LAG-a u elektronskom obliku.

(5) Ciljevi LRS moraju proizlaziti iz SWOT analize i razvojnih mogućnosti područja te biti u skladu s općim ciljevima Programa.

(6) Planirani tipovi operacija u LRS trebaju doprinositi ostvarenju ciljeva i prioriteta LRS i ciljeva i prioriteta Programa uključujući i horizontalne ciljeve Programa – inovacije, ublažavanje klimatskih promjena i zaštita okoliša.

(7) Vrsta potpore, intenzitet potpore, najmanji i najviši iznos potpore, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva ulaganja, uvjeti prihvatljivosti, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi te opći uvjeti pojedinog tipa operacije iz LRS propisani su Programom i provedbenim propisima za mjere, podmjere i tipove operacija iz Programa, a kojima su sukladni tipovi operacija u LRS.

(8) Kriterije odabira određuje LAG u LRS za svaki tip operacije, a isti ne moraju biti istovjetni kriterijima odabira u Programu i provedbenim propisima za određeni tip operacije.

(9) LAG može u LRS odrediti:

a) do 20% viši intenzitet potpore od propisanog za pojedini tip operacije sukladno onoj navedenoj u Programu, ali ne viši od najvišeg propisanog intenziteta potpore za pojedini tip operacije navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili gdje je primjenjivo ovisno o važećim uvjetima državnih potpora

b) uz uvjete prihvatljivosti korisnika/projekta navedenih u sukladnom tipu operacija u Programu za pojedinu mjeru/podmjeru/tip operacije, navesti i dodatne uvjete prihvatljivosti koji moraju biti u skladu s ciljevima i prioritetima LRS.

(10) U slučaju višeg intenziteta potpore iz stavka 9. ovoga članka LAG mora u LRS opisati postupak odlučivanja i kriterije za dodjelu takvog višeg intenziteta potpore koji uključuju:

a) zajednički interes lokalne zajednice

b) zajedničke korisnike (gdje je primjenjivo)

c) javni pristup provedenom projektu

d) inovativni karakter projekta na lokalnoj razini i

e) raspoloživi iznos sredstava za pojedini tip operacije.

Ocjenjivanje kvalitete LRS

Članak 14.

(1) Ocjenjivanje kvalitete LRS u okviru Mjere 19 provodi Ocjenjivački odbor (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački odbor za Mjeru 19).

(2) Dostavljanje LRS i druge potrebne dokumentacije između Upravljačkog tijela i Agencije za plaćanja obavlja se elektroničkom poštom ili službenom dostavom putem dostavljača uz dostavnicu.

(3) Ocjenjivački odbor za Mjeru 19 imenuje ministar poljoprivrede.

(4) Ocjenjivački odbor za Mjeru 19 radi na temelju Poslovnika o radu kojeg donosi predsjednik Ocjenjivačkog odbora.

(5) Ocjenjivanje kvalitete LRS provodi se temeljem kriterija bodovanja za ocjenu kvalitete LRS.

Izmjene odabrane LRS

Članak 15.

(1) Odabrani LAG je dužan podnijeti Zahtjev za promjenu iz članka 19. ovoga Pravilnika u slučaju izmjene odabrane LRS u roku trideset (30) dana od dana usvajanja izmjena odabrane LRS na razini tijela LAG-a.

(2) Odabrana LRS može se izmijeniti najviše tri (3) puta, ali najkasnije do 31. prosinca 2019. godine i mora najmanje sadržavati:

– izmijenjeni sadržaj u odabranoj LRS s vidljivim izmjenama

– razloge zbog kojih se predlaže izmjena

– očekivane rezultate predloženih izmjena i

– utjecaj predloženih izmjena na ciljeve, prioritete, mjere, tipove operacija i indikatore.

(3) U broj izmjena odabrane LRS iz stavka 2. ovoga članka ne računaju se izmjene odabrane LRS u sljedećim situacijama:

1. tehničke i tiskarske ispravke LRS

2. izmjene u akcijskom planu provedbe LRS i njima uzrokovane izmjene u financijskom planu provedbe LRS, a koje ne utječu na indikatore za mjerenje učinka provedbe LRS i samih ciljeva LRS

3. izmjene pokrenute na inicijativu odnosno uzrokovane od strane tijela Europske komisije i nadležnih nacionalnih tijela, a tiču se usklađivanja s:

– izmjenama uzrokovanim sklapanjem Ugovora iz članka 12. ovoga Pravilnika koje se odnose na usklađivanje akcijskog plana provedbe LRS, financijskog plana provedbe LRS i indikatora za mjerenje učinka provedbe LRS

– izmjenama EU propisa za provedbu ruralnog razvoja i poljoprivrede

– izmjenama Programa i provedbenih podzakonskih propisa i

– izmjenama drugih nacionalnih propisa koji utječu na provedbu ruralnog razvoja i poljoprivrede, provedbu LRS i rad LAG-a.

(4) Agencija za plaćanja prosljeđuje izmjene odabrane LRS Upravljačkom tijelu, u roku petnaest (15) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za promjenu iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjenu odabrane LRS ocjenjuje Ocjenjivački odbor za Mjeru 19, u roku od šezdeset (60) dana od dana zaprimanja izmjene od strane Agencije za plaćanja.

(6) U rok iz stavka 5. ovoga članka ne ulazi rok koji je potreban za dopunu prijedloga izmjene odabrane LRS iz stavka 2. ovoga članka i rok za ispravak izmjena odabrane LRS.

(7) Upravljačko tijelo nakon završetka ocjenjivanja izmjene odabrane LRS donosi:

– Obavijest o prihvaćanju izmjena odabrane LRS kada Ocjenjivački odbor pozitivno ocijeni izmjene odabrane LRS ili

– Obavijest o neprihvaćanju izmjena odabrane LRS kada Ocjenjivački odbor negativno ocijeni izmjene odabrane LRS.

(8) Upravljačko tijelo obavijesti iz stavka 7. ovoga članka dostavlja Agenciji za plaćanja koja odabranom LAG-u izdaje Odluku o odobrenju promjene odnosno Odluku o odbijanju promjene.

(9) Postupci iz stavaka 4. do 8. ovoga članka nisu primjenjivi u slučaju:

– izmjena odabrane LRS iz stavka 3. ovoga članka

– izmjena obuhvata područja LAG-a, uz uvjet da isto nema utjecaja na izmjenu ciljeva, prioriteta, mjera, podmjera i tipova operacija LRS, indikatora za mjerenje učinka provedbe LRS, procedura postupka odabira projekata na LAG natječaju, akcijskog i financijskog plana provedbe LRS te monitoringa i evaluacije LRS.

(10) Odabrani LAG je dužan provoditi važeću LRS, a izmijenjenu odabranu LRS može početi provoditi od dana zaprimanja Odluke o odobrenju promjene.

(11) Nakon zaprimanja Odluke o odobrenju promjene, odabrani LAG mora objaviti izmijenjenu odabranu LRS na mrežnoj stranici LAG-a u elektronskom obliku.

Plan provedbe LRS

Članak 16.

(1) Odabrani LAG je dužan prije objave prvog LAG natječaja putem Zahtjeva za promjenu dostaviti Agenciji za plaćanja Plan provedbe LRS, koji sadrži raspodjelu sredstava za provedbu Podmjere 19.2. po tipovima operacija navedenim u LRS, Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. na razini cjelokupnog razdoblja provedbe LRS.

(2) Raspodijeljeni iznosi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti usklađeni s odabranom LRS/izmjenama odabrane LRS.

(3) Odabrani LAG može zatražiti izmjenu Plana provedbe LRS putem Zahtjeva za promjenu.

(4) Odabrani LAG može u istom Zahtjevu za promjenu koji podnosi Agenciji za plaćanja u vezi s izmjenom odabrane LRS iz članka 15. ovoga Pravilnika, dostaviti Plan provedbe LRS odnosno izmjenu Plana provedbe LRS.

Godišnje izvješće o radu LAG-a

Članak 17.

(1) Odabrani LAG je dužan dostaviti Godišnje izvješće o radu LAG-a za godinu »n-1« (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) koje se odnosi na provedene sufinancirane aktivnosti od 01. siječnja do 31. prosinca godine »n-1«.

(2) Godišnje izvješće podnosi se preporučenom pošiljkom i na CD-u, DVD-u ili USB-u Upravljačkom tijelu najkasnije do 15. veljače godine »n« na propisanome obrascu koji se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr. i Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.

(3) U slučaju nedostavljanja Godišnjeg izvješća, Upravljačko tijelo će donijeti Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća te o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja.

(4) U slučaju dostavljanja nepotpunog Godišnjeg izvješća, Upravljačko tijelo će zatražiti obrazloženje i/ili nadopunu Godišnjeg izvješća.

(5) Odabrani LAG je dužan dostaviti obrazloženje i/ili nadopunu u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja zahtjeva za obrazloženje i/ili nadopunu Godišnjeg izvješća.

(6) U slučaju neuspješne dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, zahtjev će se objaviti na oglasnoj ploči Upravljačkog tijela i smatra se uručenim osmoga dana od dana postavljanja obavijesti na oglasnu ploču.

(7) U slučaju nedostavljanja obrazloženja i/ili nadopune Godišnjeg izvješća, Upravljačko tijelo će donijeti Zaključak o neispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća.

(8) Agencija za plaćanja će temeljem dostavljenog zaključka iz stavka 3. ili 7. ovoga članka obustaviti odabranom LAG-u isplatu sredstava za provedbu Podmjere 19.4. dok Upravljačko tijelo ne donese Zaključak o ispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća.

(9) Za sva pravovremena i potpuna izvješća iz stavka 1. ovoga članka, Upravljačko tijelo donijeti će Zaključak o ispunjavanju obveze dostavljanja Godišnjeg izvješća.

