NN 100/2017 (11.10.2017.), Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi


Vlada Republike Hrvatske

2302

Na temelju članka 31. stavka 9., članka 36. stavka 8. i članka 38. stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine donijela

UREDBU

O STANDARDNIM OBRASCIMA ZA KONCESIJE I NJIHOVOJ OBJAVI

I. PREDMET UREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se izgled i sadržaj standardnih obrazaca te način i uvjeti njihove objave za koncesije za usluge procijenjene vrijednosti manje od vrijednosnog praga iz članka 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), te za koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra neovisno o procijenjenoj vrijednosti.

(2) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenje određeno Zakonom.

II. STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE KONCESIJA

Članak 2.

(1) Obavijest o namjeri davanja koncesije, ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije, odluka o davanju koncesije, odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije te odluka o poništenju postupka davanja koncesije iz članka 1. ove Uredbe objavljuju se na standardnim obrascima.

(2) Standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka su:

– Standardni obrazac 01K: Obavijest o namjeri davanja koncesije

– Standardni obrazac 02K: Obavijest o ispravku obavijesti o namjeri davanja koncesije

– Standardni obrazac 03K: Odluka o davanju koncesije

– Standardni obrazac 04K: Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

– Standardni obrazac 05K: Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije.

(3) Standardni obrasci iz stavka 2. ovoga članka nalaze se u Prilogu ove Uredbe i njen su sastavni dio.

(4) U postupku davanja koncesije na zahtjev Odluka o davanju koncesije se objavljuje na standardnom obrascu 03K.

III. ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 3.

(1) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske uspostavljaju, vode i održavaju Narodne novine d.d.

(2) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:

1. davateljima koncesija omogućava elektroničko sastavljanje i slanje na objavu standardnih obrazaca te stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje i moguće dodatne dokumentacije

2. objavljuje standardne obrasce i stavlja na raspolaganje pripadajuću dokumentaciju

3. omogućava besplatan pregled i preuzimanje objavljenih standardnih obrazaca i pripadajuće dokumentacije

4. sadrži bazu svih podataka iz objavljenih standardnih obrazaca i omogućava njihovu statističku obradu.

(3) Uvjeti poslovanja za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, upute za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i cjenik Narodnih novina d.d., za objave koncesija u Elektroničkom oglasniku javne nabave javno se objavljuju na internetskim stranicama Narodnih novina d.d.

(4) Suglasnost na cjenik iz stavka 3. ovoga članka i njegove izmjene i dopune daje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

IV. NAČIN I UVJETI OBJAVE STANDARDNIH OBRAZACA

Članak 4.

(1) Davatelji koncesija su obvezni prije početka njegova korištenja izvršiti jednokratnu registraciju u sustav Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

(2) Za potrebe elektroničkog sastavljanja i slanja na objavu standardnih obrazaca iz ove Uredbe davatelji koncesija su dužni ispuniti minimum tehničkih uvjeta, i to:

1. pristup internetu i

2. internetski preglednik.

(3) Elektroničko sastavljanje standardnih obrazaca iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva online unos podataka u predviđena polja potrebnih za slanje standardnih obrazaca na objavu (odabir između ponuđenih opcija, unos informacija ili oznaka).

(4) Online unos podataka omogućava davatelju koncesija:

– jednostavan i brz unos podataka u predviđena polja

– ispravljanje i brisanje unesenog teksta

– pomoć pri unosu podataka

– automatsko dojavljivanje o neispunjenim poljima

– automatsko dojavljivanje uočenih pogrešaka unosa prije slanja na objavu.

(5) Ako davatelj koncesije ne sastavi i ne pošalje na objavu standardne obrasce iz ove Uredbe sukladno odredbama ove Uredbe te pravilima i općim uvjetima korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, standardni obrasci neće biti objavljeni.

(6) Za točan unos podataka odgovara davatelj koncesije.

Članak 5.

(1) Standardni obrasci bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske prvi sljedeći radni dan od dana njihovog slanja na objavu, pod uvjetom da su sastavljeni i poslani na objavljivanje do 18:00 sati.

(2) Bez obzira na dan sastavljanja standardnih obrazaca iz ove Uredbe, davatelj koncesije može birati dan njihova slanja na objavu.

(3) Dan sastavljanja standardnih obrazaca i dan njihovog slanja na objavu može biti radni dan i neradni dan.

(4) Besplatni ispravci ili povlačenje standardnih obrazaca te pripadajuće dokumentacije mogući su najkasnije do 18:00 sati na dan koji je određen kao dan slanja na objavu.

V. DOSTUPNOST OBJAVLJENIH STANDARDNIH OBRAZACA

Članak 6.

(1) Svaki objavljeni standardni obrazac iz ove Uredbe i pripadajuća dokumentacija moraju biti javno dostupni za pregled u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske najmanje godinu dana od dana njihove objave.

(2) Svaki objavljeni standardni obrazac iz ove Uredbe mora biti dostupan u arhivi Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske najmanje četiri godine od dana njegove objave s ciljem neograničenog i besplatnog pristupa i pretraživanja Ministarstvu financija, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i nadležnim upravnim sudovima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 3. stavka 4. ove Uredbe, a kojom se daje suglasnost na cjenik Narodnih novina d.d., za objave koncesija u Elektroničkom oglasniku javne nabave, ostaje na snazi dosadašnji cjenik.

(2) Kada je posebnim zakonom određeno da se obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje u Narodnim novinama, smatrat će se kako se pod objavljivanjem u Narodnim novinama smatra objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji uspostavljaju, vode i održavaju Narodne novine d.d.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (»Narodne novine«, broj 20/13).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/74
Urbroj: 50301-25/27-17-4
Zagreb, 5. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

STANDARDNI OBRASCI ZA OBJAVE KONCESIJA