NN 108/2017 (8.11.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

2491

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. listopada 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/90

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 3. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14. i 64/15.) u članku 1.a iza podstavka 15. dodaju se podstavci 16., 17. i 18. koji glase:

» – Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 127, 29. 4. 2014.),

– Direktiva 2014/46/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila (SL L 127, 29. 4. 2014.),

– Direktiva 2014/47/EU Europskog parlamenta i Vijeća, od 3. travnja 2014. o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 127, 29. 4. 2014.).«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za provedbu:

– Uredbe Komisije (EU) 2016/403 od 18. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 74, 19. 3. 2016.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 69. mijenja se i glasi:

»69) »mladi vozač« je vozač motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske,«.

Iza točke 98. dodaju se točke 99., 100. i 101. koje glase:

»99) »zapisnik o tehničkom pregledu vozila« je javna isprava koja sadrži rezultate obavljenog tehničkog pregleda vozila,

100) »zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti« je javna isprava koja sadrži rezultate obavljenog tehničkog pregleda vozila na cesti,

101) »nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila« su nekategorizirane ili kategorizirane tehničke neispravnosti ili manjkavosti vozila ili osiguranja i prijevoza tereta na vozilu propisani ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cesti, tehnički pregledi vozila te osiguranje i prijevoz tereta na vozilima.«.

Članak 3.

U članku 4. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadzor osiguranja tereta na vozilima i tehničke preglede vozila na cesti te nadzor kretanja teretnih vozila sukladno članku 194. ovoga Zakona, osim policijskih službenika, mogu obavljati i inspektori cestovnog prometa.«.

Dosadašnji stavci 3. – 8. postaju stavci 4. – 9.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. riječ: »projekta« zamjenjuje se riječju: »elaborata«.

Iza stavka 14. dodaju se stavci 15. i 16. koji glase:

»(15) Suglasnost iz stavka 1., 4. i 7. ovoga članka daje se rješenjem.

(16) Protiv rješenja iz ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 3. riječ: »projekta« zamjenjuje se riječju: »elaborata«.

Članak 6.

U članku 113. stavku 2. riječ: »javnoj« briše se, a iza riječi: »odjećom« dodaju se riječi: »ili drugom reflektirajućom oznakom«.

Članak 7.

U članku 149. stavku 1. iza riječi: »unutarnjih poslova« briše se veznik: »i« i stavlja se zarez, a iza riječi: »vojne policije« dodaju se riječi: »i carine«.

Članak 8.

U članku 150. iza riječi: »policije« dodaje se zarez i riječi: »vojne policije i carine«.

Članak 9.

U članku 151. stavku 1. riječi: »službena vozila ovlaštenih carinskih službenika,« brišu se, a iza riječi: »osuđene osobe« dodaju se riječi: »i vozila hitne medicinske intervencije u razminiranju«.

Članak 10.

U članku 153. stavku 3. iza riječi: »carinskih službenika« dodaje se zarez i riječi: »inspektora cestovnog prometa«.

Članak 11.

Čanak 154. mijenja se i glasi:

»(1) Vozilo u prometu na cesti mora udovoljavati uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja utvrđenih posebnim propisom. Vozilo u prometu na cesti ne smije se opteretiti iznad najveće dopuštene mase ili dopuštenog osovinskog opterećenja upisanog u prometnu dozvolu ili preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom.

(2) Teret na vozilu mora biti raspoređen i, prema potrebi, osiguran, pričvršćen i pokriven tako da:

1) ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti,

2) ne umanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom,

3) ne smanjuje vozaču preglednost nad cestom,

4) ne stvara suvišnu buku i da se ne rasipa po cesti,

5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne uređaje na vozilu, registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dopušteno je odstupanje do 3 % najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja utvrđenih posebnim propisom, odnosno preko najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja upisanih u prometnu dozvolu, odnosno preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta.

(4) Vozila koja zajedno s teretom ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija, odnosno čija ukupna masa i osovinsko opterećenje premašuje propisanu najveću dopuštenu masu i dozvoljena osovinska opterećenja mogu sudjelovati u prometu na cesti ako imaju posebnu dozvolu za taj prijevoz.

(5) Operativne poslove mjerenja, odnosno kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama obavljaju stručno osposobljeni zaposlenici Hrvatskih cesta, policijski službenici, inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta, odnosno ovlašteni carinski službenici u okviru obavljanja poslova carinskog nadzora.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni ili ako nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni ili ako nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni ili ako nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole.«.