POGLAVLJE IV.
PROMJENE PODATAKA I IZMJENA UGOVORA

Promjene u Evidenciji korisnika

Članak 18.

(1) Promjene podataka o odabranom LAG-u podrazumijevaju i promjene podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka LAG podnosi putem AGRONET-a sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika, kojeg LAG može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja.

(3) Po odobrenju/odbijanju Zahtjeva za izmjenu podataka u Evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će odabranom LAG-u poslati putem elektroničke pošte obavijest da su izmjene odobrene/odbijene.

(4) Ako odabrani LAG mijenja podatak koji se nalazi u Evidenciji korisnika i u Zahtjevu za potporu, obvezan je promjenu podatka prijaviti putem Evidencije korisnika i putem Zahtjeva za promjenu.

Promjene Zahtjeva za potporu

Članak 19.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju:

– promjenu podataka koji se odnose na uvjete prihvatljivosti iz članka 6. ovoga Pravilnika uključujući osnivanje nove podružnice

– izmjenu odabrane LRS

– dostavu Plana provedbe LRS i izmjenu Plana provedbe LRS

– početak bavljenja gospodarskom djelatnošću i/ili stjecanje dionica ili udjela u pravnoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost i

– promjenu dodijeljenih sredstava temeljem sustava nagrađivanja sukladno članku 4. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(2) Nakon stupanja na snagu Ugovora, promjene iz stavka 1. ovoga članka odabrani LAG je dužan prijaviti Agenciji za plaćanja putem Zahtjeva za promjenu.

(3) Odabrani LAG je dužan prijaviti promjene iz stavka 1. ovoga članka u roku pet (5) dana od:

− dana njihovoga nastanka ili

− dana odobrenja nadležnog tijela LAG-a ako je isto potrebno, osim za izmjene odabrane LRS iz članka 15. ovoga Pravilnika ili

− dana pravomoćnosti rješenja/odobrenja nadležnog tijela državne uprave ako je isto potrebno.

(4) Rokovi iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se i prilikom promjene podataka iz Evidencije korisnika.

(5) Zahtjev za promjenu popunjava se u AGRONET-u, a po popunjavanju odabrani LAG je dužan neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u Agenciju za plaćanja dostaviti ovjerenu i potpisanu potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu, zajedno s propisanom dokumentacijom.

(6) Ako je Zahtjev za promjenu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će putem Zahtjeva za dopunu tražiti navedeno.

(7) Agencija za plaćanja će za zaprimljene Zahtjeve za promjenu provjeriti prihvatljivost promjene podataka te donijeti sljedeće akte:

1. Odluku o odobrenju promjene ili Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a, u slučaju pravovremenog i/ili potpunog Zahtjeva za promjenu te prihvatljivosti promjena podataka.

2. Odluku o odbijanju promjene, u slučaju nepravovremenog i/ili nepotpunog Zahtjeva za promjenu te neprihvatljivosti promjene podataka.

(8) Kada je Plan provedbe LRS dostavljen bez izmjena odabrane LRS, Agencija za plaćanja će umjesto akata iz stavka 7. ovoga članka donijeti Odluku o odobrenju Plana provedbe LRS ili Odluku o odbijanju Plana provedbe LRS, zavisno o usklađenosti plana Provedbe LRS s odabranom LRS.

(9) Promjenom Zahtjeva za potporu ne može se dodijeliti iznos potpore veći od iznosa potpore određenog Ugovorom, osim prilikom sustava nagrađivanja sukladno članku 4. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(10) Ako se nakon konačne isplate sredstava potpore promjene podaci iz Evidencije korisnika koji se odnose na odabrani LAG, isti je o predmetnim promjenama obvezan obavijestiti Agenciju za plaćanja tijekom pet (5) godina od datuma konačne isplate sredstava, ali Izmjena Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (u daljnjem tekstu: Aneks Ugovora) iz članka 20. ovog Pravilnika se neće sklapati.

(11) Akte iz stavaka 7. i 8. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja Upravljačkom tijelu u roku trideset (30) dana od dana donošenja istih.

Izmjena Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u

Članak 20.

(1) U slučaju da Agencija za plaćanja odobri promjenu podataka koji nastanu nakon stupanja na snagu Ugovora, a vezanu za podatke koji su sastavni dio Ugovora, Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklapaju Aneks Ugovora kojim uređuju međusobna prava i obveze. Aneksu Ugovora prethodi Odluka o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a.

(2) U slučaju promjene podataka koji se odnose na adresu sjedišta LAG-a, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje LAG-a, naselja u sklopu LAG-a, članova službenih tijela LAG-a i ostalih podataka iz Evidencije korisnika, Aneks Ugovora se neće sklapati, već će se LAG-u izdati Odluka o odobrenju promjene ili obavijest da su promjene odobrene ako je riječ o promjenama podataka iz Evidencije korisnika.

(3) Iznimno, ako promjene navedene u stavku 2. ovoga članka utječu na promjenu ugovorene potpore, neovisno o tipu promjene, Agencija za plaćanja i LAG će sklopiti Aneks Ugovora.

(4) Odabrani LAG nema pravo na povećanje potpore, osim u slučajevima naknadnog dodjeljivanja iznosa potpore na temelju sustava nagrađivanja, sukladno članku 4. stavku 6. ovoga Pravilnika.

(5) U slučaju promjena iniciranih od strane Agencije za plaćanja, bilo da se iste odnose na Ugovor i/ili administrativne pogreške učinjene prilikom izrade Ugovora i/ili bilo kojeg akta koji je u izravnoj ili neizravnoj vezi s Ugovorom, ugovorne strane sklopit će Aneks Ugovora.

(6) Odabrani LAG je obvezan vratiti jedan (1) potpisani primjerak Aneksa Ugovora sa javnobilježničkom ovjerom ovlaštene osobe za zastupanje odabranog LAG-a u roku pet (5) dana od dana zaprimanja Aneksa Ugovora. Troškove ovjere potpisa snosi odabrani LAG.

(7) Ako odabrani LAG ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, smatrat će se da je odustao od zatraženih promjena, te se Aneks Ugovora neće sklapati, a Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru LAG-a.

DIO TREĆI
PODMJERA 19.2. – PROVEDBA ODABRANE LRS

POGLAVLJE I.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, POTPORA I KRITERIJI ODABIRA PROJEKATA

Uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta

Članak 21.

(1) Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

– biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti nositelja projekta za pojedini tip operacije sukladno odobrenoj LRS i pravilnikom kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa i

– imati prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG od trenutka podnošenja prijave projekta na LAG Natječaj i sve do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti.

(2) Uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta i dokumentacija kojom se oni dokazuju propisuju se LAG Natječajem.

(3) Uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta mogu se ponovno provjeriti do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu i pet (5) godina nakon datuma konačne isplate. Ako se tijekom provjere utvrdi da nositelj projekta ne ispunjava navedene uvjete prihvatljivosti, nositelju projekta će se ostaviti primjeren rok za rješavanje nastale situacije.

Isključenje nositelja projekta

Članak 22.

Nositelj projekta će biti isključen u bilo kojoj fazi postupka odabira projekta i/ili dodjele potpore i/ili isplate sredstava ako:

– ne ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članka 21. ovoga Pravilnika

– dostavi lažne podatke pri prijavi projekta i/ili Zahtjeva za potporu i/ili pri dostavi druge dokumentacije (nositelj projekta se isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj kalendarskoj godini)

– nema podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

– mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013

– nije izvršio zatraženi povrat ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU-a)

– se utvrdi prekoračenje najvećeg dozvoljenog iznosa potpore u slučaju financiranja istog ulaganja od strane središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore i/ili i

– su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz sredstava Europske unije.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

Članak 23.

(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim mora ispuniti sljedeće uvjete:

– biti usklađen s uvjetima prihvatljivosti za pojedini tip operacije sukladno odobrenoj LRS i pravilnikom kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa,

– provoditi se na području odabranog LAG-a

– biti usklađen sa pravilima državne potpore i de minimis pravilima, ako je primjenjivo

– biti ekonomski i financijski održiv, ako je primjenjivo

– biti usklađen s relevantnim EU i RH zakonodavstvom

– imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo i

– nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere, ako je primjenjivo.

(2) Uvjeti prihvatljivosti projekta iz odabrane LRS i dokumentacija kojom se oni dokazuju propisuju se LAG Natječajem.

(3) Uvjeti prihvatljivosti projekta iz pravilnika kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa i dokumentacija kojom se oni dokazuju propisuju se natječajem iz članka 38. ovoga Pravilnika.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 24.

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

– troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

– povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

– stvarnost nastanka kod nositelja projekta

– izvršenje plaćanja nositelja projekta dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

– dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti, pri čemu su prihvatljivi predujmovi isplaćeni dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga u skladu s odredbama ugovora sklopljenih s tim subjektima prihvatljivi za sufinanciranje

– usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

– usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

– usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

– usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji se nalaze u listama prihvatljivih troškova objavljenima uz nacionalne natječaje, a koji su sukladni odabranoj LRS. Prihvatljivi opći troškovi, kao i limiti po istima, uređeni su pravilnikom kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa i/ili nacionalnim natječajem.

(4) Lista prihvatljivih troškova se objavljuje u LAG Natječaju i sastoji se od prihvatljivih materijalnih, nematerijalnih troškova i općih troškova, zavisno o tipu operacije. Neprihvatljivi troškovi se propisuju u LAG Natječaju.

(5) Nove kategorije troškova dodane revizijom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za reviziju Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Broj prijava po nositelju projekta

Članak 25.

(1) Isti (jedan) nositelj projekta može prijaviti jedan projekt unutar jednog tipa operacije tijekom jednog LAG natječaja ili može biti partner u jednom zajedničkom projektu, osim u slučajevima gdje je pravilnicima kojima se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa i LAG Natječajem drugačije propisano.

