NN 113/2017 (18.11.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2643

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/97

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 17. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, br. 119/16.) u članku 13. stavku 1. iznos: »200.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »170.000.000,00«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »godini« dodaju se riječi: »i financijskih obveza po ranije preuzetim kreditima«.

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. iznos: »33.696.595.246,00« zamjenjuje se iznosom: »43.043.577.084,00«.

U stavku 2. iznos: »27.290.195.103,00« zamjenjuje se iznosom: »26.611.820.197,00«.

U stavku 3. iznos: »2.494.560.580,00« zamjenjuje se iznosom: »1.991.256.619,00«, a iznos: »2.799.691.000,00« zamjenjuje se iznosom: »6.405.859.373,00«.

Članak 4.

U članku 34. stavku 3. iza riječi: »Ovlašćuje se Vlada da« dodaje se riječ: »se«, a riječi: »uzeti zajam« zamjenjuju se riječju: »zadužiti«.

U stavku 4. riječ: »zajma« zamjenjuje se riječju: »zaduženja«, a riječ: »zajmovima« riječju: »zaduženju«.

U stavku 7. iznos: »280.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »240.000.000,00«.

U stavku 16. iza riječi: »kredita« dodaju se riječi: »i ako dođe do ustupanja, prenošenja, zamjene, obnove (novacije) ili zalaganja prava i/ili obveza banke davatelja kredita na ime izdanog jamstva«.

Članak 5.

U članku 40. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Jedinicama lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka isplaćivat će se pomoć iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA u visini izvršenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 6.

Iza članka 52. dodaje se članak 52.a koji glasi:

»Članak 52.a

(1) Iz razdjela 096 – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA isplatit će se namjenska pomoć županijama za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

(2) Ministarstvo zdravstva rasporedit će namjensku pomoć iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministarstvo zdravstva i županije potpisat će ugovore o načinu utroška sredstava doznačenih u skladu s ovim člankom.

(4) Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava dužne su obavijestiti Ministarstvo zdravstva na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva.«.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/05

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.