Članak 12.

U članku 183. stavku 1. iza riječi: »izdaje« dodaje se riječ: »rješenjem«.

U stavku 2. iza riječi: »izdaje« dodaje se riječ: »rješenjem«.

U stavku 3. iza riječi: »izdaje« dodaje se riječ: »rješenjem«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Protiv rješenja iz ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 13.

Članak 194. mijenja se i glasi:

»(1) Ministar nadležan za poslove prometa uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove može na određenoj cesti ili dijelu ceste, u određene dane ili u određenom vremenskom razmaku pravilnikom propisati zabranu ili ograničenje prometa svih ili pojedinih vrsta vozila, ograničiti brzinu kretanja vozila ako su te zabrane ili ograničenja potrebni radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti za sudionike u prometu ili ako to zahtijevaju razlozi neometanog prometa, odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan.

(2) Ministar nadležan za poslove prometa uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove te ministrom nadležnim za graditeljstvo donosi pravilnik kojim se ograničava uporaba pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila, čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, kada za te ceste kao alternativni pravci postoje druge javne ceste s boljim prometno-tehničkim karakteristikama, osim za prometovanje navedenih vozila u lokalnom prometu, ako to zahtijevaju razlozi protočnosti i sigurnosti prometa, zaštite ceste od buke i drugih elemenata vezanih uz zaštitu okoliša.

(3) Ministar nadležan za poslove prometa donosi pravilnik kojim se regulira tranzitni promet teretnih vozila koji se može odvijati samo na javnim cestama određenim za tranzitni promet.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj instruktor vožnje ili druga osoba koja osposobljava kandidata za vozača, kao i vozač koji sudjeluje u prometu na određenoj cesti ili dijelu ceste u određene dane ili u određenom vremenskom razmaku kada je propisana zabrana ili ograničenje prometa svih ili pojedinih vrsta vozila sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupi suprotno odredbama ovoga članka.«.

Članak 14.

U članku 201. stavku 1. iza riječi: »ispunjavaju uvjete« dodaju se riječi: »i minimalne standarde«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovlašćuje se ministar nadležan za unutarnje poslove da pravilnikom propiše minimalne standarde iz stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Protiv rješenja iz ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 15.

Članak 202. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, u skladu s člankom 201. ovoga Zakona, autoškola mora imati:

1) instruktora vožnje te stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, koji mogu osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktori vožnje,

2) propisno opremljenu učionicu, uredski prostor za prijem kandidata i rad stručnog voditelja autoškole,

3) propisno opremljeno i označeno prometno vježbalište za osposobljavanje kandidata za vozače onih kategorija vozila za koje autoškola ima ovlaštenja od najmanje 510 m2, udaljeno najviše 10 km cestom od autoškole i pomoćne prostore koji omogućuju nesmetano osposobljavanje kandidata i obavljanje djelatnosti, u vlasništvu ili zakupu,

4) najmanje po jedno tehnički ispravno vozilo one kategorije za koju se obavlja osposobljavanje u vlasništvu, leasingu ili najmu, opremljeno za osposobljavanje kandidata za vozače A1, A2, A, AM i B kategorije vozila do deset godina starosti, priključno vozilo do 20 godina starosti, a za ostale kategorije vozilo do 15 godina starosti,

5) nastavna sredstva i pomagala, informatičku opremu i program za realizaciju sadržaja nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom iz članka 206. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka, starost vozila B kategorije koje je dodatno prilagođeno za osposobljavanje osoba s invaliditetom i osoba s tjelesnim oštećenjem može biti do 15 godina starosti.

(3) Odredbe stavka 1. točke 4. ovoga članka ne primjenjuju se na vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(4) Autoškola smije, u podružnici (izdvojenom pogonu), izvan sjedišta osposobljavati kandidate za vozače ako ispunjava uvjete iz ovoga članka te ako joj ministarstvo nadležno za unutarnje poslove za to izda ovlaštenje i odobri upis u registar.

(5) Osposobljavanje kandidata za vozače u autoškoli iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila izvodi predavač, iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi instruktor vožnje, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći izvodi predavač, doktor medicine.

(6) Autoškola samostalno izrađuje cjenik za uslugu osposobljavanja kandidata za vozača iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom u autoškoli za pojedinu kategoriju vozila. Cijena osposobljavanja kandidata za vozače je sastavni dio ugovora koji sklapaju kandidat za vozača i autoškola.«.