(2) Ako je nositelj projekta u svojstvu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, istodobno i odgovorna osoba u pravnoj osobi, projekt može prijaviti samo jedan od navedenih nositelja projekata.

(3) U slučaju partnerskih poduzeća i povezanih poduzeća, a sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na jednom LAG natječaju za isti tip operacije samo jedno poduzeće može podnijeti jednu prijavu.

(4) Ako nositelj projekta prijavi više projekata unutar istog tipa operacije tijekom jednog LAG natječaja, u obzir će se uzeti najranije prijavljen projekt, dok se ostali projekti neće uzeti u razmatranje i vratiti će se nositelju projekta.

(5) Sljedeći projekt unutar istog tipa operacije nositelj projekta može prijaviti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu. Broj odabranih projekata po pojedinom nositelju projekta po odabranoj LRS nije ograničen.

(6) Nositelj projekta može istovremeno biti u postupku odabira projekta za tip operacije na LAG Natječaju i u postupku dodjele potpore na nacionalnom natječaju za tip operacije koji je sukladan tipu operacije iz LAG Natječaja, ali pod uvjetom da se radi o različitim projektima i različitim prihvatljivim aktivnostima/troškovima.

(7) Odredba iz stavka 6. ovoga članka se ne primjenjuje na tipove operacija iz Programa za koje nositelj projekta može ostvariti potporu samo jednom tijekom provedbe Programa.

(8) Detaljnija ograničenja mogu se propisati LAG Natječajem.

Iznos i intenzitet potpore

Članak 26.

(1) Prilikom provedbe LRS sredstva potpore se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

(2) Najniži i najviši iznos potpore definiran je odabranom LRS za pojedini tip operacije i mora biti u granicama koje su definirane Programom.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka projekti koji se provode putem odabrane LRS su projekti kod kojih najviši iznos projekta i potpore ne može biti viši od 100.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

(4) Najviši intenzitet potpore definiran je Programom i odabranom LRS.

Kriteriji odabira projekata

Članak 27.

(1) Kriteriji odabira projekata moraju biti navedeni u LAG natječaju i moraju odgovarati kriterijima odabira projekata iz LRS.

(2) Dokumentacija za ocjenu usklađenosti projekta s kriterijima odabira mora biti jasno propisana LAG Natječajem.

(3) Projekt mora ostvariti najmanji broj bodova (prag prolaznosti) propisan LAG natječajem da bi ušao u daljnji postupak odabira.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK ODABIRA PROJEKATA NA LAG RAZINI

Sporazum o suradnji

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja i odabrani LAG sklapaju Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera (u daljnjem tekstu: Sporazum) kojim definiraju funkcije i odgovornosti između Agencije za plaćanja i odabranog LAG-a pri provedbi sljedećih delegiranih administrativnih provjera iz članka 48. stavka 2. Uredbe (EU) br. 809/2014:

– prihvatljivosti korisnika i

– sukladnosti s kriterijima odabira.

(2) Pri delegiranju provjera iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja zadržava punu odgovornost za provedbu provjera iz svoje nadležnosti i za provjeru da li odabrani LAG-ovi imaju administrativni i kontrolni kapacitet za izvršenje delegiranog posla, kao i ostale provjere propisane odredbom članka 60. stavka 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(3) Sporazum potpisuju ravnatelj Agencije za plaćanja i ovlaštena osoba za zastupanje LAG-a najkasnije petnaest (15) dana od dana zaprimanja Sporazuma.

Priprema i objava LAG Natječaja

Članak 29.

(1) LAG Natječaj objavljuje i provodi odabrani LAG.

(2) Odabrani LAG ima pravo na objavu LAG Natječaja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sklopljen Sporazum i dostavljen Plan provedbe LRS

– tip operacije je naveden u odabranoj LRS

– objavljen najmanje jedan nacionalni natječaj za pojedini tip operacije koji je sukladan tipu operacije iz LRS

– postoji dovoljno raspoloživih sredstava u Planu provedbe LRS.

(3) Na postupak odabira projekata primjenjuje se LRS i Plan provedbe LRS koji su vrijedili u trenutku objave LAG Natječaja.

(4) Tekst LAG Natječaja sadrži najmanje sljedeće informacije:

– predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava LAG Natječaja

– uvjete prihvatljivosti nositelja projekta i dokumentaciju

– uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

– uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

– kriterije odabira projekata i dokumentaciju

– prihvatljive i neprihvatljive troškove

– detaljni postupak odabira projekata

– visinu i intenzitet potpore (s jasno definiranim uvećanjima)

– način, uvjete i rokove prijave projekta i

– popis priloga i obrazaca.

(5) LAG Natječaj može sadržavati i druge dokumente poput vodiča i sličnih dokumenata.

(6) LAG Natječaj i pripadajući obrasci, prilozi, vodiči i ostali dokumenti moraju biti javno objavljeni na mrežnoj stranici LAG-a.

(7) Odabrani LAG može pomoći u pripremi projekata u vidu edukacija, treninga ili savjetovanja, ali mu je zabranjeno pisanje projekata, pripremanje natječajne dokumentacije i obrazaca za projekte koji se planiraju provoditi putem odabrane LRS.

(8) U interesu jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

(9) LAG Natječaj je moguće izmijeniti i/ili ispraviti najkasnije do dana koji prethodi datumu kojim počinje rok za prijavu projekata pri čemu se predmetna izmjena i/ili ispravak objavljuje sukladno stavku 6. ovoga članka.

(10) Odabrani LAG je dužan pratiti raspoloživost sredstava za pojedini tip operacije.

Faze u postupku odabira projekata

Članak 30.

(1) Postupak odabira projekata se provodi na LAG razini i sastoji se od sljedećih faza:

– 1. faza: administrativna kontrola projekata

– 2. faza: ocjenjivanje projekata

– 3. faza: odabir projekata od strane UO LAG-a i

– 4. faza: prigovori na odluke LAG-a.

(2) Odgovarajući sustav i cjelokupni postupak odabira projekata na LAG razini moraju biti detaljno navedeni u LAG Natječaju.

(3) LAG je dužan postupati sukladno procedurama navedenim u LRS i drugim internim aktima LAG-a, prethodno odobrenim od strane nadležnog tijela, temeljem statuta LAG-a.

Nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata

Članak 31.

(1) Odabir projekata mora biti nepristran i transparentan što se osigurava sprječavanjem sukoba interesa, na način opisan ovim Pravilnikom, pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj, Uredbama (EU, Euratom) br. 966/2012 i (EU) br. 1268/2012.

(2) Sukob interesa ne postoji ako osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj) sljedeće:

– zaposlenik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela nositelja projekta niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s nositeljem projekta (partnerski odnos u provedbi projekta i sl.) i

– u odnosu na nositelja projekta ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

(3) Osobe koje sudjeluju u postupku odabira projekata moraju biti upoznate s popisom nositelja projekata koji su se prijavili na LAG Natječaj. Nakon toga te osobe potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti koja je objavljena na službenoj mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i kojom se potvrđuje da se niti one niti članovi njihovih obitelji ne nalaze u sukobu interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa kojima može utjecati na nepristranost prilikom postupka odabira projekata, i da će u postupku odabira projekata postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija te vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo.

(4) U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, osoba koja sudjeluje u postupku odabira projekata obvezna je o tome odmah izvijestiti ostale sudionike i nadležno tijelo LAG-a te pisanim putem zatražiti izuzimanje iz daljnjeg postupka u vezi s projektom na koji se odnosi utvrđeni sukob interesa. U toj situaciji odabrani LAG izuzima takvu osobu iz daljnjeg postupanja kod predmetnog projekta.

(5) LAG je dužan voditi registar evidencije potencijalnog sukoba interesa. Procedure LAG-a moraju uključivati sprječavanje sukoba interesa, posebice u situacijama kada je nositelj projekta odabrani LAG.

(6) Pitanje sukoba interesa mora biti uključeno u dnevni red sjednica/sastanaka/povjerenstava LAG-a.

Administrativna kontrola projekata

Članak 32.

(1) Nositelj projekta podnosi prijavu projekta odabranom LAG-u na način te prema uvjetima i rokovima propisanim LAG Natječajem.

(2) Administrativna kontrola provodi se sukladno procedurama odabranog LAG-a koje moraju biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Cilj predmetne faze je utvrditi pravovremenost i potpunost prijave te prihvatljivost nositelja projekta sukladno odredbama propisanim LAG natječajem.

(4) Administrativni kriteriji te posljedično i administrativna kontrola, po svojoj naravi, ne ulaze u sadržaj i kvalitetu samog projekta već se u postupku kontrole postupa prema zadanim, jasnim i transparentnim pravilima, jednakim za sve nositelje projekata, obazirući se samo i isključivo na postavljene administrativne zahtjeve.

(5) U slučaju neispunjavanja pojedinih kriterija, projekt se isključuje iz daljnjeg postupka odabira.

Ocjenjivanje projekata

Članak 33.

(1) Cilj predmetne faze je provjeriti usklađenost projekta s uvjetima prihvatljivosti i kriterijima odabira iz LRS, utvrđivanje prihvatljivih troškova/aktivnosti i iznosa istih, intenziteta i iznosa potpore, broja bodova po projektu, a sve to zavisno o tipu operacije.

(2) Provjere iz stavka 1. ovoga članka mogu biti obavljene i u fazi administrativne kontrole projekta, osim provjere usklađenosti s kriterijima odabira koji nisu jednoznačno provjerljivi/mjerljivi odnosno čija provjera može dovesti do subjektivnog ocjenjivanja.

(3) Ocjenjivanje projekata obavlja Ocjenjivački odbor LAG-a kojeg imenuje odabrani LAG.

(4) Članovi Ocjenjivačkog odbora LAG-a ne mogu biti članovi niti jednog tijela LAG-a koje sudjeluje u postupku odabira projekata.

