NN 99/2017 (6.10.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2288

Na osnovi članka 7. stavka 7. i članka 122. stavka 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) te članka 26. točaka 2. i 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA, TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 82/14. i 17/15.) u Popisu iz članka 9. stavka 2., pod rednim brojem 22., u stupcu »Datum stjecanja statusa« ispred riječi: »datum zaprimanja prijave u Zavodu« dodaju se riječi: »početak školske ili akademske godine, odnosno«.

Pod rednim brojem 42., u stupcu »Dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju« ispod riječi: » – prijava – T2« dodaje se novi redak sa riječima: » – dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)«.

Pod rednim brojem 52. i 53. u stupcu »Datum stjecanja statusa« brišu se riječi: »i obavijesti, odnosno uvjerenja MUP-a o odobrenom privremenom boravku«.

Pod rednim brojem 54. u stupcu »Dokumentacija potrebna za utvrđivanje statusa osigurane osobe/osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju« iznad riječi: » – obavijest, odnosno uvjerenje MUP-a o odobrenom privremenom boravku« dodaje se novi redak sa riječima: » – prijava – T2«.

Pod rednim brojem 55. i 56. u stupcu »Datum stjecanja statusa« brišu se riječi: »i obavijesti, odnosno uvjerenja MUP-a o odobrenom privremenom boravku«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Zakona o elektroničkom potpisu« zamjenjuju se riječima: »posebnog propisa kojim se regulira elektronička identifikacija«.

Stavak 2. mijenja se i glasi: »Pristupni list Zavoda iz stavka 1. ovoga članka može se preuzeti na službenoj stranici HZZO-a pod e-Zdravstveno na adresi: http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/177

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 27. rujna 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med spec., v. r.