NN 97/2017 (29.9.2017.), Odluka o donošenju Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2237

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 56. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 16. stavka 2., a u vezi s člankom 18. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, br. 112/14 i 39/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2017. godine donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom donosi se Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Program mjera) kao akcijski program Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike aktom, klase: 351-01/15-12/02, urbroja: 517-06-1-2-2-17-110, od 14. rujna 2017. godine.

II.

Zadužuju se tijela iz Priloga VII. Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (»Narodne novine«, br. 112/14 i 39/17) za provedbu Programa mjera, svako u području svoje nadležnosti.

III.

Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da u roku od tri godine od objave Programa mjera uključujući i njegove možebitne izmjene i dopune koje se odnose na morski okoliš, podnese Europskoj komisiji među-izvješće o napretku u provedbi tog Programa.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da Vladi Republike Hrvatske dostavlja izvješća o ispunjavanju obveza iz Program mjera.

V.

Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke II. ove Odluke.

VI.

Zadužuje se Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da na svojim internetskim stranicama objavi Program mjera.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03717-04/260

Urbroj: 50301-25/27-17-3

Zagreb, 28. rujna 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.