(5) U slučajevima kada je odabrani LAG nositelj projekta, ocjenjivanje se mora provesti na način da ne dovodi LAG u povlašteni položaj u odnosu na druge nositelje projekta i ocjenjivanje moraju provesti osobe koje su u potpunosti neovisne od odabranog LAG-a. U takvom slučaju Agencija za plaćanja provodi obveznu kontrolu ocjenjivanja projekata.

(6) Detaljni postupak izbjegavanja sukoba interesa kada je odabrani LAG nositelj projekta mora biti naveden u procedurama odabranog LAG-a.

(7) Negativno ocijenjeni projekti isključuju se iz daljnjeg postupka odabira.

Rangiranje projekata

Članak 34.

(1) Nakon što završi ocjenjivanje za sve pozitivno ocijenjene projekte, formira se rang-lista sukladno kriterijima odabira projekata navedenim u LRS. Rang lista mora sadržavati jasno obrazloženje za svaku preporuku pojedinog projekta za odabir uz obavezno naznačeni naziv projekta, prihvatljive troškove/aktivnosti, najviši iznos prihvatljivog troška/aktivnosti, intenzitet i iznos potpore te ostvareni broj bodova uz jasnu napomenu UO LAG-a o opravdanosti projekta.

(2) Na listi iz stavka 1. ovoga članka se nalaze i projekti koji su isključeni iz postupka odabira projekata.

(3) Prednost na rang-listi imaju projekti s ostvarenim većim brojem bodova.

(4) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve pozitivno ocijenjene projekte, a sve sukladno alociranim sredstvima propisanim LAG Natječajem, određuje se prag raspoloživosti iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno raspoloživih sredstava.

Odabir projekata od strane UO LAG-a

Članak 35.

(1) Odabrani LAG prilikom odabira projekata mora posebice osigurati sljedeća načela:

– nakon isključenja članova UO LAG-a kod kojih je utvrđen sukob interesa, najmanje 51% članova UO LAG-a mora imati pravo glasa prilikom odlučivanja

– za odabir projekta mora glasovati natpolovična većina članova UO LAG-a s pravom glasa

– bilo koja pojedinačna interesna skupina ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja

– od članova UO LAG-a koji su glasovali za projekt najmanje 50% glasova pripada partnerima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti

– kvorum od 51% članova mora fizički prisustvovati sjednicama UO LAG-a kako bi odluke bile pravovaljane, odnosno upotreba pisane procedure kako bi se omogućio kvorum nije dozvoljena

– glasovanje upotrebom pisane procedure je dozvoljeno sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 1303/2013 uz poštivanje kvoruma iz prethodne alineje

– nepristranost i transparentnost prilikom odabira projekata

– jednakost u postupanju prema svim nositeljima projekata i svim uključenim stranama prilikom postupka odabira projekata

– zaštita osobnih podataka i

– zabrana diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su rasa, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rođenje, naobrazba, društveni položaj ili druge osobine.

(2) Članovi UO LAG-a moraju imati relevantnu dokumentaciju prilikom odlučivanja i unaprijed biti obaviješteni o održavanju sjednice. Na zahtjev članova UO LAG-a, ocjenjivači i/ili osobe koje provode administrativnu kontrolu projekta mogu prisustvovati sjednicama kako bi im obrazložili projekt.

(3) UO LAG-a može zatražiti dodatne informacije kako bi mogao donijeti ispravnu odluku pri čemu nije obvezan prihvatiti preporuku ocjenjivača i osoba koje provode administrativnu kontrolu projekta, ali mora biti zabilježen jasan razlog za donošenje takve odluke. Ako se dogodi takva situacija, UO LAG-a mora dokazati vlastitom provjerom da predloženi projekt nije/je prihvatljiv.

(4) Članovi UO LAG-a moraju odobriti i isključenje projekata iz postupka odabira.

(5) Nakon odabira projekata od strane UO LAG-a, odabrani LAG izdaje odluke i šalje ih nositeljima projekata sukladno propisanome u LAG Natječaju.

(6) U slučaju da se nakon izuzimanja članova UO LAG-a zbog sukoba interesa ne može osigurati kvorum i ravnopravnost u odlučivanju, odlučivanje o odabiru projekta obavlja skupština odabranog LAG-a, pri čemu prilikom odlučivanja vrijede ista pravila iz stavaka od 1. do 5. ovoga članka.

Prigovori na odluke LAG-a

Članak 36.

(1) Nositelji projekata imaju pravo podnijeti prigovor na odluke odabranog LAG-a zbog:

– povrede odredbi LAG natječaja

– pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(2) Odabrani LAG imenuje članove tijela LAG-a nadležnog za prigovore.

(3) Prigovor se podnosi preporučenom poštom na adresu LAG-a u roku propisanom LAG Natječajem.

(4) Odluke tijela LAG-a nadležnog za prigovore su konačne i ne mogu biti promijenjene od strane UO LAG-a.

(5) Odabrani LAG-a je dužan obavijestiti nositelja projekta o odluci tijela LAG-a nadležnog za prigovore.

(6) Rokovi za donošenje odluka iz stavka 4. ovoga članaka se propisuju LAG natječajem.

Informiranje javnosti

Članak 37.

(1) Popis projekata koji su odabrani od strane LAG-a biti će objavljeni na mrežnoj stranici LAG-a nakon utvrđivanja rang-liste odabranih projekata.

(2) Objava će uključivati najmanje sljedeće podatke:

– naziv nositelja projekta

– naziv projekta i njegov kratak opis i

– intenzitet potpore i iznos potpore.

POGLAVLJE III.
POSTUPAK DODJELE POTPORE U AGENCIJI ZA PLAĆANJA

Priprema i objava natječaja za provedbu LRS

Članak 38.

(1) Agencija za plaćanja objavljuje i provodi natječaj za mjeru/podmjeru/tip operacije koji se provodi putem LRS (u daljnjem tekstu: natječaj za provedbu LRS).

(2) Natječaj za provedbu LRS je namijenjen odabranim projektima neovisno o tome koji ih je LAG odabrao.

(3) Natječaj za provedbu LRS se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(4) Tekst natječaja za provedbu LRS sadrži najmanje sljedeće informacije:

– predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava natječaja

– uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

– provjeru postupka odabira projekata i dokumentaciju

– postupci nabave, ako je primjenjivo

– detaljni postupak dodjele potpore

– način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

– način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

– popis priloga i obrazaca

– popis radionica za nositelje projekata i

– način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(5) Natječaj za provedbu LRS može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata.

(6) Natječaj za provedbu LRS objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(7) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje nositelj projekta mora zadovoljiti.

Izmjena i/ili ispravak natječaja

Članak 39.

(1) Natječaj za provedbu LRS je moguće izmijeniti i/ili ispraviti ako:

– je došlo do promjene pravilnika kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa

– izmjena i/ili ispravak bitno ne utječe na uvjete dodjele potpore za nositelja projekta.

(2) Izmjene i/ili ispravci iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka se primjenjuju isključivo za projekte koji su prijavljeni na LAG natječaje objavljene nakon stupanja na snagu izmjena i/ili ispravaka pravilnika kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa.

(3) Izmjene i/ili ispravci iz stavka 1. alineje 2. ovog članka se primjenjuju isključivo na Zahtjeve za potporu podnesene nakon stupanja na snagu izmjena i/ili ispravaka natječaja.

(4) Na izmjenu i/ili ispravak natječaja primjenjuju se odredbe propisane u članku 38. stavku 3. ovoga Pravilnika. Izmjena i/ili ispravak natječaja bit će objavljena na način propisan člankom 38. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

Faze u postupku dodjele potpore

Članak 40.

(1) Agencija za plaćanja provodi postupak dodjele potpore temeljem objavljenog natječaja za provedbu LRS.

(2) Postupak dodjele sredstava započinje zaprimanjem Zahtjeva za potporu u Agenciju za plaćanja, a završava izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava, odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva za potporu.

(3) Postupak dodjele potpore sastoji se od sljedećih faza:

– 1. faza: podnošenje i zaprimanje Zahtjeva za potporu

– 2. faza: administrativna kontrola Zahtjeva za potporu i

– 3. faza: donošenje Odluka o dodjeli sredstava ili Odluka o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(4) Postupak dodjele potpore ne može trajati duže od devedeset (90) dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za potporu do dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava odnosno Odluke o odbijanju Zahtjeva za potporu.

(5) Nositelj projekta može u bilo kojoj fazi postupka dodjele odustati od projekta na način, te prema uvjetima i rokovima propisanim natječajem za provedbu LRS.

(6) Detaljni postupak dodjele potpore propisuje se natječajem za provedbu LRS.

Podnošenje i zaprimanje Zahtjeva za potporu

Članak 41.

(1) Nositelj projekta mora biti upisan u Evidenciju korisnika.

(2) Odabrani LAG je dužan u ime i za račun nositelja projekta podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET-a u roku devedeset (90) dana od dana donošenja odluke na LAG razini.

(3) Odabrani LAG podnosi Zahtjev za potporu za odabrane projekte.

(4) Prag raspoloživih sredstava iz LAG natječaja se pomiče za iznos preostalih neiskorištenih sredstava potpore utvrđen nakon pravomoćnosti akata iz članka 43. stavka 1. ovog Pravilnika. U toj situaciji odabrani LAG može podnijeti Zahtjev za potporu za nositelje projekta koji se nalaze ispod praga raspoloživih sredstava, počevši od prvog mjesta ispod praga raspoloživih sredstava.

Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 42.

