NN 99/2017 (6.10.2017.), Odluku o porezima Grada Skradina


Grad Skradin

2286

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15 – Ispr.), članka 20, stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 32. Statuta Grada Skradina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije« broj 10/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Skradina na 2. sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O POREZIMA GRADA SKRADINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Grada Skradina, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokanim porezima (»Narodne novine« broj 115/16).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Skradina su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor.

Članak 3.

Grad Skradin dužan je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koje se nalaze na području Grada Skradina.

Posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Skradina uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Grada Skradina.

Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se najkasnije do 30. studenog 2017. godine a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Skradina sukladno s odredbama Zakona o lokanim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 1/17).

Članak 5.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada Skradina.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak za Grad Skradin obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića, (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Skradina.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke, je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Skradina.

Članak 9.

Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju prihod je proračuna Grada Skradina na čijem području je obavljena prodaja pića.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu, iskazuje na Obrascu PP – MI – PO do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Grad Skradin obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi predaje citirani Obrazac iz stavka 3. ovog članka.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 11.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Grada Skradina.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće i to:

a) naselja Skradin 12,00 kn

b) ostala naselja na području Grada Skradina 8,00 kn

Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Grada Skradina na čijem se području nalazi kuća za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Poreznoj uprave dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez za kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 13.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na temelju ove Odluke u ime i za račun Grada Skradina, uz prethodnu suglasnost Ministra financija, obavlja Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik.

Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, Gradu Skradinu dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima te pokrenutim postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Šibenik, Ispostavi Šibenik za obavljanje poslova iz stavka1. ovog članka pripada naknada u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenog postupka propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Skradina objavljena u (»Službenom vjesniku Šibensko-
-kninske županije« broj 21/01) i Odluka o prirezu poreza na dohodak objavljena u (»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« broj 17/06) i u » Narodnim novinama« broj 133/06.

Članak 17.

Ova Odluka objavit će u »Narodnim novinama » i »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« dostavit će se Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Grada Skradina.

Klasa: 410-01/17-01/3

Urbroj: 2182/03-02-17-1

Skradin, 27. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SKRADINA

Predsjednica
Nadija Zorica, v. r.