Članak 16.

U članku 203. stavku 4. iza riječi: »kategorije« dodaje se zarez i riječi: »zdravstveno sposobna za vozača«.

U stavku 8. iza riječi: »neće se izdati« dodaju se riječi: »odnosno ukinut će se«, a riječi: »ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela« brišu se.

Članak 17.

U članku 206. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavlja nadzor nad zakonitošću općih akata iz stavka 5. ovog članka i može ih obustaviti od primjene.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza riječi: »završila najmanje« dodaju se riječi: »specijalistički diplomski stručni studij ili«, a riječi: »i najmanje tri godine radnog iskustva kao ovlašteni ispitivač na poslovima provedbe vozačkih ispita« brišu se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 9., riječi: »ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela« brišu se.

Dosadašnji stavci 9. – 10. postaju stavci 10. – 11.

Članak 18.

U članku 208. stavku 3. iza riječi: »neće se izdati« dodaju se riječi: »odnosno ukinut će se«, a riječi: »ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela« brišu se.

U stavku 4. iza riječi: »završila najmanje« dodaju riječi: »specijalistički diplomski stručni studij ili«, a riječi: »položenim ispitom za instruktora vožnje« zamjenjuju se riječima: »važećom licencijom instruktora vožnje«.

Članak 19.

Članak 211. mijenja se i glasi:

»(1) U srednjim prometnim i drugim strukovnim školama koje obrazuju osobe za zanimanje vozač motornog vozila i ispunjavaju uvjete iz članka 209. i 217. stavka 2. ovoga Zakona, na način organiziranja i provedbe vozačkih ispita primjenjuju se odredbe propisa o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita i općih akata ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. ovoga Zakona.

(2) Polaganju vozačkih ispita iz stavka 1. ovoga članka mogu pristupiti samo učenici koji su se osposobljavali u tim školama, a koji se obrazuju za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom programu.

(3) Škole iz stavka 1. ovoga članka dužne su za provedbu vozačkog ispita bez naknade staviti na raspolaganje prostorne i ostale materijalne uvjete te motorno vozilo C kategorije, opremljeno sukladno propisima.

(4) Učenici iz stavka 2. ovoga članka imaju pravo na polaganje vozačkog ispita u tri ispitna roka bez naknade. Ako ne polože vozački ispit u propisanom roku, plaćaju naknadu za svaki sljedeći pristup ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta, sukladno Odluci o visini naknade za polaganje vozačkog ispita iz članka 208. stavka 8. ovoga Zakona.

(5) Učenici iz stavka 2. ovoga članka mogu s navršenih 16 godina života započeti s osposobljavanjem za vozača motornih vozila C kategorije i upravljati vozilom te kategorije tijekom procesa osposobljavanja.

(6) Osposobljavanje iz stavka 5. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama Programa vozačkog ispita i Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, a u sklopu Nastavnog plana i programa za zanimanje vozač motornog vozila u redovitom srednjoškolskom obrazovnom programu. Osposobljavanje iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može započeti nakon što učenik položi ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.«.

Članak 20.

Članak 213. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor u vezi s obavljanjem poslova iz ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(2) Inspekcijski nadzor nad radom ovlaštene stručne organizacije i autoškola, u vezi s obavljanjem poslova iz ovoga Zakona, obavljaju policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(3) Ako ovlaštena stručna organizacija ne ispunjava propisane uvjete iz članka 206. ovoga Zakona, policijski službenik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove rješenjem će joj ukinuti ovlaštenje. Ako je stručnoj organizaciji ukinuto ovlaštenje, njezine poslove obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove dok ne ovlasti drugu stručnu organizaciju.

(4) Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik ne obavljaju poslove u skladu s propisima, policijski službenik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove rješenjem će im naložiti otklanjanje nedostataka u roku od 30 dana. Ako autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik ne otklone nedostatke u određenom roku, policijski službenik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove rješenjem će autoškoli zabraniti rad, a stručnom voditelju, instruktoru vožnje, predavaču, ovlaštenom nadzorniku ili ovlaštenom ispitivaču ukinuti dopuštenje (licenciju).

(5) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Autoškola, stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik kojima su izrečene mjere iz stavka 4. ovog članka Zakona ne mogu obavljati poslove osposobljavanja kandidata za vozače, provoditi vozačke ispite, odnosno provoditi poslove nadzora dok zabrana traje.