(1) Administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu provodi Agencija za plaćanja i isto podrazumijeva sljedeće:

– provjeru da li je postupak odabira projekata proveden na način kako je propisan člankom 35. Pravilnika, odabranom LRS i LAG Natječajem,

– provjeru da li su delegirane administrativne provjere iz članka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014 obavljene na način kako je propisano Sporazumom o suradnji, ponavljajući administrativne provjere na osnovi uzorka i

– provjeru prihvatljivosti projekta, kontrolu prihvatljivosti i opravdanosti dostavljenih troškova, ekonomsku i financijsku održivost nositelja projekta i/ili projekta, kontrolu postupka nabave, a sve to zavisno o tipu operacije i sukladno propisanome u natječaju za provedbu LRS.

(2) Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za provjere iz stavka 1. ovoga članka propisuje se natječajem za provedbu LRS.

(3) Agencija za plaćanja prilikom provedbe administrativne kontrole Zahtjeva za potporu može od odabranog LAG-a i/ili nositelja projekta tražiti dopune, ispravke i obrazloženja na način i u rokovima koji se propisuju natječajem za provedbu LRS.

(4) Tijekom provjere prihvatljivosti troškova provjerava se i osigurava da su ispunjeni uvjeti za sufinanciranje pojedinog projekta provjerom opravdanosti dostavljenih troškova te ekonomske i financijske održivosti nositelja projekta i/ili projekta, te se isključuju neprihvatljivi troškovi i određuje najviši iznos prihvatljivih troškova, a sve to zavisno o tipu operacije. Ako je primjenjivo, provjerava se i postupak nabave.

(5) Postupci nabave za neobveznike javne nabave moraju biti obavljeni u skladu s Uputama za neobveznike javne nabave koje Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici i sastavni su dio natječaja za provedbu LRS.

(6) Postupci javne nabave roba, radova i usluga provode se u skladu s propisima kojima se uređuje postupak javne nabave.

(7) Postupci nabave roba, radova i usluga čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti određene propisima koji uređuju postupak javne nabave provode se na način propisan natječajem za provedbu LRS.

(8) Ako Agencija za plaćanja utvrdi da je projekt od trenutka odabira promijenjen i/ili su uvjeti po kojima je nositelj projekta ostvario bodove sukladno kriterijima odabira promijenjeni, Agencija za plaćanja ima pravo nositelju projekta odrediti financijsku korekciju i umanjiti potporu ili odbiti Zahtjev za potporu, u skladu s propisanim u natječaju za provedbu LRS.

Izdavanje akata nakon završene administrativne kontrole

Članak 43.

(1) Agencija za plaćanja će nakon provedene administrativne kontrole donijeti sljedeće akte:

– Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili

– Odluku o dodjeli sredstava.

(2) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju iz stavka 1. ovoga članka za svaki Zahtjev za potporu u slučaju negativnih rezultata provjera propisanih člankom 42. stavkom 1. ovoga Pravilnika i natječajem za provedbu LRS.

(3) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaki pozitivno ocijenjeni Zahtjev za potporu te će u izreci predmetne odluke biti navedeno:

– najviši odobreni iznos potpore

– prava i obveze nositelja projekta

– iznos i razlog umanjenja potpore

– postupovne odredbe prilikom provedbe projekta

– kontrola na terenu

– isplata sredstava

– povrat sredstava i

– rokovi u kojima nositelj projekta mora ispuniti pojedine uvjete.

(4) Predložak Odluke o dodjeli sredstava bit će sastavni dio natječaja za provedbu LRS.

(5) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od najvišeg procijenjenog iznosa potpore iz odluke na LAG razini.

(6) Agencija za plaćanja će nositelju projekta prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je nositelj projekta dužan popunjenu i potpisanu dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja predloška.

(7) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima je sastavni dio natječaja za provedbu LRS, a njome nositelj projekta dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti i da se projekt od trenutka odabira nije promijenio te da ne postoje razlozi za njegovo isključenje.

(8) U slučaju da nositelj projekta ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, smatrat će se da je odustao od Zahtjeva za potporu te će se donijeti Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dodjeli sredstava.

(9) Agencija za plaćanja je dužna obavijestiti odabrani LAG o rezultatu administrativne kontrole iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE IV.
PROVEDBA PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta

Članak 44.

(1) Razdoblje provedbe projekta biti će propisano natječajem za provedbu LRS.

(2) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja prijave projekta na LAG Natječaj u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) 1305/2013, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

(3) Odabrani LAG je dužan barem jednom tijekom razdoblja provedbe projekta provjeriti provedbu projekta posjetom lokaciji ulaganja.

(4) Rizik povećanja cijena određenih stavki u proračunu nakon provedene nabave (ako je primjenjivo) je rizik nositelja projekta. Mogućnost realokacije sredstava unutar i između stavki proračuna definira se Odlukom o dodjeli sredstava.

(5) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe propisuju se natječajem za provedbu LRS i Odlukom o dodjeli sredstava.

(6) Mogućnost i uvjeti produženja trajanja provedbe projekta definiraju se Odlukom o dodjeli sredstava.

Isplata potpore

Članak 45.

(1) Isplata potpore provodi se sukladno odobrenim Zahtjevima za isplatu/Zahtjevima za isplatu predujma.

(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma propisuju se natječajem za provedbu LRS.

(3) Ako nositelj projekta u zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore, Agencija za plaćanja može umanjiti iznos za isplatu temeljem članka 63. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 809/2014.

(4) Prilikom podnošenja svakog zahtjeva za isplatu korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

(5) Potpore nositelju projekta koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava izdanom nakon prethodne odluke Europske komisije kojom je potpora proglašena nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem neće se isplaćivati do potpunog izvršenja povrata.

(6) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.

(7) Nakon provedene administrativne kontrole zahtjeva za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

– Odluku o isplati

– Odluku o isplati predujma

– Odluku o jamstvu

– Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu i

– Odluku o odbijanju zahtjeva za isplatu predujma.

(8) Agencija za plaćanja provesti će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(9) U rok od 90 dana iz stavka 8. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za prigovore.

Kontrola na terenu

Članak 46.

(1) Agencija za plaćanja na terenu provodi kontrolu ulaganja kroz redovne kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim redovnih kontrola, navedenih u stavku 1. ovoga članka, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore, ako je to potrebno.

(3) Redovnom kontrolom na terenu utvrđuje se: ulaganje je stvarno provedeno, prijavljeni izdaci su stvarno nastali, radovi su izvršeni, materijali utrošeni, obavljene usluge i nabavljena oprema u skladu s odlukom/ugovorom o financiranju, da je zahtjev za isplatu ispravan i da je u skladu s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima, ulaganje je u uporabi ili spremno za uporabu (prije plaćanja), nositelj projekta/ulaganje je u skladu s ugovorenim obvezama i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja, da nije došlo do sufinanciranja izdataka iz drugih izvora javne pomoći.

(4) Kontrolu ulaganja može obavljati Upravljačko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(5) Svi rokovi, prava i obveze nositelja projekta po pitanju redovnih kontrola na terenu propisuju se Odlukom o dodjeli sredstava.

Povrat sredstava

Članak 47.

(1) U slučaju da se nakon izvršene isplate potpore nositeljima projekta, na temelju naknadne administrativne kontrole i/ili kontrole na terenu, utvrdi nepravilnost učinjena od strane nositelja projekta ili administrativna pogreška, Agencija za plaćanja donosi Odluku o povratu sredstava kojom od nositelja projekta zahtijeva povrat neopravdano isplaćenih sredstava u roku od 30 dana od dostave odluke nositelju projekta.

(2) Agencija za plaćanja zahtijeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom za provedbu te Uredbe.

(3) Podnošenje prigovora nositelja projekta Povjerenstvu za prigovore iz članka 67. ovoga Pravilnika ne odgađa rok za povrat sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

DIO ČETVRTI
PODMJERA 19.3. PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a

POGLAVLJE I.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, VRSTA POTPORE I KRITERIJI ODABIRA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Vrsta potpore, prihvatljivi korisnici i aktivnosti

Članak 48.

(1) Visina potpore po LAG-u tijekom provedbe Programa iznosi 5% od dodijeljenog iznosa potpore u Podmjeri 19.2., a najviše 100.000 eura u protuvrijednosti hrvatskih kuna prema tečaju Europske komisije.

(2) Za tip operacije 19.3.1. odabrani LAG može iskoristi najviše 20% ukupne potpore unutar Podmjere 19.3.

(3) Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.1. odnose se isključivo na troškove pripreme međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

(4) Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se isključivo na troškove provedbe međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

(5) Aktivnosti iz stavka 4. ovoga članka su prihvatljive za sufinanciranje samo ako se odnose na LAG-ove odobrene od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020. Ostali partneri moraju sami snositi troškove provedbe projekata suradnje i troškovi za iste nisu prihvatljivi za sufinanciranje unutar Podmjere 19.3.

(6) Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

Opći uvjeti prihvatljivosti

Članak 49.

(1) Partner odabranom LAG-u u pripremi i/ili provedbi projekta suradnje može biti:

– LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020.

– lokalno, javno – privatno partnerstvo u ruralnom ili urbanom području koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Ako je lokalno partnerstvo koje provodi neki oblik lokalne razvojne strategije, sukladno članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br.1305/2013, izvan područja Unije, isti se mora nalaziti na ruralnom području.

(3) U pripremu i/ili provedbu aktivnosti suradnje moraju biti uključena najmanje dva partnera.

(4) U provedbi projekta suradnje, glavni partner mora biti LAG odobren od strane nadležnog tijela za razdoblje 2014. – 2020.

(5) Pripremu i provedbu aktivnosti suradnje mogu predložiti fizičke i pravne osobe s područja LAG-a.

(6) Priprema i/ili provedba aktivnosti suradnje mora se provoditi na području partnera koji planiraju sudjelovati ili sudjeluju u provedbi projekta suradnje.

(7) Pod pojmom područja iz stavka 6. ovoga članka se smatra područje koje je obuhvaćeno LRS odnosno nekim oblikom lokalne razvojne strategije.

