NN 102/2017 (18.10.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze

Ministarstvo obrane

2348

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 27/16) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VOJNIH OBVEZNIKA I IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze (»Narodne novine«, br. 114/14) u članku 4. podstavku 3. riječi: »nadležna za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »nadležna za ljudske potencijale.«

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. riječi: »nadležnoj za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »nadležnoj za ljudske potencijale.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 2. riječi: »nadležan za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »nadležan za ljudske potencijale.«

Članak 4.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Uprava za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »Uprava za ljudske potencijale.«

Članak 5.

U članku 60. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pričuvnici koji su pozvani na izvršenje vojne obveze ostvaruju pravo na novčanu naknadu koju odlukom određuje ministar obrane.«

Članak 6.

U članku 75. riječi: »nadležan za ljudske resurse« zamjenjuju se riječima: »nadležan za ljudske potencijale.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/25

Urbroj: 512-01-17-1

Zagreb, 16. listopada 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.