(7) Ministar nadležan za unutarnje poslove donosi pravilnik o obliku dopuštenja (licencije) te o sadržaju drugih obrazaca u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozača i provođenju vozačkih ispita.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena stručna organizacija ako povjerene joj poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ako ne obavlja poslove stručno i u skladu s propisima te ako osposobljava kandidate u vrijeme izrečene zabrane osposobljavanja.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u ovlaštenoj stručnoj organizaciji ako ovlaštena stručna organizacija poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima.

(11) Za prekršaj iz stavka 4. i 6. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(12) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz ovoga članka stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje, ovlašteni ispitivač, odnosno ovlašteni nadzornik ako ne obavljaju poslove stručno i u skladu s propisima te ako obavljaju poslove u vrijeme izrečene zabrane rada.«.

Članak 21.

U članku 217. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Iznimno od odredbi stavka 1. točaka 9., 10. i 13. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilima C i CE kategorije je 18 godina, a za upravljanje vozilima D kategorije 21 godina, za vozila koja koriste Oružane snage Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

Članak 22.

Članak 221. briše se.

Članak 23.

U članku 231. stavku 4. iza riječi: »odluke o prekršaju« dodaju se riječi: »ili su najmanje tri puta pravomoćno kažnjeni zbog upravljanja vozilom s nedopuštenom količinom alkohola u krvi«.

Članak 24.

U članku 234. stavku 2. iza riječi: »Kandidata za vozača« dodaju se riječi: »ili vozača«.

Članak 25.

U članku 236. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8., koji postaju stavci 3., 4., 5. i 6., mijenjaju se i glase:

»(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbi stavka 1.ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovog članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni.«.

Iza dosadašnjeg stavka 8. koji je postao stavak 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni.«.

Članak 26.

U članku 241. stavku 2. riječi: »policijske uprave odnosno policijske postaje« zamjenjuju se riječima: »stanice za tehnički pregled vozila iz članka 259. ovoga Zakona, a zarez i riječi: »prema mjestu u kojem je vozilo kupljeno ili preuzeto« brišu se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja izvoznih pločica može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.«.

Članak 27.

Članak 243. mijenja se i glasi:

»Za registrirana vozila izdaje se jedna od sljedećih vrsta registarskih pločica:

1) registarske pločice za motorna vozila, priključna vozila, traktore i radne strojeve, osim za motocikle i mopede,

2) registarske pločice za motocikle,

3) registarske pločice za mopede,

4) registarske pločice za motorna i priključna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihova osoblja,

5) registarske pločice za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak i za privremeno registrirana vozila,

6) registarske pločice za vojna vozila,

7) registarske pločice za vozila ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,

8) registarske pločice za vozila koja ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija (duljina, širina, visina), odnosno čija je najveća dopuštena masa veća od propisane, odnosno koja premašuju dopuštena osovinska opterećenja,

9) registarske pločice za oldtimere (starodobna vozila).«.

Članak 28.

U članku 250. stavku 3. riječi: »ministarstvo nadležno za unutarnje poslove« zamjenjuju se riječima: »stanica za tehnički pregled vozila«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.«.

Članak 29.

Članak 252. mijenja se i glasi:

»(1) Registraciju motornih i priključnih vozila, produženje važenja prometne dozvole i izdavanje pokusnih pločica obavljaju stanice za tehnički pregled vozila iz članka 259. ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe obrtnici koji se bave prodajom vozila na malo mogu izdavati pokusne pločice samo za neregistrirana vozila koja prodaju, od mjesta u kojem su kupljena, odnosno preuzeta do mjesta gdje će biti registrirana odnosno do mjesta obavljanja tehničkog pregleda, ako ispunjavaju propisane uvjete i za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(3) Prenosive pločice izdaju se na ime pravne ili fizičke osobe obrtnika koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo. Izdavanje prenosivih pločica odobrava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a izdaje ih policijska uprava odnosno policijska postaja prema sjedištu pravne ili fizičke osobe obrtnika.

(4) Pokusne pločice za obavljanje tehničkog pregleda i prenosive pločice mogu se koristiti samo na vozilima koja imaju ispravne uređaje za upravljanje, zaustavljanje te da su propisno označena, a pokusne pločice za vozila koja se kreću do mjesta u kojem će biti registrirana mogu se koristiti samo na vozilima koja imaju dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila.