(8) Zahtjev za potporu za tip operacije 19.3.1. ili tip operacije 19.3.2. mora ostvariti najmanji broj bodova odnosno proći prag prolaznosti sukladno kriterijima odabira Zahtjeva za potporu.

(9) Detaljniji uvjeti prihvatljivosti propisuju se natječajem iz članka 53. ovoga Pravilnika.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 19.3.1.

Članak 50.

(1) Da bi aktivnosti pripreme projekata suradnje u okviru tipa operacije 19.3.1. bile prihvatljive, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. cilj, tip ili tematsko područje planiranog projekta suradnje mora biti opisano ili navedeno u odabranoj LRS

2. UO LAG-a mora donijeti Odluku o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje koja mora sadržavati najmanje sljedeće:

– glavne ciljeve i karakter planiranog projekta suradnje

– zadatke i odgovornost prilikom pripreme projekta suradnje

– planirane aktivnosti/troškovi pripreme projekta suradnje kako bi se zadaci obavili i

– nazivi potencijalnih partnera u pripremi projekta suradnje.

3. priprema projekta suradnje mora završiti najkasnije u roku 18 mjeseci od dana donošenja odluke iz članka 55. stavka 1. alineje 1. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od 1. prosinca 2020. godine.

(2) Priprema projekta suradnje mora rezultirati Sporazumom o suradnji.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 19.3.2.

Članak 51.

(1) Da bi aktivnosti provedbe projekata suradnje u okviru tipa operacije 19.3.2. bile prihvatljive, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. cilj, tip ili tematsko područje projekta suradnje mora biti opisano ili navedeno u odabranoj LRS

2. partneri na projektu moraju sklopiti Sporazum o suradnji koji sadrži:

– podatke o partnerima u projektu suradnje (naziv, adresa, kontakt podatci, itd.)

– naziv i logo projekta suradnje (ako postoji)

– opis glavnih ciljeva i očekivanih rezultata projekta suradnje koji moraju biti mjerljivi

– planirane aktivnosti kako bi projekt ostvario cilj

– definiranje grupe korisnika kojima je namijenjen projekt suradnje ili grupa korisnika od koje se očekuje sudjelovanje u projektu suradnje

– imenovanje glavnog partnera i ako niti jedan odabrani LAG nije glavni partner u transnacionalnom projektu suradnje, onda se mora imenovati LAG koji je nacionalni koordinator

– imenovanje koordinatora projekta, odnosno osobe/osoba koje su zadužene za implementaciju, financiranje, promociju i praćenje projekta suradnje i ako niti jedan odabrani LAG nije glavni partner u transnacionalnom projektu suradnje, onda se mora imenovati osoba koja je nacionalni koordinator (koordinator projekta mora imati sve potrebne kvalifikacije za obavljanje navedenog posla te ne mora nužno biti član, zaposlenik ili volonter LAG-a)

– aktivnosti, uloge i zadaće svakog partnera u organizaciji, provedbi i praćenju projekta suradnje

– lokacije provedbe projekta suradnje

– ukupni financijski plan projekta s jasnom razdiobom aktivnosti i troškova između partnera

– vremensko trajanje projekta, s datumom početka i završetka projekta suradnje

– prava i obveze između partnera

– pravo na izmjenu i raskid Sporazuma o suradnji, s jasnim odredbama kada se Sporazum o suradnji ne smije izmijeniti ili raskinuti i

– ako partneri dozvole, klauzule oko uključivanja novih partnera i/ili zamjene partnera i/ili isključivanja postojećih partnera.

3. projekt suradnje mora završiti u roku 36 mjeseci od dana donošenja odluke iz članka 55. stavka 1. alineje 3. ovoga Pravilnika, ali ne kasnije od 30. lipnja 2022. godine

4. kada projekt suradnje uključuje građenje i/ili opremanje u Sporazumu o suradnji partneri moraju jasno naznačiti tko preuzima vlasništvo nad imovinom

5. ako je riječ o transnacionalnom projektu suradnje s partnerima izvan Europske unije, lokacija ulaganja, kao i samo vlasništvo nad investicijom mora biti unutar programskog područja Europske unije

6. građenje i/ili opremanje unutar projekta suradnje mora biti namijenjeno javnoj upotrebi/korištenju (u edukativnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom i socijalnom smislu) i mora biti javno dostupno različitim pojedincima i interesnim skupinama

7. predmet ulaganja iz točke 4. ovoga stavka mora biti u funkciji uključujući održavanje i upravljanje i ne smije promijeniti vlasnika najmanje pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava

8. na glavnog partnera može se odnositi najviše do 60% ukupnih troškova provedbe projekta suradnje

9. intenzitet potpore po pojedinom projektu suradnje određuje LAG, a može iznositi najviše do 100% ovisno o ograničenjima navedenima u Programu

10. neki od kriterija koje LAG treba uzeti u obzir prilikom odlučivanja o intenzitetu potpore su:

– zajednički interes lokalne zajednice

– zajedničke korisnike (gdje je primjenjivo)

– javni pristup rezultatima provedenoga projekta

– doprinos ciljevima LRS i

– raspoloživa alokacija.

(2) Agencija za plaćanja za godinu »n-1« prosljeđuje Upravljačkom tijelu najkasnije do 31. ožujka godine »n«, Odluku o odobrenju provedbe projekta suradnje iz članka 55. stavka 1. ovoga Pravilnika za svaki projekt transnacionalne suradnje zajedno s predloškom o informacijama projekta koji će biti propisan natječajem za provedbu podmjere 19.3.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 52.

(1) Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.3.1. odnose se na troškove koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje.

(2) Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se na troškove koji su izravno povezani s provedbom međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje, a koje snose odabrani LAG-ovi sukladno dostavljenom financijskom planu iz Sporazuma o suradnji.

(3) Postoje tri metode prikazivanja putnih troškova kod provedbe projekata suradnje koji nastaju uzajamnim posjećivanjima partnera koji ne pripadaju istim područjima:

– partneri mogu dogovoriti da svaki partner pojedinačno snosi putne troškove

– partneri mogu dogovoriti kako partner kod kojeg se putuje snosi putne troškove za sve partnere zajedno i

– partneri mogu dogovoriti da se putni troškovi smatraju zajedničkim troškovima i sudjeluju u istima sukladno dogovoru kao za sve zajedničke troškove.

(4) Koju god metodu iz stavka 3. ovoga članka partneri izabrali, ista mora biti jasno naznačena u Sporazumu o suradnji.

(5) Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.1. i tipa operacije 19.3.2. propisuju se natječajem iz članka 53. ovoga Pravilnika.

(6) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 19.3.1. i tipa operacije 19.3.2. su:

– porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je LAG obveznik PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

– drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega, poštarina, kamate i tečajne razlike te poreza i doprinosa kod plaća/naknada temeljem ugovora o radu i/ili ugovora o djelu ili autorskog ugovora

– rabljeni strojevi i oprema

– vozila

– troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

– troškovi jamstva i slične naknade

– novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka

– troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu

– troškovi pripreme i podnošenja Zahtjeva za isplatu

– stipendije i nagrade

– troškovi pretplate na časopise i magazine

– troškovi edukacije i osposobljavanja koji nisu izravno vezani uz pripremu/provedbu projekta suradnje

– troškovi izrade studija, analiza, mišljenja, strategija i sličnih dokumenata koji nisu izravno vezani uz pripremu i/ili provedbu projekta suradnje i

– plaće, osim za stručnjake koje su zaduženi za projekt suradnje.

POGLAVLJE II.
NATJEČAJ, ADMINISTRATIVNA KONTROLA I DONOŠENJE ODLUKA

Priprema i objava natječaja za provedbu Podmjere 19.3.

Članak 53.

(1) Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.1. i 19.3.2. (u daljnjem tekstu: natječaj za provedbu Podmjere 19.3.) objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(3) Tekst natječaja za provedbu Podmjere 19.3. sadrži najmanje sljedeće informacije:

– predmet, svrhu natječaja i iznos raspoloživih sredstava

– uvjete prihvatljivosti partnera i dokumentaciju

– uvjete prihvatljivosti projekta i dokumentaciju

– uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

– visinu i intenzitet potpore

– način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu

– način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za isplatu

– popis priloga i obrazaca (obvezan obrazac je Sporazum o suradnji) i

– način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(4) Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča, popis radionica za korisnike i sličnih dokumenata.

(5) Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(6) Uvjeti natječaja su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje odabrani LAG mora zadovoljiti.

(7) Natječaj za provedbu Podmjere 19.3. je moguće izmijeniti i/ili ispraviti na način propisan člankom 8. ovoga Pravilnika.

Podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

Članak 54.

(1) Zahtjev za potporu za tip operacije 19.3.1. i 19.3.2. podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja za provedbu Podmjere 19.3.

(2) Zahtjev za potporu unutar tipa operacije 19.3.1. podnose svi odabrani LAG-ovi u pripremi projekta suradnje, najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

(3) Zahtjev za potporu unutra tipa operacije 19.3.2. podnosi glavni partner u provedbi projekta suradnje, najkasnije do 30. prosinca 2020. godine.

(4) Iznimno od situacije iz stavka 3. ovoga članka, u slučaju da su odabrani LAG-ovi partneri u transnacionalnom projektu suradnje, Zahtjev za potporu podnosi odabrani LAG koji je nacionalni koordinator.

(5) Administrativna kontrola Zahtjeva za potporu za provedbu Podmjere 19.3. podrazumijeva provjeru uvjeta prihvatljivosti i kriterija propisanih člancima 48. – 51. ovoga Pravilnika i natječaja za provedbu Podmjere 19.3., a sve zavisno o tipu operacije.

(6) Dokumentacija koja je potrebna za administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu propisuje se natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

(7) Agencija za plaćanja prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu može od LAG-a tražiti dopune/ispravke/obrazloženja na način i u rokovima koji se propisuju natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

(8) Postupci nabave roba, radova i usluga provode se na način propisan natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

Donošenje odluka

Članak 55.

