NN 104/2017 (25.10.2017.), Pravilnik o EORI broju

Ministarstvo financija

2391

Na temelju članka 14. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK O EORI BROJU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje način dodjeljivanja, određivanja, korištenja i poništavanja registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (EORI broj – engl. »Economic Operators Registration and Identification number«; u daljnjem tekstu: EORI broj), obrazac zahtjeva za EORI broj, sadržaj potvrde o EORI broju, strukturu EORI broja, sadržaj evidencije o EORI brojevima te korištenje podataka koji se prikupljaju i razmjenjuju u postupku dodjele EORI broja za primjenu sustava uspostavljenog u skladu s člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 952/2013.).

Članak 2.

U EORI sustav registriraju se osobe koje obavljaju aktivnosti na koje se primjenjuje carinsko zakonodavstvo, i to:

1. gospodarski subjekt s poslovnim nastanom na području Republike Hrvatske,

2. gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan na carinskom području Europske unije i nema EORI broj, pri prvom obavljanju radnje navedene u članku 5. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29. 12. 2015., str. 1; Ispravak SL L 87, 2. 4. 2016., str. 35 i Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/651 оd 5. travnja 2016. o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije, SL L 111, 27. 4. 2016., str. 1; u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446),

3. osoba koja nema dodijeljen EORI broj kada obavlja radnje za koje je potrebno navesti EORI broj na temelju Priloga A i Priloga B Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 i to:

a) koja nije gospodarski subjekt, a ima poslovni nastan na području Republike Hrvatske,

b) koja nema poslovni nastan na carinskom području Europske unije, a nije obuhvaćena točkom 2. ovoga stavka.

Članak 3.

Iznimno od članka 2. ovoga Pravilnika izdavanje EORI broja nisu dužne zatražiti diplomatske misije trećih zemalja.

II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE EORI BROJA

Članak 4.

(1) Zahtjev za dodjeljivanje EORI broja podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu:

1. poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili druge osobe s poslovnim nastanom na području Republike Hrvatske, za osobe iz članka 2. točke 1. i 3. podtočke a) ovoga Pravilnika,

2. provođenja prve radnje obuhvaćene carinskim zakonodavstvom na koje se nadovezuje obveza registracije, za osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. i 3. podtočke b) ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. ovoga članka, kada to opravdane okolnosti slučaja zahtijevaju, osobe iz članka 2. stavka 1. točke 3. podtočke a) ovoga Pravilnika zahtjev mogu podnijeti i carinskom uredu nadležnom prema mjestu provođenja prve radnje obuhvaćene carinskim zakonodavstvom na koje se nadovezuje obveza registracije.

Članak 5.

(1) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio (na hrvatskom ili engleskom jeziku).

(2) Podaci navedeni u zahtjevu podnositelja koji je evidentiran u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima (u daljnjem tekstu: OIB registar) moraju odgovarati podacima iz OIB registra.

(3) Podnositelj zahtjeva koji nije evidentiran u OIB registru uz zahtjev je dužan priložiti identifikacijsku ispravu.

Članak 6.

(1) Ako podaci u zahtjevu iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika ne odgovaraju podacima iz OIB registra, carinski će ured pozvati podnositelja da u određenom roku uskladi podatke s podacima iz OIB registra.

(2) Ako zahtjev ne sadrži sve potrebne podatke ili uz njega nisu dostavljene sve potrebne isprave, carinski će ured pozvati podnositelja da u određenom roku dopuni zahtjev sa svim nedostajućim podacima odnosno ispravama.

(3) Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno traženom iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, zahtjev će se rješenjem odbiti.

III. STRUKTURA EORI BROJA I PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU I RAZMJENJUJU U POSTUPKU DODJELE EORI BROJA

Članak 7.

(1) EORI broj se određuje u skladu sa strukturom i kriterijima iz Priloga 2. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) O određenim i dodijeljenim EORI brojevima Ministarstvo financija, Carinska uprava vodi Evidenciju o EORI brojevima u informacijskom sustavu Carinske uprave (EORI sustav elektroničke razmjene podataka). EORI sustav elektroničke razmjene podataka sadrži podatke koji se prikupljaju prilikom registracije i dodjele EORI broja.