(5) Ako policijska uprava odnosno policijska postaja utvrdi da se pokusne pločice izdaju protivno propisima i rješenju kojim je odobreno izdavanje pokusnih pločica, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će izdavatelju pokusnih pločica ukinuti odobrenje za izdavanje pokusnih pločica, odnosno odbiti zahtjev za odobrenje za izdavanje pokusnih pločica. Rok za podnošenje novog zahtjeva određuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

(6) Ako policijska uprava odnosno policijska postaja utvrdi da se prenosive pločice koriste protivno propisima i rješenju kojim je odobreno izdavanje prenosivih pločica, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će, pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku iz stavka 6. ovoga članka, oduzeti prenosive pločice odnosno odbiti zahtjev za odobrenje prenosivih pločica. Rok za podnošenje novog zahtjeva određuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a koji ne može biti kraći od šest mjeseci niti duži od dvije godine od dana izvršnosti rješenja.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako izdaje ili koristi pokusne ili prenosive pločice suprotno odredbama ovoga Zakona i drugih propisa donesenih na temelju njega.

(8) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(9) Protiv rješenja donesenog u postupku registracije vozila, produženja važenja prometne dozvole i izdavanja pokusnih pločica može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, a protiv rješenja donesenog u postupku izdavanja i ukidanja odobrenja za izdavanje pokusnih pločica, izdavanja odobrenja za korištenje prenosivih pločica i oduzimanja prenosivih pločica ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 30.

Članak 253. mijenja se i glasi:

»Za registraciju vozila, produženje važenja prometne dozvole i ostale povezane poslove koje sukladno ovom Zakonu obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, vlasnik vozila ne plaća upravnu pristojbu kada za to plaća naknadu u stanici za tehnički pregled vozila.«.

Članak 31.

U članku 254. stavku 3. iza riječi: »neće se izdati« dodaju se riječi: »odnosno ukinut će se«, a riječi: »ili se protiv nje vodi kazneni postupak za ta djela« brišu se.

Članak 32.

Članak 255. mijenja se i glasi:

»(1) Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg interesa.

(2) Radi provjere tehničke ispravnosti motornih i priključnih vozila, osim radnih strojeva, obavljaju se tehnički pregledi tih vozila.

(3) Tehnički pregledi vozila su: redoviti s ispitivanjem ispušnih plinova motornih vozila, preventivni, izvanredni i tehnički pregledi vozila na cesti.

(4) Na tehničkom pregledu utvrđuje se ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te udovoljavaju li propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu na cesti.

(5) O obavljenim tehničkim pregledima vozila vodi se evidencija i izdaje zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila, odnosno zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti.

(6) Nedostaci utvrđeni tijekom tehničkih pregleda vozila mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili opasni:

1) manji nedostaci su oni koji nemaju znatan učinak na sigurnost vozila ili utjecaj na okoliš te ostale manje neusklađenosti ili ako je teret pravilno osiguran, ali je primjereno dati sigurnosno upozorenje u vezi s osiguranjem i prijevozom tereta,

2) veći nedostaci su oni koji mogu ugroziti sigurnost vozila ili utjecati na okoliš te dovesti druge sudionike prometa u opasnost ili druge veće neusklađenosti ili teret nije dovoljno osiguran, pa je moguće veće pomicanje ili prevrtanje tereta ili njegovih dijelova,

3) opasni nedostaci su oni koji čine izravan i neposredan rizik za sigurnost na cestama ili nepovoljno utječu na okoliš, a koji opravdavaju zabranu korištenja vozila na cestama ili je izravno ugrožena sigurnost prometa kao posljedica rizika od gubitka tereta ili njegovih dijelova, odnosno opasnosti koja proizlazi izravno iz tereta ili kada su neposredno ugrožene osobe.

(7) Ako je tijekom tehničkog pregleda vozila utvrđeno da vozilo ima više nedostataka koji pripadaju u različite kategorije nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da vozilo ima nedostatak većeg stupnja težine. Ako je tijekom tehničkog pregleda vozila utvrđeno da vozilo ima više nedostataka koji pripadaju u istu kategoriju nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da vozilo ima nedostatak većeg stupnja težine, ako utvrđeni nedostaci zajedno predstavljaju veći rizik za sigurnost na cestama.

(8) Na temelju rezultata tehničkih pregleda vozila i utvrđenih kategoriziranih nedostataka formira se i sustav stupnjevanja rizika, koji se koristi za ciljani izbor vozila koja ne udovoljavaju propisima glede održavanja i tehničke ispravnosti vozila.