(1) Agencija za plaćanja će nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potporu donijeti sljedeće akte:

– Odluku o odobrenju pripreme projekta suradnje, ili

– Odluku o odbijanju pripreme projekta suradnje, u slučaju tipa operacije 19.3.1.,

– Odluku o odobrenju provedbe projekta suradnje, ili

– Odluku o odbijanju provedbe projekta suradnje, u slučaju tipa operacije 19.3.2.

(2) Agencija za plaćanja će u roku šezdeset (60) dana od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za potporu donijeti Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odluka o odbijanju pripreme projekta suradnje donosi se u slučaju neispunjavanja uvjeta i kriterija prihvatljivosti propisanih člancima 48. – 50. ovoga Pravilnika, natječaja za provedbu Podmjere 19.3.

(4) Odluka o odbijanju provedbe projekta suradnje donosi se u slučaju neispunjavanja uvjeta i kriterija prihvatljivosti propisanih člancima 48., 49. i 51. ovoga Pravilnika, natječaja za provedbu Podmjere 19.3.

(5) Odluka o odobrenju pripreme projekta suradnje najmanje sadrži planirane aktivnosti/troškove kako bi se pripremio projekt suradnje, okvirne ciljeve i karakter planiranog projekta suradnje, postupovne odredbe prilikom pripreme projekata suradnje, isplate i povrata sredstava.

(6) Odluka o odobrenju provedbe projekta suradnje najmanje sadrži naziv i procijenjeni iznos projekta suradnje, razdiobu aktivnosti/troškova po partnerima i njihov iznos, prava i obveze glavnog partnera/partnera, postupovne odredbe prilikom provedbe projekta suradnje, kontrole na terenu, isplatu i povrat sredstava.

(7) Predlošci odluka iz stavaka 5. i 6. ovoga članka propisuju se natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

Promjene projekta suradnje

Članak 56.

(1) Promjene projekta suradnje podrazumijevaju sljedeće promjene:

– promjenu partnera u projektu suradnje, kako je definirano Sporazumom o suradnji,

– promjenu koordinatora projekta/nacionalnog koordinatora i

– promjenu podataka iz Sporazuma o suradnji.

(2) Promjenom partnera se smatra zamjena i/ili isključivanje postojećih i/ili uključivanje novih partnera, pri čemu je isto dozvoljeno jedino u slučaju ako je propisano Sporazumom o suradnji te ako cilj i svrha projekta i dalje ostaju nepromijenjeni. U toj situaciji, troškovi nastali po isključenom partneru nisu prihvatljivi.

(3) Promjena koordinatora projekta/nacionalnog koordinatora je dozvoljena jedino ako predložena osoba ima istu ili veću razinu kvalifikacija i iskustva od postojećeg koordinatora projekta.

(4) Promjene projekta suradnje iz stavka 1. ovoga članka glavni partner je dužan prijaviti putem Zahtjeva za promjenu na način, prema uvjetima i rokovima propisanim natječajem za provedbu Podmjere 19.3. Dokumentacija koja će biti obvezna propisuje se natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

(5) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za promjenu, Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

– Odluku o odobrenju promjene projekta suradnje, u slučaju odobrenog Zahtjeva za promjenu i

– Odluku o odbijanju promjene projekta suradnje, u slučaju neodobrenog Zahtjeva za promjenu.

(6) Promjene pripreme projekata suradnje nisu dozvoljene.

Administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu, donošenje odluka i isplata potpore

Članak 57.

(1) Zahtjev za isplatu za tip operacije 19.3.1. i 19.3.2. podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja za provedbu Podmjere 19.3. Zahtjev za isplatu predujma nije dozvoljen.

(2) Zahtjev za isplatu unutar tipa operacije 19.3.1. podnosi se nakon završetka pripreme projekta suradnje.

(3) Zahtjev za isplatu unutar tipa operacije 19.3.2. može se podnijeti jedanput godišnje tijekom trajanja projekta suradnje, uz obvezno podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu na kraju provedbe projekta suradnje.

(4) U slučaju provedbe transnacionalnog projekta suradnje, isplata potpore po podnesenom zahtjevu za isplatu može biti tek nakon što transnacionalni projekt suradnje bude odobren od strane svih nadležnih tijela država članica gdje se partneri nalaze.

(5) Načini, uvjeti i rokovi podnošenja Zahtjeva za isplatu propisuju se natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

(6) Svi troškovi moraju biti plaćeni do trenutka podnošenja Zahtjeva za isplatu.

(7) Isplata potpore obavlja se sukladno odobrenom Zahtjevu za isplatu.

(8) Agencija za plaćanja prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu može od odabranog LAG-a tražiti dopune/ispravke/obrazloženja na način i u rokovima propisanim natječajem za provedbu Podmjere 19.3.

(9) Agencija za plaćanja će nakon administrativne kontrole zahtjeva za isplatu donijeti sljedeće akte:

– Odluku o isplati ili

– Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(10) Kontrola na terenu se obavlja na način propisan člankom 46. ovoga Pravilnika.

DIO PETI
PODMJERA 19.4. TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA

POGLAVLJE I.
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, VRSTA POTPORE

Vrsta potpore, prihvatljivi korisnici i aktivnosti

Članak 58.

(1) Potpora se isplaćuje u ratama.

(2) Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

(3) Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. su:

– tekući troškovi i

– animacija.

Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti

Članak 59.

(1) Aktivnosti tekućih troškova i animacije mogu započeti nakon sklapanja Ugovora, osim troškova plaća i naknada za zaposlenike LAG-a, najma i režijskih izdataka ureda LAG-a koji mogu započeti nakon donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a.

(2) Aktivnosti tekućih troškova i animacije moraju biti završene i odnositi se na obračunsko razdoblje koje obuhvaća Zahtjev za isplatu.

(3) U Zahtjevu za isplatu jasno se moraju razdvojiti tekući troškovi i animacija.

(4) Svi računi moraju biti plaćeni u cijelosti prije podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 60.

(1) Odabrani LAG može u roku šest (6) mjeseci od dana sklapanja Ugovora podnijeti Zahtjev za isplatu predujma koji se podnosi prije podnošenja Zahtjeva za isplatu za prvo obračunsko razdoblje.

(2) Iznos predujma ne može iznositi više od 50% dodijeljene potpore u Podmjeri 19.4.

(3) Uvjet za isplatu predujma je dostava bankovne garancije plative »na prvi poziv« i »bez prigovora« u stopostotnoj vrijednosti zatraženog iznosa predujma. Predujam se može koristiti isključivo za plaćanje nastalih tekućih troškova i animacije.

(4) Iznos predujma se mora opravdati u roku valjanosti garancije plaćenim računima/odgovarajućim dokumentima za prihvatljive aktivnosti.

(5) Odabrani LAG je dužan putem AGRONET-a podnijeti Zahtjev za isplatu za svako obračunsko razdoblje, ako traži povrat sredstava za troškove nastale u predmetnom obračunskom razdoblju.

(6) Obračunsko razdoblje je tromjesečje koje počinje teći od početka mjeseca koje slijedi nakon datuma sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja i završava protekom tri (3) mjeseca.

(7) Svi troškovi koji se smatraju prihvatljivim i za koje odabrani LAG traži povrat sredstava moraju nastati u obračunskom razdoblju koje je predmet Zahtjeva za isplatu, osim troškova nastalih od datuma sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja do mjeseca s kojim počinje teći prvo obračunsko razdoblje.

(8) Odabrani LAG je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koji se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

(9) Odabranom LAG-u nije dozvoljeno tražiti povrat sredstava za troškove gdje postoji sukob interesa između odabranog dobavljača i člana UO LAG-a, zaposlenika te odgovornih osoba u LAG-u.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Članak 61.

(1) Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.4.1. propisuju se natječajem iz članka 62. ovoga Pravilnika.

(2) Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje u okviru tipa operacije 19.4.1. su:

– porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), u slučaju da je LAG obveznik PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a

– drugi porezi, naknade, pristojbe i doprinosi osim prihvatljivih naknada i pristojbi kod putovanja i smještaja, javnog bilježnika, biljega, poštarina, doprinosa iz i na plaće zaposlenika te pripadajućih poreza i prireza, naknade prijevoza na i s posla, naknada za pribavljanje podatka iz institucija i ustanova potrebnih za rad LAG-a te poreza i doprinosa kod naknada po ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima

– naknada članovima, volonterima i zaposlenicima LAG-a koji sudjeluju u radu odbora/ komisije/povjerenstva za odabir projekta

– kamate i tečajne razlike

– rabljeni strojevi i oprema

– vozila

– troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata i amortizacija

– troškovi jamstva i slične naknade

– novčane kazne, financijske kazne te troškovi parničnog i upravnog postupka i

– stipendije i nagrade.

POGLAVLJE II.
NATJEČAJ, ADMINISTRATIVNA KONTROLA I DONOŠENJE ODLUKA

Priprema i objava natječaja za provedbu Podmjere 19.4.

Članak 62.

(1) Natječaj za provedbu Podmjere 19.4. objavljuje i provodi Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj za provedbu Podmjere 19.4. se sastoji od teksta natječaja te priloga i obrazaca koje zajednički izrađuju Agencija za plaćanja i Upravljačko tijelo, a odobrava Upravljačko tijelo.

(3) Tekst natječaja za provedbu Podmjere 19.4. sadrži najmanje sljedeće informacije:

– predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstva natječaja

– uvjete prihvatljivosti troškova i dokumentaciju

– način, uvjete i rokove podnošenja Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma

– postupci vezani za nabavu

– popis priloga i obrazaca i

– način, uvjete i mjesto postavljanja pitanja i objave odgovora.