(3) EORI sustav elektroničke razmjene podataka obuhvaća podatke iz Priloga 12-01 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446.

(4) Podaci u EORI sustavu elektroničke razmjene podataka automatski se ažuriraju s promjenom podataka u OIB registru. Promjene podataka evidentiranih u EORI sustavu elektroničke razmjene podataka provode se i ako je to potrebno zbog nastupa okolnosti iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) Podaci iz stavka 3. ovoga članka koji se prikupljaju i evidentiraju u EORI sustavu elektroničke razmjene podataka razmjenjuju se sa središnjim elektroničkim informacijskim i komunikacijskim sustavom u kojem se pohranjuju EORI podaci na razini Europske unije.

IV. POTVRDA O EORI BROJU

Članak 8.

(1) Određen i dodijeljen EORI broj upisuje se u potvrdu o EORI broju (u daljnjem tekstu: potvrda).

(2) Potvrda je javna isprava i izdaje se u pisanom obliku na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Potvrda se ispisuje iz informacijskog sustava Carinske uprave i smatra se vjerodostojnom i punovažnom javnom ispravom bez potpisa službene osobe i otiska službenog pečata.

(4) Potvrda se izdaje bez naknade i roka važenja.

(5) Potvrda se dostavlja podnositelju zahtjeva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dodjeljivanja EORI broja.

Članak 9.

(1) Identifikacijski i registracijski podaci o osobi kojoj je dodijeljen EORI broj objavljuju se na mrežnoj stranici Europske komisije uz izričitu suglasnost te osobe.

(2) Objava nije obvezna i odbijanje davanja navedene suglasnosti neće ni na koji način utjecati na poslove obuhvaćene carinskim zakonodavstvom koje obavlja osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

U slučaju dvojbe između sadržaja potvrde i podataka iz EORI sustava elektroničke razmjene podataka valjanim se smatraju podaci iz EORI sustava elektroničke razmjene podataka ukoliko se ne dokaže suprotno.

Članak 11.

Osoba kojoj je dodijeljen EORI broj i koja promijeni podatke potrebne za identifikaciju te druge podatke koje je podnijela u postupku registracije, dužna je o izvršenoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana upisa ili nastupa promjene, pisano izvijestiti carinski ured koji je izdao potvrdu.

Članak 12.

(1) Promjena identifikacijskih i registracijskih podataka osobe kojoj je dodijeljen EORI broj te drugih podataka koji se prikupljaju prilikom registracije i dodjele EORI broja ne zahtijeva promjenu izdane potvrde.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka osoba kojoj je dodijeljen EORI broj i koja promijeni neki od podataka navedenih na potvrdi može zatražiti izdavanje nove potvrde.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka valjanom se smatra potvrda koja je posljednja izdana.

V. PONIŠTAVANJE EORI BROJA I POTVRDE

Članak 13.

(1) Greškom dodijeljeni EORI broj i potvrdu carinski ured poništit će rješenjem.

(2) Ako su za jednu osobu greškom dodijeljena dva ili više EORI brojeva i izdane potvrde, rješenjem će se poništiti kasnije dodijeljeni EORI brojevi i potvrde.

(3) U slučaju poništavanja osobnoga identifikacijskog broja (OIB) EORI broj se poništava bez donošenja rješenja, provedbom automatskog ažuriranja podataka u EORI sustavu elektroničke razmjene podataka.

(4) Poništeni EORI broj u EORI sustavu elektroničke razmjene podataka ostaje zabilježen kao poništen i više ne može biti dodijeljen.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o EORI broju (»Narodne novine«, broj 64/13, 89/13).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 413-01/17-18/1

Urbroj: 513-02-1232/1-17-1

Zagreb, 20. listopada 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

STRUKTURA EORI BROJA

PRILOG 3.