NN 117/2017 (29.11.2017.), Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

HRVATSKI SABOR

2705

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2017.

Klasa: 011-01/17-01/100

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 22. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, br. 69/97., 105/99., 64/00. i 141/13.).

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Fond za naknadu oduzete imovine prestaje s radom.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona poslove Fonda za nak­nadu oduzete imovine preuzima Ministarstvo financija.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Fonda za naknadu oduzete imovine, kao i zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima.

Članak 5.

(1) Zaposlenici Fonda za naknadu oduzete imovine koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija.

(2) Predsjednik i potpredsjednici Fonda za naknadu oduzete imovine zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz postojećeg ugovora o radu, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija.

Članak 6.

Ministarstvo financija će u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem redu zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima Fonda za naknadu oduzete imovine rasporediti na nova radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija odnosno donijeti rješenja o stavljanju na raspolaganje Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.

Na zaposlenike Fonda za naknadu oduzete imovine koji ne pristanu na raspored na nova radna mjesta za koja ispunjavaju stručne i druge uvjete primjenjuju se opći propisi o radu.

Članak 8.

Nakon što u skladu s odredbama ovoga Zakona Fond za naknadu oduzete imovine prestane s radom, najkasnije u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona predsjednik Fonda za naknadu oduzete imovine podnijet će zahtjev za brisanje Fonda za naknadu oduzete imovine iz sudskog registra.

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 54/17.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ministar financija će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe iz stavka 1. ovoga članka Zakona uskladiti Pravilnik o unutarnjem redu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/57

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.