(4) Natječaj za provedbu Podmjere 19.4. može sadržavati i druge dokumente poput uputa, vodiča i sličnih dokumenata.

(5) Natječaj za provedbu Podmjere 19.4. objavljuje se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr.

(6) Natječaj za provedbu Podmjere 19.4. moguće je izmijeniti i/ili ispraviti na način propisan člankom 8. ovoga Pravilnika.

(7) Uvjeti natječaja za provedbu Podmjere 19.4. su pravno obvezujući i njima se na detaljan način propisuju uvjeti i kriteriji koje LAG mora zadovoljiti.

(8) Postupci nabave roba, radova i usluga provode se na način propisan natječajem za provedbu Podmjere 19.4.

Administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu, donošenje odluka i isplata sredstava

Članak 63.

(1) Zahtjev za isplatu podnosi se putem AGRONET-a sukladno odredbama natječaja za provedbu Podmjere 19.4.

(2) Administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu podrazumijeva utvrđivanje prihvatljivog troška i uvjeta prihvatljivosti propisanih člancima 59. i 60. ovoga Pravilnika i natječajem za provedbu Podmjere 19.4.

(3) Agencija za plaćanja prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu može od odabranog LAG-a tražiti dopune, ispravke i obrazloženja na način i u rokovima propisanim natječajem za provedbu Podmjere 19.4.

(4) Agencija za plaćanja će nakon administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu donijeti sljedeće akte:

– Odluku o isplati

– Odluku o isplati predujma

– Odluku o jamstvu

– Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu i

– Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu predujma.

(5) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma donosi se u slučaju neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti propisanih člancima 59. i 60. ovoga Pravilnika i natječajem za provedbu Podmjere 19.4.

(6) Odluka o jamstvu biti će donesena radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju da odabrani LAG nije opravdao isplaćeni predujam u roku valjanosti bankovne garancije.

(7) Odlukom o isplati definira se iznos sredstava za isplatu.

(8) Kontrola na terenu se obavlja na način propisan člankom 46. ovoga Pravilnika.

DIO ŠESTI
ZAJEDNIČKE ODREDBE

POGLAVLJE I.
RASKID UGOVORA, POVRAT SREDSTAVA I PRIGOVORI

Financijski ispravci

Članak 64.

(1) Iznos potpore za aktivnosti tekućih troškova i animacije ne smije premašiti 25% iznosa potpore isplaćene u okviru Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3.

(2) Agencija za plaćanja će nakon 31. prosinca 2019. do završetka provedbe Podmjere 19.4., svake godine na dan 15. veljače godine »n« utvrditi da li je LAG na dan 31. prosinca godine »n-1« ispunio uvjet iz stavka 1. ovoga članka, na način da se izračun temelji na dodijeljenom iznosu potpore od strane Agencije za plaćanja po osnovi provedbe Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3.

(3) Ako se utvrdi da odabrani LAG ne ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja će obustaviti isplate za aktivnosti tekućih troškova i animacija sve dok odabrani LAG ne ispuni uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Agencija za plaćanja će nakon završetka provedbe Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3., a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine utvrditi i usporediti iznos isplaćenih sredstava odabranom LAG-u za aktivnosti tekućih troškova i animacije i iznos isplaćenih sredstava kroz provedbu Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3.

Raskid Ugovora s odabranim LAG-om

Članak 65.

(1) Agencija za plaćanja će jednostrano raskinuti Ugovor u sljedećim situacijama:

– neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti nakon promjene podataka koji su temelj za provjeru uvjeta prihvatljivosti

– ako odabrani LAG do 31. prosinca 2018. godine ne odabere projekte na LAG Natječajima u iznosu od najmanje 20% sredstava namijenjenih za provedbu Podmjere 19.2. i ne dostavi odabrane projekte Agenciji za plaćanja putem Zahtjeva za potporu

– LAG odustane od provedbe LRS ili otkaže Ugovor

– ako LAG ne prihvati sklapanje Aneksa Ugovora

– ako je utvrđena nepravilnost, a LAG ne vrati sredstva sukladno pravomoćnosti Odluke o povratu

– ako Agencija za plaćanja raskine Sporazum o suradnji

– ako je utvrđena prijevara od strane LAG-a, a prema odluci nadležnog suda.

(2) Ako LAG ne ispuni ugovorne obveze propisane Ugovorom ili prekrši odredbe propisane Pravilnikom, neovisno da li su sredstva potpore isplaćena ili nisu, Agencija za plaćanja može raskinuti Ugovor, a osobito ako:

– je protiv LAG-a pokrenut stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije, ili sudovi upravljaju njegovim poslovima ili je u postupku nagodbe s vjerovnicima ili drugom srodnom postupku prema važećim propisima

– se utvrdi da LAG nije namjenski iskoristio dodijeljena sredstva za prihvatljive aktivnosti/troškove koje su predmet Ugovora

– utvrdi da su činjenice, po kojima je donesena Odluka o odabiru LAG-a ili bilo koju drugu Odluku po kojoj su LAG-u dodijeljena ili isplaćena sredstva, bile neistinite i netočne

– daje lažne ili nepotpune izjave, podatke, informacije i dokumentaciju kako bi sredstva iz Ugovora bila isplaćena ili ako dostavlja nevjerodostojna izvješća

– je osoba ovlaštena za zastupanje LAG-a pravomoćno osuđena za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova i djelatnosti, odnosno u vezi s djelatnosti odabranog LAG-a ili pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela povezanih s obavljanjem poslova i djelatnosti odabranog LAG-a

– odabrani LAG promijeni pravni oblik

– odabrani LAG ili osoba ovlaštena za zastupanje LAG-a bude pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela propisanih u članku 48. stavak 2. točka d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Povrat sredstava

Članak 66.

(1) Po raskidu Ugovora, cjelokupna isplaćena sredstva Agencije za plaćanja za provedbu Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. postaju dospjelima u cijelosti, uključujući i sredstva isplaćena LAG-u po osnovi provedbe Podmjere 19.2. ako se isti pojavljuje kao nositelj projekta.

(2) LAG je dužan vratiti Agenciji za plaćanja djelomično isplaćena sredstva temeljem Ugovora u slučaju ako:

– se utvrdi administrativna greška preplate/krive isplate ili bilo koja druga administrativna greška učinjena od strane Agencije za plaćanja, a da je jasno utvrđeno kako se radi o neopravdano isplaćenom izdatku na koje odabrani LAG nema pravo

– se od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava utvrdi da je prilikom odabira projekata prekršeno jedno od načela iz članka 35. stavka 1. ovoga Pravilnika, Agencija za plaćanja će tražiti povrat sredstava od odabranog LAG-a za iznos nepravilnog izdatka

– je utvrđeno da je nakon završetka provedbe Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3. za aktivnosti tekućih troškova i animacije isplaćeno više od 25% iznosa potpore u odnosu na iznos isplaćen za projekte/operacije kroz provedbu Podmjere 19.2. i Podmjere 19.3., pri čemu će Agencija za plaćanja tražiti povrat više isplaćenih sredstava

– je utvrđeno da su pojedini troškovi nepravilno isplaćeni, odnosno kada je utvrđena nepravilnost koja ima financijski učinak, a sredstva su već isplaćena odabranom LAG-u pri čemu će Agencija za plaćanja tražiti povrat utvrđenog nepravilnog iznosa ili prilikom izdavanja sljedeće Odluke o isplati umanjiti iznos sredstava za isplatu za nepravilno isplaćeni iznos

– ne postoji mogućnost umanjenja dodijeljene potpore za provedbu Podmjere 19.3. ili Podmjere 19.4., Agencija za plaćanja će zatražiti povrat sredstava za iznos sredstava koji nije moguće umanjiti i

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnost vezanu uz aktivnost.

(3) U slučaju situacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja izdaje Odluku o povratu sredstava, temeljem koje je LAG dužan vratiti isplaćena sredstva javne potpore u roku trideset (30) dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava ili u slučaju prigovora trideset (30) dana od dana zaprimanja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Prigovori

Članak 67.

(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja, LAG ili nositelj projekta (u daljnjem tekstu: korisnik) imaju pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu u roku od osam (8) dana od dana dostave pobijane odluke.

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku najkasnije u roku od pet (5) dana od dana dostave odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(5) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

– povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

– pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(6) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u jednom (1) primjerku.

(7) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti prigovor korisnika i obrazloženje na sve navode korisnika zajedno sa popratnom dokumentacijom.

(8) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(9) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(10) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

– odbaciti prigovor

– odbiti prigovor ili

– usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(11) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(12) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(13) Sjednici Povjerenstva mora prisustvovati više od polovice članova Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, u roku od trideset (30) dana od dana dostave potpunog prigovora.

POGLAVLJE II.
ZAŠTITA FINANCIJSKIH INTERESA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE

Suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Članak 68.

(1) Agencija za plaćanja će osigurati učinkovitu zaštitu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske od prijevara te poduzimati sve potrebne mjere za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti i prijevara.

(2) U slučaju utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, Agencija za plaćanja će o sumnji na prijevaru izvijestiti AFCOS mrežu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim institucijama.

Državne potpore

Članak 69.

Sva plaćanja, troškovi i aktivnosti koji su odobreni za provedbu u sklopu Ugovora u vezi s Podmjerom 19.3. i Podmjerom 19.4. spojivi su sa unutarnjim tržištem Europske unije i ne predstavljaju državnu potporu, pod uvjetom da LAG-ovi obuhvaćeni Ugovorom ne predstavljaju poduzetnika odnosno ne provode gospodarsku djelatnost.

DIO SEDMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prijelazne i završne odredbe

Članak 70.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3 »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4 »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 47/16, 108/16), dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 71.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3 »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4 »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« broj 47/16, 108/16).

Stupanje na snagu

Članak 72.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/13
Urbroj: 525-08/0478-17-46
Zagreb, 14. rujna 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.