NN 104/2017 (25.10.2017.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2392

Na osnovi članka 127. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 20. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 8/15., 17/15. – ispravak i 41/15. – ispravak) u članku 12. stavku 5. riječi: »iz stavka 1. točke 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. točke 3.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/176
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 27. rujna 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.