NN 99/2017 (6.10.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o prirezu na porez na dohodak Grada Splita


Grad Split

2284

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 36. Statuta Grada Splita (»Službeni glasnik Grada Splita« broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13 i 46/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Splita na 4. sjednici, održanoj 11. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK GRADA SPLITA

Članak 1.

U Odluci o prirezu na porez na dohodak (»Narodne novine« broj 7/94, 93/01 i »Službeni glasnik Grada Splita« broj 1/94, 15/01) članak 5. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenome glasniku Grada Splita«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/15

Urbroj: 2181/01-09-02/01-17-3

Split, 11. rujna 2017.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
Jure Šundov, v. r.