NN 116/2017 (24.11.2017.), Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

Općina Dvor

2697

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 30. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik« Općine Dvor, broj 31/09, 13/10, 15/13 i 30/14), Općinsko vijeće Općine Dvor na sjednici održanoj 6. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE DVOR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Dvor, obveznici plaćanja poreza, porezna stopa i osnovica, visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Općine Dvor su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Članak 3.

Općina Dvor će uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, što će se propisati posebnom odlukom Općinskog vijeća.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Dvor sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice iz stavka 3. ovoga članka.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, koji se nalaze na području Općine Dvor.

Članak 6.

Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Dvor.

Članak 7.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 2%.

Članak 8.

Porez na potrošnju obračunava se i plaća u rokovima i na način u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, koje se nalaze na području Općine Dvor.

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice vlasnika kuće za odmor, uzimat će se u obzir i drugi raspoloživi dokumenti i podaci: mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, TV pretplate, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava svjedoka, očevid, izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, mjesto podnošenja porezne prijave, te drugi raspoloživi dokazi i podaci podobni za ocjenu i utvrđivanje vremena i načina korištenja kuće ili stana.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se 10 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na kuće za odmor.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 14.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Dvor, za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se: ulice, trgovi, ceste, parkirališta, pješačke staze, javni prolazi između zgrada i drugi otvoreni prostori oko zgrada, čekaonice i stajališta, nogostupi, zelene površine uz ceste, obale rijeka i slično.

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaća se 10,00 kuna/m2 površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u godišnjem iznosu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na korištenje javnih površina.

Ako u tijeku kalendarske godine pravna ili fizička osoba počinje ili prestaje koristiti javnu površinu, plaća porez za dio godine u kojem je koristila javnu površinu.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 16.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina Općina Dvor u cijelosti prenosi na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka, pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 17.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija), da naknadu koja pripada Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Odredbe članaka 9., 10., 11., 12. i 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 2/2002, 7/2002 i 4/2003 i »Službeni vjesnik« Općine Dvor, broj 27/2001, 1/2002 i 25/2002).

Članak 20.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Dvor, osim odredbi članka 4. koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2176/08-02-17-01

Dvor, 6. listopada 2017.

Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić, v. r.