NN 100/2017 (11.10.2017.), Odluka o gradskim porezima Grada Drniša


Grad Drniš

2314

Na temelju stavka 1. članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, br.115/16) te članka 51. Statuta Grada Drniša (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« br. 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13 i »Službeni glasnik grada Drniša« br. 4/15), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 3. sjednici održanoj 6. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA DRNIŠA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se:

1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Grada Drniša,

2. visina stope prireza porezu na dohodak,

3. visina stope poreza na potrošnju,

4. visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m²

5. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

5. porez na nekretnine.

II. VRSTE LOKALNIH POREZA

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

(1) Obveznici poreza na dohotak koji na području Grada Drniša imaju prebivalište ili uobičajeno boravište plaćaju prirez porezu na dohodak po stopi od 5%.

(2) Osnovicu za obračun prireza porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potroošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

(1) Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Drniša.

(2) Osnovica za obračun poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se piće proda u ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je Grad Drniš odobrio privremeno korištenje javne površine.

(2) Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj upotrebi prema zemljišnoknjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Grad Drniš (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.).

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od iznosa zakupnine za tu površinu.

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu tog poreza.

4. Porez na nekretnine

Članak 10.

Sva pitanja utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Drniša.

5. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

(1) Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Drniša.

(2) Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski.

(3) Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja, prirodnih nepogoda, te starosti i trošnosti.

(4) Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i slično.

(5) Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada Drniša.

(6) Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se u roku od 30 dana od dana izdavanja rješenja.

Članak 12.

(1) Obveznici poreza iz članka 11. ove odluke dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. 3. godine za koju se utvrđuje porez dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, korisnu površinu, kao i druge podatke potrebne za razrez poreza, a naročito podatke o promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva, te promjenama povezanim s povećanjem ili smanjenjem površine kuće za odmor.

III. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 13.

(1) Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(2) Stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza iz stavka 1. ovog članka.

(3) Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina i poreza na nekretnine obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Grada Drniša, u čijem je djelokrugu naplata lokalnih poreza.

(4) Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da Poreznoj upravi obračuna i uplati naknadu za poslove iz stavka 1. ovog članka u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

(5) Obračun i uplata naknade iz stavka 4. ovog članka izvršit će se u korist Državnog proračuna najkasnije zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima (»Narodne novine« br. 7/2002, 42/2012).

(2) Svi postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza započeti prema odredbama Odluke iz stavka 1. ovog članka, dovršit će se po odredbama navedene Odluke.

Članak 15.

Odredbe članka 11. i 12. ove odluke prestaje važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-10/4
Urbroj: 2182/06-17-01
Drniš, 6. listopada 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DRNIŠA

Predsjednik
Ante Pleadin, v. r.