(9) Popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom tehničkog pregleda vozila i stupanj njihove težine te druga pitanja vezana za način i postupak provođenja tehničkih pregleda vozila propisat će se pravilnikom o tehničkim pregledima vozila i pravilnikom o tehničkim pregledima vozila na cesti.

(10) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove je kontaktna točka koja u području tehničkih pregleda vozila provodi suradnju s kontaktnim točkama drugih država članica Europske unije, dostavlja Europskoj komisiji podatke u području tehničkih pregleda vozila te osigurava razmjenu informacija i pružanje pomoći s kontaktnim točkama drugih država članica.

(11) Ako su na vozilu koje nije registrirano u Republici Hrvatskoj utvrđeni veći ili opasni nedostaci ili nedostaci koji za posljedicu imaju ograničenje ili zabranu prometovanja vozilom, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove će obavijestiti kontaktnu točku države članice u kojoj je vozilo registrirano o rezultatima pregleda takvog vozila.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove može zatražiti nadležno tijelo države članice u kojoj je vozilo registrirano, preko njezine kontaktne točke, poduzimanje prikladnih naknadnih mjera.«.

Članak 33.

U članku 256. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nova motorna i priključna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, koja sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prve registracije vozila, osim novih motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koja su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila.«.

Članak 34.

U članku 259. stavku 1. iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: »Tehničke preglede vozila na cesti, osim ovlaštenih djelatnika stručne organizacije iz članka 273. ovoga Zakona, mogu obavljati i policijski službenici odnosno inspektori cestovnog prometa.«.

Članak 35.

U članku 260. stavku 2. riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »tri godine«.

U stavku 5. iza riječi: »neće se izdati« dodaju se riječi: »odnosno ukinut će se«, a riječi: »ili se protiv njih vodi kazneni postupak za ta djela« brišu se.

Dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Prilikom obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila nadzornik tehničke ispravnosti vozila odnosno referent za poslove registracije vozila ne smije biti ni u kakvom sukobu interesa, te ne smije biti izložen bilo kakvom utjecaju ili pritiscima kojima se utječe na njegovu objektivnost i nepristranost.«.

Članak 36.

U članku 262. stavku 1. iza riječi: »redovni preventivni« dodaje se zarez i riječi: »tehnički pregled vozila na cesti«.

U stavku 2. iza riječi: »naknadu za« dodaju se riječi: »tehnički pregled vozila na cesti i«.

Članak 37.

U članku 266. stavku 1. riječi: »policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji na čijem području ima sjedište« zamjenjuju se riječima: »ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove«.

Članak 38.

U članku 269. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako stanica za tehnički pregled vozila iz stavka 1. ovoga članka ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ukinut će joj ovlaštenje za obavljanje tehničkih pregleda vozila i poslova registracije vozila.«.

Članak 39.

U članku 274. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako stanica za tehnički pregled vozila ne otkloni utvrđene nedostatke u određenom roku, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ukinut će joj ovlaštenje za obavljanje tehničkih pregleda vozila i poslova registracije vozila.«.

U stavku 4. iza riječi: »obavlja tehnički pregled vozila« dodaju se riječi: »i poslove registracije vozila«.

Članak 40.

Članak 286. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje iz ovoga Zakona je upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju.

(2) Negativni prekršajni bodovi iz stavka 1. ovoga članka brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisani.

(3) Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(4) Vozaču koji je u razdoblja od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

(5) Nakon što su negativni prekršajni bodovi uzeti u obzir za donošenje rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka brišu se iz evidencije.

(6) Osoba iz stavka 3. i 4. ovoga članka može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.

(7) Osoba iz stavka 5. i 6. ovoga članka koja upravlja motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja iz članka 3. i 4. ovoga članka, a prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana.

(8) Protiv rješenja iz stavka 3. i 4. ovoga članka ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 41.

