NN 103/2017 (20.10.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2371

Na temelju članka 60. stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ISPRAVAMA, DOKUMENTIMA I PODACIMA O POMORSKOM PROMETU TE O NJIHOVOJ DOSTAVI, PRIKUPLJANJU I RAZMJENI, KAO I O NAČINU I UVJETIMA IZDAVANJA ODOBRENJA ZA SLOBODAN PROMET S OBALOM

Članak 1.

U Pravilniku o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom (»Narodne novine«, br. 70/13 i 55/15) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o uspostavi Sustava nadzora plovidbe brodova i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije 2014/100/EU оd 28. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice (SL L 308, 29. 10. 2014),

2. Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28. 5. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (SL L 123, 19. 5. 2015.),

3. Direktiva 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica i o stavljanju izvan snage Direktive 2002/6/EZ (SL L 283, 29. 10. 2010.),

4. Direktiva 98/41/EZ od 18. lipnja 1998. o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice (SL L 188, 2. 7. 1998.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. od 22. listopada 2008. o prilagodbi nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ u vezi s regulatornim postupkom s kontrolom (SL L 311, 21. 11. 2008.).«

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»(4) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na brod primjenjuju se i na jahte ako je to ovim Pravilnikom izričito predviđeno.

(5) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na jahte dužni su primjenjivati vlasnik jahte, charter kompanija, zapovjednik jahte odnosno pomorski agent, ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drugačije propisano.

(6) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na ratne brodove, pomoćna pomorska plovila i druge brodove koji su u vlasništvu ili pod upravom države članice Europske unije i koji se upotrebljavaju u nekomercijalne javne svrhe, kao ni na tradicionalne brodove i jahte duljine preko svega manje od 45 metara, ukoliko odredbama ovog Pravilnika nije drugačije propisano.

(7) Podaci o karakteristikama i procijenjenoj količini goriva u tanku, koji se u skladu s odredbama ovog Pravilnika evidentiraju u sustavu ADRIREP, zahtijevaju se isključivo za brodove bruto tonaže 1000 i više.«

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza točke 32. dodaju se točke 33., 34. i 35. koje glase:

»33. jahta je jahta ili strana jahta kako je definirana Pomorskim zakonikom, duljine preko svega 45 metara i više.

34. tradicionalni brodovi su sve vrste povijesnih brodova i njihove replike, uključujući one projektirane za poticanje i promicanje tradicionalnih vještina pomoraca, koji zajedno služe kao živući spomenici kulture, kojima se upravlja u skladu s tradicionalnim načelima pomorskih vještina i tehnika.

35. ADRIREP je sustav obveznog javljanja brodova u Jadranu kako je utvrđen Dodatkom 2. Rezolucije MSC.139(76) Međunarodne pomorske organizacije.«

Članak 4.

U članku 4. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se i na jahte u međunarodnoj plovidbi.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »došao u« dodaju se riječi: »prvu hrvatsku«.

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se i na jahte u međunarodnoj plovidbi.«

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »isplovljava iz« dodaju se riječi: »posljednje hrvatske«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »Brod« dodaju se riječi: »ili jahta«, a riječ: »koji« zamjenjuje se riječju: »koja«.

Članak 9.

U članku 30. stavku 1. iza riječi: »dolaska broda« dodaju se riječi »ili jahte«.

Članak 10.

U Prilogu II iza točke (d) dodaju se nove točke (e) i (f) koje glase:

»(e) NIL lista kojom se izjavljuje da na brodu nema životinja, putnika, slijepih putnika, oružja, streljiva, eksploziva, radioaktivnih tvari, pošte i slično.

(f) Lista narkotika kojom se izjavljuje koji opojni lijekovi se nalaze na brodu.«

Dosadašnje točke (e), (f), (g) i (h) postaju točke (g), (h), (i) i (j).

Članak 11.

U Prilogu III. točki 2. iza riječi: »broda« dodaju se riječi: »i jahte«, a u točki 4. iza riječi: »brodova« dodaju se riječi: »i jahti«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/92
Urbroj: 530-03-2-17-1
Zagreb, 12. listopada 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.