NN 100/2017 (11.10.2017.), Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje


Hrvatski zavod za zapošljavanje

2311

Na temelju članka 71. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU STATUTA

HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 1.

U Statutu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 109/12, 12/14 i 40/17) članak 39. mijenja se i glasi:

»1) Ravnatelj Zavoda ima pet pomoćnika:

1) za tržište rada i politike zapošljavanja,

2) za financijsko upravljanje,

3) za pravne poslove,

4) za analitiku i informatiku,

5) za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije.

(2) Pomoćnike ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

(3) Pomoćnici ravnatelja imenuju se na četiri godine.

(4) Pomoćnici ravnatelja odgovaraju za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i ravnatelju Zavoda.«

Članak 2.

U članku 41. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

(5) Pomoćnikom ravnatelja za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije može biti imenovana osoba koja ima:

1) završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkoga smjera,

2) pet godina radnog iskustva na poslovima za čije obavljanje je utvrđen uvjet u točki 1. ovoga stavka.

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Statuta, nakon davanja naknadne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 023-01/12-01/13
Urbroj: 344-126/1-17-22
Zagreb, 27. srpnja 2017.

Predsjednik
Upravnoga vijeća
Marko Pavić, v. r.