U članku 290. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako policijski službenik ili inspektor cestovnog prometa u okviru svojih ovlasti zatekne vozilo na cesti koje zbog tehničke neispravnosti uređaja i opreme predstavlja opasnost, ugrožava ili ometa druge sudionike u prometu ili je nedostatak uređaja i opreme kategoriziran kao veći ili kao opasan, ako na vozilu ima ugrađene uređaje za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova iz članka 153. ovoga Zakona ili na kojem je obavljena nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskog dijela, a vozilo nije podvrgnuto ispitivanju iz članka 276. ovoga Zakona ili na kojem je teret nepravilno smješten, odnosno nedovoljno osiguran, a nedostatak osiguranja i prijevoza tereta je kategoriziran kao veći ili opasan, ili kojim se bez posebne dozvole ili suprotno dopuštenju iz dozvole prevozi teret čije dimenzije, odnosno masa premašuju najveće dopuštene dimenzije, odnosno masu ili osovinsko opterećenje, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost ili nedostatak ili da vozilo odveze do određenog mjesta gdje može otkloniti neispravnost ili nedostatak, odnosno pribavi dozvolu za izvanredni prijevoz.«.

U stavku 3. iza riječi: »narediti vozaču da vozilo« dodaju se riječi: »podvrgne tehničkom pregledu vozila na cesti ili«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako vozač ne postupi po naredbi iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, policijski službenik ili inspektor cestovnog prometa isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno. Uz zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila ili zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti isključeno vozilo moguće je odvesti do mjesta gdje se može otkloniti neispravnost ili nedostatak. Pravo ponovnog sudjelovanja vozila u prometu, nakon isključenja vozila, dokazuje se zapisnikom o obavljenom tehničkom pregledu vozila, kojim je utvrđena ispravnost vozila.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom u prometu na cestama koje je isključeno iz prometa a da u vozilu ne posjeduje zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila ili zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila na cesti kojem mu je dana mogućnost odvoženja vozila do određenog mjesta gdje se može otkloniti neispravnost ili nedostatak, odnosno zapisnik o tehničkom pregledu, kojim je utvrđena ispravnost vozila.«.

Članak 42.

U članku 291. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice ako:

– sudjeluje u prometu, a razlozi isključenja vozila nisu otklonjeni na mjestu isključenja ili na mjestu gdje je vozilo odvezeno radi otklanjanja razloga isključenja,

– je neispravnost ili nedostatak uređaja i opreme vozila kategoriziran kao opasan,

– je neispravnost ili nedostatak osiguranja i prijevoza tereta kategoriziran kao opasan,

– nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole,

– je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana.«.

U stavku 3. riječi: »tijelu koje vozilo vodi u evidenciji« zamjenjuju se riječima: »policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema prebivalištu, boravištu, privremenom ili stalnom boravku ili sjedištu vlasnika vozila«.

Članak 43.

Članak 295. mijenja se i glasi.

»Stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje i ovlašteni ispitivač kojima je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ili koji su izgubili pravo upravljanja motornim vozilom zbog nekih drugih razloga ne smiju, u to vrijeme, obavljati poslove osposobljavanja kandidata za vozače i provoditi vozačke ispite iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.«.

Članak 44.

U članku 296. stavku 2. iza riječi: »ministarstvo nadležno za unutarnje poslove« dodaje se zarez i riječi: »a podacima o vozilima mogu se koristiti stručna organizacija iz članka 273. ovoga Zakona i stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene za poslove registracije vozila«.

Članak 45.

Članak 299. mijenja se i glasi:

»Instruktor vožnje pod čijim se nadzorom kandidat za vozača osposobljava u nastavnom predmetu Upravljanje vozilom i ovlašteni ispitivač pod čijim se nadzorom provodi vozački ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kaznit će se za prekršaj što ga počini kandidat za vozača osim ako nisu bili u mogućnosti spriječiti prekršaj.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona negativni prekršajni bodovi prikupljeni na temelju odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14. i 64/15.) brišu se iz evidencije vozača.

(2) Postupci koji su započeti na temelju odredbi članka 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14. i 64/15.) dovršit će se sukladno odredbama tog Zakona.

Članak 47.

(1) Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnike iz članaka 14., 19. i 20. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu tih članaka.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa, donijet će pravilnike iz članka 32. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za poslove prometa donijet će pravilnike iz članka 13. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 48.

Stručne organizacije iz članka 206. i 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14. i 64/15.) dužne su uskladiti i organizirati svoju djelatnost i donijeti opće akte u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 49.

Stupanjem na snagu članka 14. ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (»Narodne novine«, br. 117/12.), a stupanjem na snagu članka 15. ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (»Narodne novine«, br. 141/11.).

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 14., 15., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 37., 38., 39., 40., 44. i 46. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. te članaka 11., 25., 32., 41. i 42. koji stupaju na snagu 20. svibnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/136

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.